Auteurs- en sprekersregister betreffende "Malmendier Jean-Pierre" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De controle op de naleving van de wettelijke bepalingen over de uitrusting van zware voertuigen met spatborden (Verkeersveiligheid - Vreemde vrachtwagens - Europese regels) (2-822)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-173
p. 15-16 2-173 p. 15-16 (PDF)
De maatregelen die worden genomen inzake het geweld binnen het gezin (2-706)      
  Vraag om uitleg van de heer Malmendier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 75-79 2-182 p. 75-79 (PDF)
De middelen die ter beschikking staan voor het tot stand brengen van een beleid op het stuk van verdwijningen en ontvoeringen van personen (Child Focus - Nationale cel binnen het CBO - Gespecialiseerde eenheid inzake internationale ontvoeringen door ouders - Parketten) (2-12)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 18-20 2-9 p. 18-20 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De opvang van de slachtoffers van geweld binnen het gezin door de politiediensten (2-669)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 23-27 2-179 p. 23-27 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De rol van de vrouw in het stimuleren van het vredesproces in IsraŽl en Palestina (2-1056)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Kestelijn-Sierens en de heer Malmendier
2-1056/1
p. 1-13 2-1056/1 p. 1-13 (PDF)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden - Strijd tegen kinderpornografie op internet - Middelen van de politiediensten - Internationale samenwerking - Taak van burgerverenigingen, Child Focus en het MAPI - Ethiek van de internetproviders - Technische maatregelen) (2-1040)      
  Verslag van de heer Malmendier
2-1040/1
p. 1-59 2-1040/1 p. 1-59 (PDF)
  Bespreking
2-209
p. 32-51 2-209 p. 32-51 (PDF)
De toestand van de Belgische militairen die ziektes hebben opgelopen na het vervullen van humanitaire of vredesmissies in het buitenland en de diverse vormen van schadevergoeding die de Staat aan die militairen verleent (Vredesmissies in ex-JoegoslaviŽ - Dekking van beroepsrisico's -) (2-234)      
  Vraag om uitleg van de heer Malmendier aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-74
p. 37-40 2-74 p. 37-40 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Malmendier, gecoŲpteerd senator
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   "Gender mainstreaming"
2-43
p. 41 2-43 p. 41 (PDF)
Eventuele gratiemaatregelen naar aanleiding van het huwelijk van prins Filip (Collectieve gratiemaatregel - Strafuitvoering en vervroegde invrijheidstelling) (2-27)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 7 2-11 p. 7 (PDF)
Het Early Post-systeem (De Post : snelle postbestelling, tegen betaling) (2-778)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 31-32 2-162 p. 31-32 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het weglaten van de vermelding "genaturaliseerde Belg" op een aantal administratieve stukken (Getuigschriften en attesten door de gemeenteadministraties uitgereikt - Getuigschriften van goed zedelijk gedrag) (2-571)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-108
p. 6-7 2-108 p. 6-7 (PDF)
Nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen (Actielijnen : strijd tegen geweld binnen het huisgezin, mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting, ontwikkelingssamenwerking - Acties tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie - Samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferhulp) (2-696)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Pehlivan en de heer Malmendier
2-696/1
p. 1-83 2-696/1 p. 1-83 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Verslag van de heer Malmendier
2-1566/6
p. 1-5 2-1566/6 p. 1-5 (PDF)
   E-government : oprichting, bij de overheid, van registratiekantoren belast met de toewijzing van een gebruikersnummer aan personen die door de overheid aangeboden elektronische diensten wensen te gebruiken - Elektronische identiteitskaart - Wijziging wet 16 januari 2003 tot oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen
2-1566/6
p. 1-5 2-1566/6 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Verslag van de heer Malmendier
2-600/6
p. 1-26 2-600/6 p. 1-26 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
2-600/6
p. 10 2-600/6 p. 10 (PDF)
  2-600/6
p. 25-26 2-600/6 p. 25-26 (PDF)
   Heffing op het omzetcijfer van de farmaceutische industrie
2-600/6
p. 10 2-600/6 p. 10 (PDF)
   Indexering sociale uitkeringen : wijziging wetten van 2 augustus 1971 en 1 maart 1977
2-600/6
p. 9 2-600/6 p. 9 (PDF)
  2-600/6
p. 10 2-600/6 p. 10 (PDF)
   Langdurig werklozen
2-600/6
p. 7 2-600/6 p. 7 (PDF)
   Premie voor de ombouw van voertuigen naar een LPG-installatie
2-600/6
p. 7-8 2-600/6 p. 7-8 (PDF)
  2-600/6
p. 8-9 2-600/6 p. 8-9 (PDF)
  2-600/6
p. 15-17 2-600/6 p. 15-17 (PDF)
   Prijszetting van geneesmiddelen
2-600/6
p. 12 2-600/6 p. 12 (PDF)
  2-600/6
p. 13 2-600/6 p. 13 (PDF)
  2-600/6
p. 13-15 2-600/6 p. 13-15 (PDF)
   Promotie van generische geneesmiddelen
2-600/6
p. 11 2-600/6 p. 11 (PDF)
  2-600/6
p. 12-13 2-600/6 p. 12-13 (PDF)
  2-600/6
p. 13-14 2-600/6 p. 13-14 (PDF)
  2-600/6
p. 21-22 2-600/6 p. 21-22 (PDF)
   Registratie van apotheken
2-600/6
p. 8 2-600/6 p. 8 (PDF)
   Retributie op het omzetcijfer van medische hulpmiddelen
2-600/6
p. 8 2-600/6 p. 8 (PDF)
   Startbaanovereenkomst (Rosetta-plan)
2-600/6
p. 3-6 2-600/6 p. 3-6 (PDF)
   Toegang van vreemdelingen (asielzoekers) tot het Interdepartementaal Begrotingsfonds voor de bevordering van de werkgelegenheid in de ziekenhuissector
2-600/6
p. 2 2-600/6 p. 2 (PDF)
  2-600/6
p. 5-6 2-600/6 p. 5-6 (PDF)
   Uitbreiding +1, +2, +3-plan en de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen tot vreemdelingen (asielzoekers)
2-600/6
p. 2 2-600/6 p. 2 (PDF)
  2-600/6
p. 2-3 2-600/6 p. 2-3 (PDF)
  2-600/6
p. 5-6 2-600/6 p. 5-6 (PDF)
  2-600/6
p. 17-19 2-600/6 p. 17-19 (PDF)
  2-600/6
p. 19-20 2-600/6 p. 19-20 (PDF)
   Verlenging van het voordeelbanenplan
2-600/6
p. 2 2-600/6 p. 2 (PDF)
  2-600/6
p. 6-7 2-600/6 p. 6-7 (PDF)
   Verplichting voor de apothekers in hun officina te beschikken over documenten en een magistraal formularium
2-600/6
p. 8 2-600/6 p. 8 (PDF)
   Voorschrijfgedrag van de artsen
2-600/6
p. 11-12 2-600/6 p. 11-12 (PDF)
   Wijziging besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden
2-600/6
p. 11 2-600/6 p. 11 (PDF)
Rechten van slachtoffers (2-1275)      
  Bespreking
2-278
p. 51-60 2-278 p. 51-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Amendementen nrs 25 en 28 tot 30 van de heren Destexhe en Malmendier
2-1250/2
p. 14 2-1250/2 p. 14 (PDF)
  2-1250/2
p. 14-15 2-1250/2 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (2-1324)      
  Amendement nr 4 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Malmendier
2-1324/3
p. 1-7 2-1324/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-260
p. 29-33 2-260 p. 29-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen (Versoepeling en vereenvoudiging van de behandeling van verzoeken) (2-1325)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Malmendier
2-1325/2
p. 2-3 2-1325/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Malmendier
2-1325/3
p. 1-11 2-1325/3 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heer Malmendier
2-1325/3
p. 12-14 2-1325/3 p. 12-14 (PDF)
  Amendement nr 11 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Malmendier
2-1325/4
p. 1-7 2-1325/4 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer Malmendier
2-1325/4
p. 7 2-1325/4 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-260
p. 29-33 2-260 p. 29-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie van 4 juli 2000, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001 (FinanciŽle engagementen voor 2002 en 2003) (2-1560)      
  Verslag van de heer Malmendier
2-1560/2
p. 1-3 2-1560/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Financieel Protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid (Verdeelsleutel en modaliteiten volgens dewelke de federale Staat en de gewesten de betaling van de verplichte jaarlijkse bijdragen van BelgiŽ aan de multilaterale milieuverdragen dienen na te komen) (2-1497)      
  Verslag van de heer Malmendier
2-1497/2
p. 1-2 2-1497/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (2-1163)      
  Verslag van de heer Malmendier
2-1163/4
p. 1-8 2-1163/4 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 393 van het Gerechtelijk Wetboek (In aanmerking nemen van de gerechtelijke stage in de berekening van het rustpensioen van magistraten) (2-1409)      
  Verslag van de heer Malmendier
2-1409/2
p. 1-2 2-1409/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot aanpassing van de terminologie van de vigerende wettelijke bepalingen aan de gewijzigde Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (2-513)      
  Verslag van de heer Malmendier
2-513/2
p. 1-3 2-513/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Bestrijding van zwartwerk door creatie van banen voor weinig gekwalificeerde werknemers met dienstencheques als betaalmiddel : thuishulp van huishoudelijke aard, kinderopvang, hulp aan bejaarden, zieken en gehandicapten aan huis) (2-798)      
  Verslag van de heren Dedecker en Malmendier
2-798/3
p. 1-10 2-798/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Controle op de gezinstoestand van de werklozen : huisbezoeken door RVA) (2-527)      
  Verslag van de heer Malmendier
2-527/2
p. 1-7 2-527/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-79
p. 19-23 2-79 p. 19-23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (Artikel 8, ß3, eerste lid - Buitenlandse onderdanen) (2-1196)      
  Verslag van de heer Malmendier
2-1196/4
p. 1-9 2-1196/4 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (Begrip "letterwoord") (2-1346)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Malmendier c.s.
2-1346/2
p. 1-5 2-1346/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Limitatieve lijst adviesorganen - Oprichting specifieke adviesinstantie - Versterking van de regel voor evenwichtige samenstelling vastgelegd in 1997) (2-1069)      
  Verslag van de heer Malmendier
2-1069/3
p. 1-10 2-1069/3 p. 1-10 (PDF)
  2-1069/5
p. 1-7 2-1069/5 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement wat betreft de vermelding van de politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten (Begrip "letterwoord") (Cf. doc. 2-1346) (2-1347)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Malmendier c.s.
2-1347/2
p. 1-4 2-1347/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die bemiddelend optreden tussen dader en slachtoffer, met het oog op herstel van schade (Psychologische herstelbemiddeling op aanvraag van het slachtoffer of de dader van een misdrijf - Tussenkomst van erkende verenigingen) (2-1451)      
  Voorstel van de heer Malmendier
2-1451/1
p. 1-4 2-1451/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden (2-385)      
  Voorstel van de heer Malmendier
2-385/1
p. 1-7 2-385/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Amendement nr 2 van de heren Destexhe, Malmendier en Dedecker
2-409/2
p. 1-2 2-409/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1en 3 tot 6 van de heren Destexhe en Malmendier
2-409/2
p. 1 2-409/2 p. 1 (PDF)
  2-409/2
p. 2-3 2-409/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 10 van de heer Malmendier
2-409/2
p. 3-5 2-409/2 p. 3-5 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heer Malmendier
2-409/3
p. 7 2-409/3 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 34 van de heren Destexhe en Malmendier
2-409/3
p. 8 2-409/3 p. 8 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de gecontroleerde opvangmoeders betreft (2-266)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Malmendier c.s.
2-266/1
p. 1-4 2-266/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 143bis van het Gerechtelijk Wetboek, wat de taken van het college van procureurs-generaal betreft (Aanvulling art. 143bis, ß7 Gerechtelijk Wetboek : jaarlijks verslag over meer dan 3 jaar oude onderzoeken die handelen over misdaden - Mededeling van het verslag aan de Senaat) (2-651)      
  Voorstel van de heer Malmendier
2-651/1
p. 1-4 2-651/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 378 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 378 en 410 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen) (2-1058)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes en de heer Malmendier
2-1058/1
p. 1-3 2-1058/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Dienstencheques : uitbreiding toepassingsveld tot andere categorieŽn binnenhuiswerken) (2-124)      
  Verslag van de heren Dedecker en Malmendier
2-124/2
p. 1 2-124/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 36 en 38 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft (Tenlasteneming van de medische en ziekenhuiskosten ten gevolge van een gewelddaad) (2-816)      
  Voorstel van de heer Malmendier
2-816/1
p. 1-4 2-816/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-260
p. 29-33 2-260 p. 29-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de kosteloosheid van de inzage in het dossier voor sommige burgerlijke partijen (Dood of verdwijning van een minderjarige) (2-426)      
  Voorstel van de heer Malmendier c.s.
2-426/1
p. 1-4 2-426/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van het Strafwetboek, wat het recht betreft van de partijen om inzage te vragen van het strafdossier in het stadium van het vooronderzoek van het strafproces en om het verrichten van een opsporingshandeling te vragen (2-738)      
  Voorstel van de heren Dubiť en Malmendier
2-738/1
p. 1-16 2-738/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privť-leven (Schade die voortvloeit uit opzettelijke geweldpleging of een ernstige fout door een derde) (2-1017)      
  Voorstel van de heer Malmendier
2-1017/1
p. 1-4 2-1017/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Uitbreiding van het systeem van de dienstencheques) (2-129)      
  Verslag van de heren Dedecker en Malmendier
2-129/2
p. 1 2-129/2 p. 1 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999