Auteurs- en sprekersregister betreffende "Thibaut Cécile" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Blauwtongziekte" - Verplichte vaccinatie - Einde - Evaluatie - Gunstige effecten van het vaccin - Aanmaak van natuurlijke immuniteit door het vee - Wetenschappelijke studie (5-391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-391
Aarlen - Station - Parkings - Capaciteit (5-3503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3503
Aarlen - Station - Parkings - Capaciteit (5-4105)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4105
Acute allergische reactie - Auto-injecteerbare adrenaline - Terugbetaling (5-8473)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8473
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-3 en BV nr. 58 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-19) (Regeling inzake het onbelast bijverdienen -"Deregulering" in bepaalde sectoren die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten behoren, zoals bv. het verenigingsleven)(6-421)      
  Bespreking
6-38
p. 5-20 6-38 p. 5-20 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (stukken Kamer, nrs. 54-2378/1-7) (6-362)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Cécile Thibaut c.s., ingediend in de plenaire vergadering
6-362/3
p. 3-4 6-362/3 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking
6-32
p. 4-30 6-32 p. 4-30 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 91 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 56 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2718/1-8) (6-402)      
  Verslag van de heer Steven Vanackere en mevrouw Cécile Thibaut
6-402/1
p. 1-52 6-402/1 p. 1-52 (PDF)
  Bespreking
6-36
p. 5-21 6-36 p. 5-21 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Cécile Thibaut
6-36
p. 43 6-36 p. 43 (PDF)
  6-36
p. 46 6-36 p. 46 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10mei 2015 (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 84 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 54 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2652/1-8) (6-403)      
  Bespreking
6-36
p. 21-41 6-36 p. 21-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Cécile Thibaut
6-36
p. 43-44 6-36 p. 43-44 (PDF)
  6-36
p. 46-48 6-36 p. 46-48 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar aanleiding van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement (stukken Vl. Parl., 2017-2018, nrs. 1644/1-3 en B.V., 2017-2018, 27 juni 2018, nr. 58, blz. 6 e.v., en stukken Br. Parl., 2016-2017, nr. A-550/1, 2017-2018, nrs. A-550/2-5, en I.V., 2017-2018, 8 juni 2018, nr. 34, blz. 39 e.v.) (Antiblokkeringssysteem Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Constitutieve autonomie - Federale loyauteit) (6-459)      
  Bespreking
6-44
p. 10-35 6-44 p. 10-35 (PDF)
Belgacom - Voorheffing op de gebouwen en de uitrusting - Vrijstelling - Fiscale constructie - Houding van de vertegenwoordigers van de staat in de raad van bestuur - Eventuele maatregelen (5-9347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9347
Benoeming van de commissies      
  Over de beslissing om geen Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen te installeren
6-5
p. 10-13 6-5 p. 10-13 (PDF)
  Over de manier waarop de drie vaste commissies van de Senaat tot stand zijn gekomen
6-5
p. 8-13 6-5 p. 8-13 (PDF)
Bpost - Postbussen - Afschaffing - Cijfers voor 2012 - Criteria - Universele postdienst - Evolutie (5-9348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9348
Bpost - Rode brievenbussen - Verplaatsingen en afschaffingen - Statistieken (5-7085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-7085
De Belgische bekrachtiging van de Medicrime-conventie (Strijd tegen namaakgeneesmiddelen) (5-638)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-70
p. 27-28 5-70 p. 27-28 (PDF)
De Post - Distributiecentra - Hergroepering - Oprichting van logistieke platforms - Cartografie - Criteria - Milieueffect - Gevolgen op sociaal vlak en voor de dienstregeling - Provincie Luxemburg - Evaluatie van de reorganisatie (4-7301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-7301
De VN-Klimaattop van Cancun (5-768)      
  Verslag van de dames Marie Arena en Cécile Thibaut
5-768/1
p. 1-13 5-768/1 p. 1-13 (PDF)
De aanhoudende vertragingen van de treinen naar Luxemburg (Gevolgen voor de grensarbeiders e.a. - Lijn 162) (5-1857)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 19-23 5-124 COM p. 19-23 (PDF)
De afschaffing van de roamingkosten in de Benelux (5-4015)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 8-10 5-253 COM p. 8-10 (PDF)
De afslanking van het gevangenispersoneel in de gevangenissen (Psychologen, sociaal assistenten en administratieve medewerkers) (5-562)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-60
p. 10-11 5-60 p. 10-11 (PDF)
De agressie tegenover vier bewakers van het gesloten federaal centrum van Saint-Hubert (5-5599)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5599
De bedragen van de Europese steun voor de modernisering van de spoorwegas Brussel-Luxemburg-Straatsburg (Lijn 162) (5-238)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 25-26 5-24 COM p. 25-26 (PDF)
De bescherming van de persoonsgegevens bij de aankoop van alcoholhoudende dranken in drankautomaten (5-5768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5768
De bescherming van persoonsgegevens op de SIS-kaart bij de aankoop van alcoholische dranken in drankautomaten (5-3687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3687
De bescherming van persoonsgegevens op de SIS-kaart bij de aankoop van alcoholische dranken in drankautomaten (5-4107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4107
De betwisting van de naam van de Hubble-telescoop (Ontdekking van de belg Georges Lemaître over de uitdijïng van het heelal) (5-1681)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-115 COM
p. 4-6 5-115 COM p. 4-6 (PDF)
De bevoegdheid van de Raad van State om een beslissing van een bestuursorgaan nietig te verklaren in een geval van herverkaveling (5-650)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-73
p. 23-24 5-73 p. 23-24 (PDF)
De bijkomende uitgaven voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving inzake kinderbijslag in het Groothertogdom Luxemburg (5-2253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2253
De concentratie van de seinhuizen van het Infrabel-netwerk (Zie ook mondelinge vraag 5-36 en vraag om uitleg 5-798) (5-2143)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-138 COM
p. 16-18 5-138 COM p. 16-18 (PDF)
De contacten tussen België en de Franse overheid inzake de veiligheid rond de kerncentrale van Cattenom (5-771)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-62 COM
p. 9-11 5-62 COM p. 9-11 (PDF)
De controle van de handelspraktijken van derde investeerders in de sector van de fotovoltaïsche zonnepanelen (5-8803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8803
De criteria op basis waarvan is gekozen op welke plaatsen de seininrichtingen van het Infrabelnet worden geplaatst (NMBS - Concentratie van de controlecentra - Libramont - Zie ook mondelinge vraag 5-36 en vraag om uitleg 5-2143) (5-798)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 24-28 5-81 COM p. 24-28 (PDF)
De door bpost geplande afschaffing van brievenbussen in plattelandsgebieden (5-2157)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-151 COM
p. 9-11 5-151 COM p. 9-11 (PDF)
De dreiging tot afschaffing van de postbedeling door bpost in de Gaumestreek (5-11243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-11243
De euthanasie op grond van psychisch lijden (Rol van de arts) (5-760)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-84
p. 20-23 5-84 p. 20-23 (PDF)
De evaluatie van het centrale nummer 1733 voor alle medische wachtdiensten (5-882)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-94
p. 9-12 5-94 p. 9-12 (PDF)
De financiële gevolgen van de vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten (5-1267)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-137
p. 27-29 5-137 p. 27-29 (PDF)
De financiële reserves van de vzw BEBAT (Bijdrage voor het inzamelen en recycleren van batterijen) (5-497)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-41 COM
p. 27-31 5-41 COM p. 27-31 (PDF)
De geolokalisatie van noodoproepen op nr. 100/112 (5-239)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Vincent Van Quikenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-29
p. 7-8 5-29 p. 7-8 (PDF)
De gevolgen van de wet die de arbeidsduur voor artsen beperkt (Gevolgen voor de spoeddiensten) (5-46)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-13
p. 17-19 5-13 p. 17-19 (PDF)
De handelspraktijken van derde-investeerders in de sector van de fotovoltaïsche zonnepanelen (Informeren van de klant over de risico's) (5-735)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-82
p. 8-10 5-82 p. 8-10 (PDF)
De herstelwerkzaamheden in het station van Vielsalm en de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit (5-2702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2702
De herstelwerkzaamheden in het station van Vielsalm en de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit (5-4104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4104
De herstructurering van de distributiekantoren van bpost (Hergroepering - Gevolgen voor de postbodes en het milieu) (5-2420)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-175 COM
p. 11-13 5-175 COM p. 11-13 (PDF)
De hervorming van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (5-4005)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-273 COM
p. 9-12 5-273 COM p. 9-12 (PDF)
De huisartsenwachtdiensten (5-6392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6392
De hulp aan de melksector (Standpunt van België tijdens de Europese Raad Landbouw) (4-909)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-93
p. 15-17 4-93 p. 15-17 (PDF)
De informatie over de grensoverschrijdende tarieven van de NMBS (5-756)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 18-19 5-81 COM p. 18-19 (PDF)
De informatie over de tarieven van grensoverschrijdende trajecten bij de NMBS (5-5667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5667
De ingebruikname van een kantelbaktrein op de verbinding Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Zwitserland-Italië (Lijn 162) (5-978)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-78 COM
p. 5-7 5-78 COM p. 5-7 (PDF)
De ingebruikname van een kantelbaktrein op de verbinding Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Zwitserland-Italië (Voortgang) (5-978)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 41-42 5-81 COM p. 41-42 (PDF)
De installatie van een geldautomaat in het station van Aarlen (5-553)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 9-10 5-60 COM p. 9-10 (PDF)
De instelling van één Europese spoorwegruimte (Openmaken van de spoorwegmarkt - Scheiding tussen het beheer en de infrastructuur) (5-3310)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 5-7 5-228 COM p. 5-7 (PDF)
De instelling van één Europese spoorwegruimte (Voorstel van vierde spoorwegpakket - Impact van de liberalisering van het binnenlandse reizigersverkeer) (5-3311)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-213 COM
p. 22-24 5-213 COM p. 22-24 (PDF)
De integratie van het pilootproject "1733" in het 112-systeem (Wachtdienst huisartsen - Geolocalisatie) (5-1063)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 25-31 5-80 COM p. 25-31 (PDF)
De integratie van het pilootproject "1733" in het 112-systeem (Wachtdienst huisartsen) (5-1064)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-83 COM
p. 14-15 5-83 COM p. 14-15 (PDF)
De invaliditeitspensioenen van grensarbeiders (Coördinatieproblemen tussen het RIZIV en zijn buitenlandse tegenhangers) (5-874)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-93
p. 20-22 5-93 p. 20-22 (PDF)
De kantelbaktrein tussen Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Zurich (Voortgang - Modernisering van de lijn Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Zurich) (5-693)      
  Mondeling vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-77
p. 18-19 5-77 p. 18-19 (PDF)
De kerncentrale van Cattenom (Samenwerking met de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit) (5-3682)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-238 COM
p. 14-16 5-238 COM p. 14-16 (PDF)
De maatregelen inzake reclame voor alcoholhoudende dranken (5-5535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5535
De mobiliteit van de deeltijds werkende grensarbeiders tussen België en het Groothertogdom Luxemburg (Kostprijs van de vervoersbewijzen - Situatie van de werknemers die deeltijds werken) (5-755)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 16-18 5-81 COM p. 16-18 (PDF)
De mobiliteit van de grensarbeiders tussen België en het Groothertogdom Luxemburg (Kostprijs van de vervoersbewijzen - Situatie van de werknemers die deeltijds werken) (5-754)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 16-18 5-81 COM p. 16-18 (PDF)
De moeilijke toestand waarin de universitaire samenwerkingssector zich bevindt als gevolg van de besparingsmaatregelen (Samenwerking met de universiteiten van het Zuiden - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen - Probleem van de financiering) (5-475)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-52
p. 5-7 5-52 p. 5-7 (PDF)
De moeilijkheden waarmee de Hoge Raad voor vrijwilligers kampt (Financiering - Nood aan onderzoek - Aanstellings- en ontslagprocedure) (5-605)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-63
p. 10-12 5-63 p. 10-12 (PDF)
De mogelijke inrichting van een nieuwe NMBS-werkplaats in Stockem (5-1643)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-115 COM
p. 4 5-115 COM p. 4 (PDF)
De mogelijke inrichting van een nieuwe werkplaats te Stockem (Infrabel - Atelier voor onderhoud of aanpassing van het rollend materieel) (5-29)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-5 COM
p. 4-5 5-5 COM p. 4-5 (PDF)
De neveneffecten van de anticonceptiepil en het risico op belangenconflicten in de geneesmiddelenbewaking (Risico op het veneuze trombo-embolie) (5-436)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-48
p. 21-24 5-48 p. 21-24 (PDF)
De onbeschikbaarheid van gespecialiseerd materieel tijdens de periodes van ernstige vrieskou in december 2010 (Bevroren bovenleidingen van de spoorwegen) (5-343)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 19-20 5-42 COM p. 19-20 (PDF)
De opheffing van het embargo op de financiering van de humanitaire hulpverlening (Omzendbrief inzake het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid 2014 - Reaffectatie van de middelen ingeschreven voor de basisallocatie "humanitaire programma's" naar de basisallocatie "humanitaire projecten") (5-1313)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-140
p. 13-15 5-140 p. 13-15 (PDF)
De oprichting van een Benelux-leger (5-2705)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-204 COM
p. 4-5 5-204 COM p. 4-5 (PDF)
De opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding (naar aanleiding van verduistering door bepaalde landen - Zie ook mondelinge vragen 5-191 en 5-192) (5-185)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-25
p. 16-21 5-25 p. 16-21 (PDF)
De overeenkomsten met het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk tot het vermijden van dubbele belasting van de grensarbeiders (Inkomensverlies voor de Belgische gemeenten) (5-2406)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 21-23 5-164 COM p. 21-23 (PDF)
De planning van het medisch aanbod (Artsen - Contingentering van de RIZIV-nummers - Stagemogelijkheden voor nieuwe kandidaten voor specialismen) (5-1286)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-138
p. 21-24 5-138 p. 21-24 (PDF)
De preventieve verwijdering van de borst en de eierstokken bij vrouwen die drager zijn van een kankergen (Terugbetaling van borstreconstructies) (5-997)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-104
p. 12-13 5-104 p. 12-13 (PDF)
De ratificatie door België van het verdrag van Oviedo (5-10177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10177
De resultaten van het epidemiologisch onderzoek van het WIV inzake de omgeving van Belgische kerncentrales (Aantal leukemie- en kankergevallen) (5-379)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-44
p. 13-15 5-44 p. 13-15 (PDF)
De rol van de getuigen bij een euthanasieverzoek (Wilsbeschikking - Invoering van een register van getuigen) (5-3642)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 6-7 5-251 COM p. 6-7 (PDF)
De samenwerking met de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit (5-3862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3862
De samenwerking met de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit (5-4109)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4109
De stakingen in de gevangenissen en de vervanging van cipiers door politieagenten (Maatregelen om de arbeidsomstandigheden van de cipiers te verbeteren) (4-1148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 25-26 4-115 p. 25-26 (PDF)
De steun aan het gecombineerd en verspreid vervoer per spoor (5-947)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-98
p. 34-36 5-98 p. 34-36 (PDF)
De steun aan het gecombineerd vervoer per spoor (5-7888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7888
De steun aan het gecombineerde en verspreide vervoer per spoor (Einde van de subsidies - Begeleiding) (5-1089)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-111
p. 29-31 5-111 p. 29-31 (PDF)
De toekomst van het reizigersvervoer in het kader van het vierde Europese spoorwegpakket (Zie ook vraag om uitleg 5-3311) (5-1372)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-145
p. 12-14 5-145 p. 12-14 (PDF)
De uitbreiding van het systeem van één telefoonnummer 1733 in het kader van de huisartsenwachtposten (5-5536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5536
De verbouwings- en inrichtingswerken aan de gevangenis van Aarlen (4-1092)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4-112
p. 7-8 4-112 p. 7-8 (PDF)
De verbouwings- en inrichtingswerken aan het toegangsgebouw van de gevangenis van Aarlen (5-603)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-51 COM
p. 14-16 5-51 COM p. 14-16 (PDF)
De verkoop van het postkantoor van Aarlen als een sale-and-rent-backverrichting (5-11248)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-11248
De vermindering van de Europese steun voor de modernisering van de spoorwegas Brussel-Luxemburg- Straatsburg (5-153)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-12 COM
p. 10-14 5-12 COM p. 10-14 (PDF)
De vertragingen op het spoor tussen Brussel en Namen (5-8412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8412
De weigering van drie spoeddiensten van de Vivalia-ziekenhuizen om een slachtoffer van een verkeersongeval op te nemen (5-897)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-95
p. 11-13 5-95 p. 11-13 (PDF)
De wilsverklaring inzake euthanasie (5-7960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7960
De zones voor vluchten op lage hoogte van het leger, in de provincie Luxemburg (die het onmogelijk maken om windmolenparken aan te leggen) (5-124)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-8 COM
p. 5-6 5-8 COM p. 5-6 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Cécile Thibaut, gecoöpteerd senator
4-88
p. 8 4-88 p. 8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Cécile Thibaut, gecoöpteerd senator
5-3
p. 5 5-3 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Cécile Thibaut, gecoöpteerd senator
6-2
p. 7 6-2 p. 7 (PDF)
Een door Infrabel verlaten werf in Marloie (NMBS - Vervanging van een brug) (5-799)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 28-29 5-81 COM p. 28-29 (PDF)
Een project om de controlecentra voor het net bij Infrabel samen te voegen (Zie ook vragen om uitleg 5-798 en 5-2143) (5-36)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-12
p. 47-48 5-12 p. 47-48 (PDF)
Eerste Wereldoorlog - Gemeente Musson - Slachtoffers van oorlogsfeiten - Erkenning (5-10807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10807
Europees Ruimteagentschap (ESA) - Personeel - 'juste retour'-beginsel - Toepassing - Cijfers voor België (5-7894)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7894
Extreem vroeggeboren kinderen - Registratie - Opvolging - Geharmoniseerde methodes op nationaal niveau - Ontwikkeling (5-7336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7336
Federale Openbare Dienst (FOD) Financiën - Sluiting van kantoren in Waalse en Brusselse gemeenten - Gevolgen voor de landelijke gemeenten - Gedececntraliseerde dienst - « Cockpitsysteem » - Publiciteit voor dat systeem (6-1084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1084
Federale Openbare Dienst (FOD) Financiën - Sluiting van kantoren in Waalse en Brusselse gemeenten - Gevolgen voor de landelijke gemeenten - Gedececntraliseerde dienst - « Cockpitsysteem » - Publiciteit voor dat systeem (6-2235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2235
Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën - Plaatselijke belastingkantoren - Sluiting (5-3887)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3887
Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën - Plaatselijke belastingkantoren - Sluiting (5-4111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4111
Frankrijk - De verplichting om over een alcoholtester te beschikken in voertuigen - Toepassing voor de buitenlandse weggebruikers in Frankrijk (5-5903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5903
Franse kerncentrale van Cattenom - Grensoverschrijdende crisisoefening - Conclusies - Grensoverschrijdende samenwerking - Eventuele moeilijkheden - Andere eventuele tests (5-7893)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7893
Geboorteaangifte - Elektronische kennisgeving - Interface eBirth - Gebruikers - Behandeling van de kennisgevingen (5-8987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8987
Gemeente Martelange - Demografische studie - Levensverwachting lager dan het gewestelijke gemiddelde - Aanwezigheid van benzinestations - Eventuele invloed - Epidemiologische studie (5-8167)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8167
Geneesmiddelenbewaking - Nieuwe Europese reglementering - Toepassing - “Minder belangrijke” bijwerkingen - Administratieve vereenvoudiging (5-7594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7594
Gesloten centrum van Saint-Hubert - Bewakingspersoneel - Aantal - Rekrutering - Opleiding - Bewakers van de gevangenis van Aarlen - Vervanging - Statuut federaal personeel en personeel Franstalige Gemeenschap - Verschil in behandeling - Preventie (4-7114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7114
Gevangenis van Aarlen - Werken - Terbeschikkingstelling van bijkomende menselijke middelen (5-6215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6215
Gevangenissen - Maaltijden - Berekening - Kosten per maaltijd per dag - Discriminatie tussen gevangenissen (4-7456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7456
Grensarbeiders - Groothertogdom Luxemburg - Kinderbijslagen - Afschaffing (5-136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-136
Groothertogdom Luxemburg - Kinderbijslag - Studiebeurzen - Wijziging van de wetgeving - Belgische grensarbeiders - Rijksdienst voor Kinderbijslag - Budgettaire weerslag (5-6993)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6993
Groothertogdom Luxemburg - Wet 6148 - Grensarbeiders - Kinderbijslag - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Budgettaire impact (5-7341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7341
Het Federaal Plan Armoedebestrijding (5-2164)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-2164/1
p. 1-13 5-2164/1 p. 1-13 (PDF)
Het beleid inzake de opvang van vluchtelingen in de provincie Luxemburg (Centra van Herbeumont, Borzée en Bastenaken - Aantal opgevangen asielzoekers - Coördinatie) (5-1180)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 8-10 5-93 COM p. 8-10 (PDF)
Het beleid inzake gezinnen, personen met handicap, beroepsziekten en arbeidsongevallen (Kinderbijslagen - FUCD - Alimentatiegeld - Familie- en Jeugdrechtbank - EU - Deelname van andersvaliden aan het maatschappelijk leven - Een administratie in dienst van de andersvaliden - Mantelzorg - Plan "grote zorgbehoevendheid" - Toegang van andersvaliden tot de openbare diensten - Plan Back to Work - Fonds voor beroepsziekten - Preventie van de psychosociale druk van werknemers - Spier- en gewrichtsaandoeningen - Langdurig toezicht op de gezondheid - Dermatose) (5-1473)      
  Verslag van de dames Cécile Thibaut en Helga Stevens
5-1473/1
p. 1-20 5-1473/1 p. 1-20 (PDF)
Het beleid inzake pensioenen (5-1533)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1533/1
p. 1-25 5-1533/1 p. 1-25 (PDF)
Het doorgeven van Europese passagiersgegevens aan de Amerikaanse autoriteiten (Bescherming van de privacy) (5-488)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-55
p. 20-22 5-55 p. 20-22 (PDF)
Het gebrek aan samenwerking tussen België en het Groothertogdom Luxemburg wat verkeersovertredingen betreft (Uitwisselen van informatie - Boetes) (5-88)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-12 COM
p. 4-6 5-12 COM p. 4-6 (PDF)
Het gebruik van pepperspray door de lokale en federale politie (5-7444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7444
Het gedeeld farmaceutisch dossier en de elektronische voorschriften (5-7965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7965
Het gesloten federaal centrum van Saint-Hubert (Jeugdinstelling - Nood aan werken om de veiligheid te waarborgen) (5-1863)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-123 COM
p. 14-15 5-123 COM p. 14-15 (PDF)
Het inzetten van kantelbaktreinen op de as Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Bazel (Pendeltreinen op lijn 162) (4-1049)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-109
p. 13-14 4-109 p. 13-14 (PDF)
Het kunstenaarsvisum voor professionele kunstenaars (afgeleverd door de Commissie Kunstenaars - Waarborgen) (5-1178)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-124
p. 12-14 5-124 p. 12-14 (PDF)
Het nieuwe uitstel van de moderniseringswerken op de spoorlijn tussen Brussel en Luxemburg (Lijnen 161 en 162) (5-2520)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-175 COM
p. 15-17 5-175 COM p. 15-17 (PDF)
Het ontslag van de directeur van de dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel-Nationaal (Redenen - Organisatie van de regulering) (5-196)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aaan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 25-27 5-26 p. 25-27 (PDF)
Het opzetten van evenementen voor bepaalde doelgroepen bij het Rijksarchief (o.a. schoolgroepen) (5-3686)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-279 COM
p. 4-5 5-279 COM p. 4-5 (PDF)
Het plan van aanpak van NMBS-Infrabel met het oog op het herfst- en winterweer (5-281)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-34
p. 17-19 5-34 p. 17-19 (PDF)
Het plan van de NMBS om 600 treinen per dag af te schaffen (5-256)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-30
p. 22-25 5-30 p. 22-25 (PDF)
Het sociaal statuut van de onthaalouders (5-1136)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-121
p. 15-17 5-121 p. 15-17 (PDF)
Het sociaal statuut van de onthaalouders (Volledig statuut - Arbeidscontract) (5-3026)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 20-21 5-220 COM p. 20-21 (PDF)
Het sociaal statuut van de onthaalouders (Volledige sociale bescherming - Arbeidscontract - Overleg met de deelstaten) (5-2439)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-167 COM
p. 10-11 5-167 COM p. 10-11 (PDF)
Het spoorongeval van 4 mei in Lahage (Wagons met gevaarlijke producten) (5-542)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-59
p. 24-25 5-59 p. 24-25 (PDF)
Het tariferingsbeleid inzake grensoverschrijdende trajecten van de Chemins de fer luxembourgeois en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (5-2581)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 8-11 5-211 COM p. 8-11 (PDF)
Het toekennen van de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste van grensarbeiders (5-11373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11373
Het treinaanbod naar universitaire steden in het begin en op het einde van de week (5-1207)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-129
p. 25-27 5-129 p. 25-27 (PDF)
Het verslag van de Franse nucleaireveiligheidsautoriteit over de bijkomende evaluaties van de veiligheid van de kerncentrale van Cattenom (5-5769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5769
Het verwijzen naar de clausule betreffende gewetensbezwaren inzake euthanasie in een arbeidsovereenkomst (voor geneesheren - Rechtsgeldigheid - Weigering van sommige ziekenhuizen om euthanasie toe te passen) (5-3513)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-242 COM
p. 10 5-242 COM p. 10 (PDF)
Het voorzien in eigen regulatiemechanismen voor de melkproductie in België (na het einde van de Europese melkquota in 2015) (5-1940)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 6-8 5-126 COM p. 6-8 (PDF)
Industriële spoorlijn 289 - Infrabel - Site van Gantaufet (Valvert) - Onderhoud van de aftakking (5-6553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6553
Infrabel - Industriële spoorlijn 289 - Eventuele afschaffing - Onderhoud van het spoorwegnet - Behoud (6-639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-639
Infrabel - Lijn 162 - Werkzaamheden - Afschaffing van treinen - Ontregeling van het reizigersvervoer - Stiptheidsproblemen - Studie - Overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (5-8304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8304
Infrabel - Werken op de lijn Libramont-Aarlen - Impact op de spooraansluiting naar de bedrijvenzone van Molinfaing (5-8303)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8303
Interventiekorps van de federale politie (CIK) - Provincie Luxemburg - Kader - Personeelstekort (5-3547)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3547
Interventiekorps van de federale politie (CIK) - Provincie Luxemburg - Kader - Personeelstekort (5-4108)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4108
Kerncentrales - Cattenom, Chooz en Tihange - Nucleaire veiligheid - Gevolgen van de droogte - Frans-Belgisch overleg (5-2430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2430
Landsverdediging - Vluchten met F-16's - Laagvliegzones - Cijfers - Vermindering van de geluidshinder voor de omwonenden (5-7175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7175
Leger - Kazernes - Provincie Luxemburg - Artillerieschool - Getalsterkte van het leger (5-3543)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3543
Leger - Kazernes - Provincie Luxemburg - Artillerieschool - Getalsterkte van het leger (5-4110)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4110
Lineaire besparingsmaatregelen bij de gerechtelijke organen (Besparingen op personeel : zaalwachters, magistraten, gerechtspersoneel, bewakingspersoneel, justitieassistenten, organigram van FOD Justitie) (4-1024)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 26-31 4-107 p. 26-31 (PDF)
Maisons du diabète - Lokale Multidisciplinaire netwerken (LMN) - Subsidies - Rijksinstituut voor de ziekte en invaliditeitsverzekering(RIZIV) - Toekomstige overdracht van bevoegdheden (6-484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-484
Maisons du diabète - Lokale Multidisciplinaire netwerken (LMN) - Subsidies - Rijksinstituut voor de ziekte en invaliditeitsverzekering(RIZIV) - Toekomstige overdracht van bevoegdheden (6-626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-626
Mededeling van de eerste minister (16 januari 2015 - Regering Charles Michel I)      
  4. Bespreking
6-8
p. 17-58 6-8 p. 17-58 (PDF)
   Zesde staatshervorming - Rol van de Senaat
6-8
p. 18-19 6-8 p. 18-19 (PDF)
  6-8
p. 43-44 6-8 p. 43-44 (PDF)
  6-8
p. 32-34 6-8 p. 32-34 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 34-36 6-8 p. 34-36 (PDF)
  6-8
p. 30-32 6-8 p. 30-32 (PDF)
  6-8
p. 46-47 6-8 p. 46-47 (PDF)
  6-8
p. 56-57 6-8 p. 56-57 (PDF)
  6-8
p. 24-26 6-8 p. 24-26 (PDF)
  6-8
p. 27-28 6-8 p. 27-28 (PDF)
  6-8
p. 50-51 6-8 p. 50-51 (PDF)
  6-8
p. 37-40 6-8 p. 37-40 (PDF)
  6-8
p. 23 6-8 p. 23 (PDF)
Mededeling van de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-10
p. 9-26 6-10 p. 9-26 (PDF)
Mevrouw Cécile Thibaut is van oordeel dat het feit dat de voorzitters van Senaat en Kamer Nederlandstalig zijn, een onevenwichtigheid schept      
  6-3
p. 5-6 6-3 p. 5-6 (PDF)
Mevrouw Cécile Thibaut vraagt om terug te komen op de beslissing van het bureau om het Advies aan de Europese Commissie over de overeenkomst tussen de VS en de EU inzake het gebruik en de doorgifte van passagiersgegevens van de agenda te halen (Doc. 5-1451) - Reglement van de Senaat, artikel 20 - Stemming - Verwerping (5-591)      
  5-56
p. 5-6 5-56 p. 5-6 (PDF)
NMBS - Softwareprogramma Hastus-Rail - Evaluatie - Vakbondsvereniging - Gevolgen voor de organisatie van het werk (5-6916)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6916
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorwegnet tussen Rodange (Groothertogdom Luxemburg) en Virton - Materiaal van de Luxemburgse Spoorwegen (CFL) - Goedkeuring (6-970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-970
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe Desiro-treinstellen - Technische problemen - Lijn 165 Athus-Bertrix-Libramont - Oplossing (5-7892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-7892
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Atelier van Stockem - Toekomst - Nieuwe ateliers - Modernisering - Werkgelegenheid- Onderhoud - Vooruitzichten na 2013 (4-7215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-7215
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Geplande sluiting van loketten - Waals Gewest - Espaces multi-services - Eventuele oprichting - Evaluatie van de bestaande ruimten - Contact met de bevoegde Waalse minister (6-733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-733
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Arlon-Athus-Rodange - Stopplaats Messancy - Aankondiging van vertraging - Elektronische aankondigingen - Andere werkzaamheden (5-8020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8020
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe Desiro- treinstellen - Homologatie - Lijnen naar het Groothertogdom Luxemburg - (5-5670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5670
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Site Stockem - Overplaatsing van de activiteiten naar de werkplaats van Aarlen - Eventueel toekomstige park & ride (P+R) (6-959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-959
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorbielzen - Bielzen in hout en in beton - Keuzecriteria - Studie - Resultaten (4-6391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6391
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Neufchâteau - Toestand - Behandeling van huiszwam - Verbouwing van het stationsgebouw en van de perrons (5-661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-661
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Onthaal van de reizigers - Lot van de landelijke stations - Behoud of sluiting van stations (5-1480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1480
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Onthaal van de reizigers - Lot van de landelijke stations - Behoud of sluiting van stations (5-4103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4103
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Plannen voor multidienstencentra in stations - Gemeenschappelijke verklaring met het Waals Gewest - Andere lopende projecten (5-1479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1479
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Plannen voor multidienstencentra in stations - Gemeenschappelijke verklaring met het Waals Gewest - Andere lopende projecten (5-4102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4102
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbestuurders - Documentatie - Tablet-pc IDA - Investering (5-6371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6371
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Verbinding Luxemburg-Brussel - IC-treinen - Afschaffing - Reden - Werkzaamheden - Maatregelen (6-1509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1509
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Voetgangersoverweg - Veiligheid - Lijnen en stations - Onderhoud - Aansprakelijkheid in geval van een ongeluk (6-882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord gegeven door de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
SV 6-882
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Website - Opzoeken dienstregelingen - Ondoeltreffendheid - "De-marketing" - Station van Libramont - Aansluitingen (4-7403)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7403
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Werven - Buitenlandse arbeiders - Onderaannemers - Personeel - Statuut - Ondernemingen uit de sociale economie - Gebruik - Bermen - Ontbossing - Veiligheid - Stabiliteit - Milieuhandvest (4-6389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6389
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Raad van bestuur - Vertegenwoordiging van de Gewesten - Tijdschema voor de uitvoering (6-281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-281
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Station van Aarlen - Parking - Capaciteit (5-7199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-7199
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen(NMBS) - Grensoverschrijdende trajecten België-Luxemburg - Uniek tarief (6-640)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-640
Nationale Maatschappij der Belgische Spporwegen (NMBS) - Stations - Doorgang onder de sporen - Aanwezigheid van een onderstationschef (6-881)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord gegeven door de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
SV 6-881
Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Trein 7471 Virton-Aarlen - Afschaffingen - Redenen - Maatregelen (5-8301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8301
Nieuwe vormen van alcoholreclame voor jongeren (5-294)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-35
p. 7-9 5-35 p. 7-9 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verlenging van de aanhoudingstermijn tot 48 uur) (6-363)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen betreft (Bevoegdheid van de gewesten betreffende de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen) (6-412)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut en de heer Bert Anciaux
6-412/2
p. 1-3 6-412/2 p. 1-3 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft)(Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-439)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van mandaten betreft en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen) (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-442)      
  Verslag van de dames Annick De Ridder en Cécile Thibaut
6-442/3
p. 1-11 6-442/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Verslag van de dames Annick De Ridder en Cécile Thibaut
6-407/10
p. 1-3 6-407/10 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1670/4
p. 1-23 5-1670/4 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
5-68
p. 29-31 5-68 p. 29-31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1098)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Cécile Thibaut
5-1098/2
p. 2-3 5-1098/2 p. 2-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (Raad van State - Definitieve afschaffing van het Fonds voor het beheer van dwangsommen) (6-251)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Cécile Thibaut
6-251/2
p. 1-5 6-251/2 p. 1-5 (PDF)
Opvangstructuren voor asielzoekers -Provincie Luxemburg - Sluitingen - Ideale schaal - Perspectieven (5-9526)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9526
Organisaties voor respijtzorg - Ondersteunde initiatieven - Bedrag - Ontwikkeling - Middelen (5-6216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6216
Overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie - Correctiemechanisme - Verschuldigde bedragen - Provincie Luxemburg - Politiezones Aarlen, Aubange en Virton - Jaren 2012 en 2013 (5-10115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10115
Paardenvlees - Zwendel - Duistere praktijken van een handelaar uit de streek van Neufchâteau - Gezondheidsboekje van het paard - Fraude - Beveiliging - Maatregelen (5-8302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8302
Palliatieve zorg- Huisartsen - Erkenningscriteria - Behoud van de erkenning (5-6404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6404
Palliatieve zorg - Begeleidingsteams - Aantal begeleide patiënten - Financiering (5-5967)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5967
Personen met een handicap - Handipas - Enig loket - Toepassing - Termijn (5-7335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7335
Politiezones - Financiering - Grensgebieden - Inoverwegingneming (4-6392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6392
Politiezones in grensgebieden - Financiering - werving - Grensoverschrijdende samenwerking - KUL-norm - Moeilijkheden (5-8102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8102
Postbussen - Afschaffing - Criteria - Universele postdienst - Behoud (6-659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-659
Provincie Luxemburg - Ziekenhuizen - Intercommunale Vivalia - Penetratiegraad (5-3514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3514
Provincie Luxemburg - Ziekenhuizen - Intercommunale Vivalia - Penetratiegraad (5-4106)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4106
Reclame voor alcoholhoudende dranken - Arnoldusconventie - Onderzoeks- en informatiecentrum van de Verbruikers-organisaties (OIVO) - Evolutie en hervorming (5-7595)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7595
Regeling van de werkzaamheden      
  Schorsing van de vergadering - Samenroeping van de commissie voor de bespreking van twee wetsontwerpen - Evocatieprocedure
6-14
p. 15 6-14 p. 15 (PDF)
Rijksarchief - Aarlen - Uitbreiding van de gebouwen - Ontwerp - Stand van zaken (5-9268)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9268
Rol van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Over de opheffing van het Comité      
  6-6
p. 13-15 6-6 p. 13-15 (PDF)
  6-6
p. 17-18 6-6 p. 17-18 (PDF)
  6-6
p. 22 6-6 p. 22 (PDF)
  6-6
p. 35 6-6 p. 35 (PDF)
Saint-Hubert - Militair vliegveld - Gebruik van de piste - Investeringen (5-6973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6973
Schmallenbergvirus - Verspreiding - Belgische veehouderijen - Strijd - Preventie - Maatregelen (5-5833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5833
Taks tot vergoeding van de successierechten - Rechtvaardiging - Ontvangsten - Bijdragen van de verenigingen zonder winstoogmerk (5-10099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10099
Tijdelijke handicap - Ziekte - Verlies van zelfredzaamheid - Toekenning van een parkeerkaart (5-7593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7593
Tijdens het debat over drie resoluties betreffende de Palestijnse kwestie ontstaat er een debat over de bevoegdheid van de Senaat terzake na de zesde staatshervorming      
  6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Toegankelijkheid van de treinen voor personen met beperkte mobiliteit (5-2701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2701
Treinaanbod in het kader van de Waalse feesten - Verhoging van het aantal bestemmingsstations (5-9882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9882
Uitnodiging aan de minister-president van Vlaanderen om een toespraak te houden in de Senaat      
  6-10
p. 24-26 6-10 p. 24-26 (PDF)
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (4-1600)      
  Bespreking
4-110
p. 48-50 4-110 p. 48-50 (PDF)
Verslag over de radicalisering in België (Beroepsgeheim - Coördinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeën en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen en de Gemeenschappen (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de toekomst van het cultureel beleid in dit land (6-109)      
  Verzoek van de heren Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Philippe Henry, Wouter Van Besien, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Véronique Waroux
6-109/1
p. 1-4 6-109/1 p. 1-4 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-201/1)
6-10
p. 35-39 6-10 p. 35-39 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-162)      
  Verzoek van de dames Ingrid Lieten, Cindy Franssen, Miranda Van Eetvelde, Lieve Maes, Petra De Sutter, Katia Segers, Güler Turan, Christie Morreale, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Christiane Vienne, Véronique Jamoulle, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Nadia El Yousfi, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Véronique Waroux en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Philippe Henry, Jean-Paul Wahl, François Desquesnes, Bart Van Malderen, Wouter Van Besien, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-162/1
p. 1-5 6-162/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen, de heer Patrick Prévot, de dames Anne Barzin, Cécile Thibaut en Véronique Waroux en de heer Bart Van Malderen
6-303/2
p. 1-92 6-303/2 p. 1-92 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-303/2)
6-37
p. 5-30 6-37 p. 5-30 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-370)      
  Voorstel van de dames Annemie Maes en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Nadia El Yousfi, de heren Christophe Lacroix en Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christiane Vienne, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-370/1
p. 1-7 6-370/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de dames Annemie Maes en Cécile Thibaut, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-391/5
p. 1-4 6-391/5 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-391/2)
6-41
p. 24-48 6-41 p. 24-48 (PDF)
  6-41
p. 20-22 6-41 p. 20-22 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Bespreking van het verzoek (6-357/1)
6-30
p. 22-28 6-30 p. 22-28 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Bespreking van het verzoek (6-97/1)
6-6
p. 15-23 6-6 p. 15-23 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-98/2)
6-14
p. 27-70 6-14 p. 27-70 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-320/2) en de aanbevelingen (6-320/3)
6-35
p. 7-32 6-35 p. 7-32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het wetenschappelijk onderzoek in België (Opmaken balans van het wetenschappelijk onderzoek - Organisatie - Financiering op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau - Deelname aan Europese en internationale projecten) (6-317)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Karl-Heinz Lambertz, Patrick Prévot, Philippe Henry, Bert Anciaux, Rob Beenders en Bart Van Malderen en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Petra De Sutter, Annemie Maes, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Katia Segers en Güler Turan
6-317/1
p. 1-8 6-317/1 p. 1-8 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de impact van het milieubeleid op de volksgezondheid, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van toxische producten of producten die toxisch worden beschouwd in het licht van de Europese normatieve teksten en de omzetting ervan in Belgisch recht, met name in het preventiebeleid (6-117)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin,Bertin Mampaka Mankamba, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-117/1
p. 1-2 6-117/1 p. 1-2 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Bespreking van het verzoek (6-131/1)
6-7
p. 17-21 6-7 p. 17-21 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Cécile Thibaut c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-253/5
p. 3 6-253/5 p. 3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch bestuurlijk beleid inzake klimaat (6-235)      
  Verzoek van de heren Philippe Henry, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Van Malderen en Christophe Bastin en de dames Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Christie Morreale, Ingrid Lieten, Katia Segers en Güler Turan
6-235/1
p. 1-3 6-235/1 p. 1-3 (PDF)
Virton - Aanwezigheid van bpost - PostPunt van het station - Afschaffing - Reden (5-9108)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9108
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig staatsraad bij de Raad van State (6-31)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 26-30 6-6 p. 26-30 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State (6-463)      
  Bevestiging van de door de Raad van State voorgedragen lijst
6-43
p. 7 6-43 p. 7 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van Titel VI van het Reglement van de Senaat met een hoofdstuk VI/1 met het oog op de oprichting van een Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden (6-497)      
  Bespreking - Rol van de Senaat
6-47
p. 99-113 6-47 p. 99-113 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-268)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Petra De Sutter
6-268/1
p. 1-4 6-268/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-6)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een aanzienlijk deel van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen op basis van een federale kieskring (6-157)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Elisabeth Meuleman, Petra De Sutter en Hélène Ryckmans en de heren Philippe Henry en Wouter Van Besien
6-157/1
p. 1-5 6-157/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (6-306)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Olga Zrihen, Cécile Thibaut en Brigitte Grouwels en de heren François Desquesnes, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-306/1
p. 1-6 6-306/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissies betreft (Elke in de commissies vertegenwoordigde fractie dient voldoende leden te tellen in de commissies zodat elk lid van de fractie lid kan zijn van een vaste commissie : het Bureau kan beslissen het aantal leden in een commissie te verhogen) (6-106)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 79 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Het Bureau de mogelijkheid bieden de opdrachten van het Adviescomité toe te vertrouwen aan een vaste commissie) (6-108)      
  Amendement nr 1 van de dames Cécile Thibaut en Elisabeth Meuleman
6-108/2
p. 1-2 6-108/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat, om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen (en het te vervangen door een regel waarbij de leden van de commissies kunnen worden vervangen door een andere senator van dezelfde fractie) (6-107)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in België verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen (Vijf jaar verblijf in België als voorwaarde voor de vreemdelingen van buiten de EU) (5-1517)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Cécile Thibaut en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1517/1
p. 1-12 5-1517/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in België verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen (6-230)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Petra De Sutter
6-230/1
p. 1-13 6-230/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen alsmede van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de stemgerechtigde leeftijd voor de gewestverkiezingen te verlagen tot 16 jaar (6-256)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Elisabeth Meuleman, Petra De Sutter en Hélène Ryckmans en de heren Philippe Henry en Hermes Sanctorum
6-256/1
p. 1-5 6-256/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 36 tot 40 en 48 tot 63 van mevrouw Cécile Thibaut
5-254/2
p. 21-23 5-254/2 p. 21-23 (PDF)
  5-254/2
p. 26-32 5-254/2 p. 26-32 (PDF)
  Amendementen nrs 74 en 75 van mevrouw Cécile Thibaut, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-254/6
p. 1-2 5-254/6 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-25
p. 55-61 5-25 p. 55-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (5-328)      
  Amendement nr 13 van mevrouw Cécile Thibaut
5-328/2
p. 8 5-328/2 p. 8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Yogyakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit (5-1847)      
  Bespreking
5-82
p. 45-51 5-82 p. 45-51 (PDF)
  Stemming
5-82
p. 59 5-82 p. 59 (PDF)
  5-82
p. 65 5-82 p. 65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gerichte segregatie ten opzichte van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en haar dramatische gevolgen, inclusief gedwongen adoptie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-343)      
  Verslag van de heer Jan Becaus en mevrouw Cécile Thibaut
6-343/3
p. 1 6-343/3 p. 1 (PDF)
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van genderanalyse als onderdeel van de identificatie en erkenning van beroepsziekten (5-2103)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns en Cécile Thibaut
5-2103/1
p. 1-11 5-2103/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiële steun (6-41)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België (6-210)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning en erkenning van de metis-gemeenschap in België, de kinderen van de kolonisatie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-341)      
  Verslag van de heer Jan Becaus en mevrouw Cécile Thibaut
6-341/3
p. 1 6-341/3 p. 1 (PDF)
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist (Problematiek van de "Dubbele Diagnose" - Studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Projecten en proefprojecten) (5-2201)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Cécile Thibaut
5-2201/2
p. 2 5-2201/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (Raadpleging over de invoering van de gulden regel inzake begrotingsevenwicht) (5-1613)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Zakia Khattabi en Cécile Thibaut
5-1613/1
p. 1-5 5-1613/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak - ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Vrijheidsbeknottende bepalingen - Intellectuele eigendomsrechten - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (5-1820)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Claudia Niessen, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Cécile Thibaut
5-1820/1
p. 1-11 5-1820/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest (Identificatie van de biologische ouders - Ontsluiting koloniale archieven - Historische studie door het CEGESOMA - Vergoeding - Gedenksteen - Plechtige herdenkingsverklaring in naam van België) (6-355)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
6-355/1
p. 1-38 6-355/1 p. 1-38 (PDF)
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsprincipe voor ambtenaren (6-226)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Cécile Thibaut en Petra De Sutter
6-226/2
p. 1-2 6-226/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het op btw-vlak aanmoedigen van het wegschenken van voedseloverschotten (BTW-vrijstelling) (5-2205)      
  Bespreking
5-114
p. 74-80 5-114 p. 74-80 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Bespreking
5-46
p. 27-36 5-46 p. 27-36 (PDF)
Voorstel van resolutie om de leerplicht te verlagen tot vijf jaar (6-267)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Petra De Sutter, Hélène Ryckmans en Elisabeth Meuleman en de heren Philippe Henry en Hermes Sanctorum
6-267/1
p. 1-7 6-267/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen (5-1276)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Claudia Niessen en Cécile Thibaut en de heer Jacky Morael
5-1276/1
p. 1-5 5-1276/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de erkenning van de Yogyakarta-principes inzake de toepassing van de mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaarheid en de genderidentiteit (5-1389)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-1389/1
p. 1-4 5-1389/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (5-1828)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-1828/2
p. 1-2 5-1828/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over een verbetering van de dienstenchequeregeling, wat de kaliteit en de duurzaamheid van de werkgelegenheid betreft (en de financiering ervan) (5-1317)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1317/1
p. 1-21 5-1317/1 p. 1-21 (PDF)
Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek (Verhoging van de douanerechten en belastingen op de import van extracommunautaire goederen uit landen die geen rekening houden met de fundamentele sociale en milieunormen of die hun munt op een kunstmatig laag niveau houden) (5-1807)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi, Mieke Volgels, Cécile Thibaut en Claudia Niessen
5-1807/1
p. 1-8 5-1807/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over het mandaat van België binnen het Europees Stabiliteitsmechanisme (In aanmerking nemen van eisen in verband met werkgelegenheid, sociale bescherming, degelijk onderwijs, volksgezondheid, milieubescherming, ...) (5-1612)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Cécile Thibaut
5-1612/1
p. 1-5 5-1612/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen (5-1144)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1144/1
p. 1-5 5-1144/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse staat door België (6-145)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een ambitieus, duurzaam en veilig verkeersbeleid dat streeft naar nul verkeersdoden (5-1593)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Cécile Thibaut
5-1593/1
p. 1-8 5-1593/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Bespreking
6-26
p. 4-27 6-26 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies (en voor een zo groot mogelijke mate van weerspiegeling van de sociaal- en ethisch-culturele variatie van ons land bij het overheidspersoneel en de overheidsbedrijven - Zie ook 5-1128) (6-27)      
  Amendementen nrs 14 tot 16 van de dames Cécile Thibaut en Petra De Sutter
6-27/3
p. 1-2 6-27/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
6-17
p. 9-25 6-17 p. 9-25 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167,§1, van de Grondwet (Buitenlandse interventies van de strijdkrachten - Bevoegdheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers) (6-182)      
  Voorstel van de dames Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Philippe Henry en Wouter Van Besien
6-182/1
p. 1-4 6-182/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2854)      
  (Artikel 7bis betreffende duurzame ontwikkeling - Artikel 10 om de niet-Belgen in staat te stellen toegang te krijgen tot betrekkingen in overheidsdienst - Titel II om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen - Artikel 23 om in de Grondwet het recht van de burgers in te schrijven om toegang te hebben tot essentiële goederen en diensten zoals water, sociale diensten en gezondheidsdiensten, diensten voor inschakeling in het arbeidsproces, sociale huisvesting, onderwijs, openbaar vervoer, postdiensten, afvalbeheer, en tevens het recht op voeding - Artikel 28 om het recht om een zaak aanhangig te maken bij een ombudsman of een onafhankelijke bemiddelaar in te schrijven - Artikel 57 om het verzoekschriftenrecht te moderniseren en uit te breiden - Artikel 63 om een enkele federale kieskring over het hele grondgebied tot stand te brengen - Artikel 61 om de leeftijd van de kiezers te verlagen van achttien tot zestien jaar - Artikelen 109, 110 en 113 om een aantal aspecten van de koninklijke functie, zoals de bekrachtiging van wetten, het genaderecht en de adellijke titels, te moderniseren - Artikel 135bis om de bevoegdheid van het Brussels Hoofstedelijke Gewest inzake tweetalig onderwijs te bekrachtigen - Artikel 151, §2 om het aan te passen aan de hervorming van de Senaat - Artikel 151, §3 om een algemeen debat te kunnen voeren over de bevoegdheid van de Hoge Raad voor de Justitie - Artikel 151, §4 en 5 om het aan te passen aan de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen - Artikel 151, §6 om een evaluatie van de korpschefs van de zittende magistratuur mogelijk te maken - Artikel 156 over de begrenzing van de rechtsgebieden van de gerechtelijke arrondissementen - Artikel 167 om het Parlement te laten beslissen over het inzetten van de krijgsmacht in het raam van het handhaven of het herstellen van de vrede, alsook om het Parlement in staat te stellen om zijn voorafgaand akkoord te geven telkens de krijgsmacht wordt ingezet)
   Voorstel van de heren Marcel Cheron, Benoit Hellings en Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi, Mieke Vogels en Cécile Thibaut
5-2854/1
p. 1-5 5-2854/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Klimaatbeleid - Biodiversiteit - Stemrecht voor de niet-Belgische burgers - Toegang tot het openbaar ambt voor de niet-Belgen - Loongelijkheid - Genderquota voor de regeringen - Rechten reeds erkend door Europese en internationale verdragen - Personen met een handicap - Recht op leven - Verbod op foltering en slavernij - recht op een billijk proces - Vrijheid van verkeer - Economische en sociale rechten - Welzijn en waardigheid van dieren - Persvrijheid - Bemiddelaar - Referendum - Onderzoek van de geloofsbrieven - Hervorming (of afschaffing) van de Senaat - Petitierecht - Kiesgerechtigde leeftijd - Federale kieskring - Recht van burgerinitiatief - Modernisering van sommige aspecten van het koningschap - Tweetalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Controle door het Grondwettelijk Hof - Persmisdrijven - Hoge Raad voor de Justitie - Hervorming van de gerechtelijk arrondissementen - Autonomie van de gewesten inzake de organisatie van bovengemeentelijke besturen en provincies - Parlementair toezicht bij gewapende conflicten - Bevoegdheid van de decreetgever betreffende de gemeentelijke en provinciale belastingen) (6-519)      
  Voorstel van de dames Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Petra De Sutter en Hélène Ryckmans, de heer Philippe Henry en mevrouw Annemie Maes
6-519/1
p. 1-7 6-519/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid - Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (5-1451)      
  Mevrouw Cécile Thibaut vraagt om terug te komen op de beslissing van het bureau om het Advies van de agenda te halen - Reglement van de Senaat, artikel 20 - Stemming - Verwerping
5-56
p. 5-6 5-56 p. 5-6 (PDF)
Vrijwilligersactiviteit - Ontbreken van arbeidsvergunning - Personen die illegaal verblijven - Maatregel voorgesteld door de regering - Stand van zaken (5-6502)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6502
Vzw BEBAT (Inzamelen en recycleren van batterijen) - Financiële reserves - Bedragen (5-5969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5969
Vzw Bebat (inzameling en recyclage van batterijen) - Bijdragen voor inzameling en recyclage - Wijziging - Overleg met de Gewesten - Financiële reserves - Bestemming (6-483)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-483
Wet tot beperking van de arbeidsduur van de geneesheren in opleiding (5-1573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1573
Wetboek der successierechten - Verenigingen zonder winstoogmerken - Private stichtingen - Taks tot vergoeding der succesierechten - Vrijstelling (5-9796)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9796
Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Vervanging van de wet van 20 juli 2004 - Omzetting richtlijnen) (5-1702)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Cécile Thibaut en Lieve Maes
5-73
p. 75 5-73 p. 75 (PDF)
  5-73
p. 130-131 5-73 p. 130-131 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (Hervorming van de NMBS-groep - Tweeledige structuur : spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder) (5-2202)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 18-25 5-113 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het burgerinitiatief in de zin van verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 (Aanwijzing bevoegde autoriteit : FOD Binnenlandse Zaken) (5-1885)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1885/2
p. 1-4 5-1885/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot (Aanpassing van de bijzondere regels betreffende de berekening van het pensioen - Wanneer het bedrag van het wettelijk pensioen toegekend ten laste van een buitenlandse pensioenregeling vermindert, wordt de aanvulling op het Belgisch pensioen enkel vermeerderd indien deze vermindering het gevolg is van een wijziging van de verzekeringstijdvakken die in aanmerking worden genomen voor de berekening van dit buitenlands pensioen) (5-2862)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 49-51 5-150 p. 49-51 (PDF)
Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Vervanging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Informatie van de markt - Prijsaanduiding - Benaming, samenstelling en etikettering van producten - Aanduiding van hoeveelheid - Vergelijkende reclame - Promoties inzake prijzen - Uitverkopen - Opruimingen of solden - Overeenkomsten met consumenten - Overeenkomsten op afstand - Overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming - Openbare verkoop - Gezamelijk aanbod - Onrechtmatige bedingen - Bestelbon - Verlenging van dienstovereenkomsten - Oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken - Ongewenste communicaties - Verkoop met verlies - Bewijsregeling - Collectieve consumentenovereenkomsten - Vordering tot staking - Procedures inzake benamingen van oorsprong - Waarschuwingsprocedure - Strafsancties - Opsporing en vaststelling van inbreuken - Zie ook doc. nr 4-1658) (4-1657)      
  Amendement nr 27 van mevrouw Cécile Thibaut
4-1657/2
p. 11 4-1657/2 p. 11 (PDF)
Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (Arbeidsovereenkomsten : ontslagregeling, schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en gedeeltelijke arbeid voor arbeiders en bedienden - Berekening van de vergoeding voor beroepsziekten - Sluiting van ondernemingen - Begeleidingspremie voor ontslagen werknemers - Brugpensioenstelsels) (5-935)      
  Amendementen nrs 1 tot 10 van mevrouw Cécile Thibaut
5-935/2
p. 1-8 5-935/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-20
p. 43-45 5-20 p. 43-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Verslag van de dames Cécile Thibaut en Elke Sleurs
5-869/6
p. 1-6 5-869/6 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij (Private bewaking aan boord van schepen - Zie ook doc. 5-1907) (5-1906)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 37-40 5-85 p. 37-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (Betere afstemming tussen de procedure en de bemiddeling - Vereenvoudiging van de voorwaarden voor toegang van rechtspersonen - Invoering van het belang bij het middel : voorkoming dat de nietigverklaring zou kunnen worden uitgesproken op grond van onregelmatigheden - Procedure in kortgeding - Moduleren in de tijd van de gevolgen van arresten betreffende individuele gevallen - Uitvoering van arresten, de injunctiebevoegdheid en de dwangsom - Bestuurlijke lus : mogelijkheid van tussenarresten - Vereenvoudiging van interne organisatorische procedures : evaluatie, vervroegde pensionnering, jaarverslag, werving van de griffiers, korpschef auditoraat, coördinatiebureau, algemene vergadering, consolidatie uitbreidingskader) (5-2277)      
  Amendementen nrs 14 tot 19 van mevrouw Cécile Thibaut
5-2277/2
p. 9-21 5-2277/2 p. 9-21 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2277/3
p. 1-62 5-2277/3 p. 1-62 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid (Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op invoering solidariteitsbijdrage, KB 5 november 2002 tot instelling van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en KB 14 juli 1995) (5-1166)      
  Amendementen nrs 4 tot 7 van mevrouw Cécile Thibaut
5-1166/2
p. 3-5 5-1166/2 p. 3-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendement nr 13 van mevrouw Cécile Thibaut
4-1357/4
p. 3 4-1357/4 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 52-57 4-109 p. 52-57 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012 (Drempel van 100 werknemers) (5-1158)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1158/2
p. 1 5-1158/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Amendementen nrs 1 tot 12 van mevrouw Cécile Thibaut
5-2212/2
p. 1-13 5-2212/2 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
5-123
p. 40-60 5-123 p. 40-60 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (4-1521)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Cécile Thibaut
4-1521/2
p. 1-2 4-1521/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiële sector en houdende diverse bepalingen (Omzetting richtlijnen 2009/111/EG, 2010/76/EU en 2006/46/EG - Versterking van het communautair kader inzake crisisbeheer - Coördinatie toezichtactiviteiten - Wijzigingen aan de bankwet, de wet op de beleggingsondernemingen, de wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de wet collectief beheer van beleggingsportefeuilles - Bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen) (5-1159)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Cécile Thibaut
5-1159/2
p. 1-7 5-1159/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 8-13 5-31 p. 8-13 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Erkenning van de beroepen van klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog - Bescherming van de titel van psychotherapeut en reglementering van de uitoefening van de psychotherapie - Oprichting van de Federale Raad voor de psychotherapie - Oprichting van de Raad voor de geestelijke gezondheid, die de regering zal bijstaan in het nastreven van een doeltreffend beleid inzake geestelijke gezondheid) (5-2470)      
  Verslag van de heer Louis Ide en mevrouw Cécile Thibaut
5-2470/3
p. 1-20 5-2470/3 p. 1-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieën van veroordeelden - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende modaliteiten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Zie ook doc. 5-1953) (5-1952)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Opheffing van bepalingen met het oog op de omzetting van richtlijn 2009/81/EG - Verduidelijkingen en aanvullingen van sommige machtigingen aan de Koning om de implementatie van Europeesrechtelijke normen te vergemakkelijken - Aanpassingen van terminologische aard) (5-1152)      
  Amendement nr 1 van de heer Jacky Morael en mevrouw Cécile Thibaut
5-1152/2
p. 1-2 5-1152/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer (Uitbreiden van de bevoegdheden van de veiligheidsagenten werkzaam bij de veiligheidsdiensten van de maatschappijen voor openbaar vervoer) (5-1762)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Cécile Thibaut
5-1762/2
p. 1-2 5-1762/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra coor maatschappelijke welzijn (Omzetting richtlijn 2011/95/EU : herschikking van richtlijn 2004/83/EG inzake minimumnormen voor erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Rekening houden met de seksuele gerichtheid bij het omschrijven van een bepaalde sociale groep - Verblijfsrechtelijk statuut van subsidiair beschermden - Aanpassing en vereenvoudiging van de asielprocedure - Oneigenlijk gebruik van de asielprocedure - Behandeling van meervoudige of hernieuwde asielaanvragen - Concept "eerste land van asiel" - Bevoegdheden Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen - Opvang - Fedasil - Zie ook doc. 5-2000) (5-1999)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van mevrouw Cécile Thibaut
5-1999/2
p. 8-9 5-1999/2 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten (Juridische grondslag voor de veiligheidscontroles bij de toegang tot de parlementsgebouwen of gedeelten daarvan - Invoering van nieuwe neutrale zones rond het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap) (6-325)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Cécile Thibaut en Petra De Sutter
6-325/2
p. 1-2 6-325/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft (Organisatie van een ruimtelijke driedimensionale en temporele structuur van de menselijke activiteiten op basis van een langetermijnvisie en aan de hand van duidelijke economische, sociale en ecologische doelstellingen - Coördinatie van beslissingen die een ruimtelijke impact hebben op de zeegebieden) (5-1685)      
  Algemene bespreking
5-70
p. 37-39 5-70 p. 37-39 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites (Toegang van de politie tot de beelden van de camera's) (5-1767)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Cécile Thibaut
5-1767/2
p. 1-2 5-1767/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1767/3
p. 1-6 5-1767/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 38-40 5-74 p. 38-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Private bewaking aan boord van schepen - Zie ook doc. 5-1906) (5-1907)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 37-40 5-85 p. 37-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Aanvullende dotatie) (6-249)      
  Amendement nr 2 van de dames Cécile Thibaut en Petra De Sutter
6-249/2
p. 2 6-249/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
6-14
p. 9-15 6-14 p. 9-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-444)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-440)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (De wet van toepassing maken op de sociale verkiezingen van 2012 - Wijzigingen aan de procedure betreffende de sociale verkiezingen) (5-1156)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1156/2
p. 1-7 5-1156/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (De wet van toepassing maken op de sociale verkiezingen van 2012) (5-1157)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1157/2
p. 1 5-1157/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop één of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-438)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft) (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-443)      
  Verslag van de dames Annick De Ridder en Cécile Thibaut
6-443/2
p. 1 6-443/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Verlenging van de geldigheid van de zonale veiligheidsplannen met één jaar) (5-2224)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-2224/2
p. 1-2 5-2224/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 44-45 5-114 p. 44-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendement nr 159 van mevrouw Cécile Thibaut
4-1409/9
p. 33 4-1409/9 p. 33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieën van veroordeelden - Zie ook doc. 5-1952) (5-1953)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft (Aanpak van schijnzelfstandigen en schijnwerknemers) (5-1714)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1714/2
p. 1-6 5-1714/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 27-29 5-74 p. 27-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetten betreffende verkiezingsuitgaven en financiering van de politieke partijen, wat sponsoring betreft (Eenvormigheid tussen de giftenregeling en de sponsorregeling) (6-410)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut en de heer Bert Anciaux
6-410/2
p. 1-4 6-410/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel) (5-711)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-711/2
p. 1-6 5-711/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-88
p. 13-14 5-88 p. 13-14 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Amendementen nrs 149 tot 157, 167 en 169 van de heer Benoit Hellings en mevrouw Cécile Thibaut
4-1053/10
p. 1-5 4-1053/10 p. 1-5 (PDF)
  4-1053/10
p. 10-11 4-1053/10 p. 10-11 (PDF)
  4-1053/10
p. 11-12 4-1053/10 p. 11-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitwerking van eenvormige oproepstelsels voor de wachtdiensten van huisartsen (5-1698)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1698/1
p. 1-8 5-1698/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitwerking van eenvormige oproepstelsels voor de wachtdiensten van huisartsen (Menselijke middelen op het gebied van de huisartsgeneeskunde op de meest adequate wijze inschakelen - Optimale dienstverlening aan de bevolking verzekeren - Triage van de zorg in de dispatchingcenters) (5-1100)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Claudia Niessen en Mieke Vogels
5-1100/1
p. 1-7 5-1100/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel ertoe strekkende sommige sociale minima op te trekken en de rechten in de sociale zekerheid te individualiseren (Verhoging leefloon voor alleenstaanden tot armoedegrens - Gelijkschakeling van de status van samenwonende met die van alleenstaande) (5-589)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-589/1
p. 1-19 5-589/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot de economische-werkloosheidsregeling voor bedienden (Wijziging artikelen 77/1, 77/2, 77/4 en 77/7 wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) (5-1209)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1209/1
p. 1-8 5-1209/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde (5-1353)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Cécile Thibaut
5-1353/2
p. 1-2 5-1353/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Cécile Thibaut
5-1353/3
p. 1-2 5-1353/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (Gelijke behandeling tussen de personen die een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten en de personen die gebruik maken van het Asbestfonds) (5-2279)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Mahoux en Louis Ide en de dames Cécile Thibaut en Dalila Douifi
5-134
p. 42-45 5-134 p. 42-45 (PDF)
  5-134
p. 59 5-134 p. 59 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een doorverwijsplicht toe te voegen (5-1798)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Cécile Thibaut en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
5-1798/1
p. 1-2 5-1798/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring (5-1799)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Cécile Thibaut en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
5-1799/1
p. 1-2 5-1799/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging artikel 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige catgorieën studenten uit het toepassingsgebeid van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (5-87)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) wegnemen van organen of weefsels inzake mensenhandel (Aanvulling artikel 433quinquies Strafwetboek) (5-1214)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1214/2
p. 1-3 5-1214/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel om dringende medische hulp te verlenen aan de in België verblijvende EU-onderdanen die geen aanspraak kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening (EU-onderdanen en hun familie gedurende de drie maanden na hun aankomst in België en gedurende de daaropvolgende periode wanneer zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd om in België te werken) (5-1625)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut en Zakia Khattabi
5-1625/1
p. 1-3 5-1625/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de cumulatie van mandaten van senatoren te beperken (Absolute decumulatie van het mandaat van senator met een uitvoerend ambt) (6-142)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Petra De Sutter en van de heren Philippe Henry en Wouter Van Besien
6-142/1
p. 1-8 6-142/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de eerste drie in dienst genomen werknemers te verminderen (5-1700)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1700/1
p. 1-6 5-1700/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde jobaanpassingen te vergemakkelijken voor werknemers van 55 jaar en ouder in de ondernemingen met doorgaans een gemiddelde van ten minste 50 werknemers (5-1758)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1758/1
p. 1-13 5-1758/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433novies van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de verbeurdverklaring van de onroerende goederen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring) (Mogelijk maken van de verbeurdverklaring van onroerende goederen die bij mensenhandel werden gebruikt) (5-1881)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1881/3
p. 1-12 5-1881/3 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders teneinde een ouder de mogelijkheid te bieden om voor de arbeidsrechtbank een vordering in te stellen om als bijslagtrekkende te worden aangewezen wanneer hij de opportuniteit van de betaling van de forfaitaire bijslag betwist (in geval van een plaatsingsmaatregel) (5-1145)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1145/1
p. 1-3 5-1145/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring bij mensenhandel (Verbeurdverklaring van onroerende goederen - Artikel 433novies) (5-1215)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1215/2
p. 1 5-1215/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden (5-1352)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Cécile Thibaut
5-1352/2
p. 1-2 5-1352/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (Extreem gruwelijke misdrijven - Recidive bij moord en doodslag - Three strikes and you're out) (5-658)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de oprichting van werkgeversgroeperingen (Onderneming, in de rechtsvorm van een economisch samenwerkingsverband, die door andere ondernemingen wordt opgericht om de arbeidstijd van hun werknemers te kunnen delen, om achterstand bij het werk in te halen of om bepaalde specifieke behoeften op te vangen - Wijziging van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van het KB nr 43 van 5 juli 1991 m.b.t. vrijstelling van BTW en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers) (5-1626)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1626/1
p. 1-16 5-1626/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning en bevordering van maatschappelijk verantwoord beleggen en tot duurzame oriëntatie van de pensioenfondsen en van het Zilverfonds (Wettelijk kader voor maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten - Wijziging van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen, van artikel 145/9 WIB 1992, van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten) (5-2102)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Freya Piryns en Zakia Khattabi en de heer Benoit Hellings
5-2102/1
p. 1-64 5-2102/1 p. 1-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Algemene bespreking
4-100
p. 10-21 4-100 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een "Tandemplan voor de Werkgelegenheid" (De werknemers van 55 jaar of meer [50 jaar of meer voor de zwaardere beroepen] de mogelijkheid bieden hun arbeidsduur te verminderen met de helft of 2/5 waarbij zij in het kader van een halftijdse arbeidsovereenkomst worden vervangen door een werknemer die jonger is dan 30 - De oudere werknemer heeft dan binnen de onderneming een mentorschapstaak - Uitkering voor tijdskrediet - Tandemuitkering toegekend door het Fonds voor bestaanszekerheid - Vermindering van de werkgeversbijdragen - Aanvulling artikel 347bis van de programmawet van 24 december 2002) (5-2302)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-2302/1
p. 1-20 5-2302/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op bisfenol A in recipiënten voor voedingsmiddelen (5-821)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-821/1
p. 1-5 5-821/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een zogenaamde "opveringstoelage" voor zelfstandigen in moeilijkheden (Financiële steun voor zelfstandigen met economische en financiële problemen) (5-2028)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-2028/1
p. 1-8 5-2028/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de verplichte brandverzekering (Wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, teneinde dit uit te breiden tot de brandaansprakelijkheid, inclusief wat de bevoegdheden en de werking van het Waarborgfonds en het Tariferingsbureau betreft - Eigenaars, huurders en onderhuurders - OCMW-bijstand - Sancties - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek : huurovereenkomst - Wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) (5-2401)      
  Voorstel van mevrouw Cécile Thibaut
5-2401/1
p. 1-20 5-2401/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een koppeling werk-leefmilieu in het sociaal overleg (Beheersing van de productiekosten door de sociale partners bewuster te maken van het belang van de grondstoffenkosten - Verbetering van de duurzaamheid van de bedrijfsactiviteit) (5-1390)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1390/1
p. 1-18 5-1390/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een procedure die het mogelijk maakt de toegekende overheidssteun terug te vorderen van de begunstigde ondernemingen ingeval deze overgaan tot een sociaal ongerechtvaardigde inkrimping van de bedrijfsactiviteit (In geval van sluiting, collectief ontslag en bedrijfsoverplaatsing) (5-1482)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut, Mieke Vogels en Claudia Niessen
5-1482/1
p. 1-14 5-1482/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot opwaardering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap (Werkloosheidsval) (5-1338)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1338/1
p. 1-4 5-1338/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (5-63)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-63/1
p. 1-15 5-63/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek (5-383)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-383/1
p. 1-31 5-383/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-61/1
p. 1-10 5-61/1 p. 1-10 (PDF)
  Verslag van de dames Cindy Franssen en Cécile Thibaut
5-61/4
p. 1-52 5-61/4 p. 1-52 (PDF)
  Aanvullend verslag van de dames Cindy Franssen en Cécile Thibaut
5-61/7
p. 1-5 5-61/7 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-62/1
p. 1-8 5-62/1 p. 1-8 (PDF)
  Verslag van de dames Cindy Franssen en Cécile Thibaut
5-62/6
p. 1-29 5-62/6 p. 1-29 (PDF)
  Verslag van de dames Cécile Thibaut en Cindy Franssen na terugzending door de plenaire vergadering
5-62/9
p. 1-6 5-62/9 p. 1-6 (PDF)
  Verslag van de dames Cindy Franssen en Cécile Thibaut
5-62/13
p. 1-3 5-62/13 p. 1-3 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
5-83
p. 24 5-83 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen (Erkenning voor het beroep van klinisch psycholoog en dat van psychotherapeut - Voorwaarden) (5-1699)      
  Voorstel van de dames Mieke Vogels en Cécile Thibaut
5-1699/1
p. 1-11 5-1699/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet "seksuele uitbuiting" inzake mensenhandel (Wijziging artikel 433quinquies, § 1, Strafwetboek) (5-1245)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1245/2
p. 1 5-1245/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-88
p. 13-14 5-88 p. 13-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van de plaatsen waar een consumentenkredietovereenkomst kan worden gesloten (5-1272)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1272/1
p. 1-4 5-1272/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijstelling van voedselschenkingen van de belasting over de toegevoegde waarde (Aanvulling artikel 42 BTW-Wetboek) (5-2114)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Freya Piryns en Zakia Khattabi en de heer Benoit Hellings
5-2114/1
p. 1-3 5-2114/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wettelijke erkenning van de mantelzorgers en tot behoud van hun sociale rechten (5-1172)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1172/1
p. 1-19 5-1172/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (4-1079)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Cécile Thibaut
4-1079/2
p. 1-3 4-1079/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, teneinde de toegang tot opleiding vrij van discriminatie te maken (Bestrijding van de ongelijke behandeling die werknemerscategorieën te beurt valt m.b.t. de toegang tot opleidingsmogelijkheden binnen de ondernemingen : geslacht, leeftijd en opleidingsgraad van de werknemers) (5-2125)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-2125/1
p. 1-7 5-2125/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek, aangaande de weigering door de moeder of de vader om toe te stemmen in de adoptie (door een homoseksueel paar bijvoorbeeld) (5-2110)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Mieke Vogels en Zakia Khattabi
5-2110/1
p. 1-6 5-2110/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (Vervanging van de naam op het naamplaatje op hun uniform door een nummer, teneinde de anonimiteit van de politieagenten te bewaren) (5-1580)      
  Amendementen nrs 5 en 8 van mevrouw Cécile Thibaut
5-1580/3
p. 3 5-1580/3 p. 3 (PDF)
  5-1580/3
p. 4-5 5-1580/3 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-106
p. 27-33 5-106 p. 27-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de werkloze te beschermen tegen een willekeurige sanctie (5-548)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-548/1
p. 1-3 5-548/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1330)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Bevoegdheid om instructies te geven over de modaliteiten van de beslissing die moet worden genomen in de plaats van de vernietigde bestuurshandeling - Mogelijkheid om voor alle vernietigde akten de gevolgen aan te duiden die moeten gehandhaafd blijven - Mogelijkheid om een zaak hangende te houden en de overheid een termijn te geven om vormfouten of andere fouten weg te werken) (5-1579)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1579/2
p. 1 5-1579/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Bemiddelingsprocedure - Gevolgen van de retroactieve werking van vernietigingsarresten : bevoegdheid om te bepalen dat rechtsgevolgen van vernietigde individuele bestuurshandelingen tot stand kunnen blijven - Herstel van een vormgebrek - Schorsingsprocedure - Verlenen aan de afdeling bestuursrechtspraak van de bevoegdheid bindende instructies te geven over de wijze waarop een vernietigingsarrest dient te worden uitgevoerd - Verdubbeling van het aantal leden van de Raad van State dat kan worden gedetacheerd) (5-1965)      
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1965/2
p. 1 5-1965/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft (Stemrecht voor vreemdelingen al dan niet onderdaan van een EU-lidstaat voor de regionale verkiezingen) (5-1516)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Cécile Thibaut en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1516/1
p. 1-18 5-1516/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen (Evenwichtige aanwezigheid op de lijsten van de kandidaatstellingen) (5-1601)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Claudia Niessen en Cécile Thibaut en de heren Jacky Morael en Marcel Cheron
5-1601/1
p. 1-4 5-1601/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, waarbij de OCMW's bij de opvang van de asielzoekers worden betrokken (5-1318)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Claudia Niessen en Cécile Thibaut
5-1318/1
p. 1-4 5-1318/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft (Schadeloosstelling van de slachtoffers - Mogelijkheid voor de slachtoffers die door het Asbestfonds werden vergoed om een rechtsgeding in te stellen - Verhoging van de bijdrage aan het Fonds van de veroordeelde werkgevers - Verlenging van de termijn tussen de blootstelling aan asbest en het uitbreken van de ziekte) (5-1388)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Mieke Vogels en Claudia Niessen
5-1388/1
p. 1-10 5-1388/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Cécile Thibaut
5-1388/2
p. 1-2 5-1388/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 om het Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers tot uitvoering te brengen (Maatregelen voor de overdracht van kennis en competenties - Uitbouw van mentoring - Streefcijfers en maatregelen voor het behoud of de verhoging van het aantal oudere werknemers) (5-1759)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1759/1
p. 1-8 5-1759/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (5-348)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Voorkomen dat iemand met terugbetalingsmoeilijkheden in een permanente situatie van overmatige schuldenlast verzeilt : begrenzing van het maximale kostenpercentage ; vermelding van de nulstellingstermijn ; statuut van de kredietbemiddelaars ; regeling van reclame voor krediet) (5-1786)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1786/1
p. 1-10 5-1786/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Cécile Thibaut
5-68
p. 104-105 5-68 p. 104-105 (PDF)
  5-68
p. 166 5-68 p. 166 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een verbod in te stellen op het doden van dieren omwille van hun pels (5-1514)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1514/1
p. 1-3 5-1514/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking (5-1557)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Cécile Thibaut, Mieke Vogels en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1557/1
p. 1-4 5-1557/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven alsmede van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de opleiding van de werknemers uit te bouwen (Verplichting voor de werkgever om opleidingen aan de werknemers aan te bieden en om een competentievisieplan uit te werken - Verplichting van de werknemer opleidingen te volgen) (5-1756)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1756/1
p. 1-7 5-1756/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft (Uitwerken van een milieu-indicator en een sociale indicator) (5-1503)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Zakia Khattabi en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1503/1
p. 1-6 5-1503/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, ter bepaling van het begin van de verjaringstermijn waarover de patiënt beschikt om een rechtsvordering in te stellen (Medische fouten) (5-1391)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Claudia Niessen
5-1391/1
p. 1-6 5-1391/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden) (5-217)      
  Algemene bespreking
5-101
p. 36-41 5-101 p. 36-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden ("Klokkenluiders") (5-1491)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Mieke Vogels, Claudia Niessen en Cécile Thibaut
5-1491/1
p. 1-9 5-1491/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-101
p. 36-41 5-101 p. 36-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, om de ondernemingen ertoe aan te zetten meer inspanningen te leveren voor de opleiding van hun werknemers en bij die opleidingsinspanningen de leeftijdspiramide van hun personeel in acht te nemen (5-1757)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1757/1
p. 1-10 5-1757/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (5-338)      
  Amendement nr 9 van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels, ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag
5-338/9
p. 1-2 5-338/9 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de zelfredzaamheid van de bejaarden te steunen (Optrekken van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Aanpassen van de inkomens- en leeftijdsgrenzen die aangeven vanaf wanneer bejaarden aanspraak maken op een tegemoetkoming) (5-1339)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1339/1
p. 1-7 5-1339/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Cécile Thibaut c.s.
5-2170/2
p. 1-2 5-2170/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 10 van de dames Cécile Thibaut en Zakia Khattabi
5-2170/3
p. 3-4 5-2170/3 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde bij de berekening van de anciënniteit van de werknemers ook de periodes van uitzendarbeid in aanmerking te nemen (5-1210)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Mieke Vogels en Cécile Thibaut
5-1210/1
p. 1-8 5-1210/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de carensdag bij de arbeiders af te schaffen (5-1199)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1199/1
p. 1-3 5-1199/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Alexander Miesen, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Jean-Jacques De Gucht en François Desquesnes en de dames Cécile Thibaut en Güler Turan
6-254/1
p. 1-5 6-254/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de coninuïteit van de ondernemingen, teneinde het toepassingsgebied ervan te verruimen tot de landbouwers die hun activiteit uitoefenen als natuurlijke persoon (5-2035)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-2035/1
p. 1-4 5-2035/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten (5-1111)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi, Rik Torfs en André du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Fatiha Saïdi en Cécile Thibaut
5-1111/1
p. 1-8 5-1111/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 60-62 5-28 p. 60-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en tot oprichting van een Commissie voor de Regulering van Reclame (5-1624)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-1624/1
p. 1-10 5-1624/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van Kamer of Senaat en een bezoldigde uitvoerende functie) (5-812)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen, Freya Piryns, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Cécile Thibaut en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-812/1
p. 1-7 5-812/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, om een interpellatierecht bij de politieraad in te stellen (5-1859)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-1859/1
p. 1-6 5-1859/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden (Wijziging artikelen 90 en 171 WIB 1992 - Aftrekbare verliezen) (5-2101)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Cécile Thibaut
5-2101/1
p. 1-9 5-2101/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de internationale fiscale fraude en de belastingparadijzen te bestrijden door middel van de instelling van zogenaamde CFC-regels (Belasting in België van in belastingparadijzen gemaakte winsten - CFC, Controlled Foreign Corporations) (5-2113)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut en Zakia Khattabi
5-2113/1
p. 1-10 5-2113/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude (Administratieve financiële sanctie - Strafrechtelijke financiële sanctie - Tijdelijk beroepsuitoefeningsverbod - Medeaansprakelijkheidsclausule) (5-2112)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut en Zakia Khattabi
5-2112/1
p. 1-7 5-2112/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Recht op bijstand van een advocaat - Beeld- en geluidsopname van elk verhoor - Inhoud van het proces-verbaal van het verhoor) (5-341)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis ertoe strekkende de rechten van de ondervraagde of verdachte persoon te verruimen (Bijstand van een advocaat) (4-1741)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
4-1741/1
p. 1-7 4-1741/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Aanwezigheid en bijstand van een advocaat) (5-406)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de verbetering van het kunstenaarsstatuut (5-1489)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Cécile Thibaut
5-1489/1
p. 1-8 5-1489/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik, met het oog op de regeling van reclame in de wachtkamer van dokterspraktijken (Verbod op informatie- en reclamecampagnes in de wachtkamer van beroepsbeoefenaren uit de gezondheidszorg - Integratie van de modules om geneesmiddelen voor te schrijven in informatiedragers waarin geen reclame mag worden gevoerd bij personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren - Vertegenwoordiging van "la Ligue des usagers des soins de santé" in de Commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen) (5-2273)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-2273/1
p. 1-4 5-2273/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Uitbreiding van het omstandigheidsverlof tot de religieuze gebeurtenissen van alle erkende erediensten) (5-2018)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns en Cécile Thibaut
5-2018/1
p. 1-3 5-2018/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap (Tijdelijke handicap) (5-1340)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1340/1
p. 1-3 5-1340/1 p. 1-3 (PDF)
Windenergie - Investeerders - Bedenkelijke commerciële praktijken - Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Onderzoek - Resultaten (5-9445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9445
Zeer vroeg geboren kinderen - Ondergrens van levensvatbaarheid - Reanimatie - Praktijken in de ziekenhuizen - Eventuele gedragslijn (5-8019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8019
de aanwezigheid van asbest in gebouwen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de gevolgen voor de werknemers (5-10953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10953
de cumulatie van bestuursmandaten van de nieuwe spoorbaas (5-10348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10348
de hervorming van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (5-10487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10487
het Belgisch-Luxemburgs strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit (5-7890)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7890
het correctiemechanisme dat werd ingesteld in het kader van de overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie (5-10491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10491
het politiegeweld tegen een jonge gevangene in het commissariaat van Mortsel in 2010 (5-8735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8735
het sluiten van de PostPunten in de treinstations (5-10335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10335
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999