Auteurs- en sprekersregister betreffende "Courtois Alain" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Agressie in het openbaar vervoer (en tegen politiemensen, in ziekenhuizen en tegen brandweerlui) (5-35)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-13
p. 19-22 5-13 p. 19-22 (PDF)
Algemeen belang - Beroep bij de Raad van State - Wijziging van de procedure (5-2427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2427
Beliris en de Brusselse lanen (Federale middelen voor initiatieven in Brussel inzake mobiliteit en vervoer - Herinrichting van de lanen - Financiering in "lopende zaken") (5-151)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-23
p. 7-8 5-23 p. 7-8 (PDF)
De Franstalige familierechtbank in Brussel (Afwezigheid van een Nederlandstalig equivalent - Taalverhouding - Kostprijs) (5-3507)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 8-9 5-227 COM p. 8-9 (PDF)
De betalingsachterstanden bij Justitie (Gerechtelijk onderzoek) (5-4302)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 11-14 5-268 COM p. 11-14 (PDF)
De budgettaire beperkingen die de Veiligheidsmonitor bedreigen (Enquête over de openbare veiligheid, de politie, ...) (5-1053)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-83 COM
p. 11-14 5-83 COM p. 11-14 (PDF)
De budgettaire gevolgen van het Salduz-arrest (Bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor) (5-316)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 12-13 5-37 p. 12-13 (PDF)
De collectieve of individuele verkoop van de rechten op de beelden van de voetbalcompetities (5-134)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-21
p. 10-12 5-21 p. 10-12 (PDF)
De diefstal van autopapieren in voertuigen (5-163)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-23 COM
p. 4-6 5-23 COM p. 4-6 (PDF)
De diefstal van voertuigdocumenten (Veralgemening van het systeem met documenten in tweevoud) (5-261)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobilteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-30
p. 30-32 5-30 p. 30-32 (PDF)
De gerechtskosten in strafzaken voor het jaar 2011 en in het bijzonder de telefoonkosten (5-439)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-48
p. 19-20 5-48 p. 19-20 (PDF)
De informatisering van Justitie (5-1481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1481
De inhoudelijke controle op de preken van de imams en de rol van de Moslimexecutieve (5-3260)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 18-24 5-222 COM p. 18-24 (PDF)
De radicalisering van jonge moslims en het beleid aangaande de islamitische eredienst en de Moslimexecutieve (5-3375)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 18-24 5-222 COM p. 18-24 (PDF)
De staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie (5-4119)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 19-22 5-259 COM p. 19-22 (PDF)
De teruglopende betrokkenheid van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie bij vluchtmisdrijven (Verfrestonderzoek) (5-1897)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 4-5 5-157 COM p. 4-5 (PDF)
De toegang van onderzoeksrechters tot de gevangenissen (Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen) (5-1090)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 20-21 5-90 COM p. 20-21 (PDF)
De toename van het aantal straffen met een enkelband en de mogelijkheden van het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht (en het beroep op de politiediensten) (5-1264)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-137
p. 18-20 5-137 p. 18-20 (PDF)
De toestand van de Belgische gevangenissen en de overbevolking van de gevangenissen (Repatriëring - Gedetineerden van buitenlandse origine - Voorlopige hechtenis - Afnemen van de nationaliteit - Terugzenden naar het land van oorsprong) (5-170)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 10-12 5-24 p. 10-12 (PDF)
De uitbouw van justitie in de omgeving van de nieuwe gevangenis van Haren (Probleem van de afstand tussen Haren en het Brusselse justitiepaleis) (5-1283)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-138
p. 27-29 5-138 p. 27-29 (PDF)
De uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Aanwijzen in elke onderneming van een verantwoordelijke voor de gegevensbescherming - Uitblijven van een uitvoeringsbesluit) (5-3436)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 4-6 5-227 COM p. 4-6 (PDF)
De uitvoering van de Salduz-wet (Kostprijs - Praktische uitwerking - Circulaires van de procureurs - Toepassing in de andere lidstaten van de Raad van Europa) (5-359)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-43
p. 27-30 5-43 p. 27-30 (PDF)
De veiligheid van het Justitiepaleis in Brussel (5-540)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-59
p. 18-19 5-59 p. 18-19 (PDF)
De veronachtzaming en gebrekkige ondersteuning van de Moslimexecutieve (5-3432)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 18-24 5-222 COM p. 18-24 (PDF)
De voorlopige bewindvoering (over de goederen van kwetsbare personen - Bezoldiging van de advocaten - Misbruiken) (5-4378)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 10-13 5-284 COM p. 10-13 (PDF)
De werking van de Moslimexecutieve (5-3472)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 18-24 5-222 COM p. 18-24 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Alain Courtois, gecoöpteerd senator
5-3
p. 5 5-3 p. 5 (PDF)
Elektronische enkelbanden - Organisatorische problemen (5-3074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3074
Federale politie - Optreden - Gebouwen voor erediensten - Gemeentehuizen (5-1696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1696
Het bedrag dat werd uitgegeven aan de opvolging van het verzoek om voorwaardelijke vrijlating van Marc Dutroux (Kosten van het verschijnen voor de strafuitvoeringsrechtbank - Achterstand bij de vergoeding van de gerechtelijke deskundigen) (5-846)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 50-51 5-91 p. 50-51 (PDF)
Het debat over de niet-samendrukbare straffen (Strafuitvoering) (5-926)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 8-10 5-79 COM p. 8-10 (PDF)
Het herinrichtingsplan van het Brussels Justitiepaleis (Implanting van ruimte voor private handelsactiviteiten) (5-1067)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-108
p. 27-29 5-108 p. 27-29 (PDF)
Het inzetten van privémilities om de veiligheid te handhaven op de openbare weg (Privébewakingsbedrijven ingezet door restauranthouders en winkeliers - Brussel) (5-466)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-50
p. 29-30 5-50 p. 29-30 (PDF)
Het justitiepaleis te Brussel (Onveiligheid) (5-795)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-88
p. 38-40 5-88 p. 38-40 (PDF)
Het koninklijk besluit dat de concrete modaliteiten van de verwerking van de gegevens en de inlichtingen van de algemene nationale gegevensbank moet vastleggen (Informatiesysteem van de politie) (5-1936)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 5-7 5-152 COM p. 5-7 (PDF)
Het niet respecteren van de bevoegdheden van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak-Trabelsi (Uitlevering aan de Verenigde Staten) (5-4063)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 6-9 5-259 COM p. 6-9 (PDF)
Het personeelstekort bij Justitie (Gerechtelijke achterstand - Nood aan bijkomende middelen - Herziening van de taalverhoudingen - Audit door KPMG) (5-1085)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111
p. 35-36 5-111 p. 35-36 (PDF)
Het speciale fonds dat wordt toegekend aan de politie van Brussel Hoofdstad - Elsene voor de ordehandhaving bij Europese toppen (5-406)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-46
p. 10-12 5-46 p. 10-12 (PDF)
Het structurele tekort aan personeel bij het Brusselse hof van beroep (5-723)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-81
p. 31-33 5-81 p. 31-33 (PDF)
Het tekort aan Brusselaars in de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Selectieproeven - Opleiding in de politieschool) (5-1670)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 16-18 5-132 COM p. 16-18 (PDF)
Het uitblijven van een gemeentelijke koppeling aan het centraal strafregister (Nood aan een aansluiting tussen het gemeentelijk strafregister en het centraal strafregister) (5-2295)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 33-34 5-152 COM p. 33-34 (PDF)
Politie - Organisatie - Hervorming - Toekomstige uitdagingen (5-2176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2176
Salduz-arrest - Gevolgen - Politie - Specifieke maatregelen - Gevolgen voor de Bob-wegcontroles (5-5092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5092
Sociale hulp voor gevangenen (Financiële steun van het OCMW - Overleg tussen de federale overheidsdiensten en de diensten van de gemeenschappen en gewesten) (5-235)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 14-16 5-28 p. 14-16 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming (Bevoegdheid inzake bepaling en uitvoering van maatregelen t.o.v. minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd : federale bevoegdheid) (5-540)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Armand De Decker, Gérard Deprez, Richard Miller en Jacques Brotchi
5-540/1
p. 1-4 5-540/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland (5-527)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller
5-527/1
p. 1-8 5-527/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ministeriële vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 (5-1406)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1406/1
p. 1-7 5-1406/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie (EU-begroting) (5-1414)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1414/1
p. 1-9 5-1414/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het implementeren van de informatie van de LEIFkaart op de SIS-kaart en/of elektronische identiteitskaart (Wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde) (5-2472)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux en Alain Courtois en mevrouw Leona Detiège
5-2472/1
p. 1-3 5-2472/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om systematisch testen van fysieke fitheid in te voeren in de scholen van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap in de loop van het jaar waarin het getuigschrift van lager onderwijs wordt uitgereikt (5-1242)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Jacques Brotchi
5-1242/1
p. 1-6 5-1242/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitbreiding ten behoeve van de Belgen in het buitenland van de toepassingsmogelijkheden van de website "my.belgium.be" (5-738)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, François Bellot, Alain Courtois en Richard Miller
5-738/1
p. 1-7 5-738/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van de automatische toekenning van gratis juridische bijstand en rechtsbijstand aan iemand die als "slachtoffer van mensenhandel" wordt erkend (Wijziging KB 18 december 2003) (5-1941)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1941/1
p. 1-3 5-1941/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid (5-1653)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller
5-1653/1
p. 1-8 5-1653/1 p. 1-8 (PDF)
Waver - Politierechtbank - Afschaffing - Renovatie - Maatregelen (5-2461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2461
Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie (Autonoom beheer binnen de rechterlijke organisatie - College van de hoven en rechtbanken - College van het openbaar ministerie - Uitzondering voor het Hof van Cassatie - Beheersovereenkomsten en beheerplannen - Directiecomités in de lokale gerechtelijke entiteiten - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek) (5-2408)      
  Algemene bespreking
5-139
p. 58-63 5-139 p. 58-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Algemene bespreking
5-18
p. 5-25 5-18 p. 5-25 (PDF)
   Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken
5-18
p. 21 5-18 p. 21 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (5-2443)      
  Amendement nr 11 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
   Instituut voor Gerechtelijke Opleiding - Opleiding van magistraten - Universiteiten
5-2443/2
p. 8 5-2443/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Alain Courtois
   Hoven van beroep : beperking van de verplichte behandeling in kamers met drie raadsheren
5-2443/2
p. 5-6 5-2443/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Alain Courtois
   Hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke rechtsvorderingen : kamers met één rechter
5-2443/2
p. 4-5 5-2443/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 9, 10 en 12 tot 15 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
   Instituut voor Gerechtelijke Opleiding - Samenstelling
5-2443/2
p. 7-10 5-2443/2 p. 7-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (5-2411)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 11-25 5-132 p. 11-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt i.v.m. het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische-communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van richtlijn 2002/58/EG ["Dataretentierichtlijn"] en artikel 15.1 van richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie) (5-2222)      
  Algemene bespreking
5-114
p. 39-43 5-114 p. 39-43 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Amendementen nrs 13 tot 23 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-2212/2
p. 13-20 5-2212/2 p. 13-20 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden, de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het Kieswetboek en de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten - Zie ook doc. 5-1775) (5-1774)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-1774/2
p. 1-2 5-1774/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft (Coherentie verzekeren tussen recent goedgekeurde wetgevingen betreffende de gerechtsdeurwaarders en de tuchtrechtbanken en de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 19 juli 2012 en de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht) (5-2783)      
  Algemene bespreking
5-146
p. 39-41 5-146 p. 39-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 te bevriezen (5-1471)      
  Verslag van de heer Alain Courtois
5-1471/2
p. 1-2 5-1471/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft (Bereikbaarheid van de syndicus - Kosten bijeenroeping van de algemene vergadering - Volmachten - Termijn ten aanzien van de syndici) (5-1155)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-1155/2
p. 3-4 5-1155/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiële vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiële verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen) (Mogelijkheid voor de rechter op zijn vonnis terug te komen als hij verzuimd heeft zich over een punt van een vordering uit te spreken - Zie ook doc. 5-2097) (5-2091)      
  Amendementen nrs 6 tot 11 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-2091/2
p. 3-6 5-2091/2 p. 3-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft (Waarborgen van de vordering van een zekerheidsstelling en de hoofdelijke-aansprakelijkheidsregeling in geval van splitsing, kapitaalvermindering en inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen) (5-2151)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Alain Courtois c.s.
5-2151/2
p. 1-2 5-2151/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Modernisering van het beroep - Objectivering van het benoemingsproces - Opwaardering van het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder - Continuïteit van de kantoren - Tucht en deontologie - Vervanging van de artikelen 509 tot 555 quater en wijziging van de artikelen 571 en 1389bis van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing van het KB van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage) (5-2315)      
  Amendementen nrs 13 tot 17 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-2315/2
p. 9-13 5-2315/2 p. 9-13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de beveiliging van en de controle op gevaarlijk bewijsmateriaal in de lokalen van de gerechtsgebouwen (o.a. wapens, munitie, explosieven, chemische producten, drugs, geneesmiddelen - Veiligheids- en controlemaatregelen - Jaarlijkse inventaris) (5-369)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-369/1
p. 1-5 5-369/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Amendement nr 174 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-2001/5
p. 9 5-2001/5 p. 9 (PDF)
  5-2001/5
p. 9 5-2001/5 p. 9 (PDF)
Wetsvoorstel dat ertoe strekt de commissarissen van de lokale en federale politie toe te staan het parket bij de politierechtbanken bij te staan (Artikel 156 Gerechtelijk Wetboek) (5-2178)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-2178/1
p. 1-3 5-2178/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel dat ertoe strekt de telefoontap uit te breiden tot de misdrijven bedoeld in artikel 8 van de wapenwet, die worden begaan met oorlogswapens (Vermoeden van wapensmokkel of illegale wapenhandel) (5-1539)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1539/1
p. 1-4 5-1539/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (5-405)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-405/3
p. 1-4 5-405/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjarige ouder dan zestien jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank (5-706)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-706/1
p. 1-3 5-706/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de schorsing van de politieke rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (5-391)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en Alain Courtois
5-391/1
p. 1-3 5-391/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gérard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en François Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen (Financiële steun van jongeren met weinig inkomsten door hen een renteloze lening aan te bieden) (5-739)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Dominique Tilmans
5-739/1
p. 1-4 5-739/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrek van giften in natura aan sociale, milieu- en gezondheidsinstellingen mogelijk te maken (5-718)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en Alain Courtois
5-718/1
p. 1-3 5-718/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, § 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken (5-452)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Alain Courtois, Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-452/1
p. 1-4 5-452/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie (teneinde de magistraat te helpen om vast te stellen of de eventuele weigering van de oorspronkelijke ouders al dan niet onverantwoord is gezien de enorme discrepantie tussen het aantal kandidaat-adoptanten en het aantal adopties van Belgische kinderen) (5-487)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois en mevrouw Dominique Tilmans
5-487/1
p. 1-5 5-487/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar (Kindermishandeling) (5-669)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-669/1
p. 1-3 5-669/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433novies van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de verbeurdverklaring van de onroerende goederen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring) (Mogelijk maken van de verbeurdverklaring van onroerende goederen die bij mensenhandel werden gebruikt) (5-1881)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1881/1
p. 1-3 5-1881/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek, om een verzwarende omstandigheid in te voeren als een diefstal wordt gepleegd met de medewerking van een minderjarige die handelt als dader of medeplichtige (5-364)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-364/1
p. 1-3 5-364/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten (Verlichting van de druk op het budget door een daling van excessieve tarieven, vnl. inzake telefonie en DNA - Duidelijk en omvattend reglementair kader - Controlemiddelen - Uitzuivering van kosten die thans worden vergoed, maar die eigenlijk geen rechtskosten zijn - Sensibilisering en responabilisering van de gerechtelijke overheden - Commissie voor de gerechtskosten - Opheffing van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van de tarieven in strafzaken, van de wet van 16 juni 1919 waarbij aan de regering machtiging wordt verleend om aan de bepalingen betreffende de rechtskosten wijzigingen toe te brengen, van de programmawet [II] van 27 december 2006 en van artikel 142 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen [I])(5-1824)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Dirk Claes, Peter Van Rompuy, Guy Swennen, Francis Delpérée en Alain Courtois en de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1824/1
p. 1-35 5-1824/1 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten (Invoering in het Strafwetboek van een bepaling die de beslissings- en handelingsvrijheid van eenieder wil beschermen tegen personen of verenigingen [zoals sekten] die er misbruik van maken) (5-719)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Jacques Brotchi
5-719/1
p. 1-4 5-719/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot efficiëntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning (Wijziging artikelen 63, 64, 167 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 1467/1 - Wijziging Wetboek internationaal privaatrecht, wet 31 december 1851 m.b.t. de consulaten, wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister voor natuurlijke personen, wet 15 december 1980 betreffende toegang, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen en artikel 569 Gerechtelijk Wetboek) (5-701)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-701/1
p. 1-10 5-701/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 467/1 in het Strafwetboek, teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer de diefstal gepleegd wordt in een voertuig terwijl de bestuurder zich in het voertuig bevindt (Sacjacking) (5-415)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
5-415/1
p. 1-4 5-415/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 472/1 in het Strafwetboek tot verzwaring van de straffen voor diefstal met oorlogswapens (5-417)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
5-417/1
p. 1-2 5-417/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen (5-1825)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Dirk Claes, Francis Delpérée en Alain Courtois en mevrouw Sabine de Bethune
5-1825/1
p. 1-18 5-1825/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een beveiligingsperiode bij veroordelingen voor bijzonder zware misdrijven (5-1140)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren François Bellot, Alain Courtois en Richard Miller
5-1140/1
p. 1-7 5-1140/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden (5-416)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
5-416/1
p. 1-3 5-416/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk (5-451)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi en Alain Courtois
5-451/1
p. 1-16 5-451/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden (5-414)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
5-414/1
p. 1-8 5-414/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek (Nut van een wetgevend initiatief - Invoering van nieuwe begrippen : ongewone en gewone sterfgevallen - Centrale rol van de schouwarts - Taak van de instituten voor forensische geneeskunde - Aanpassing van verouderde wetgeving) (5-1540)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Christine Defraigne
5-1540/1
p. 1-17 5-1540/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-362/1
p. 1-5 5-362/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe gemeentewet, wat de administratieve sancties betreft (Nieuwe sancties : plaatsverbod en werkstraf - Verlaging van de leeftijd van de beoogde minderjarige - Verhoging van de geldboeten - Eenvormige toepassing door de politiezones - Inkorting van de proceduretermijnen - Wijziging Gerechtelijk Wetboek : beroep bij de politierechtbank - Wijziging wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming) (5-1830)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Gérard Deprez, Armand De Decker en Alain Courtois
5-1830/1
p. 1-15 5-1830/1 p. 1-15 (PDF)
  Intrekking
5-107
p. 67 5-107 p. 67 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerd administratief beroep is ingesteld (5-363)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-363/1
p. 1-4 5-363/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht (Weigering van legalisering door de consul van documenten die vals zijn of strijdig zijn met de Belgische openbare orde - Verstoting) (5-489)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Alain Courtois
5-489/1
p. 1-2 5-489/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijk uitsluitend gericht op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel) (5-1454)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Alain Courtois en Gérard Deprez
5-1454/1
p. 1-7 5-1454/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen (5-374)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Armand De Decker, Gérard Deprez en Richard Miller
5-374/1
p. 1-8 5-374/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven (5-767)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez, Armand De Decker en Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne
5-767/1
p. 1-6 5-767/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat of van de persoon die krachtens artikel 728, §3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Schuldvorderingen) (5-145)      
  Amendementen nrs 12 en 13 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-145/10
p. 1-3 5-145/10 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de schorsing van de verjaring (Maximum van 1 jaar) (5-1912)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Alain Courtois en Dirk Claes
5-1912/1
p. 1-3 5-1912/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, om een werkelijke Duitstalige vertegenwoordiging bij de leden van de Hoge Raad voor de Justitie te waarborgen (5-542)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez
5-542/1
p. 1-6 5-542/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beëdigd vertaler in het geval een beëdigd vertaler niet beschikbaar is) (5-697)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-697/1
p. 1-2 5-697/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen (Erkenning van een kind buiten het huwelijk - Wegwerken van het onderscheid tussen kinderen die ouder en jonger zijn dan één jaar) (5-1419)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, François Bellot en Alain Courtois
5-1419/1
p. 1-8 5-1419/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht (5-562)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-562/1
p. 1-4 5-562/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (Vervanging van de naam op het naamplaatje op hun uniform door een nummer, teneinde de anonimiteit van de politieagenten te bewaren) (5-1580)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1580/1
p. 1-4 5-1580/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek, om de bestaande uitzondering op de verplichte inachtneming van het beroepsgeheim uit te breiden tot vertrouwelijke mededelingen van een meerderjarige over feiten waarvan bij het slachtoffer was toen hij minderjarig was, met name om te voorkomen dat seksueel misbruik wordt gepleegd op andere minderjarigen (5-564)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-564/1
p. 1-6 5-564/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, § 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet (Taalsituatie van de secretarissen en personeelsleden van het secretariaat van het parket van de procureur des Konings in het gerechtelijk arrondissement Eupen) (5-558)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-558/1
p. 1-3 5-558/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken (5-1831)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1831/1
p. 1-3 5-1831/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 172 en 203 van het Wetboek van strafvordering, ter bepaling van het ogenblik waarop de termijn ingaat waarbinnen hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen die geacht worden op tegenspraak te zijn (5-418)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
5-418/1
p. 1-3 5-418/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 21bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verjaringstermijn voor sommige op minderjarigen gepleegde ernstige feiten tot vijftien jaar te verlengen (Seksueel misbruik e.a.) (5-522)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-522/1
p. 1-4 5-522/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Amendement nr 91 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-1067/7
p. 5 5-1067/7 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 102 en 103 van de heer Alain Courtois c.s.
5-1067/7
p. 11 5-1067/7 p. 11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften (Werklast magistraten) (5-557)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-557/1
p. 1-3 5-557/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat (5-2115)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-2115/1
p. 1-10 5-2115/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om te voorzien in een procedure die het dossier van asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst prioritair behandelt (5-902)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, François Bellot en Alain Courtois
5-902/1
p. 1-7 5-902/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Europese Unie (5-700)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-700/1
p. 1-11 5-700/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten betreffende het elektronisch toezicht (Toekenning van een strafonderbreking - Enkelband) (5-707)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
5-707/1
p. 1-4 5-707/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg (Toekenning van een post van griffier-hoofd van dienst aan de rechtbank van eerste aanleg van Eupen) (5-541)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en van mevrouw Dominique Tilmans
5-541/1
p. 1-2 5-541/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Amendement nr 70 van de heer Alain Courtois
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Alain Courtois
5-15
p. 53-54 5-15 p. 53-54 (PDF)
  5-15
p. 59-60 5-15 p. 59-60 (PDF)
  Algemene bespreking
5-29
p. 31-37 5-29 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde te voorzien in de onmiddellijke en systematische aanhouding van personen die zijn veroordeeld wegens misdrijven van aanranding van de eerbaarheid of van verkrachting van een minderjarige jonger dan zestien jaar (5-563)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
5-563/1
p. 1-2 5-563/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het hersel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjarige van meer dan 16 jaar (5-705)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-705/1
p. 1-3 5-705/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Harmonisering van de verschillende wetten met betrekking tot herhaling) (5-1048)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren François Bellot en Alain Courtois
5-1048/1
p. 1-4 5-1048/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de jegens recidiverende seksuele delinquenten uitgesproken straffen te verzwaren (5-419)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
5-419/1
p. 1-3 5-419/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Migratieneutraal - Integratiewil - Geen Belgische nationaliteit voor wie vrij ernstige strafbare feiten heeft gepleegd - Recht van verblijf en hoofdverblijf - Naturalisatie - Procedurele wijzigingen) (5-736)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-736/1
p. 1-18 5-736/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Recht op bijstand van een advocaat - Beeld- en geluidsopname van elk verhoor - Inhoud van het proces-verbaal van het verhoor) (5-341)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen (Politieambtenaar - Behoud van de anonimiteit - Klachtprocedure met burgerlijke partijstelling) (5-1993)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Alain Courtois, Dirk Claes en Jean-Jacques De Gucht en de dames Martine Taelman en Fauzaya Talhaoui
5-1993/1
p. 1-4 5-1993/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Aanwezigheid en bijstand van een advocaat) (5-406)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
bpost -Postsorteercentrum Anderlecht - Verhuis - Nieuwe vestiging - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Carcoke-terrein (5-4101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4101
de kostprijs van telefoontaps en van het bijhouden van gesprekken over de mobiele netwerken (5-10435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10435
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999