S. 5-2443 Dossierfiche K. 53-3149

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie
Regering E. Di Rupo I  

internationaal privaatrecht
opname in psychiatrische kliniek
gerechtelijk onderzoek
lokale financiŽn
strafblad
georganiseerde misdaad
Eurojust
valsemunterij
wapenhandel
kansspel
burgerlijke rechtspraak
magistraat
burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure
organisatie zonder winstoogmerk
terrorisme
zwartwerk
orgaantransplantatie
arbeidsrechtspraak
sociale dumping
arbitrage
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
Instituut voor gerechtelijke opleiding
gerechtsdeurwaarder
politie
hypotheek
gerechtszitting
verkeersveiligheid
boot
griffies en parketten
Gegevensbeschermingsautoriteit
liquidatie van een onderneming
computerpiraterij
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
afstamming
vervangende straf
rechtsbijstand
scheidsrechtspraak
corruptie
strafrecht
rechter
multinationale strijdmacht
erfenis
fraude ten nadele van de EU
Europees arrestatiebevel
gerechtelijke achterstand
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
uitwisseling van informatie
judiciŽle rechtspraak
handel in verdovende middelen
rechten van de zieke
teleshopping
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
registratierecht
rechten van het individu
belastingfraude
mobiliteit van arbeidskrachten
openbaar gebouw
witwassen van geld
strafrechtspraak
notaris
ouderlijke macht
civiele aansprakelijkheid
arrestatie
Europees Bureau voor fraudebestrijding
Rijksregister van de natuurlijke personen
ongehuwd samenleven
rechten van de mens
stichting
psychiatrische inrichting
vonnis
tuchtprocedure
strafsanctie
burgerlijke procedure
taalgebruik
schenking
servituut
Phenix
gedetacheerd werknemer
boekhouder
tenuitvoerlegging van het vonnis
openbaar ministerie
geestelijk gehandicapte
opleidingsstage
opschorting van de straf
schuld
bevolkingsregister
adoptie
rechterlijke macht
strijdkrachten in het buitenland
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
Regie der Gebouwen
kinderpornografie
faillissement
onroerend eigendom
advocaat
milieudelict
voltrekking van de straf
programmawet
elektronische overheid
nationaliteit
judiciŽle hervorming
dokter
voorlopige hechtenis
rechtsbevoegdheid
verzwarende omstandigheid
Europol
gedelegeerde wetgeving
beslag op bezittingen
seksueel misdrijf
begrotingsfonds
internationale adoptie
officieel document
hogere rechtspraak
misdaadbestrijding
bemiddelaar
verplichte verzekering
afgeleid recht
veiling
nationale uitvoeringsmaatregel
mensenhandel
volmacht
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3149/1 Wetsontwerp 26/11/2013
K. 53-3149/2 Amendementen 4/12/2013
K. 53-3149/3 Amendementen 10/12/2013
K. 53-3149/4 Amendementen 11/12/2013
K. 53-3149/5 Verslag namens de commissie 23/12/2013
K. 53-3149/6 Tekst aangenomen door de commissie 30/12/2013
K. 53-3149/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 16/1/2014
K. 53-3149/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/1/2014
5-2443/1 5-2443/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/1/2014
5-2443/3 5-2443/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/2014
5-2443/4 5-2443/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 26/2/2014
5-2443/2 5-2443/2 (PDF) Amendementen ingediend in de commissie 27/2/2014
5-2443/5 5-2443/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 13/3/2014
K. 53-3149/9 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 14/3/2014
K. 53-3149/10 Verslag namens de commissie 28/3/2014
K. 53-3149/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3149/1
23/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3149/5
8/1/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
9/1/2014   Uitstel van de bespreking
Integraal verslag nr. 179, p. 82
16/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 180, p. 36-51 + p. 55-56
16/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-37/o13)
Integraal verslag nr. 180, p. 56
Doc. K. 53-3149/8
  Commissie: Justitie
8/1/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
8/1/2014   Inschrijving op agenda
8/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes, Yoeri Vastersavendts
8/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
17/1/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
17/1/2014   Overzending Doc. 5-2443/1 5-2443/1 (PDF)
17/1/2014   Verzending naar commissie: Justitie
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
27/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-10/o6) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
Doc. 5-2443/5 5-2443/5 (PDF)
17/1/2014   Verzending naar commissie
21/1/2014   Inschrijving op agenda
21/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes, Yoeri Vastersavendts
21/1/2014   Bespreking
29/1/2014   Inschrijving op agenda
29/1/2014   Bespreking
5/2/2014   Inschrijving op agenda
5/2/2014   Bespreking
11/2/2014   Inschrijving op agenda
11/2/2014   Bespreking
19/2/2014   Inschrijving op agenda
19/2/2014   Bespreking
19/2/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-2/o1)
19/2/2014   Aanneming na amendering
26/2/2014   Inschrijving op agenda
26/2/2014   Lezing van het verslag
26/2/2014   Goedkeuring verslag
8/-/1
26/2/2014   Tekst aangenomen
  [K3] Behandeling door Kamer
13/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3149/9
28/3/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3149/10
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 96-97
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-8/o37)
Integraal verslag nr. 195, p. 116
Doc. K. 53-3149/11
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
14/5/2014   Bekendmaking (39045-39085)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/1/2014
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 8/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/2/2014, 13/3/2014
Commissie: Justitie
Geamendeerd 21/1/2014, 29/1/2014, 5/2/2014, 11/2/2014, 19/2/2014, 26/2/2014
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2014 14/5/2014, blz 39045-39085