Auteurs- en sprekersregister betreffende "Swennen Guy" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De middelen voor het sporenonderzoek bij misdaden (Tekort aan middelen en mensen) (4-1044)      
  Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-109
p. 26-27 4-109 p. 26-27 (PDF)
De milieupolitie (Plaats van de toezichthoudende milieuambtenaren binnen de politie) (4-1143)      
  Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 93-94 4-94 p. 93-94 (PDF)
De opvolging van de problematiek van oudervervreemding (na scheiding - Ouderontvoeringen) (4-187)      
  Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 68-70 4-24 p. 68-70 (PDF)
De studie met betrekking tot echtscheiding en co-ouderschap (4-1144)      
  Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 94 4-94 p. 94 (PDF)
De studie over de nieuwe echtscheidingswet (Misverstanden over bilocatie of gelijkmatig verdeeld verblijf van kinderen - Onderhoudsgeld - Wetsvoorstel 4-945) (4-1121)      
  Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-114
p. 37-39 4-114 p. 37-39 (PDF)
De toekenning van een collectieve schuldenregeling aan handelaars (4-1311)      
  Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 76-78 4-103 p. 76-78 (PDF)
De zorgwekkende stijging van het aantal gezinnen met schuldenoverlast (4-1061)      
  Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-110
p. 40-41 4-110 p. 40-41 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Guy Swennen, gecoöpteerd senator
4-3
p. 6-7 4-3 p. 6-7 (PDF)
Het beleid inzake ADHD/ADD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Stijgend gebruik van geneesmiddelen als Rilatine en Concerta) (4-1140)      
  Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-115
p. 14-17 4-115 p. 14-17 (PDF)
Het beleid inzake ouderenmishandeling (4-1190)      
  Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-119
p. 18-19 4-119 p. 18-19 (PDF)
Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen (zodat de infiltratie- en wervingspogingen van sektarische organisaties in bedrijven onmogelijk worden) (4-329)      
  Voorstel van mevrouw Margriet Hermans en de heer Guy Swennen
4-329/1
p. 1-5 4-329/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van armoede (Inhaaltraject om de socialezekerheidsuitkeringen en de bijstandsuitkeringen stelselmatig te verhogen tot minstens de armoederisicodrempel is bereikt - Welvaartvastheid van de uitkeringen) (4-464)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen en mevrouw Marleen Temmerman
4-464/1
p. 1-4 4-464/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de continuïteit van de ondernemingen (Het doel van het ontwerp bestaat erin de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord aan te passen om toe te laten dat bedrijven, die soms moeilijkheden kennen, a.h.w. een "tweede leven" krijgen i.p.v. onmiddellijk te worden geconfronteerd met faillissement - Wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, van KB nr 4 van 29 december 1969 m.b.t. de teruggaaf inzake BTW en van het WIB 1992 - Opheffing van de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord ) (4-995)      
  Amendementen nrs 36 en 37 van de heer Guy Swennen
4-995/2
p. 13-15 4-995/2 p. 13-15 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Strafbaarstelling - Strafprocedure - Wettelijke basis voor de deelname van de Belgische Marine aan de operatie ATALANTA - Extraterritoriale bevoegdheid bij arrestatie) (Zie ook doc. nr 4-1561) (4-1562)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Guy Swennen
4-1562/2
p. 1-2 4-1562/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Guy Swennen
4-740/3
p. 1-7 4-740/3 p. 1-7 (PDF)
   Boete bij weigering tot medewerking door een dienstverlener of een deskundige die door Justitie wordt opgevorderd, en dit in het belang van de slachtoffers
4-740/3
p. 3 4-740/3 p. 3 (PDF)
  4-740/3
p. 4-5 4-740/3 p. 4-5 (PDF)
   Termijn voor de bevestiging van het KB houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
4-740/3
p. 4 4-740/3 p. 4 (PDF)
   Wijziging wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten : strafuitvoering (Elektronisch toezicht : invoering van een nieuwe herroepingsgrond zodat het parket kan optreden indien het vastgestelde programma niet wordt nageleeft)
4-740/3
p. 3 4-740/3 p. 3 (PDF)
  4-740/3
p. 6 4-740/3 p. 6 (PDF)
   Wijziging wet op de verzachtende omstandigheden : regeling van rechtsgebied
4-740/3
p. 2 4-740/3 p. 2 (PDF)
  4-740/3
p. 4 4-740/3 p. 4 (PDF)
   Wijziging wet tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg, en van de wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid m.b.t. bepalingen inzake gerechtspersoneel van niveau A, griffiers en secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie : wijzigingen in de personeelsformatie en vooral in de kaders van de griffies
4-740/3
p. 3 4-740/3 p. 3 (PDF)
  4-740/3
p. 4 4-740/3 p. 4 (PDF)
  4-740/3
p. 5-6 4-740/3 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (4-1491)      
  Algemene bespreking
4-99
p. 61-72 4-99 p. 61-72 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (4-1521)      
  Amendementen nrs 10 tot 13 van de heer Guy Swennen
4-1521/2
p. 7-8 4-1521/2 p. 7-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Amendementen nrs 7 tot 198 van de heren Geert Lambert, Bart Martens, Guy Swennen en André Van Nieuwkerke en de dames Freya Piryns, Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 3 4-477/3 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendement nr 1 van de heer Guy Swennen
4-1409/2
p. 1-2 4-1409/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 87 van de heer Guy Swennen
4-1409/6
p. 20-21 4-1409/6 p. 20-21 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen (Huurovereenkomsten - Gerechtelijke verzoeningsprocedure - Vervanging artikel 1344 septies Gerechtelijk Wetboek - Opheffing artikel 376 van de programmawet (I) van 24 december 2002) (4-693)      
  Amendementen nrs 2 tot 6 van de heer Guy Swennen
4-693/3
p. 1-3 4-693/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-33
p. 41-44 4-33 p. 41-44 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling (4-1138)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Guy Swennen en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Nahima Lanjri
4-1138/1
p. 1-8 4-1138/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Amendementen nrs 72 tot 80 en 114 van de heer Guy Swennen
4-1053/6
p. 1-8 4-1053/6 p. 1-8 (PDF)
  4-1053/6
p. 41 4-1053/6 p. 41 (PDF)
  Amendementen nrs 158 tot 166 van de heer Guy Swennen
4-1053/10
p. 6-10 4-1053/10 p. 6-10 (PDF)
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
  4-109
p. 32-40 4-109 p. 32-40 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van de echtscheidingsvereffenaar om de vereffening en verdeling bij echtscheiding te versoepelen (Wijziging artikelen 1257, 1259 en 1260 Gerechtelijk Wetboek) (4-621)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-621/1
p. 1-6 4-621/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie (en het actief aanzetten tot zelfmoord - Omzetting in de praktijk van de derde aanbeveling geformuleerd in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie van 28 april 1997 [doc K 49-313] met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van sekten) (4-333)      
  Voorstel van mevrouw Margriet Hermans en de heer Guy Swennen
4-333/1
p. 1-17 4-333/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 374/1 in het Burgerlijk Wetboek, teneinde via het snel attitudeonderzoek oudervervreemding van kinderen na scheiding te voorkomen (4-587)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-587/1
p. 1-5 4-587/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering in het Gerechtelijk Wetboek van een bijzondere tuchtprocedure ingeval van schending van het neutraliteitsbeginsel door leden van de zetel van de rechterlijke macht (4-357)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-357/1
p. 1-9 4-357/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van basisbepalingen voor het zorgouderschap (Invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een aantal minimale bepalingen betreffende de verplichting voor de zorgouder [partner van de biologische ouder van het kind] om bij te dragen tot de opvoeding van het kind en inspraak te hebben in de dagelijkse beslissingen terzake na een periode van drie jaar samenwoonst) (4-359)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-359/1
p. 1-5 4-359/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van de wettelijke zorgouderschapsakte (Stimuleren van een maximale zelfregeling in hoofde van de ouders [zowel de biologische ouder(s) als de zorgouder(s) [partner van de biologische ouder] - Notariële akte - Jeugdrechtbank - Behartiging van het belang van het kind - Rechtsfiguur van de adoptie - Onderhoudsplicht - Erfrecht) (4-360)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-360/1
p. 1-10 4-360/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van een snelle procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en vereffening bij scheiding (Zie ook doc. nr 4-1449) (4-1448)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1448/1
p. 1-5 4-1448/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het beschikbaar gedeelte der goederen (De helft van de goederen, ongeacht het aantal kinderen - De ascendenten worden geschrapt als reservataire erfgenamen) (4-354)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-354/1
p. 1-7 4-354/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de kosten verbonden aan de echtscheiding door onderlinge toestemming gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar te maken (4-356)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-356/1
p. 1-3 4-356/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het erfrecht bij echtscheiding door onderlinge toestemming (Regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding waarbij de partijen elkaar het erfrecht in het eigen vermogen ontnemen - Tijdstip van uitvoerbaarheid) (4-1598)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1598/1
p. 1-4 4-1598/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde uithuiszettingen maximaal te voorkomen (Kennisgeving aan de OCMW's van de oproepingen in verzoening) (4-408)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-408/1
p. 1-2 4-408/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 387ter, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegdheid van de bodemrechter betreft in geval van een uitspraak inzake het omgangsrecht in hoger beroep (Zie ook 4-1758, 4-1759 en 4-1760) (4-1757)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1757/1
p. 1-5 4-1757/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 462 van het Strafwetboek om misbruik van volmachten strafbaar te stellen (Erfenisruzies) (4-1104)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1104/1
p. 1-5 4-1104/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek om de Koning te machtigen jaarlijks de regels te bepalen voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende (4-748)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-748/1
p. 1-7 4-748/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Guy Swennen
4-748/2
p. 1-2 4-748/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de kosten verbonden aan de vereffening en verdeling ten gevolge van het openvallen van een nalatenschap (Erfenisruzies) (4-1105)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1105/1
p. 1-5 4-1105/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen en tot wijziging van artikel 1383 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een administratieve procedure tot naamsverbetering (4-404)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-404/1
p. 1-4 4-404/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van de eerlijke handel en van de natuurlijke en rechtspersonen die toezien op de naleving van de criteria voor eerlijke handel (Juridische erkenning door een duidelijke omschrijving van wat met de begrippen "eerlijke handel' en "medespelers in eerlijke handel" wordt bedoeld en administratieve erkenning door de oprichting van een "Comité voor eerlijke handel" dat ermee zou worden belast te controleren of de voormelde medespelers de criteria naleven die in de definitie van het begrip "eerlijke handel" zijn opgenomen) (4-344)      
  Voorstel van de heren Bart Martens, André Van Nieuwkerke, Guy Swennen en Geert Lambert en mevrouw Marleen Temmerman
4-344/1
p. 1-19 4-344/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Amendementen nrs 60 en 61 van de heer Guy Swennen
4-924/3
p. 90 4-924/3 p. 90 (PDF)
  Amendementen nrs 72 tot 78 van de heer Guy Swennen
4-924/7
p. 1-3 4-924/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (Nieuw artikel waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om de verwijzingsbeslissing op een soepele manier aan te passen - Verzachtende omstandigheden) (4-320)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Guy Swennen
4-320/2
p. 1 4-320/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (4-257)      
  Amendement nr 2 van de heer Guy Swennen
4-257/2
p. 1 4-257/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra (4-493)      
  Voorstel van de dames Carine Russo en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
4-493/1
p. 1-8 4-493/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 7bis in de Huurwet betreffende de maximale jaarhuurprijs voor huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder (4-407)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-407/1
p. 1-3 4-407/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Algemene bespreking
4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek) (Vordering strekkende tot betaling van een zekere schuld die een geldsom tot voorwerp heeft) (Zie doc. 4-823) (4-139)      
  Amendement nr 36 van de heer Guy Swennen
4-139/3
p. 10 4-139/3 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 38 en 39 van de heer Guy Swennen
4-139/4
p. 1-2 4-139/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na scheiding (Verblijfsco-ouderschap - Wijziging artikel 374 Burgerlijk Wetboek - Co-ouderschapspas - Aftrekbaarheid hypothecaire lening in de personenbelasting - Terugbetaling, door de ziekenfondsen aan de ouder die niet beschikt over een SIS-kaart voor het kind, van de door de ouder teveel betaalde kosten - Machtiging aan de Koning de wetten inzake kinderbijslag, ziekenfondsen en de bepalingen in het WIB 1992 overeenkomstig deze wet, te wijzigen en aan te passen - Wijziging artikel 69 samengevoegde wetten 19 december 1939 kinderbijslag werknemers) (4-945)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-945/1
p. 1-15 4-945/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na scheiding (Verblijfsco-ouderschap - Wijziging artikel 374 Burgerlijk Wetboek - Co-ouderschapspas - Aftrekbaarheid hypothecaire lening in de personenbelasting - Terugbetaling, door de ziekenfondsen aan de ouder die niet beschikt over een SIS-kaart voor het kind, van de door de ouder teveel betaalde kosten - Machtiging aan de Koning de wetten inzake kinderbijslag, ziekenfondsen en de bepalingen in het WIB 1992 overeenkomstig deze wet, te wijzigen en aan te passen - Wijziging artikel 69 samengevoegde wetten kinderbijslag werknemers) (4-945)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Guy Swennen
4-945/2
p. 1-3 4-945/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof (Wijziging Hoofdstuk IV, afdeling 5 van de herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985) (4-214)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Guy Swennen c.s.
4-214/2
p. 1-7 4-214/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming en tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof (Wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-658)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Guy Swennen c.s.
4-658/2
p. 1-2 4-658/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, wat de museumbewaarders betreft (4-406)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-406/1
p. 1-2 4-406/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
4-47
p. 107 4-47 p. 107 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 107 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst (Geen begunstigde of algemene aanwijzing van de begunstigde) (4-724)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-724/1
p. 1-4 4-724/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Guy Swennen
4-724/3
p. 1-3 4-724/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de heer Guy Swennen
4-724/4
p. 1-2 4-724/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de inbreng en inkorting betreft (Gelijke behandeling van de reservataire erfgenamen door onderwerping van de premies van de levensverzekering aan inbreng of inkorting) (4-1663)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1663/1
p. 1-8 4-1663/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, wat de dwangsom betreft ingeval van niet-naleving van het omgangsrecht (Rechterlijke beslissing - Zie ook 4-1757, 4-1758 en 4-1759) (4-1760)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1760/1
p. 1-3 4-1760/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek (Problemen met bomen dicht bij de scheiding tussen percelen) (4-435)      
  Amendement nr 5 van de heer Guy Swennen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-435/5
p. 1 4-435/5 p. 1 (PDF)
  Terugzending naar commissie
4-24
p. 48-49 4-24 p. 48-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter van het Burgerlijk Wetboek, houdende invoering van de omgangsbuddy om het omgangsrecht tussen ouders en kinderen te waarborgen (in geval van gescheiden ouders) (4-595)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-595/1
p. 1-7 4-595/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegde rechter inzake het omgangsrecht betreft (Zie ook 4-1757, 4-1759 en 4-1760) (4-1758)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1758/1
p. 1-4 4-1758/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, wat de akkoorden inzake het omgangsrecht betreft (Zie ook 4-1757, 4-1758 en 4-1760) (4-1759)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1759/1
p. 1-3 4-1759/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek (Vruchtgebruik op verbruikbare goederen [Oneigenlijk vruchtgebruik] - Teruggave : schattingsclausule versus afwezigheid van clausule) (4-15)      
  Verslag van de heer Guy Swennen
4-15/2
p. 1-4 4-15/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en de vereffening bij scheiding (Vrederechter - Zie ook doc. nr 4-1448) (4-1449)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1449/1
p. 1-2 4-1449/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie (Geleidelijke afschaffing van de afgiftetarieven om de concurrentie aan te scherpen en de tarieven voor de eindgebruikers te verlagen) (4-1711)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, John Crombez en Guy Swennen en de dames Fatma Pehlivan, Marleen Temmerman en Myriam Vandenberghe
4-1711/1
p. 1-4 4-1711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven (4-355)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-355/1
p. 1-3 4-355/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Guy Swennen
4-355/2
p. 1-2 4-355/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (Afwezigheid van rechters) (4-652)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Guy Swennen
4-652/2
p. 1 4-652/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn om legaten op te eisen (Binnen de 3 jaar na kennisneming van het openvallen van de nalatenschap) (4-734)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-734/1
p. 1-4 4-734/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder levenden of bij testament (Erfenisruzies - Elke professionele verzorger wordt uitgesloten van het recht om te erven van degene die hij verzorgt) (4-1117)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1117/1
p. 1-7 4-1117/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 915bis, § 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft het erfrecht van de langstlevende echtgenoot bij feitelijke scheiding (Vruchtgebruik - Erfenisruzies) (4-1116)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1116/1
p. 1-4 4-1116/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de notariswet en het Burgerlijk Wetboek, teneinde het opmaken van testamenten in het algemeen en het openbaar testament in het bijzonder te stimuleren (Voorkoming van erfenisruzies - Gratis opmaak van een notarieel testament - Afschaffing getuigen) (4-1636)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1636/1
p. 1-14 4-1636/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, teneinde het vaderschapsverlof open te stellen voor holebi's (4-405)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-405/1
p. 1-3 4-405/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ter invoering van een recht op verlof voor het bijwonen van processen voor het hof van assisen (waar een verdachte zich dient te verantwoorden voor een misdaad waar de werknemer of diens naaste familieleden slachtoffer van zijn) (4-403)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-403/1
p. 1-5 4-403/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (4-764)      
  Amendement nr 10 van de heren Guy Swennen en Geert Lambert
4-764/10
p. 2-3 4-764/10 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Guy Swennen
4-612/2
p. 1 4-612/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het erfrecht teneinde de inbreng en inkorting niet meer in natura, maar in waarde te bepalen en teneinde het tijdstip van de schenking als uitgangspunt voor de waardebepaling vast te leggen voor zowel roerende als onroerende goederen (4-776)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-776/1
p. 1-10 4-776/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking aan kleinkinderen mits toestemming van de andere erfgenamen (Wijziging artikelen 745 en 847 Burgerlijk Wetboek) (4-733)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-733/1
p. 1-6 4-733/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken (De gegevens van de moeder die haar identiteit niet wenst prijs te geven, worden opgenomen in een centraal register - Het kind heeft recht op toegang tot die gegevens bij het bereiken van een bepaalde leeftijd en mits het doorlopen van een bepaalde procedure en de uitdrukkelijke toestemming van de moeder) (4-358)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-358/1
p. 1-11 4-358/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kennisgeving van de eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning (Burgerlijk Wetboek artikel 1476 - De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft kennis aan de andere partij bij aangetekende brief i.p.v. bij betekening) (4-967)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Martine Taelman en de heer Guy Swennen
4-967/2
p. 1-2 4-967/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap (4-1637)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1637/1
p. 1-5 4-1637/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlik Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Actualisering van de gronden tot erfrechtelijke onwaardigheid) (4-1569)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Marie-Hélène Crombé-Berton en Céline Fremault en de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts
4-1569/1
p. 1-27 4-1569/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten, teneinde de aangifte van nalatenschap te vervangen door een administratieve procedure tot vereffening van de successierechten (4-1118)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-1118/1
p. 1-13 4-1118/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel wat het woonverbod voor veroordeelden voor bepaalde zedenfeiten betreft (Wijziging art. 382bis Strafwetboek - Wijziging titel XI wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Feit gepleegd op een minderjarige) (4-1077)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen en mevrouw Nele Lijnen
4-1077/1
p. 1-6 4-1077/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999