S. 6-402 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 91 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 56 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2718/1-8)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

aanvullend pensioen
rechtstreeks gekozen kamer
ambtenaar
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
gemeente
overheidsapparaat
personeel op contractbasis
pensioenvoorwaarden
regionaal parlement
overheidsbedrijf
pensioenregeling
overheidsadministratie
Federale pensioendienst
beroepsloopbaan
provincie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-402/1 6-402/1 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/2018
6-402/2 6-402/2 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 19/2/2018
6-402/3 6-402/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/2/2018
6-402/4 6-402/4 (PDF) Gemotiveerd advies aangenomen in plenaire vergadering 23/2/2018
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2018   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
29/1/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/2/2018   Inschrijving op agenda
23/2/2018   Algemene bespreking
23/2/2018   Amendementen ingediend in de plenaire vergadering Doc. 6-402/3 6-402/3 (PDF)
23/2/2018   Artikelsgewijze bespreking
23/2/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+25/-12/o8) Doc. 6-402/4 6-402/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/1/2018   Verzending naar commissie
2/2/2018   Inschrijving op agenda
2/2/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Steven Vanackere, Cécile Thibaut
2/2/2018   Regeling der werkzaamheden
19/2/2018   Inschrijving op agenda
19/2/2018   Hoorzitting met de vertegenwoordigster van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie: mevrouw Julie de Groote, voorzitster;
19/2/2018   Hoorzitting met de vertegenwoordiger van de Kamer van volksvertegenwoordigers: de heer David Clarinval
19/2/2018   Hoorzitting met de vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen: de heer Hugues Vlemincq, kabinetschef
19/2/2018   Bespreking
19/2/2018   Stemming over het geheel: aangenomen (+10/-4/o1) Doc. 6-402/2 6-402/2 (PDF)
19/2/2018   Aanneming zonder amendering
19/2/2018   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-402/1 6-402/1 (PDF)
23/2/2018   Uitbrengen gemotiveerd advies
aan de Eerste Minister, de minister van Pensioenen evenals aan de voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie.
23/2/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/2/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/2/2018, 19/2/2018

Kruispuntbank van de wetgeving