Auteurs- en sprekersregister betreffende "Swennen Guy" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2012-2013)      
  Benoeming van de heer Guy Swennen tot quaestor van de Senaat
5-81
p. 35 5-81 p. 35 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2013-2014)      
  Benoeming van de heer Guy Swennen tot quaestor van de Senaat
5-117
p. 5 5-117 p. 5 (PDF)
Co-ouderschap - Domicilieadres - Toekenning van rechten en voordelen - Ongelijkheid - Overzicht - Maatregelen (5-10630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Swennen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10630
De ongelijke behandeling van co-ouders (Vermindering voor de onroerende voorheffing voor kinderlast - Artikelen 136, 257 en 258 WIB 1992) (5-181)      
  Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-25
p. 22-23 5-25 p. 22-23 (PDF)
De wet betreffende de continuïteit van ondernemingen (Wet van 31 januari 2009 - Beschermingsprocedure voor bedrijven in moeilijkheden - Publicatie van de vonnissen in de Kruispuntbank van Ondernemingen) (5-137)      
  Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 18-20 5-22 COM p. 18-20 (PDF)
Digitale handtekening van documenten - Wetsbepaling - Stand van zaken (5-7700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Swennen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7700
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Guy Swennen, gecoöpteerd senator
5-3
p. 5 5-3 p. 5 (PDF)
Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid voor de Senaat om de aanwezigheid van ministers te vorderen voor haar recht op onderzoek) (5-106)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-106/1
p. 1-2 5-106/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de onverenigbaarheid van het mandaat van lid van een Gemeeschaps- of Gewestparlement met het mandaat van senator) (5-107)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-107/1
p. 1-2 5-107/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 143, § 2, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Regeling van belangenconflicten) (5-108)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-108/1
p. 1-2 5-108/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 195 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan) (5-96)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-96/1
p. 1-15 5-96/1 p. 1-15 (PDF)
  Intrekking
5-52
p. 82 5-52 p. 82 (PDF)
Herziening van artikel 45 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid tot verdaging door de Koning) (5-97)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-97/1
p. 1-2 5-97/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 56 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van het recht van onderzoek tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-98)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-98/1
p. 1-2 5-98/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van de behandeling van verzoekschriften tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-99)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-99/1
p. 1-2 5-99/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-100)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-100/1
p. 1-2 5-100/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 65 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de kamerleden voor vijf jaar - Gelijktijdige verkiezingen voor de kamerleden en de leden van de gemeeschaps- en gewestparlementen) (5-101)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-101/1
p. 1-2 5-101/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 67 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Senaat - Senatoren aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen) (5-102)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-102/1
p. 1-4 5-102/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 68 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Indeling in taalgroepen) (5-103)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-103/1
p. 1-3 5-103/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 70 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de senatoren voor vijf jaar) (5-104)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-104/1
p. 1-2 5-104/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-105)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en Güler Turan
5-105/1
p. 1-2 5-105/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Hoge Raad voor de Justitie - Beroep tegen een beslissing - Uitwerking (5-6405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Swennen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6405
Hulde (2013-2014)      
  Huldebetoon aan de heren Armand De Decker, Philippe Moureaux, Gérard Deprez, Hendrik Daems, Philippe Mahoux, mevrouw Mieke Vogels en de heren Guy Swennen en Marcel Cheron ter gelegenheid van hun dertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjubileum
5-149
p. 4-22 5-149 p. 4-22 (PDF)
Justitie - Rechtbanken van eerste aanleg - Rechtbanken van koophandel - Hoven van beroep - Arbeidsrechtbanken - Arbeidshoven - Vacatures - Hoge Raad voor de Justitie (5-6407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Swennen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6407
Vonnissen en arresten - Registratierechten - Stand van zaken (5-6406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Swennen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6406
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Guy Swennen
5-2243/3
p. 1 5-2243/3 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-1561/3
p. 1 5-1561/3 p. 1 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-1562/3
p. 1 5-1562/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's (5-42)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
5-42/1
p. 1-11 5-42/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Algemene bespreking
5-108
p. 37-54 5-108 p. 37-54 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (5-2443)      
  Amendementen nrs 20 et 21 van de heren Yoeri Vastersavendts en Guy Swennen
   Mogelijkheid om de aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving of de verwerping te verrichten ten overstaan van een notaris
5-2443/2
p. 11-14 5-2443/2 p. 11-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Substantiële verruiming van de definitie van "slachtoffer" - Verduidelijking van de formulering van de tegenaanwijzingen - Bepalen van een "slachtoffermoment" op de zitting van de strafuitvoeringsrechter en de strafuitvoeringsrechtbank - Vergemakkelijken van de mededeling van de beslissing van de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank aan het slachtoffer - Wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van artikel 76 Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 21 januari 2013 tot wijziging van het Kieswetboek en van de voormelde wet van 17 mei 2006, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid) (5-2328)      
  Verslag van mevrouw Els Van Hoof en de heer Guy Swennen
5-2328/2
p. 1-4 5-2328/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vereffeningsprocedure van vennootschappen (5-1479)      
  Verslag van de heer Guy Swennen
5-1479/2
p. 1-3 5-1479/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Modernisering van het beroep - Objectivering van het benoemingsproces - Opwaardering van het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder - Continuïteit van de kantoren - Tucht en deontologie - Vervanging van de artikelen 509 tot 555 quater en wijziging van de artikelen 571 en 1389bis van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing van het KB van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage) (5-2315)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-2315/2
p. 4-5 5-2315/2 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van de termijn van geschiktheid) (Internationale adopties) (5-1146)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta en de dames Inge Faes, Zakia Khattabi, Martine Taelman, Güler Turan, Mieke Vogels en Elke Sleurs
5-1146/1
p. 1-2 5-1146/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heren Rik Torfs en Guy Swennen
5-1146/3
p. 5 5-1146/3 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 9 van de heer Guy Swennen en mevrouw Martine Taelman
5-1146/3
p. 1-5 5-1146/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux, Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Nele Lijnen
5-2445/1
p. 1-30 5-2445/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (5-405)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpérée
5-405/1
p. 1-91 5-405/1 p. 1-91 (PDF)
  Algemene bespreking
5-24
p. 32-35 5-24 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van de echtscheidingsvereffenaar om de vereffening en verdeling bij echtscheiding te versoepelen (Wijzigingen artikelen 1257, 1259 en 1260 Gerechtelijk Wetboek) (5-309)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-309/1
p. 1-6 5-309/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 374/1 in het Burgerlijk Wetboek, teneinde via het snel attitudeonderzoek oudervervreemding van kinderen na scheiding te voorkomen (5-307)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-307/1
p. 1-5 5-307/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering in het Gerechtelijk Wetboek van een bijzondere tuchtprocedure ingeval van schending van het neutraliteitsbeginsel door leden van de zetel van de rechterlijke macht (5-524)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-524/1
p. 1-9 5-524/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van basisbepalingen voor het zorgouderschap (Invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een aantal minimale bepalingen betreffende de verplichting voor de zorgouder [partner van de biologische ouder van het kind] om bij te dragen tot de opvoeding van het kind en inspraak te hebben in de dagelijkse beslissingen terzake na een periode van drie jaar samenwoonst) (5-304)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-304/1
p. 1-5 5-304/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van de wettelijke zorgouderschapsakte (Stimuleren van een maximale zelfregeling in hoofde van de ouders [zowel de biologische ouder(s) als de zorgouder(s) [partner van de biologische ouder] - Notariële akte - Jeugdrechtbank - Behartiging van het belang van het kind - Rechtsfiguur van de adoptie - Onderhoudsplicht - Erfrecht) (5-305)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-305/1
p. 1-10 5-305/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van een snelle procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en vereffening bij scheiding (Zie ook doc. nr 5-398) (5-397)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-397/1
p. 1-5 5-397/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Verslag van de heren Hassan Bousetta en Guy Swennen
5-2245/4
p. 1 5-2245/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van centra voor draagmoederschap (5-929)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Guy Swennen
5-929/1
p. 1-26 5-929/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-1560/4
p. 1-115 5-1560/4 p. 1-115 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een doorverwijsplicht toe te voegen (5-1798)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Cécile Thibaut en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
5-1798/1
p. 1-2 5-1798/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring (5-1799)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Cécile Thibaut en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
5-1799/1
p. 1-2 5-1799/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het beschikbaar gedeelte der goederen (De helft van de goederen, ongeacht het aantal kinderen - De ascendenten worden geschrapt als reservataire erfgenamen) (5-302)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-302/1
p. 1-7 5-302/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Inning van de honoraria van de ziekenhuisgeneesheren door het ziekenhuis - Een enkele factuur voor de patiënt - Verplichting om de noodzakelijke gezondheidszorg te verstrekken aan personen met een laag inkomen of betalingsmoeilijkheden - Informatie betreffende de financiële gevolgen bij ziekenhuisopname - Verbod op het vragen van een voorschot - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 en van het KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) (5-2206)      
  Voorstel van de dames Leona Detiège, Dalila Douifi, Fatma Pehlivan en Fauzaya Talhaoui et de heren Bert Anciaux, Ludo Sannen en Guy Swennen
5-2206/1
p. 1-17 5-2206/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van het statuut van de uitzendkrachten (Loon bij ziekte of op betaalde feestdagen - Overhandigen van de arbeidsovereenkomst - Anciënniteit - Arbeidsongevallen) (5-1358)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Ludo Sannen en Guy Swennen
5-1358/1
p. 1-11 5-1358/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en betreffende de kinderbijslag aan de burgerlijke meerderjarigheid van achttien jaar (in plaats van 21 jaar) (5-1360)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Guy Swennen en Johan Vande Lanotte
5-1360/1
p. 1-7 5-1360/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het erfrecht bij echtscheiding door onderlinge toestemming (Regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding waarbij de partijen elkaar het erfrecht in het eigen vermogen ontnemen - Tijdstip van uitvoerbaarheid) (5-441)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-441/1
p. 1-4 5-441/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 387ter, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegdheid van de bodemrechter betreft in geval van een uitspraak inzake het omgangsrecht in hoger beroep (5-401)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-401/1
p. 1-5 5-401/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 462 van het Strafwetboek om misbruik van volmachten strafbaar te stellen (Erfenisruzies) (5-314)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-314/1
p. 1-5 5-314/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek om de Koning te machtigen jaarlijks de regels te bepalen voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende (5-313)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-313/1
p. 1-7 5-313/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de kosten verbonden aan de vereffening en verdeling ten gevolge van het openvallen van een nalatenschap (Erfenisruzies) (5-393)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-393/1
p. 1-5 5-393/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (Begrip "oordeelsvermogen" - Vroeggeboorten) (5-1610)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Dalila Douifi en Fatma Pehlivan en de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-1610/1
p. 1-5 5-1610/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten (Verlichting van de druk op het budget door een daling van excessieve tarieven, vnl. inzake telefonie en DNA - Duidelijk en omvattend reglementair kader - Controlemiddelen - Uitzuivering van kosten die thans worden vergoed, maar die eigenlijk geen rechtskosten zijn - Sensibilisering en responabilisering van de gerechtelijke overheden - Commissie voor de gerechtskosten - Opheffing van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van de tarieven in strafzaken, van de wet van 16 juni 1919 waarbij aan de regering machtiging wordt verleend om aan de bepalingen betreffende de rechtskosten wijzigingen toe te brengen, van de programmawet [II] van 27 december 2006 en van artikel 142 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen [I])(5-1824)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Dirk Claes, Peter Van Rompuy, Guy Swennen, Francis Delpérée en Alain Courtois en de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1824/1
p. 1-35 5-1824/1 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het commercieel draagmoederschap en de publiciteit hiervoor (Wijziging artikelen 354, 355 en 356 Strafwetboek) (5-1074)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Guy Swennen
5-1074/1
p. 1-4 5-1074/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op pelsdierfokkerijen (5-1526)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-1526/1
p. 1-4 5-1526/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening (Anticrisismaatregel - Uitgifte van de leningen door het Toekomstfonds - Financiering van strategische investeringen door het Toekomstfonds - Van roerende voorheffing vrijgestelde intresten - Staatswaarborg) (5-933)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Frank Vandenbroucke, Ludo Sannen, Güler Turan, Guy Swennen en Bert Anciaux en mevrouw Marleen Temmerman
5-933/1
p. 1-7 5-933/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na scheiding (Verblijfsco-ouderschap - Wijziging artikel 374 Burgerlijk Wetboek - Co-ouderschapspas - Aftrekbaarheid hypothecaire lening in de personenbelasting - Terugbetaling, door de ziekenfondsen aan de ouder die niet beschikt over een SIS-kaart voor het kind, van de door de ouder teveel betaalde kosten - Machtiging aan de Koning de wetten inzake kinderbijslag, ziekenfondsen en de bepalingen in het WIB 1992 overeenkomstig deze wet, te wijzigen en aan te passen - Wijziging artikel 69 samengevoegde wetten 19 december 1939 kinderbijslag werknemers) (5-498)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-498/1
p. 1-16 5-498/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (Wijziging Strafwetboek - Versoepeling van het beroepsgeheim - Strafverzwaring voor feiten gepleegd tegen een persoon die ingevolge leeftijd, ziekte, zwangerschap, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek bijzonder kwetsbaar is - Ouderen - Intrafamiliaal geweld - Opheffing van de strafrechtelijke straffeloosheid bij misdrijven tegen eigendommen, als de feiten binnen de familie werden begaan - Vorderingsrecht van verenigingen - Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (5-1023)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Francis Delpérée en Guy Swennen
5-1023/1
p. 1-39 5-1023/1 p. 1-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 107 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst) (Geen begunstigde of algemene aanwijzing van de begunstigde) (5-310)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-310/1
p. 1-5 5-310/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Guy Swennen
5-310/2
p. 1-4 5-310/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Guy Swennen
5-310/3
p. 1-2 5-310/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-30
p. 38 5-30 p. 38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de inbreng en inkorting betreft (Gelijke behandeling van de reservataire erfgenamen door onderwerping van de premies van de levensverzekering aan inbreng of inkorting) (5-400)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-400/1
p. 1-8 5-400/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, wat de dwangsom betreft in geval van niet-naleving van het omgangsrecht (Rechterlijke beslissing) (5-404)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-404/1
p. 1-3 5-404/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijksvermogensrecht : vergoedingsrekeningen in het raam van de ontbinding van het wettelijk stelsel) (5-1127)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en Francis Delpérée
5-1127/1
p. 1-3 5-1127/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen (Erkenning van een kind buiten het huwelijk - Wegwerken van het onderscheid tussen kinderen die ouder en jonger zijn dan één jaar) (5-1419)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, François Bellot en Alain Courtois
5-1419/1
p. 1-8 5-1419/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind (5-998)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Bert Anciaux
5-998/1
p. 1-12 5-998/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter van het Burgerlijk Wetboek, houdende invoering van de omgangsbuddy om het omgangsrecht tussen ouders en kinderen te waarborgen (in geval van gescheiden ouders) (5-308)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-308/1
p. 1-7 5-308/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegde rechter inzake het omgangsrecht betreft (5-402)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-402/1
p. 1-4 5-402/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, wat de akkoorden inzake het omgangsrecht betreft (5-403)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-403/1
p. 1-3 5-403/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en de vereffening bij scheiding (Vrederechter - Zie ook doc. nr 5-397) (5-398)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-398/1
p. 1-2 5-398/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven (5-303)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-303/1
p. 1-3 5-303/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, en houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek (Tegengaan van erfenisruzies) (5-2338)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui en Martine Taelman
5-2338/1
p. 1-12 5-2338/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Guy Swennen
5-2338/2
p. 5 5-2338/2 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 44-49 5-143 p. 44-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken (5-1831)      
  Verslag van de heer Guy Swennen
5-1831/2
p. 1-6 5-1831/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn om legaten op te eisen (Binnen de 3 jaar na kennisneming van het openvallen van de nalatenschap) (5-312)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-312/1
p. 1-4 5-312/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder levenden of bij testament (Erfenisruzies - Elke professionele verzorger wordt uitgesloten van het recht om te erven van degene die hij verzorgt) (5-395)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-395/1
p. 1-7 5-395/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 915bis, § 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft het erfrecht van de langstlevende echtgenoot bij feitelijke scheiding (Vruchtgebruik - Erfenisruzies) (5-394)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-394/1
p. 1-4 5-394/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen (Vorderingen tot uitlegging of verbetering) (5-1126)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en François Delpérée
5-1126/1
p. 1-5 5-1126/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-15/2
p. 1 5-15/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-16/2
p. 1 5-16/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-1255/2
p. 1 5-1255/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-438/2
p. 1 5-438/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-439/2
p. 1 5-439/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-1254/2
p. 1 5-1254/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de notariswet en het Burgerlijk Wetboek, teneinde het opmaken van testamenten in het algemeen en het openbaar testament in het bijzonder te stimuleren (Voorkoming van erfenisruzies - Gratis opmaak van een notarieel testament - Afschaffing getuigen) (5-315)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-315/1
p. 1-14 5-315/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën (5-1359)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Ludo Sannen en Guy Swennen
5-1359/1
p. 1-4 5-1359/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen") (Afname van celmateriaal ter identificatie van onbekende doden) (5-1633)      
  Verslag van de heer Guy Swennen
5-1633/4
p. 1-51 5-1633/4 p. 1-51 (PDF)
  5-1633/7
p. 1-3 5-1633/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 65 5-114 p. 65 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Opheffing van de beperkingen die dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen) (5-1611)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Dalila Douifi en Fatma Pehlivan en de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-1611/1
p. 1-5 5-1611/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen (Vrijheid van de artsen - Niet-inmenging van de ziekenhuisinstellingen) (5-2173)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen, Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht
5-2173/1
p. 1-3 5-2173/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Jean-Jacuqes De Gucht en Guy Swennen en mevrouw Christine Defraigne
5-2170/1
p. 1-6 5-2170/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, teneinde het vaderschapsverlof open te stellen voor holebi's (5-306)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-306/1
p. 1-3 5-306/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, wat het donorschap van gameten bij lesbische koppels betreft (5-2048)      
  Voorstel van de dames Leona Detiège, Nele Lijnen en Martine Taelman en de heer Guy Swennen
5-2048/1
p. 1-5 5-2048/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het erfrecht teneinde de inbreng en inkorting niet meer in natura, maar in waarde te bepalen en teneinde het tijdstip van de schenking als uitgangspunt voor de waardebepaling vast te leggen voor zowel roerende als onroerende goederen (5-392)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-392/1
p. 1-11 5-392/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht (Devolutie van de nalatenschap naar bloedverwanten, inclusief de plaats van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende levensgenoot in deze nalatenschap - Regels inzake de verdeling van de nalatenschap, de inbreng van schenkingen en van schulden, en gevolgen van de verdeling - Reserve van de kinderen, van de ouders en van de langstlevende echtgenoot, en regels van de inkorting - Begrip onbelaste reserve, mogelijkheid om daarvan af te wijken ten voordele van zorgkinderen en mogelijkheid om aan de reserve te verzaken - Mogelijkheid om erfovereenkomsten te sluiten) (5-2207)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Christine Defraigne en de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts
5-2207/1
p. 1-82 5-2207/1 p. 1-82 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling) (Actualisering van de gronden tot erfrechtelijke onwaardigheid) (5-550)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Helga Stevens en Christine Defraigne en de heren Rik Torfs, Guy Swennen en Francis Delpérée
5-550/1
p. 1-28 5-550/1 p. 1-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking aan kleinkinderen mits toestemming van de andere erfgenamen (Wijziging artikelen 745 en 847 Burgerlijk Wetboek) (5-311)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-311/1
p. 1-6 5-311/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken (De gegevens van de moeder die haar identiteit niet wenst prijs te geven, worden opgenomen in een centraal register - Het kind heeft recht op toegang tot die gegevens bij het bereiken van een bepaalde leeftijd en mits het doorlopen van een bepaalde procedure en de uitdrukkelijke toestemming van de moeder) (5-258)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen en mevrouw Marleen Temmerman
5-258/1
p. 1-12 5-258/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van de eerlijke woningprijs betreft (5-1357)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-1357/1
p. 1-3 5-1357/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap (5-399)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-399/1
p. 1-5 5-399/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie (Artikel 478bis - Taalaanhorigheid - Plaatsvervangende leden van de Commissie) (5-14)      
  Verslag van de heer Guy Swennen
5-14/2
p. 1-6 5-14/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de informatie over de kosten van de gerechtsdeurwaarder (artikelen 43 en 523) (5-918)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-918/1
p. 1-5 5-918/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten van 31 maart 1936 teneinde oudheidkundige verenigingen vrij te stellen van een taks tot vergoeding der successierechten (5-2824)      
  Voorstel van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heren Guy Swennen en Bert Anciaux
5-2824/1
p. 1-4 5-2824/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten, teneinde de aangifte van nalatenschap te vervangen door een administratieve procedure tot vereffening van de successierechten (5-396)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-396/1
p. 1-13 5-396/1 p. 1-13 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999