Auteurs- en sprekersregister betreffende "de Bethune Sabine" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2014-2015)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot lid van het Bureau van de Senaat
6-5
p. 5 6-5 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2014)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitter van de Senaat
6-3
p. 5 6-3 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2015-2016)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot lid van het Bureau van de Senaat
6-13
p. 4-5 6-13 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2016-2017)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot lid van het Bureau van de Senaat
6-22
p. 5-6 6-22 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2017-2018)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot lid van het Bureau van de Senaat
6-33
p. 5-6 6-33 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2018-2019)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot lid van het Bureau van de Senaat
6-42
p. 5-6 6-42 p. 5-6 (PDF)
Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen - Economische werkloosheid (6-1471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1471
Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure (6-300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-300
Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure (6-301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-301
Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure (6-302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-302
Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtsprocedure (6-278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-278
Cultureel erfgoed - Bescherming - Conventie van Nicosia van 19 mei 2017 - Omzetting (6-1478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1478
Cultuurgoederen - Ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht - Maatregelen - Verdrag van de Unesco (1970) - Omzetting wetgeving - Ambtelijk interfederaal overlegplatform "Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen" - Stand van zaken (6-1477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1477
De Munt - Besparingen - Programmatie - Schrapping van hedendaagse dans - Ondersteuning van hedendaagse dans - Overleg met de deelstaten (6-360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-360
De vergadering vraag de aanwezigheid van de regering      
  6-39
p. 16-19 6-39 p. 16-19 (PDF)
  6-39
p. 10 6-39 p. 10 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017 (6-304)      
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Rol van de Senaat - Meerjarenperspectief
6-24
p. 19-33 6-24 p. 19-33 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Sabine de Bethune, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Familiale hypercholesterolemie - Gezondheidsbeleid - Specifieke aandacht - Acties en campagnes - Patiëntenvereniging BELCHOL - Samenwerking en ondersteuning (6-953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-953
Federale politie - Cel « Kunst en Antiek » - Personeelscapaciteit - Werkingsbudget (6-1479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1479
Federale politie - Cel « Kunst en Antiek » - Personeelscapaciteit - Werkingsbudget (6-2262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2262
Handel in menselijke organen - Bestrijding - Verdrag (6-729)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-729
Hulde (2014-2015)      
  aan mevrouw Sabine de Bethune, uittredend voorzitster
6-5
p. 5 6-5 p. 5 (PDF)
Hulde (2016-2017)      
  Huldebetoon aan de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Brigitte Grouwels, de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Bert Anciaux ter gelegenheid van hun vijfendertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjulileum
6-31
p. 4-19 6-31 p. 4-19 (PDF)
Hulde (BZ 2014)      
  aan mevrouw Sabine de Bethune, voor de wijze waarop zij de overgang heeft begeleid naar de Senaat in zijn nieuwe gedaante
6-1
p. 17 6-1 p. 17 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Jan Peumans
   Over de onverenigbaarheid van het mandaat van senator met het mandaat van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter
6-1
p. 10-15 6-1 p. 10-15 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
Overlegplatform « Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen » (6-1342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1342
Overlegplatform « Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen » (6-2261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2261
Parlementen - Bewaking en beveiliging - Militaire Politie (6-1388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1388
Regeling van de werkzaamheden      
  Volgorde van de agenda - Eerst stemming over de inoverwegingneming van twee voorstellen
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
Senaat - Werking - Legistieke verbeteringen - Juridische nota's door de diensten - Evocatie      
  6-21
p. 17 6-21 p. 17 (PDF)
  6-21
p. 12 6-21 p. 12 (PDF)
  6-21
p. 8-9 6-21 p. 8-9 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Sabine de Bethune) (BZ 2014)      
  6-3
p. 6-7 6-3 p. 6-7 (PDF)
  Rol van de nieuwe Senaat
6-3
p. 7 6-3 p. 7 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat      
  Rol van de Senaat - Dankbetuigingen
6-48
p. 76-80 6-48 p. 76-80 (PDF)
UNESCO-verdrag van 1970 inzake de restitutie van cultuurgoederen - Omzettingswet (6-1343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1343
VN-Comité voor de rechten van de vrouw - Zitting - Periodiek verslag van België - Concluderende bemerkingen - Amendement bij artikel 20 van het VN-vrouwenrechtenverdrag (6-257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-257
VN-Comité voor de rechten van de vrouw - Zitting - Periodiek verslag van België - Concluderende bemerkingen - Amendement bij artikel 20 van het VN-vrouwenrechtenverdrag (6-258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-258
Verdrag van Istanbul van 11 mei 2011 ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en tegen huiselijk geweld - Ratificatie - Stand van zaken (6-239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-239
Verdrag van Istanbul van 11 mei 2011 ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en tegen huiselijk geweld - Ratificatie - Stand van zaken (6-240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-240
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-201/2)
6-18
p. 1-57 6-18 p. 1-57 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Verzoek van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Christine Defraigne, Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet en Johan Verstreken, mevrouw Nadia El Yousfi, de heren Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux en Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-357/1
p. 1-7 6-357/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de dames Sabine de Bethune, Cathy Coudyser, Anne Barzin, Hélène Ryckmans, Katia Segers en Olga Zrihen en de heer Jean-Jacques De Gucht
6-357/2
p. 1-26 6-357/2 p. 1-26 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-357/1)
6-30
p. 22-28 6-30 p. 22-28 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-357/2)
6-40
p. 12-53 6-40 p. 12-53 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
  Informatieverslag van de dames Sabine de Bethune, Christie Morreale, Ann Brusseel, Valérie De Bue, Katia Segers, Hélène Ryckmans en Miranda Van Eetvelde
6-97/3
p. 1-184 6-97/3 p. 1-184 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 17-69 6-9 p. 17-69 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet teneinde de burgerlijke bedieningen open te stellen voor eenieder die op rechtmatige wijze in ons land is gevestigd (6-220)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Sonja Claes en Cindy Franssen en de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy en Johan Verstreken
6-220/1
p. 1-4 6-220/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (Dierenwelzijn) (6-339)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne
6-339/1
p. 1-4 6-339/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (6-306)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Olga Zrihen, Cécile Thibaut en Brigitte Grouwels en de heren François Desquesnes, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-306/1
p. 1-6 6-306/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden (De mogelijkheid bieden aan andere parlementsleden dan de Senatoren om te worden betrokken bij de bespreking van een voorstel van resolutie of van een informatieverslag) (6-501)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Benjamin Dalle, de dames Karin Brouwers en Valerie Taeldeman, de heer Orry Van de Wauwer en mevrouw Brigitte Grouwels
6-501/1
p. 1-3 6-501/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat (Onmiddellijke behandeling in plenaire zonder voorafgaande bespreking in commissie - Debat in plenaire vergadering) (6-307)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Elisabeth Meuleman en de heren Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Jean-Paul Wahl en Christophe Bastin
6-307/1
p. 1-3 6-307/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
6-307/2
p. 1 6-307/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (6-503)      
  Inoverwegingneming (aangenomen) en stemming over de onmiddellijke behandeling (verworpen)
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34, § 5, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Gegarandeerde vertegenwoordiging van vrouwen in beide taalgroepen van het Grondwettelijk Hof) (6-504)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Valerie Taeldeman en Karin Brouwers, de heren Joris Poschet en Orry Van de Wauwer, mevrouw Brigitte Grouwels en de heer Johan Verstreken
6-504/1
p. 1-3 6-504/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de samenwerkingsakkoorden (Verplichting voor de regering om het parlement voortijdig te informeren over de inhoud van geplande samenwerkingsakkoorden) (6-509)      
  Voorstel van de heer Benjamin Dalle en de dames Brigitte Grouwels en Sabine de Bethune
6-509/1
p. 1-10 6-509/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Annick De Ridder, Martine Taelman en Sabine de Bethune en de heren Steven Vanackere en Olivier Destrebecq
6-273/1
p. 1-6 6-273/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
6-21
p. 15-21 6-21 p. 15-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme (6-437)      
  Amendement nr 17 van mevrouw Sabine de Bethune
6-437/2
p. 9 6-437/2 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 11 tot 14 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
6-437/2
p. 7-8 6-437/2 p. 7-8 (PDF)
  Bespreking
6-44
p. 36-49 6-44 p. 36-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning en erkenning van de metis-gemeenschap in België, de kinderen van de kolonisatie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-341)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux en Bertin Mampaka en de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Petra De Sutter
6-341/1
p. 1-20 6-341/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (6-379)      
  Bespreking
6-34
p. 34-41 6-34 p. 34-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van België (6-510)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
6-510/1
p. 1-8 6-510/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh (6-515)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Barzin, Petra De Sutter, Freya Saeys, Hélène Ryckmans en Véronique Waroux en de heren Bert Anciaux en Christophe Lacroix
6-515/1
p. 1-4 6-515/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
6-47
p. 86-91 6-47 p. 86-91 (PDF)
  Inoverwegingneming en stemming over de onmiddellijke behandeling (aangenomen)
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten over het groeipad van de 0,7% van het BNI voor ontwikkelingssamenwerking (6-488)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
6-488/1
p. 1-6 6-488/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
6-47
p. 75-81 6-47 p. 75-81 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderpensioenkloof (Een beleidsstrategie uitwerken om de genderpensioenkloof te meten en te dichten) (6-340)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Karin Brouwers en Cindy Franssen en de heren Johan Verstreken en Peter Van Rompuy
6-340/1
p. 1-12 6-340/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van plastic microbeads in cosmetica te beperken)(6-324)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Alain Destexhe en de dames Cindy Franssen, Martine Taelman, Katia Segers, Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Sabine de Bethune en Güler Turan
6-324/1
p. 1-10 6-324/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (6-292)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Martine Taelman, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Karin Brouwers
6-292/1
p. 1-4 6-292/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een internationaal migratietribunaal (Oprichting van een gespecialiseerd internationaal tribunaal betreffende criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen) (6-405)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Sabine de Bethune en de heren Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
6-405/1
p. 1-9 6-405/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor en in hoorns van neushoorns alsook in afgeleide producten) (6-469)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
6-469/2
p. 1-3 6-469/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
6-46
p. 5-14 6-46 p. 5-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Christine Defraigne, Martine Taelman, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-212/1
p. 1-7 6-212/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van bijkomende en illegale ontbossing (Nieuw opschrift : Resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing en van bijkomende ontbossing) (6-481)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
6-481/1
p. 1-11 6-481/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
6-47
p. 67-74 6-47 p. 67-74 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de financiële autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden (Toegang tot een eigen bankrekening) (6-278)      
  Amendement nr 5 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
6-278/2
p. 3 6-278/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte (6-298)      
  Voorstel van de dames Brigitte Grouwels, Sabine de Bethune, Cindy Franssen en Karin Brouwers en de heer Johan Verstreken
6-298/1
p. 1-9 6-298/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt (6-319)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Karin Brouwers, Sonja Claes en Cindy Franssen en de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy en Johan Verstreken
6-319/1
p. 1-24 6-319/1 p. 1-24 (PDF)
  Amendementen nrs 11 tot 27 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
6-319/2
p. 6-12 6-319/2 p. 6-12 (PDF)
  Bespreking
6-33
p. 28-46 6-33 p. 28-46 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water (Zie ook doc. 5-1336 en 6-15) (6-14)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sonja Claes en Sabine de Bethune en de heren Johan Verstreken en Steven Vanackere
6-14/1
p. 1-9 6-14/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 3, 4, 6, 8, 10 tot 12, 14 tot 17, 20, 21, 23 tot 29, 31, 33 en 37 tot 39 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
6-14/2
p. 1-18 6-14/2 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (6-141)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers, Brigitte Grouwels, Cindy Franssen en Sonja Claes en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere en Johan Verstreken
6-141/1
p. 1-10 6-141/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (Ministerraad) (6-286)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
6-286/1
p. 1-13 6-286/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel I bis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (6-146)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers en de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken en Peter Van Rompuy
6-146/1
p. 1-6 6-146/1 p. 1-6 (PDF)
Vrouwen met een beperking - Kwetsbaarheid voor geweld - Onderzoek - Politionele en gerechtelijke statistieken - Specifieke richtlijnen van de procureurs-generaal - Beleidsmaatregelen - Interfederale nationale actieplan (6-282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-282
Vrouwen met een beperking - Kwetsbaarheid voor geweld - Prevalentie - Onderzoek - Verenigingen - Belangengroepen - Interfederale nationale actieplan (6-280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-280
Vrouwen met een beperking - Kwetsbaarheid voor geweld - Psychisch geweld - Prevalentie - Onderzoek - Beleidsmaatregelen (6-279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-279
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten (Juridische grondslag voor de veiligheidscontroles bij de toegang tot de parlementsgebouwen of gedeelten daarvan - Invoering van nieuwe neutrale zones rond het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap) (6-325)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Sabine de Bethune
6-325/4
p. 1 6-325/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Overgangsbepalingen inzake het financieel verslag - Indieningstermijn - Inwerkingtreding) (6-190)      
  Algemene bespreking
6-10
p. 26-27 6-10 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde de invoering van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van de Duitstalige Gemeenschap te regelen (bij bijzondere meerderheid i.p.v. bij gewone meerderheid - Constitutieve autonomie) (6-244)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
6-244/3
p. 1 6-244/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
6-254/5
p. 1-16 6-254/5 p. 1-16 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999