Auteurs- en sprekersregister betreffende "Torfs Rik" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Advocaten - Franstalige en Duitstalige Orde van Advocaten - Pro Deo-systeem - Werking (5-6621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Torfs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6621
De bijsturingsmechanismen van de loonnorm (die in werking moeten treden wanneer de loonkosten in België sneller stijgen dan in de referentielidstaten) (5-1259)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Torfs aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-97 COM
p. 12-16 5-97 COM p. 12-16 (PDF)
De controle op de naleving van de loonnorm (Processen-verbaal en administratieve geldboetes) (5-1310)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Torfs aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-97 COM
p. 12-16 5-97 COM p. 12-16 (PDF)
Debat over de toestand in Libië (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van België - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Rik Torfs, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Het niet vervolgen van personen die geen gevolg geven aan de stemplicht (5-2595)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Torfs aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 15-16 5-178 COM p. 15-16 (PDF)
Het onderzoek van de Staatsveiligheid naar schadelijke sektarische organisaties (Definitie van schadelijke sekte) (5-847)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Torfs aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 30-38 5-91 p. 30-38 (PDF)
Het recht van kinderen op ouders (Identiteitsonderzoek door kinderen van draagmoeders en eicel- en spermadonoren) (5-624)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 17-18 5-64 COM p. 17-18 (PDF)
Lengte van een vraag om uitleg      
  5-31 COM
p. 12 5-31 COM p. 12 (PDF)
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  de heer Rik Torfs (vervangen door mevrouw Els Van Hoof)
5-97
p. 6 5-97 p. 6 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Verslag van de heer Rik Torfs
5-1545/5
p. 1-12 5-1545/5 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-53
p. 4-5 5-53 p. 4-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (Sociale fraude : bevoegdheid van de arbeidsrechtbank voor geschillen tussen de werkgever en degene die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het loon - Juridische aspecten van socialefraudebestrijding : Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring - Wijziging van artikel 578 Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht en van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van het Centraal Orgaan - Zie ook doc. 5-1545) (5-1546)      
  Verslag van de heer Rik Torfs
5-1546/2
p. 1-2 5-1546/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-53
p. 4-5 5-53 p. 4-5 (PDF)
VII ASEP "Asia-Europe Parliamentary Partnership", 3 en 4 oktober 2012, Vientiane (Laos) (Voedselveiligheid voor de wereld - Internationale schuldencrisis - Sociale aangelegenheden en leefmilieu) (5-1858)      
  Verslag van de heer Rik Torfs
5-1858/1
p. 1-16 5-1858/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes en Rik Torfs
5-254/1
p. 1-12 5-254/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet (5-270)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-270/1
p. 1-3 5-270/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Verslag van de heren Piet De Bruyn en Rik Torfs
5-1252/3
p. 1-17 5-1252/3 p. 1-17 (PDF)
  Bespreking
5-50
p. 35-42 5-50 p. 35-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (5-215)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Jan Durnez en Rik Torfs
5-215/1
p. 1-5 5-215/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Marie Arena en de heren Rik Torfs, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux en Yoeri Vastersavendts
5-1931/1
p. 1-5 5-1931/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector (Forfaitair systeem sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor extra's die reeds sociale bijdragen betalen - Exclusieve en/of minimale afnameverplichting - Transactiekosten kredietkaarten - Verlaging BTW-tarief - Verhoogde fiscale aftrek voor uitgaven verricht voor het verwerven of huren van een betaalterminal voor elektronisch betalen) (5-1015)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-1015/1
p. 1-13 5-1015/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie tot coördinatie van de federale regelgeving en die van de gemeenschappen en de gewesten bij de uitoefening van de toegewezen en impliciete bevoegdheden (Problematiek van overlappende bepalingen - Oprichting van een commissie belast met het uitwerken van een leidraad) (5-828)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-828/1
p. 1-6 5-828/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een terugbetalingssysteem van anticoagulatiemeters die de patiënt toelaat zelf de INR-bloedwaarden te bepalen (5-926)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-926/1
p. 1-4 5-926/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Tibet (gezien de situatie van de rechten van de mens in Tibet) (5-1921)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Bert Anciaux en Rik Torfs
5-1921/1
p. 1-3 5-1921/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel I bis van de Grondwet, om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (5-268)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Behtune en de heren Wouter Beke en Rik Torfs
5-268/1
p. 1-4 5-268/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte (Advocatenakte - Bijzondere bewijskracht - Uitvoerbare kracht) (5-1936)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Rik Torfs
5-1936/2
p. 1-2 5-1936/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Amendementen nrs 30 tot 41 van de heer Rik Torfs
5-1189/3
p. 1-6 5-1189/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (Besparingsmaatregelen in de sector van de geneesmiddelen - Farmaceutische specialiteiten voorgeschreven op stofnaam - Referentieterugbetalingssysteem - Persoonlijk aandeel van de patiënten - Prijsvolumecontracten - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen - Generische geneesmiddelen - Prijsblokkering voor het jaar 2012 - Wijziging wet betreffende verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wet 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, wet 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen) (5-1465)      
  Stemming
5-48
p. 42 5-48 p. 42 (PDF)
  5-48
p. 46 5-48 p. 46 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie (Bepalingen tot wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de Algemene wet inzake douane en accijnzen, het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten : bevoegdheid van het openbaar ministerie tot het verlenen van inzage of afschrift - Juridische aspecten van de fraudebestrijding : schorsing van de verjaring van de strafvordering tijdens de termijn waarbinnen bijkomende onderzoekshandelingen worden uitgevoerd - Wegwerking van het verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst van artikel 2 van de Wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) (5-1887)      
  Amendement nr 2 van de heer Rik Torfs
5-1887/2
p. 2-3 5-1887/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-84
p. 8-10 5-84 p. 8-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, gedaan te Brussel op 25 april 2007 en te Washington op 30 april 2007 (Liberalisering van het luchtvervoer - Zie ook doc. 5-1708) (5-1707)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Rik Torfs
5-1707/2
p. 1-7 5-1707/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 juli 2010 (5-1780)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1780/2
p. 1 5-1780/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Bosnië en Herzegovina inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 28 oktober 2010 (5-1789)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1789/2
p. 1 5-1789/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van de Federale Republiek Brazilië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 (5-1783)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1783/2
p. 1 5-1783/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 14 oktober 2010 (5-1781)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1781/2
p. 1 5-1781/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Belgrado op 17 februari 2010 (5-1782)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1782/2
p. 1 5-1782/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Filipijnen inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 23december 2009 (5-1779)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1779/2
p. 1-10 5-1779/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Parijs op 17 november 2008 (5-1577)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Olga Zrihen
5-1577/2
p. 1-3 5-1577/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 24 juni 2010, tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, ondertekend op 25 en 30 april 2007 (Liberalisering van het luchtvervoer : tweede fase - Zie ook doc. 5-1707) (5-1708)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Rik Torfs
5-1708/2
p. 1 5-1708/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (Omzetting kaderbesluiten) (5-1373)      
  Amendementen nrs 2 tot 10 van de heer Rik Torfs c.s.
5-1373/2
p. 2-5 5-1373/2 p. 2-5 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden, de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het Kieswetboek en de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten - Zie ook doc. 5-1775) (5-1774)      
  Amendementen nrs 7 tot 40 en 42 tot 66 van de heer Rik Torfs c.s.
5-1774/2
p. 4-35 5-1774/2 p. 4-35 (PDF)
  Verslag van de heer Rik Torfs
5-1774/3
p. 1-29 5-1774/3 p. 1-29 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heer Rik Torfs ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1774/5
p. 1-2 5-1774/5 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Rik Torfs na terugzending door de plenaire vergadering
5-1774/6
p. 1-2 5-1774/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-87
p. 35-37 5-87 p. 35-37 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
5-87
p. 9-10 5-87 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Teruggave van stukken na inbeslagneming - Overzending van het vonnis aan derden - Informatie-uitwisseling tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken -Woonverbod - Gelijkheid van de partijen bij de strafrechtspleging - De slachtofferverklaring - Wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en het KB van 29 januari 2007) (5-1769)      
  Algemene bespreking
5-82
p. 34-41 5-82 p. 34-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Inge Faes en de heer Rik Torfs
5-82
p. 56-57 5-82 p. 56-57 (PDF)
  5-82
p. 62-63 5-82 p. 62-63 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieën van veroordeelden - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende modaliteiten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Zie ook doc. 5-1953) (5-1952)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Woonverbod - Slachtofferverklaring - Verbetering van de informatieuitwisseling tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken - Zie ook doc. 5-1769) (5-1770)      
  Algemene bespreking
5-82
p. 34-41 5-82 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft (Uitstellen van de inwerkingtreding tot 1 september 2013) (5-1768)      
  Verslag van de heer Rik Torfs
5-1768/2
p. 1-5 5-1768/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 42-46 5-74 p. 42-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft (Bereikbaarheid van de syndicus - Kosten bijeenroeping van de algemene vergadering - Volmachten - Termijn ten aanzien van de syndici) (5-1155)      
  Amendement nr 1 van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1155/2
p. 1-3 5-1155/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-36
p. 33 5-36 p. 33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (Hervorming van het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen met het oog op een doeltreffender kredietstelsel - Mogelijkheid om een pand te vestigen zonder buitenbezitstelling, waaraan de publiciteit wordt verzekerd door inschrijving in een "pandregister" - Vereenvoudigde uitwinningsprocedure - Uitdrukkelijke regeling van het pandrecht - Nieuwe bepalingen inzake het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud - Uitdrukkelijke regeling van aangelegenheden die thans door de rechtspraak worden beslecht - Wijziging van de hypotheekwet, het Wetboek van Koophandel, de faillissementswet van 8 augustus 1997, de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur - Opheffing van de wet van 15 april 1884 betreffende de landbouwleningen en van de wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel - Zie ook doc. 5-1923) (5-1922)      
  Amendement nr 34 van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-1922/3
p. 1-27 5-1922/3 p. 1-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieën van veroordeelden - Zie ook doc. 5-1952) (5-1953)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van een bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling (Uniforme praktijk op de griffies) (5-1170)      
  Amendement nr 1 van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1170/2
p. 1-2 5-1170/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Onbekwamen - Zie ook doc. 5-1774) (5-1775)      
  Verslag van de heer Rik Torfs
5-1775/2
p. 1-3 5-1775/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-87
p. 35-37 5-87 p. 35-37 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de cumul van het overlevings- en rustpensioen met een beroepsinkomen (5-1053)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-1053/1
p. 1-14 5-1053/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Dalila Douifi
5-2001/1
p. 1-114 5-2001/1 p. 1-114 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van de termijn van geschiktheid) (Internationale adopties) (5-1146)      
  Amendement nr 2 van de heer Rik Torfs
5-1146/2
p. 2 5-1146/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heren Rik Torfs en Guy Swennen
5-1146/3
p. 5 5-1146/3 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1146/4
p. 1-20 5-1146/4 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (5-405)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpérée
5-405/1
p. 1-91 5-405/1 p. 1-91 (PDF)
  Amendementen nrs 31 en 32 van de heer Rik Torfs
5-405/5
p. 19-20 5-405/5 p. 19-20 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een Tweede Deel in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering betreffende de algemene beginselen van het strafprocesrecht (en betreffende de rechtsvorderingen die uit misdrijven ontstaan - Het bewijs - Recht van verdediging - Nietigheidsgronden - Rechterlijk gewijsde - Samenhang, onsplitsbaarheid en aanhangigheid - Betekening en kennisgeving - Termijnen - Rechtsbijstand - Afschrift van stukken) (5-627)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-627/1
p. 1-15 5-627/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (Verbod tot toegang tot de speelzalen voor penitentiaire beambten) (5-635)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-635/1
p. 1-4 5-635/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Aanpassing van het statuut van de gerechtsdeurwaarders tengevolge de regionalisering - Objectivering van de benoeming, versterking en opwaardering van het tuchtrecht - Waarborg van de continuïteit van een kantoor - Naamswijziging in "gerechtsofficier") (5-811)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-811/1
p. 1-48 5-811/1 p. 1-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging) (Reservataire erfgenamen) (5-528)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-528/1
p. 1-7 5-528/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Rik Torfs
5-528/2
p. 1-6 5-528/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 13 van de heer Rik Torfs en mevrouw Martine Taelman
5-528/3
p. 1-13 5-528/3 p. 1-13 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Rik Torfs c.s.
5-528/4
p. 1-3 5-528/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 50-51 5-74 p. 50-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas (5-923)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Rik Torfs
5-923/1
p. 1-3 5-923/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (5-269)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-269/1
p. 1-4 5-269/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat betreft de antihanteerbaarheidsmechanismen (5-267)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-267/1
p. 1-4 5-267/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling (Rechten van kind, moeder en vader - Sociale dienst van het ziekenhuis - Bewaren van gegevens door de centrale adoptieautoriteiten) (5-347)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Rik Torfs
5-347/1
p. 1-11 5-347/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen (5-532)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke en Rik Torfs
5-532/1
p. 1-17 5-532/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten (Verlichting van de druk op het budget door een daling van excessieve tarieven, vnl. inzake telefonie en DNA - Duidelijk en omvattend reglementair kader - Controlemiddelen - Uitzuivering van kosten die thans worden vergoed, maar die eigenlijk geen rechtskosten zijn - Sensibilisering en responabilisering van de gerechtelijke overheden - Commissie voor de gerechtskosten - Opheffing van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van de tarieven in strafzaken, van de wet van 16 juni 1919 waarbij aan de regering machtiging wordt verleend om aan de bepalingen betreffende de rechtskosten wijzigingen toe te brengen, van de programmawet [II] van 27 december 2006 en van artikel 142 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen [I])(5-1824)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Dirk Claes, Peter Van Rompuy, Guy Swennen, Francis Delpérée en Alain Courtois en de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1824/1
p. 1-35 5-1824/1 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (Extreem gruwelijke misdrijven - Recidive bij moord en doodslag - Three strikes and you're out) (5-658)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek (Opleggen van een geldboete aan eenieder die door zijn woorden, daden of onthoudingen bewust een belangrijk risico schept dat de normale rechtsgang ernstig kan verstoren of schaden - Brits concept "contempt of court") (5-634)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-634/1
p. 1-3 5-634/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371/1 in het Burgerlijk Wetboek (Geweld tegen kinderen versus rechten van het kind) (5-454)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-454/1
p. 1-9 5-454/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen (5-1825)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Dirk Claes, Francis Delpérée en Alain Courtois en mevrouw Sabine de Bethune
5-1825/1
p. 1-18 5-1825/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld (Wijziging van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen en van de bijlage bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen) (5-368)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke en Rik Torfs
5-368/1
p. 1-6 5-368/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis (5-648)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Wouter Beke, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-648/1
p. 1-4 5-648/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (Wijziging Strafwetboek - Versoepeling van het beroepsgeheim - Strafverzwaring voor feiten gepleegd tegen een persoon die ingevolge ziekte, zwangerschap, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek bijzonder kwetsbaar is - Opheffing van de strafrechtelijke straffeloosheid bij misdrijven tegen eigendommen, als de feiten binnen de familie werden begaan - Vorderingsrecht van verenigingen) (5-191)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-191/1
p. 1-34 5-191/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen (De voor de zelfstandige "in staat van behoefte" vrijgestelde kwartalen inzake bijdragen opnieuw beschouwen als betaalde kwartalen voor de vaststelling van de pensioenrechten) (5-1106)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Rik Torfs, Peter Van Rompuy et Jan Durnez
5-1106/1
p. 1-4 5-1106/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 107 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst) (Geen begunstigde of algemene aanwijzing van de begunstigde) (5-310)      
  Verslag van de heer Rik Torfs
5-310/4
p. 1-8 5-310/4 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1229 van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheden en de aanstelling van de curator betreft bij onbeheerde nalatenschappen (5-633)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-633/1
p. 1-7 5-633/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat of van de persoon die krachtens artikel 728, §3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Schuldvorderingen) (5-145)      
  Amendementen nrs 8, 9 en 11 van de heer Rik Torfs
5-145/5
p. 5-9 5-145/5 p. 5-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 46-50 5-74 p. 46-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de schorsing van de verjaring (Maximum van 1 jaar) (5-1912)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Alain Courtois en Dirk Claes
5-1912/1
p. 1-3 5-1912/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Verbod om organen weg te nemen bij personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die wegens hun geestestoestand niet bij machte zijn hun wil te uiten) (5-1024)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Louis Ide, Rik Torfs en André du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Fabienne Winckel
5-1024/1
p. 1-4 5-1024/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven (5-303)      
  Algemene bespreking
5-74
p. 52-55 5-74 p. 52-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de bevrijding van de wettelijk samenwonende partner van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde (5-1043)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1043/1
p. 1-3 5-1043/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied (5-561)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-561/1
p. 1-5 5-561/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof (Openstellen van de derde toegangsweg tot de magistratuur voor de referendarissen) (5-257)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs
5-257/1
p. 1-10 5-257/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 409 en 410 van het Wetboek van strafvordering, van de artikelen 56, 347bis, 473 en 477sexies van het Strafwetboek en van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Rechtzetting van interpretatieverschillen in de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen - Misdaden waarop een straf staat van meer dan 20 jaar opsluiting - Correctionele rechtbank - Zie ook doc. 5-625) (5-626)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-626/1
p. 1-7 5-626/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 443 en 445 van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de herziening in strafzaken (Heropening van de rechtspleging die geleid heeft tot de veroordeling - Bijkomende gronden : bevoegdheidsoverschrijding door de rechcters en het openbaar ministerie, alsmede door de tuchtoverheid van de openbare en ministeriële ambtenaren of van de balie ; strijdigheid met de wet of met de procesvormen van beslissingen die in laatste aanleg werden genomen - Verwijzing van de herziening naar een hof dat vroeger geen kennis van de zaak heeft genomen - Advocaten bij het Hof van Cassatie) (5-1627)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Rik Torfs
5-1627/1
p. 1-6 5-1627/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Amendement nr 74 van de heer Rik Torfs
5-1067/6
p. 21-22 5-1067/6 p. 21-22 (PDF)
  Amendementen nrs 81 tot 83 van de heer Rik Torfs en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1067/6
p. 23-24 5-1067/6 p. 23-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Bevoegdheid om instructies te geven over de modaliteiten van de beslissing die moet worden genomen in de plaats van de vernietigde bestuurshandeling - Mogelijkheid om voor alle vernietigde akten de gevolgen aan te duiden die moeten gehandhaafd blijven - Mogelijkheid om een zaak hangende te houden en de overheid een termijn te geven om vormfouten of andere fouten weg te werken) (5-1579)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy, Dirk Claes, Jan Durnez en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1579/1
p. 1-10 5-1579/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het pensioen van een uit de echt gescheiden echtgenoot van een werknemer betreft (5-1054)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-1054/1
p. 1-4 5-1054/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en Fabienne Winckel
5-1544/3
p. 1-7 5-1544/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Inge Faes, Martine Taelman en Güler Turan en de heren Francis Delpérée en Rik Torfs
5-663/1
p. 1-41 5-663/1 p. 1-41 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heer Rik Torfs en mevrouw Martine Taelman
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendementen nrs 50, 52 en 71 van de heer Rik Torfs
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendementen nrs 73 tot 75, 81 en 82 van de heer Rik Torfs c.s.
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendementen nrs 89 tot 92 van de heer Rik Torfs c.s.
5-663/3
p. 11-15 5-663/3 p. 11-15 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking (Actualisering van de wet van 25 mei 1999) (5-271)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-271/1
p. 1-14 5-271/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en het Gerechtelijk Wetboek wat het erfdeel van een gehandicapt kind betreft (Private stichting - Erfrecht - Schenkingsrechten) (5-1104)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs
5-1104/1
p. 1-17 5-1104/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, wat betreft de berekening van de solidariteitsbijdrage voor de pensioenen (Groepsverzekeringen) (5-1055)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-1055/1
p. 1-3 5-1055/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie (5-983)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi en Rik Torfs en mevrouw Nele Lijnen
5-983/1
p. 1-6 5-983/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten (5-1111)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi, Rik Torfs en André du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Fatiha Saïdi en Cécile Thibaut
5-1111/1
p. 1-8 5-1111/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens inzake het markeren van munitie (5-1958)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Rik Torfs, Bert Anciaux, Huub Broers en Karl Vanlouwe
5-1958/1
p. 1-10 5-1958/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van het kind, wat de invoering van het zorgouderschap betreft (5-636)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-636/1
p. 1-34 5-636/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (Recht van de pleegouders om zelf te beslissen in dagelijkse of dringende aangelegenheden - Recht van inspraak van de pleegouders - Ouderlijk gezag - Jeugdrechtbank) (5-632)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-632/1
p. 1-15 5-632/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de betaling van sommige verkeersboetes betreft (Bevel tot betaling opgelegd door de procureur des Konings - Verminderen van de werkdruk voor de politierechtbanken - Wijziging wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 590 Wetboek van strafvordering) (5-1148)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy, Wouter Beke en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1148/1
p. 1-11 5-1148/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook (Algemeen rookverbod in de horeca) (5-752)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-752/1
p. 1-4 5-752/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling) (Actualisering van de gronden tot erfrechtelijke onwaardigheid) (5-550)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Helga Stevens en Christine Defraigne en de heren Rik Torfs, Guy Swennen en Francis Delpérée
5-550/1
p. 1-28 5-550/1 p. 1-28 (PDF)
  Amendement nr 22 van de heer Rik Torfs
5-550/4
p. 4 5-550/4 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 42 van de heer Rik Torfs c.s.
5-550/6
p. 7 5-550/6 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 30 tot 32 van de heer Rik Torfs
5-550/6
p. 1-4 5-550/6 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 45 tot 47 van mevrouw Martine Taelman en de heer Rik Torfs, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-550/10
p. 1-2 5-550/10 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 52-55 5-74 p. 52-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers (5-453)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-453/1
p. 1-9 5-453/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de hoven van assisen (Rechtzetting van interpretatieverschillen in de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen - Misdaden waarop een straf staat van meer dan 20 jaar opsluiting - Correctionele rechtbank - Zie ook doc. 5-626) (5-625)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-625/1
p. 1-2 5-625/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune, Dalila Douifi, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Hassan Bousetta, Francis Delpérée, Wouter Beke, Peter Van Rompuy en Rik Torfs
5-1823/1
p. 1-13 5-1823/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Recht op bijstand van een advocaat - Beeld- en geluidsopname van elk verhoor - Inhoud van het proces-verbaal van het verhoor) (5-341)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Aanwezigheid en bijstand van een advocaat) (5-406)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de verjaringstermijn van de openbare en burgerlijke rechtsvordering na overtreding (5-1042)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1042/1
p. 1-4 5-1042/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen met betrekking tot de jaarlijkse forfaitaire bijdrage voor vennootschappen (5-1041)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1041/1
p. 1-3 5-1041/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999