Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6389

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 5 januari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Werven - Buitenlandse arbeiders - Onderaannemers - Personeel - Statuut - Ondernemingen uit de sociale economie - Gebruik - Bermen - Ontbossing - Veiligheid - Stabiliteit - Milieuhandvest

migrerende werknemer
sociale economie
ontbossing
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
openbare werken
onderaanneming

Chronologie

5/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1296

Vraag nr. 4-6389 d.d. 5 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Infrabel is al weken bezig met een intensieve ontbossing/verwijdering van struikgewas langs de lijn 42 Luik-Rivage-Gouvy.

Het gevolg is een volledig kale grond die vragen doet rijzen omtrent veiligheid, biodiversiteit en arbeidsvoorwaarden.

De afwezigheid van begroeiing, gecombineerd met de afvloeiing van regenwater brengt immers de stabiliteit van de hoge bermen waar de spoorlijn op rust in het gedrang. Er zouden zich grondverschuivingen kunnen voordoen. De situatie is zorgwekkend ter hoogte van Trois-Ponts, maar ook langs de valleien van de Salm, de Amblève en de Ourthe.

Het gaat niet alleen om het landschappelijke aspect. We hebben te maken met een echte ecologische ramp. Op sommige plaatsen zijn de microfauna en -flora op meer dan dertig meter van de sporen volledig verdwenen.

Ik verneem bovendien dat het werk in onderaanbesteding zou worden uitgevoerd door private ondernemingen die werken met buitenlandse arbeiders die niet meer zouden verdienen als in hun land van oorsprong. Aangezien het hier om een overheidsbedrijf gaat, doen dergelijke situaties vragen rijzen over de arbeidsvoorwaarden. Bovendien zou men kunnen overwegen om die werken uit te besteden aan ondernemingen uit de streek.

Vandaar mijn vragen :

1. Bevestigt of ontkent u dat buitenlandse arbeiders die actief zijn op de werven van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) hetzelfde loon krijgen als in hun land van oorsprong? Is dat hier het geval? Is dat een gangbare praktijk?

2. Is de NMBS op de hoogte van het statuut van de mensen die door haar onderaannemers aan het werk worden gezet? Bevatten de bestekken van de NMBS sociale clausules en kwaliteitscriteria voor de werknemers? Wat houden ze in?

3. Doet de NMBS voor dergelijke werven occasioneel of systematisch een beroep op ondernemingen uit de sociale economie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe vaak? Hoeveel werven werden de jongste vijf jaar aan dergelijke ondernemingen toevertrouwd?

4. Heeft men op het vlak van veiligheid een evaluatie gemaakt van de risicio's verbonden aan de ontbossing van de betrokken bermen? Wat zijn de gevolgen voor de stabiliteit van de bermen? Welke maatregelen werden genomen of zullen worden genomen om die stabiliteit te verzekeren? Bestaat er bij de NMBS een milieuhandvest dat het behoud van de biodiversiteit naast de sporen tot doel heeft? Welke milieuvoorzorgen moeten de technische operatoren van de NMBS en haar onderaannemers op dergelijke werven nemen?