Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7888

van Cťcile Thibaut (Ecolo) d.d. 22 januari 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

De steun aan het gecombineerd vervoer per spoor

gecombineerd vervoer
vervoer per spoor

Chronologie

22/1/2013 Verzending vraag
14/3/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2801

Vraag nr. 5-7888 d.d. 22 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

In BelgiŽ levert het wegvervoer geen enkele bijdrage aan de kosten voor wegeninfrastructuur. Het transport via de trein moet daarentegen wel mee de kosten voor de infrastructuur dragen.

Een eenvoudige berekening toont aan dat het economisch gezien interessanter is voor de bedrijven om voor de weg dan voor het spoor te kiezen, met alle gevolgen van dien: verkeersopstoppingen, uitstoot van broeikasgassen. Dit alles kan vermeden worden.

Als mijn informatie juist is, zou het aandeel van het spoorverkeer in het transport, dat al zeer beperkt is, de neiging hebben nog te krimpen.

Om de effecten van deze verstoorde mededinging tussen de weg en het spoor te beperken, laat de Europese Commissie staatssteun aan gecombineerd vervoer toe. Het lopende programma eindigt op 31 december eerstkomend.

Mijnheer de minister, heeft BelgiŽ een nieuwe aanvraag tot afwijking bij de Europese Commissie ingediend, zodat ook na het eind van dit jaar de financiŽle steun aan het gecombineerd vervoer kan worden voortgezet en de operatoren een competitieve prijs kunnen vastleggen ten opzichte van de vervoerprijzen via de weg?

Zo niet, kunt u me zeggen waarom de Belgische regering afziet van deze noodzakelijke steun of waar het is vastgelopen?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2013 :

De bezorgdheid van het geachte lid aangaande de continuïteit van de steun aan het gecombineerd vervoer na 31 december 2012 deel ik volledig.

Ondanks een moeilijk budgettair kader, werden bedragen vrijgemaakt om het gecombineerd vervoer en een nieuw mechanisme voor het verspreid vervoer te financieren. 

Deze twee mechanismen zijn gestart op 1 januari 2013 en eindigden op 28 februari 2013. Gedurende deze twee maanden werden initiatieven genomen met de Gewesten en de stakeholders om in onderling akkoord de voorwaarden te bepalen voor de instelling van deze mechanismen. 

Nieuwe voorstellen zullen ingediend worden gedurende de begrotings controle van maart 2013.