Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11243

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 14 maart 2014

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

De dreiging tot afschaffing van de postbedeling door bpost in de Gaumestreek

postdienst

Chronologie

14/3/2014Verzending vraag
27/3/2014Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4676

Vraag nr. 5-11243 d.d. 14 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Inwoners van verschillende gemeenten in de Gaumestreek, in het zuiden van de provincie Luxemburg, kregen eind december 2013 een brief van bpost. Daarin vermeldt bpost dat de brievenbussen van de betrokken inwoners niet reglementair zijn.

Het gaat om brievenbussen die meestal vastgemaakt zijn aan de buitenmuur van de woning. Bpost vraagt aan de bewoners om die brievenbussen aan de rand van de openbare weg te plaatsen.

De dreiging van bpost om de postbedeling op te schorten is onbegrijpelijk. De minister weet dat de dorpen in de Gaumestreek in lintbebouwing tegen elkaar zijn gebouwd en dat zich vóór de huizen een openbare ruimte bevindt die “l'usoir” wordt genoemd. Vroeger werd die ruimte voor de woningen gebruikt voor de opslag van mest of van brandhout. De privé-eigendom van de woningen gaat niet verder dan de voorkant van het woonhuis. De bewoners kunnen niet anders dan hun brievenbus aan de voorkant van hun huis te plaatsen.

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Kan de minister bevestigen dat deze brief ongepast is en voortvloeit uit een misverstand?

2) Kan hij die inwoners geruststellen en hun laten weten dat er geen sanctie zal volgen?

Antwoord ontvangen op 27 maart 2014 :

Ik herhaal nogmaals dat dit type vragen niet onder mijn bevoegdheid vallen zoals die is bepaald in de wet van 1991. Om echter de personeelsleden van het bedrijf en de inwoners van de betrokken regio gerust te stellen, heb ik bpost bevraagd, die me de volgende informatie meedeelt:

bpost gaat momenteel na of de brievenbussen conform zijn aan de criteria die in de reglementering werden vastgelegd, in het bijzonder het ministerieel besluit van 20 april 2007 houdende reglementering van de particuliere brievenbussen. bpost informeert mij dat haar initiatief vooral bedoeld is als sensibilisering waarbij de eigenaar van een niet-conforme brievenbus wordt verzocht de nodige aanpassingen door te voeren.

bpost gaat slechts na enkele verwittigingen over tot een schorsing en enkel in de meest problematische gevallen (geen brievenbus, brievenbus moeilijk of niet veilig bereikbaar voor de postbode, bus te ver gelegen van de weg). bpost getuigt dus van pragmatisme in de toepassing van de reglementering en houdt rekening met elke aparte situatie (bv: personen met beperkte mobiliteit, …).

bpost is zich goed bewust van het probleem van de zogenaamde “usoirs”. bpost erkent de specificiteit van deze situatie. De moeilijkheid voor bpost ligt in de identificatie van het al dan niet bestaan van een gemeentelijk ‘usoir’. Indien een inwoner reageert door aan te tonen dat dit deel van het terrein gemeentelijk is en dat bij zijn brievenbus daarom niet kan verplaatsen, zal bpost de situatie dan als in orde beschouwen en de post normaal blijven verdelen.

Om voor de betrokken personen de onaangenaamheden zoveel mogelijk te beperken, heeft bpost bij de gemeenten stappen ondernomen om te weten te komen waar deze “usoirs” staan en een gedetailleerde lijst te verkrijgen.