Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10491

van Cťcile Thibaut (Ecolo) d.d. 29 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

het correctiemechanisme dat werd ingesteld in het kader van de overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie

gemeentepolitie
openbaar gebouw
lokale financiŽn

Chronologie

29/11/2013Verzending vraag
13/2/2014Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4105

Vraag nr. 5-10491 d.d. 29 november 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

In bijlage 2 van het koninklijk besluit van 9 november 2003, gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 april 2007 en van 18 november 2008, tot vaststelling van de lijst van huurovereenkomsten betreffende de administratieve en logistieke gebouwen en hun terreinen afgesloten door de Regie der Gebouwen en die aan de gemeenten of meergemeentepolitiezones worden overgedragen, is het correctiemechanisme opgenomen voor de overdracht van die gebouwen.

Dit mechanisme voorziet gedurende 20 jaar in compensatie voor de kosten die voor sommige politiezones voortvloeien uit de overdracht van de federale gebouwen aan de gemeenten en aan meergemeentenpolitiezones. Op 26 april 2013 besliste de Ministerraad naar aanleiding van een begrotingscontrole echter om het correctiefonds af te schaffen en te vervangen door limitatieve kredieten.

Deze beslissing werd genomen terwijl de begrotingsenveloppe ontoereikend lijkt te zijn om de aan de gemeenten en politiezones verschuldigde bedragen te kunnen doorstorten. Een gedeelte van de volgens de ministeriŽle omzendbrief PLP 48 gebudgetteerde bedragen voor het jaar 2012 is trouwens nog niet tot bij de lokale partners geraakt... Bovendien lijkt de toestand geblokkeerd wat de begroting voor 2013 betreft.

In die omstandigheden is het voor sommige politiezones uiterst moeilijk om een begroting in evenwicht op te stellen.

Kan de minister mij zeggen of de limitatieve kredieten, die het correctiefonds in het kader van de overdracht van gebouwen aan de lokale politie vervangen, zullen volstaan om gedurende de vooropgestelde periode van 20 jaar de in bijlage 2 van het koninklijk besluit afgesproken bedragen te dekken?

Wanneer zullen de bedragen die nog verschuldigd zijn voor het jaar 2012 en 2013 overgemaakt worden?

Wat zal de weerslag zijn van de afschaffing van het correctiefonds ingesteld bij de overdracht van de gebouwen voor de gemeenten en meergemeentenpolitiezones die een schuld hebben ten aanzien van het fonds (X is groter dan Y in bijlage 2 van het besluit)? †

Antwoord ontvangen op 13 februari 2014 :

1. Het Rekenhof heeft gemeld dat er een structureel tekort is betreffende het Gebouwenfonds en heeft gevraagd er iets mee te doen. De vervanging van de financiering door middel van een fonds door de financiering door middel van een limitatief krediet – met andere woorden, door deze om te zetten in een algemeen begrotingsartikel – biedt een structurele oplossing en maakt het mogelijk om rekening te houden met de reserves van het Rekenhof.

2. De verschuldigde bedragen voor dit jaar en de achterstallige bedragen werden bepaald. Alle zones hebben een groot deel van de bedragen gekregen die hen verschuldigd waren. Een bijkomend krediet werd aangevraagd om ook nog het saldo 2013 te betalen. Wat de achterstallen betreft (van 2012 en tevoren) zal de voorziene maatregel verbonden zijn aan de aanpassing van de wetgeving hieromtrent. De nodige kredieten werden gebudgetteerd voor 2014.

3. De situatie blijft dus onveranderd. De stortingen zullen gewoonweg op een ander begrotingsartikel worden geboekt.