DE BELGISCHE GRONDWET(FR=Texte français - DE=deutscher Text)
(FR - DE)


Inhoud

TITEL I: HET FEDERALE BELGIË, ZIJN SAMENSTELLING EN ZIJN GRONDGEBIED

TITEL Ibis ALGEMENE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET FEDERALE BELGIË, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

TITEL II DE BELGEN EN HUN RECHTEN

TITEL III DE MACHTEN
HOOFDSTUK I: DE FEDERALE KAMERS
Afdeling I: De Kamer van volksvertegenwoordigers
Afdeling II: De Senaat
HOOFDSTUK II: DE FEDERALE WETGEVENDE MACHT
HOOFDSTUK III: DE KONING EN DE FEDERALE REGERING
Afdeling I: De Koning
Afdeling II: De federale Regering
Afdeling III: De bevoegdheden
HOOFDSTUK IV: DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
Afdeling I: De organen
Onderafdeling I: De Gemeenschaps- en Gewestparlementen
Onderafdeling II: De Gemeenschaps- en Gewestregeringen
Afdeling II: De bevoegdheden
Onderafdeling I: De gemeenschapsbevoegdheden
Onderafdeling II: De gewestbevoegdheden
Onderafdeling III: Bijzondere bepalingen
HOOFDSTUK V: HET GRONDWETTELIJK HOF, DE VOORKOMING EN DE REGELING VAN CONFLICTEN
Afdeling I: De voorkoming van de bevoegdheidsconflicten
Afdeling II: Het Grondwettelijk Hof
Afdeling III: De voorkoming en de regeling van de belangenconflicten
HOOFDSTUK VI: DE RECHTERLIJKE MACHT
HOOFDSTUK VII: DE RAAD VAN STATE EN DE ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES
HOOFDSTUK VIII: DE PROVINCIALE EN GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN

TITEL IV: DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN

TITEL V: DE FINANCIËN

TITEL VI: DE GEWAPENDE MACHT

TITEL VII: ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL VIII: DE HERZIENING VAN DE GRONDWET

TITEL IX: INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALINGEN


(FR=Version française - DE=Deutsche Fassung)

TITEL I
HET FEDERALE BELGIË, ZIJN SAMENSTELLING EN ZIJN GRONDGEBIED

(FR - DE)


TITEL Ibis
ALGEMENE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET FEDERALE BELGIË, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

(FR - DE)


TITEL II
DE BELGEN EN HUN RECHTEN

(FR - DE)


TITEL III
DE MACHTEN

(FR - DE)


HOOFDSTUK I
DE FEDERALE KAMERS

(FR - DE)


Afdeling I
De Kamer van volksvertegenwoordigers

(FR - DE)


Afdeling II
De Senaat

(FR - DE)


HOOFDSTUK II
DE FEDERALE WETGEVENDE MACHT

(FR - DE)


HOOFDSTUK III
DE KONING EN DE FEDERALE REGERING

(FR - DE)

Afdeling I
De Koning

(FR - DE)


Afdeling II
De federale Regering

(FR - DE)


Afdeling III
De bevoegdheden

(FR - DE)


HOOFDSTUK IV
DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

(FR - DE)

Afdeling I
De organen

(FR - DE)

Onderafdeling I
De Gemeenschaps- en Gewestparlementen

(FR - DE)

Onderafdeling II
De Gemeenschaps- en Gewestregeringen

(FR - DE)


Afdeling II
De bevoegdheden

(FR - DE)

Onderafdeling I
De gemeenschapsbevoegdheden

(FR - DE)

Onderafdeling II
De gewestbevoegdheden

(FR - DE)

Onderafdeling III
Bijzondere bepalingen

(FR - DE)

HOOFDSTUK V
HET GRONDWETTELIJK HOF, DE VOORKOMING EN DE REGELING VAN CONFLICTEN

(FR - DE)

Afdeling I
De voorkoming van de bevoegdheidsconflicten

(FR - DE)


Afdeling II
Het Grondwettelijk Hof

(FR - DE)


Afdeling III
De voorkoming en de regeling van de belangenconflicten

(FR - DE)


HOOFDSTUK VI
DE RECHTERLIJKE MACHT

(FR - DE)


HOOFDSTUK VII
DE RAAD VAN STATE EN DE ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES

(FR - DE)


HOOFDSTUK VIII
DE PROVINCIALE EN GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN

(FR - DE)


TITEL IV
DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN

(FR - DE)


TITEL V
DE FINANCIËN

(FR - DE)


TITEL VI
DE GEWAPENDE MACHT

(FR - DE)


TITEL VII
ALGEMENE BEPALINGEN

(FR - DE)


TITEL VIII
DE HERZIENING VAN DE GRONDWET

(FR - DE)


TITEL IX
INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALINGEN

(FR - DE)

(wijziging van de terminologie)

I. - De bepalingen van artikel 85 zullen voor het eerst toepassing vinden op de nakomelingschap van Z.K.H. Prins Albert, Felix, Humbert, Theodoor, Christiaan, Eugène, Marie, Prins van Luik, Prins van België, met dien verstande dat het huwelijk van H.K.H. Prinses Astrid, Josephine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Prinses van België, met Lorenz, Aartshertog van Oostenrijk-Este, geacht wordt de in artikel 85, tweede lid, bedoelde toestemming te hebben verkregen.

Tot dan blijven de hiernavolgende bepalingen van toepassing.

De grondwettelijke macht van de Koning gaat bij erfopvolging over op de natuurlijke en wettige nakomelingschap, in de rechte lijn, van Z.M. Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg, van man op man, volgens eerstgeboorterecht en met altijddurende uitsluiting van de vrouwen en van hun nakomelingschap.

De prins die huwt zonder toestemming van de Koning of van hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, verliest zijn recht op de kroon.

Hij kan echter in zijn recht worden hersteld door de Koning of door hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, doch alleen met instemming van beide Kamers.

II. - (opgeheven op 6 december 2005)

III. - Artikel 125 is van toepassing op de feiten gepleegd na 8 mei 1993.

IV. - De eerstkomende verkiezingen van de Parlementen, overeenkomstig de artikelen 115, § 2, 116, § 2, 118 en 119, met uitzondering van artikel 117, vinden plaats op dezelfde dag als de eerstkomende algemene verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De daaropvolgende verkiezingen van de Parlementen, overeenkomstig de artikelen 115, § 2, 116, § 2, 118 en 119, vinden plaats op dezelfde dag als de tweede verkiezingen van het Europese Parlement, volgend op de inwerkingtreding van de artikelen 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 en 124.

Tot de eerstkomende verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn de artikelen 116, § 2, 117 en 119, niet van toepassing.

V. - (opgeheven op 6 december 2005)

VI. - § 1. (opgeheven op 6 december 2005)

§ 2. (opgeheven op 6 december 2005)

§ 3. De personeelsleden en het patrimonium van de provincie Brabant worden verdeeld tussen de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de in de artikelen 135 en 136 bedoelde overheden en instellingen, evenals de federale overheid, op de wijze bepaald door een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.

Na de eerstvolgende vernieuwing van de provincieraden en tot op het tijdstip van hun verdeling worden het gemeenschappelijk gebleven personeel en patrimonium gezamenlijk beheerd door de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant en de in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bevoegde overheden.

§ 4. (opgeheven op 6 december 2005)

§ 5. (opgeheven op 6 december 2005)
Gecoördineerde tekst van 17 februari 1994, aangevuld met de volgende herzieningen:

 
(1) Herziening van 25 maart 1996 (art. 66, 71 en 118bis) (Belgisch Staatsblad van 19 april 1996)
(2) Herziening van 28 februari 1997 (art. 59) (Belgisch Staatsblad van 1 maart 1997)
(3) Herziening van 11 maart 1997 (art. 41) (Belgisch Staatsblad van 2 april 1997)
(4) Herziening van 20 mei 1997 (art. 130) (Belgisch Staatsblad van 21 juni 1997)
(5) Herziening van 12 juni 1998 (art. 103) (Belgisch Staatsblad van 16 juni 1998)
(6) Herziening van 17 juni 1998 (art. 125) (Belgisch Staatsblad van 18 juni 1998)
(7) Herziening van 20 november 1998 (art. 151) (Belgisch Staatsblad van 24 november 1998)
(8) Herziening van 11 december 1998 (art. 8) (Belgisch Staatsblad van 15 december 1998)
(9) Herziening van 12 maart 1999 (art. 41) (Belgisch Staatsblad van 9 april 1999)
(10) Herziening van 7 mei 1999 (art. 150) (Belgisch Staatsblad van 29 mei 1999)
(11) Herziening van 23 maart 2000 (art. 22bis) (Belgisch Staatsblad van 25 mei 2000)
(12) Herziening van 16 mei 2000 (art. 147) (Belgisch Staatsblad van 27 mei 2000)
(13) Herziening van 30 maart 2001 (art. 184) (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2001)
(14) Herziening van 21 februari 2002 (art. 10 en 11bis) (Belgisch Staatsblad van 26 februari 2002)
(15) Herziening van 17 december2002 (art. 157) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2003)
(16) Herziening van 10 juni 2004 (art. 67) (Belgisch Staatsblad van 11 juni 2004)
(17) Herziening van 9 juli 2004 (opschrift) (Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2004)
(18) Herziening van 2 februari 2005 (art. 14bis) (Belgisch Staatsblad van 17 februari 2005)
(19) Herziening van 25 februari 2005 (wijziging van de terminologie) (Belgisch Staatsblad van 11 maart 2005)
(20) Herziening van 26 maart 2005 (art. 41) (Belgisch Staatsblad van 7 april 2005)
(21) Herziening van 6 december 2005 (opheffing) (Belgisch Staatsblad van 28 december 2005)
(22) Herziening van 6 december 2005 (opheffing) (Belgisch Staatsblad van 28 december 2005)
(23) Herziening van 6 december 2005 (opheffing) (Belgisch Staatsblad van 28 december 2005)
(24) Herziening van 6 december 2005 (opheffing) (Belgisch Staatsblad van 28 december 2005)
(25) Herziening van 25 april 2007 (art. 7bis) (Belgisch Staatsblad van 26 april 2007)
(26) Herziening van 7 mei 2007 (art. 142) (Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007)
(27) Herziening van 7 mei 2007 (opschrift) (Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007)
(28) Herziening van 22 december 2008 (art. 22bis) (Belgisch Staatsblad van 29 december 2008)
(29) Herziening van 29 maart 2012 (art. 195 - overgangsbepaling ) (Belgisch Staatsblad van 6 april 2012)
(30) Herziening van 19 juli 2012 (art. 63) (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2012)
(31) Herziening van 19 juli 2012 (art. 157bis) (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2012)
(32) Herziening van 19 juli 2012 (art. 160) (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2012)
(33) Herziening van 19 juli 2012 (art. 168bis) (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2012)
(34) Herziening van 6 januari 2014 (art. 39bis) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(35) Herziening van 6 januari 2014 (art. 143) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(36) Herziening van 6 januari 2014 (art. 142) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(37) Herziening van 6 januari 2014 (art. 43) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(38) Herziening van 6 januari 2014 (art. 44) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(39) Herziening van 6 januari 2014 (art. 46) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(40) Herziening van 6 januari 2014 (art. 64) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(41) Herziening van 6 januari 2014 (art. 67) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(42) Herziening van 6 januari 2014 (art. 68) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(43) Herziening van 6 januari 2014 (art. 69) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(44) Herziening van 6 januari 2014 (art. 70) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(45) Herziening van 6 januari 2014 (art. 71) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(46) Herziening van 6 januari 2014 (art. 72 - opheffing) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(47) Herziening van 6 januari 2014 (art. 119) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(48) Herziening van 6 januari 2014 (art. 56) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(49) Herziening van 6 januari 2014 (art. 57) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(50) Herziening van 6 januari 2014 (art. 100) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(51) Herziening van 6 januari 2014 (art. 74) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(52) Herziening van 6 januari 2014 (art. 77) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(53) Herziening van 6 januari 2014 (art. 78) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(54) Herziening van 6 januari 2014 (art. 75) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(55) Herziening van 6 januari 2014 (art. 76) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(56) Herziening van 6 januari 2014 (art. 79 - opheffing) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(57) Herziening van 6 januari 2014 (art. 80 - opheffing) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(58) Herziening van 6 januari 2014 (art. 81 - opheffing) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(59) Herziening van 6 januari 2014 (art. 82) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(60) Herziening van 6 januari 2014 (art. 167) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(61) Herziening van 6 januari 2014 (art. 39ter) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(62) Herziening van 6 januari 2014 (art. 65) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(63) Herziening van 6 januari 2014 (art. 117) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(64) Herziening van 6 januari 2014 (art. 118, § 2) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(65) Herziening van 6 januari 2014 (art. 123, § 2) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(66) Herziening van 6 januari 2014 (art. 5, lid 2) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(67) Herziening van 6 januari 2014 (art. 11bis) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(68) Herziening van 6 januari 2014 (art. 41) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(69) Herziening van 6 januari 2014 (art. 162) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(70) Herziening van 6 januari 2014 (art. 170, § 3) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(71) Herziening van 6 januari 2014 (art. 23) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(72) Herziening van 6 januari 2014 (art. 135bis) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(73) Herziening van 6 januari 2014 (art. 144) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(74) Herziening van 6 januari 2014 (art. 151, § 1) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(75) Herziening van 6 januari 2014 (art. 180) (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014)
(76) Herziening van 24 oktober 2017 (art. 12) (Belgisch Staatsblad van 29 november 2017)
(77) Herziening van 22 april 2019 (art. 149) (Belgisch Staatsblad van 2 mei 2019)
(78) Herziening van 17 maart 2021 (art. 22ter) (Belgisch Staatsblad van 30 maart 2021)
(79) Herziening van 15 mei 2024 (art. 7bis) (Belgisch Staatsblad van 24 mei 2024)

Referenties van de wijzigingen

 

 


Texte français deutscher Text
Page last updated on 05/07/2024.