Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van der Wildt Francy" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De controle op de dieselfraude en de ontduiking van accijnzen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-33
p. 780 1-33 p. 780 (PDF)
De controle op de kwaliteit van verkochte benzine en diesel      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-24
p. 536-537 1-24 p. 536-537 (PDF)
De geplande pensioenhervormingen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-53 COM
p. 432-441 1-53 COM p. 432-441 (PDF)
De maatregelen die hij denkt te nemen na zijn bezoek aan het National Center for Missing and Exploited Children (Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De naamgeving bij Vietnamese adoptie (Artt. 344ter en 370 Burgerlijk Wetboek) (1-1146)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-260
p. 7561-7562 1-260 p. 7561-7562 (PDF)
De omzendbrief aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen betreffende het organiseren van een Te Deum op 15 november (1-672)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-139
p. 3732 1-139 p. 3732 (PDF)
De oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De plannen tot berging van laagactief kernafval op militaire domeinen      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-81 COM
p. 630-638 1-81 COM p. 630-638 (PDF)
De reglementering van de rommelmarkten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-81
p. 2169 1-81 p. 2169 (PDF)
De risicobeperking en veiligheidsmaatregelen bij exploitatie van pretpark- en kermisattracties, evenals speelpleintoestellen (1-352)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van der Wildt aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-137
p. 3686-3688 1-137 p. 3686-3688 (PDF)
De toepassing van de door de regering genomen maatregelen inzake kinderbijslag      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-PÍtre aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-71
p. 1878-1881 1-71 p. 1878-1881 (PDF)
De werking van de Belgische ambassade in ZaÔre inzake adopties      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-20 COM
p. 148-154 1-20 COM p. 148-154 (PDF)
Gemeente - Begroting - Termijn      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 248 1-6 p. 248 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 380-381 1-8 p. 380-381 (PDF)
Het beheer van het laagactief kernafval (NIRAS)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-81 COM
p. 630-638 1-81 COM p. 630-638 (PDF)
Het conflict NMBS-NV Zeekanaal naar aanleiding van de nieuwe dienstregeling (Gebruik van de brug op lijn 54 Sint-Niklaas-Mechelen) (1-933)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-201
p. 5777 1-201 p. 5777 (PDF)
Het fiscaal statuut van de amateur-imkers in BelgiŽ (BTW-plicht) (1-758)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-161
p. 4299 1-161 p. 4299 (PDF)
Het imago van BelgiŽ dat op rampzalige wijze aan het verbleken is bij de bedrijfsleiders      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-85 COM
p. 670-673 1-85 COM p. 670-673 (PDF)
Het inzagerecht bij slachtofferhulp in dossiers van vermiste kinderen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-10
p. 222-223 1-10 p. 222-223 (PDF)
Het uitblijven van dringende hervormingen in de adoptiewetgeving ("Interlandelijke" en "binnenlandse" adopties) (1-581)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-227
p. 6644-6646 1-227 p. 6644-6646 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-129)      
  Advies namens de commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Van der Wildt (Een Unie van recht en veiligheid - Europees burgerschap)
1-129/4
p. 1-10 1-129/4 p. 1-10 (PDF)
KB van 25 april 1997 - Garantiefonds reiscontractenwet - Bescherming KMO-reisbureaus      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-54
p. 2729 1-54 p. 2729 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2832-2833 1-56 p. 2832-2833 (PDF)
Kwaliteitsanalyses op verkochte diesel en benzine      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 623 1-13 p. 623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 953-954 1-19 p. 953-954 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3218-3235 1-121 p. 3218-3235 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet (1-499)      
  Amendementen nrs 1 tot 18 van mevrouw Van der Wildt
1-499/2
p. 1-10 1-499/2 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 83 tot 88 van mevrouw Van der Wildt
1-499/6
p. 1-6 1-499/6 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 106 van mevrouw Van der Wildt
1-499/7
p. 1-2 1-499/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 148 tot 150 van mevrouw Van der Wildt
1-499/9
p. 2-3 1-499/9 p. 2-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet houdende diverse bepalingen (Toekenningswijze subsidies aan de collectieve onderzoekscentra - Wijziging wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen : voorzorgsinstellingen en pensioenfondsen - NIRAS : inventaris nucleair passief - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - BIPT : overdracht van de Dienst Kijk- en Luistergeld - Eindejaarspremie openbaar ambt - De Post : snelpost) (1-776)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
   Artikelen 12 tot 16 en 19
1-776/3
p. 1-2 1-776/3 p. 1-2 (PDF)
Particuliere abortuscentra      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-17 COM
p. 128-131 1-17 COM p. 128-131 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST) (1-464)      
  Bespreking
1-80
p. 2139-2157 1-80 p. 2139-2157 (PDF)
Uitoefenen van het mandaat van gemeenteraadslid tijdens het bevallingsverlof (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van der Wildt aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-58
p. 2973-2974 1-58 p. 2973-2974 (PDF)
Uitoefenen van het mandaat van gemeenteraadslid tijdens het bevallingsverlof (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van der Wildt aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2943-2944 1-58 p. 2943-2944 (PDF)
Verslag aan het Parlement van de staatssecretaris belast met de Ontwikkelingssamenwerking ter uitvoering van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad - december 1996 (1-1095)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen door mevrouw Van der Wildt
1-1095/2
p. 1-101 1-1095/2 p. 1-101 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (1-117)      
  Beraadslaging
1-10
p. 223-228 1-10 p. 223-228 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-906)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-906/3
p. 1-6 1-906/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-210
p. 6070-6078 1-210 p. 6070-6078 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval (1-528)      
  Voorstel van mevrouw Van der Wildt c.s.
1-528/1
p. 1-2 1-528/1 p. 1-2 (PDF)
  Beraadslaging
1-94
p. 2496-2500 1-94 p. 2496-2500 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Dardenne en Van der Wildt, de hh. Loones, Coene, Hatry en Verreycken en eindstemming
1-95
p. 2534-2535 1-95 p. 2534-2535 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft (1-1055)      
  Algemene beraadslaging
1-208
p. 5975-5994 1-208 p. 5975-5994 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, de dames Van der Wildt, Willame-Boonen en Nelis-Van Liedekerke en de heer Anciaux en eindstemming
1-211
p. 6152-6153 1-211 p. 6152-6153 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3219-3235 1-121 p. 3219-3235 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord (1-498)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Van der Wildt
1-498/2
p. 1-2 1-498/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw Van der Wildt
1-498/2
p. 3-4 1-498/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 64 tot 75 van mevrouw Van der Wildt
1-498/6
p. 2-6 1-498/6 p. 2-6 (PDF)
  Amendement nr 78 van mevrouw Van der Wildt
1-498/7
p. 3 1-498/7 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 103 van mevrouw Van der Wildt
1-498/10
p. 3 1-498/10 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 96 van mevrouw Van der Wildt
1-498/10
p. 1 1-498/10 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Advies namens de commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden door mevrouw Van der Wildt en de heer Ph. Charlier
1-520/12
p. 1-82 1-520/12 p. 1-82 (PDF)
  Verslag van de dames Van der Wildt en Delcourt-PÍtre
1-520/14
p. 1-107 1-520/14 p. 1-107 (PDF)
  Amendementen nrs 40 tot 46 van mevrouw Van der Wildt c.s.
1-520/18
p. 1-3 1-520/18 p. 1-3 (PDF)
  Aanvullend verslag van de dames Van der Wildt en Delcourt-PÍtre
1-520/21
p. 1-17 1-520/21 p. 1-17 (PDF)
  Amendementen nrs 53 tot 56 van mevrouw Van der Wildt c.s., ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag
1-520/23
p. 1-3 1-520/23 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-138
p. 3692-3717 1-138 p. 3692-3717 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones, Boutmans, de dames Van der Wildt, Dardenne en Cantillon
1-143
p. 3814-3818 1-143 p. 3814-3818 (PDF)
  Heropening van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-143
p. 3807-3814 1-143 p. 3807-3814 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Happart, mevrouw Van der Wildt, de heren Boutmans en Verreycken, mevrouw Dardenne, de heer Loones, de dames Willame-Boonen en Cantillon, de heren Staes en Foret, mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming (Verwerping van de tekst aangenomen in commissie en dus goedkeuring van de tekst zoals overgezonden door de Kamer)
1-143
p. 3818-3819 1-143 p. 3818-3819 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de geschillen betreffende de betalingen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten (Bevoegdheid ratione loci van de rechtbanken) (1-886)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-886/2
p. 1-2 1-886/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Budgettaire, fiscale en financiŽle bepalingen - Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut der zelfstandigen) (1-612)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)
   Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten
1-612/8
p. 1 1-612/8 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (1-775)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
   Rijkswacht : besparingsmaatregelen (KB van 23 april 1997)
1-775/4
p. 1-2 1-775/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)
1-145
p. 3860 1-145 p. 3860 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, ß1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen (1-571)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-571/3
p. 1-6 1-571/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3500-3506 1-131 p. 3500-3506 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Algemene beraadslaging (Titel III)
   Verlaging van de loonkost - Loonmatiging - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Sociaal overleg - Bevordering van de werkgelegenheid - Flexibilisering van de arbeidsmarkt - Arbeidsherverdeling - Bevordering van deeltijdse arbeid - Brugpensioen - Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-64
p. 1582-1584 1-64 p. 1582-1584 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een programma voor de terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers ten bate van de universitaire onderwijsinstellingen en de Federale wetenschappelijke instellingen (1-690)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-690/2
p. 1-22 1-690/2 p. 1-22 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (1-707)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de dames Van der Wildt en de Bethune
1-707/2
p. 1-2 1-707/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Crematie) (1-848)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-848/7
p. 1-55 1-848/7 p. 1-55 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-179
p. 5276-5280 1-179 p. 5276-5280 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (1-633)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-127
p. 3349-3352 1-127 p. 3349-3352 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van de verzekeringen (Onafhankelijkheid van verzekeringsmakelaars - Conformiteit van de producten aangeboden door verzekeringsondernemingen in vrije dienstverlening) (1-1076)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Van der Wildt
1-1076/2
p. 1-2 1-1076/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Amendement nr 10 van de heer Pinoie en mevrouw Van der Wildt
1-944/5
p. 1 1-944/5 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-944/6
p. 1-18 1-944/6 p. 1-18 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Van der Wildt
1-944/11
p. 1-2 1-944/11 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-205
p. 5890-5896 1-205 p. 5890-5896 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-206
p. 5925-5927 1-206 p. 5925-5927 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Benoeming van de staatsraden) (1-539)      
  Algemene beraadslaging
1-98
p. 2602-2606 1-98 p. 2602-2606 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Hervorming) (1-321)      
  Amendementen nrs 5, 6 en 11 van mevrouw Van der Wildt en de heer Pinoie
1-321/2
p. 4-6 1-321/2 p. 4-6 (PDF)
  1-321/2
p. 9-10 1-321/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Caluwť en mevrouw Van der Wildt
1-321/3
p. 1 1-321/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 24 van mevrouw Van der Wildt c.s.
1-321/4
p. 1-2 1-321/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 25, 26 en 28 van de heer Caluwť en mevrouw Van der Wildt
1-321/4
p. 2-3 1-321/4 p. 2-3 (PDF)
  1-321/4
p. 4 1-321/4 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding (Technische aanpassingen in de wet van 30 juni 1994) (1-437)      
  Bespreking
1-89
p. 2345-2350 1-89 p. 2345-2350 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen (Bescherming van de gezondheid en vrijwaring van het recht op toegang tot arbeid - Misbruik van genetische testen en HIV-testen) (1-1411)      
  Voorstel van mevrouw Van der Wildt
1-1411/1
p. 1-10 1-1411/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (Compenserende vergoeding voor Belgische grensarbeiders) (1-616)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-616/3
p. 1-18 1-616/3 p. 1-18 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-193
p. 5562-5565 1-193 p. 5562-5565 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (1-312)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2849-2858 1-104 p. 2849-2858 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de veiligheid van attractie- en speeltoestellen (Attractietoestellen in pretparken, kermissen e.d. - Toestellen op speelpleinen - Veiligheidsvoorwaarden - Aansprakelijkheid van de exploitant - Schadeloosstelling van de slachtoffers) (1-1174)      
  Voorstel van mevrouw Van der Wildt
1-1174/1
p. 1-10 1-1174/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de oprichting van een Tabakspreventiefonds (1-821)      
  Voorstel van mevrouw Van der Wildt
1-821/1
p. 1-6 1-821/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport (Voegen van een effectrapport bij elk wetsontwerp) (1-866)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Van der Wildt
1-866/1
p. 1-5 1-866/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het taalgebruik op de identiteitskaarten (1-92)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-92/2
p. 1 1-92/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren (1-16)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Amendementen nrs 94 tot 98 van mevrouw Van der Wildt
1-419/11
p. 6-8 1-419/11 p. 6-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-214
p. 6239-6270 1-214 p. 6239-6270 (PDF)
Wetsvoorstel ter beperking van het klankvolume van walkmans en hoofdtelefoons (1-330)      
  Amendement nr 1 van de dames Van der Wildt en Merchiers
1-330/2
p. 1 1-330/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 52, ß1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Begin van de koopjesperiodes) (1-1118)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Van der Wildt c.s.
1-1118/2
p. 1-2 1-1118/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-1118/3
p. 1-5 1-1118/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-224
p. 6502-6503 1-224 p. 6502-6503 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, ß2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-811)      
  Terugzending naar de commissie
1-226
p. 6597-6598 1-226 p. 6597-6598 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs (1-199)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de dames Van der Wildt en Sťmer
1-199/2
p. 1-4 1-199/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen (1-230)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1409, ß1, en artikel 1410, ß2, van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag (Verhoging van het vrijgestelde gedeelte van het loon voor kinderbijslagtrekkende gezinnen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1409 (...) van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag) (1-1008)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7553-7554 1-259 p. 7553-7554 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19, 3įbis van de hypotheekwet van 16 december 1851 (Voorrecht voor de bezoldiging van de werknemers bij faillissement : bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen) (1-738)      
  Voorstel van mevrouw Van der Wildt
1-738/1
p. 1-4 1-738/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Inkomenszekerheid voor werknemers bij faillissement of sluiting) (1-739)      
  Voorstel van mevrouw Van der Wildt
1-739/1
p. 1-4 1-739/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 28 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Overeengekomen nalatigheidsintrest) (1-26)      
  Voorstel van mevrouw Van der Wildt en de heer Moens
1-26/1
p. 1-3 1-26/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-812)      
  Stemverklaringen van de heren Ph. Charlier, Foret en Loones en mevrouw Van der Wildt en eindstemming
1-227
p. 6637-6638 1-227 p. 6637-6638 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie, met het oog op de invoering van de beginseltoestemming (1-29)      
  Voorstel van mevrouw Van der Wildt c.s.
1-29/1
p. 1-7 1-29/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden (Districtsraden) (1-907)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-907/7
p. 1-75 1-907/7 p. 1-75 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken (1-51)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-51/2
p. 1 1-51/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Amendementen nrs 29 tot 37, 60 en 61 van de heer Pinoie en mevrouw Van der Wildt
1-236/3
p. 13-18 1-236/3 p. 13-18 (PDF)
  1-236/3
p. 31-33 1-236/3 p. 31-33 (PDF)
  Amendementen nrs 106 tot 130 van de heer Pinoie en mevrouw Van der Wildt
1-236/12
p. 1-11 1-236/12 p. 1-11 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provinciale deputatie) (1-229)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provincieontvanger : zekerheidsstelling; uitvoerbaar verklaren van bevelschriften) (1-742)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-742/3
p. 1-4 1-742/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Van der Wildt
1-742/5
p. 1 1-742/5 p. 1 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Van der Wildt
1-742/6
p. 1-2 1-742/6 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-179
p. 5276 1-179 p. 5276 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-186
p. 5415-5416 1-186 p. 5415-5416 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden (Wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie) (1-228)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Hervorming en modernisering van de provincie) (1-130)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Modernisering van de provincies - Doorzichtiger maken en democratiseren van het provinciaal beleid - Bestendige deputatie - Geldelijk statuut van de griffier en het personeel van de provincie) (1-163)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de rechtspleging betreffende het toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet (Gerechtelijk Wetboek) (1-27)      
  Voorstel van mevrouw Van der Wildt
1-27/1
p. 1-4 1-27/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Van der Wildt
1-27/5
p. 1 1-27/5 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden (1-227)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1985 waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, belast wordt met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding, van de wet van 30 juni 1967 tot vernieuwing van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers en van de hypotheekwet van 16 december 1851 (Nieuwe wetgeving gerechtelijk akkoord en faillissement - Voorrecht) (1-740)      
  Voorstel van mevrouw Van der Wildt
1-740/1
p. 1-10 1-740/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (FinanciŽle gevolgen van de niet-uitvoering van een kredietovereenkomst) (1-540)      
  Amendementen nrs 16 tot 19 van mevrouw Van der Wildt
1-540/6
p. 1-4 1-540/6 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Gemeente- en provinciepersoneel) (1-956)      
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-956/3
p. 1-3 1-956/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Werknemers uit de privť-sector) (1-15)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de heer Pinoie en mevrouw Van der Wildt
1-15/2
p. 2-3 1-15/2 p. 2-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999