Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5092

van Alain Courtois (MR) d.d. 30 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Salduz-arrest - Gevolgen - Politie - Specifieke maatregelen - Gevolgen voor de Bob-wegcontroles

verkeersveiligheid
politie
gemeentepolitie
politiecontrole
rechten van de verdediging
advocaat
rechtsbijstand
strafprocedure
gerechtelijk onderzoek

Chronologie

30/12/2011 Verzending vraag
25/7/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5092 d.d. 30 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 23 december 2011 verklaarde de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie in de pers dat de politie over onvoldoende financiŽle middelen beschikt om vanaf 1 januari 2012 te kunnen overgaan tot de toepassing van de wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (de Salduz-wet).

Dat gebrek aan financiŽle middelen heeft als gevolg dat de politie moet besparen en het aantal controleurs voor de Bob-operatie gedurende de eindejaarsperiode van 2011 moet verminderen.

Als we de Franse pers mogen geloven, is de situatie in de commissariaten in Frankrijk problematisch want de eerste vier uur ondervraging in Frankrijk gebeuren momenteel zonder de aanwezigheid van een advocaat om redenen van uitvoerbaarheid van de gerechtelijke onderzoeken. Dat is het bewijs dat het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van Straatsburg echt wel moeilijk toepasbaar is.

Kunt u me zeggen of er bij de politie effectief een gebrek aan financiŽle middelen is voor de correcte toepassing van de Salduz-wet en of er in 2011 daardoor minder Bob-controles zijn gedaan dan in 2010?

Ik zou bovendien graag weten of er specifieke maatregelen genomen zijn met het het oog op de toepassing van de Salduz-wet in de commissariaten en of de politiediensten vanaf 1 januari 2012 kunnen beantwoorden aan de vereisten van het Salduz-arrest?

Antwoord ontvangen op 25 juli 2012 :

In het kader van de BOB-eindejaarcampagne, tussen 2 december 2011 en 16 januari 2012, werden 263 085 personen aan een ademtest onderworpen (204 425 door de lokale politiezones en 58 660 door de federale politie), terwijl er voor de periode 2010-2011 214 896 testen werden afgenomen. De huidige campagne vertoont dus een stijging van om en bij de 25 %. 

De evaluatie van de implementatie en de toepassing van de Salduz-wetgeving behoort tot de bevoegdheid van mijn collega van Justitie. Ik kan u echter wel de volgende informatie bezorgen: