Auteurs- en sprekersregister betreffende "Wille Paul" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"BRIC" (Brazilië, Rusland, India en China) (Groeilanden) (3-1517)      
  Verslag namens de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging uitgebracht door de heer Wille en mevrouw Zrihen
3-1517/1
p. 1-144 3-1517/1 p. 1-144 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 139-142 3-216 p. 139-142 (PDF)
Aan de kaak stellen van de manier van werken en van de minachting voor de Senaat      
  3-143
p. 23-24 3-143 p. 23-24 (PDF)
Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1) (3-1150)      
  Bespreking
3-156
p. 31-34 3-156 p. 31-34 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Omzetting van de inhouding op het vakantiegeld in een persoonlijke bijdrage bestemd hetzij voor het globaal beheer van de sociale zekerheid wat betreft de contractuelen, hetzij voor het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels wat betreft de statutairen) (3-1036)      
  Bespreking van de amendementen
3-100
p. 39-40 3-100 p. 39-40 (PDF)
Commissies van de Senaat (2003 BZ)      
  Samenstelling van de commissies - Wijzigingen - Aanwijzing van plaatsvervangers
3-6
p. 28-29 3-6 p. 28-29 (PDF)
  3-6
p. 80-84 3-6 p. 80-84 (PDF)
De aftrekbaarheid van ziekenfondsbijdragen door grensarbeiders in Nederland (Arrest Europese Hof van Justitie - Administratieve commentaar) (3-719)      
  Mondelinge vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-116
p. 11-12 3-116 p. 11-12 (PDF)
De gerechtelijke directie van de Dienst Vreemdelingenzaken (Evaluatie - Samenwerking met de gerechtelijke en met de politiediensten) (3-16)      
  Mondelinge vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-14
p. 14 3-14 p. 14 (PDF)
De heer Wille vraagt na te gaan of de verdeling tussen Kamer en Senaat van mandaten bij buitenlandse instellingen evenwichtig is      
  3-46
p. 8 3-46 p. 8 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder België, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Amendementen nrs 39 tot 70, 80 tot 82 en 85 van de heer Wille
3-603/4
p. 1-6 3-603/4 p. 1-6 (PDF)
  3-603/4
p. 9-10 3-603/4 p. 9-10 (PDF)
  3-603/4
p. 11 3-603/4 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 119 van de heer Wille
3-603/5
p. 9 3-603/5 p. 9 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
  Bespreking
3-103
p. 4-34 3-103 p. 4-34 (PDF)
De namaak van XTC-pillen (Gebruik van pillentesters in discotheken) (3-909)      
  Mondelinge vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-140
p. 24-26 3-140 p. 24-26 (PDF)
De opvolging van de aanbevelingen van het Echelon-rapport (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk - Verslag van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten) (3-1148)      
  Mondelinge vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-167
p. 7-10 3-167 p. 7-10 (PDF)
De sluiting van het Belgische consulaat te Hongkong (3-556)      
  Mondelinge vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-96
p. 47-48 3-96 p. 47-48 (PDF)
De vergoedingen die worden toegekend aan ZKH Prins Filip voor het voorzitten van gemeenschappelijke handelsmissies georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel (3-136)      
  Regeling van werkzaamheden
3-35
p. 14 3-35 p. 14 (PDF)
  3-35
p. 30 3-35 p. 30 (PDF)
De verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 18 mei 2003 (3-1324)      
  Verslag van de heer Wille
3-1324/1
p. 1-99 3-1324/1 p. 1-99 (PDF)
Derde zitting van de Euro-mediterrane parlementaire assemblee - Tunis, 16 en 17 maart 2007 (3-2137)      
  Verslag van de heer Wille
3-2137/1
p. 1-50 3-2137/1 p. 1-50 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2002, begroting voor het dienstjaar 2003 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2004      
  Bespreking
   Discriminatie van de oppositie
3-32
p. 13-14 3-32 p. 13-14 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Wille, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Hervorming van de Senaat      
  3-111
p. 11-12 3-111 p. 11-12 (PDF)
Herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet (Wijziging van de benaming van het "Arbitragehof" door de benaming "Grondwettelijk Hof") (3-1052)      
  Verslag van de heren Collas en Wille
3-1052/2
p. 1-4 3-1052/2 p. 1-4 (PDF)
Herziening van de Grondwet - Wijziging van de terminologie van de Grondwet (Wijziging van de benaming van het "Arbitragehof" in "Grondwettelijk Hof") (3-1053)      
  Verslag van de heren Collas en Wille
3-1053/2
p. 1-3 3-1053/2 p. 1-3 (PDF)
Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel I bis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (3-1422)      
  Verslag van mevrouw Van de Casteele en de heer Wille
3-1422/2
p. 1 3-1422/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Verslag van mevrouw Van de Casteele en de heer Wille
3-1778/2
p. 1-83 3-1778/2 p. 1-83 (PDF)
   Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
  Moties ingediend tot besluit van het debat
3-101
p. 23-26 3-101 p. 23-26 (PDF)
Mensenhandel en visafraude (3-547)      
  Verslag van mevrouw Thijs en de heer Wille
3-547/1
p. 1-37 3-547/1 p. 1-37 (PDF)
  Bespreking
3-72
p. 4-7 3-72 p. 4-7 (PDF)
Mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese luchthavens      
  Debat
3-139
p. 7-12 3-139 p. 7-12 (PDF)
  3-139
p. 13-15 3-139 p. 13-15 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  Verslag van de heer Wille
3-76
p. 4-5 3-76 p. 4-5 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  Gecoöpteerde senatoren
   Verslag van de heer Wille
3-70
p. 9 3-70 p. 9 (PDF)
  Senatoren-opvolgers die in aanmerking komen om het mandaat te voltooien van leden die ontslagnemend zijn
   Verslag van de heer Wille
3-70
p. 7 3-70 p. 7 (PDF)
  3-76
p. 4 3-76 p. 4 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeerstelling (Begrip "lichte vrachtauto" - Bepaalde terreinwagens en monovolumes) (3-1494)      
  Algemene bespreking
3-143
p. 4-23 3-143 p. 4-23 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof (Wettelijke onderbouw voor de controle en goedkeuring van de begroting en rekeningen van het Arbitragehof) (3-1063)      
  Amendement nr 1 van de heren Wille, Delpérée en Mahoux
3-1063/2
p. 1-2 3-1063/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Wille
3-1063/3
p. 1 3-1063/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Wille, ingediend na terugzending naar commissie
3-1063/7
p. 1-2 3-1063/7 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Wille
3-1063/8
p. 1-8 3-1063/8 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-211
p. 5-10 3-211 p. 5-10 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
3-212
p. 70-71 3-212 p. 70-71 (PDF)
  Algemene bespreking
3-214
p. 43-44 3-214 p. 43-44 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Verslag van de heer Wille
3-89/3
p. 1-28 3-89/3 p. 1-28 (PDF)
  Algemene bespreking
3-7
p. 23-31 3-7 p. 23-31 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 13 juli 2001 (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, §1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (Toewijzing aan de gemeenten van de federale bijdrage ter compensatie van hun inkomstenderving ingevolge de liberalisering van de electriciteitsmarkt "Elia-heffing" - "Energiedividend" - Intercommunales - Vrijstelling van de federale bijdrage - Gewestelijke bevoegdheid) (3-659)      
  Verslag van de heer Wille
3-659/3
p. 1-26 3-659/3 p. 1-26 (PDF)
  Algemene bespreking
3-63
p. 4-12 3-63 p. 4-12 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames de Bethune en Durant en de heren Wille en Mahoux
3-64
p. 26-27 3-64 p. 26-27 (PDF)
  3-64
p. 48 3-64 p. 48 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-9
p. 22 3-9 p. 22 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Algemene bespreking
   Maximumfactuur voor gezondheidszorg
3-143
p. 11-12 3-143 p. 11-12 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-143
p. 10-11 3-143 p. 10-11 (PDF)
  3-143
p. 12 3-143 p. 12 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Algemene bespreking
   Rol en werking van de Senaat - Hervorming
3-177
p. 70-73 3-177 p. 70-73 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Activering van de werkloosheidsuitkeringen
3-30
p. 19 3-30 p. 19 (PDF)
   Disfuncties op de arbeidsmarkt
3-30
p. 18-19 3-30 p. 18-19 (PDF)
   NMBS : Herstructurering - Splitsing tussen spooronderneming en infrastructuurbeheerder
3-30
p. 19-20 3-30 p. 19-20 (PDF)
  3-30
p. 21-22 3-30 p. 21-22 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 17 3-30 p. 17 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
3-30
p. 18-19 3-30 p. 18-19 (PDF)
   Werkloosheidsvallen
3-30
p. 18 3-30 p. 18 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Algemene bespreking
   Procédé van programmawetten
3-67
p. 16-20 3-67 p. 16-20 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Algemene bespreking
   Afname van biometrische gegevens van vreemdelingen
3-90
p. 19 3-90 p. 19 (PDF)
   Afschaffing van de stempelcontrole
3-90
p. 18 3-90 p. 18 (PDF)
   Civiele veiligheid : facturering van de opdrachten van de brandweer, de civiele bescherming en de noodhulp - Aansprakelijkheid van de brandweer en de civiele bescherming - Fonds voor aanschaffing van materieel
3-90
p. 19 3-90 p. 19 (PDF)
   Ervaringsfonds
3-90
p. 18 3-90 p. 18 (PDF)
   Procédé van de programmawetten
3-90
p. 15-16 3-90 p. 15-16 (PDF)
  3-90
p. 20 3-90 p. 20 (PDF)
   Scheppen van werkgelegenheid
3-90
p. 17 3-90 p. 17 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
3-90
p. 17 3-90 p. 17 (PDF)
   Veiligheid en preventie : algemeen wettelijk kader voor de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen
3-90
p. 19 3-90 p. 19 (PDF)
  3-90
p. 19 3-90 p. 19 (PDF)
   Verhoging van het aftrekbaar gedeelte van de beroepsmatig gedane restaurantkosten
3-90
p. 16 3-90 p. 16 (PDF)
   Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing t.v.v. privé-ondernemingen die samenwerken met universiteiten of hogescholen
3-90
p. 16 3-90 p. 16 (PDF)
   Werkbonus
3-90
p. 18 3-90 p. 18 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiëren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2377/3
p. 1-91 3-2377/3 p. 1-91 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Activering van de werkloosheidsuitkeringen
3-30
p. 19 3-30 p. 19 (PDF)
   Disfuncties op de arbeidsmarkt
3-30
p. 18-19 3-30 p. 18-19 (PDF)
   NMBS : Herstructurering - Splitsing tussen spooronderneming en infrastructuurbeheerder
3-30
p. 21-22 3-30 p. 21-22 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 17 3-30 p. 17 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
3-30
p. 18-19 3-30 p. 18-19 (PDF)
   Werkloosheidsvallen
3-30
p. 18 3-30 p. 18 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Bespreking van een wetsvoorstel en een voorstel van resolutie terwijl noch de indiener noch de rapporteur aanwezig zijn
3-113
p. 27 3-113 p. 27 (PDF)
  Over de regeling van werkzaamheden (Programmawet) - De regering vraagt de dringende behandeling - De heer Van Hauthem is van oordeel dat het agendavoorstel van het Bureau aan de plenaire vergadering dient te worden voorgelegd
3-119
p. 7-8 3-119 p. 7-8 (PDF)
  3-119
p. 35-37 3-119 p. 35-37 (PDF)
  Vraag van mevrouw de Bethune om een minidebat te agenderen over de zaak Erdal daar deze politiek heel belangrijke kwestie met gesloten deuren wordt besproken in het Comité I
3-159
p. 7-9 3-159 p. 7-9 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  3-93
p. 31 3-93 p. 31 (PDF)
  3-110
p. 48 3-110 p. 48 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
3-128
p. 26-27 3-128 p. 26-27 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek - Generatiepact
3-128
p. 27 3-128 p. 27 (PDF)
   Lastenverlagingen
3-128
p. 28 3-128 p. 28 (PDF)
   Rol van de oppositie
3-128
p. 26 3-128 p. 26 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
3-78
p. 21 3-78 p. 21 (PDF)
  3-78
p. 26 3-78 p. 26 (PDF)
   DHL-dossier
3-78
p. 20 3-78 p. 20 (PDF)
   Hervorming van de Senaat
3-78
p. 25 3-78 p. 25 (PDF)
  3-78
p. 27 3-78 p. 27 (PDF)
   Institutioneel forum
3-78
p. 24 3-78 p. 24 (PDF)
  3-78
p. 25 3-78 p. 25 (PDF)
  3-78
p. 26 3-78 p. 26 (PDF)
  3-78
p. 27 3-78 p. 27 (PDF)
   Paritaire Senaat
3-78
p. 26 3-78 p. 26 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
3-78
p. 26 3-78 p. 26 (PDF)
   Ter discussie stellen van de asymmetrische structuren van de regeringen
3-78
p. 20 3-78 p. 20 (PDF)
  3-78
p. 27 3-78 p. 27 (PDF)
   Werkgelegenheidsplan - Houding van de sociale partners
3-78
p. 22-23 3-78 p. 22-23 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Communautair dossier
3-6
p. 60-62 3-6 p. 60-62 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Begrotingsbeleid - Rijksbegroting in evenwicht
3-184
p. 16 3-184 p. 16 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
3-184
p. 15-19 3-184 p. 15-19 (PDF)
  3-184
p. 41-43 3-184 p. 41-43 (PDF)
   Rijksbegroting in evenwicht
3-184
p. 43-44 3-184 p. 43-44 (PDF)
   Sociaal beleid van de regering
3-184
p. 17-18 3-184 p. 17-18 (PDF)
   Werkgelegenheidsgraad - Scheppen van werkgelegenheid
3-184
p. 18 3-184 p. 18 (PDF)
Toezichtsonderzoek van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende het optreden van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie naar aanleiding van een exportdossier (Uitvoer door een Belgisch bedrijf van goederen die kunnen bijdragen tot de nucleaire proliferatie in Iran) (3-1542)      
  Bespreking
3-148
p. 22-31 3-148 p. 22-31 (PDF)
  3-148
p. 31-52 3-148 p. 31-52 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaringen van de heren Brotcorne, Mahoux, Wille, Coveliers, Hugo Vandenberghe, Moureaux en Van den Brande en van de dames Defraigne en Durant
3-149
p. 37-40 3-149 p. 37-40 (PDF)
  3-149
p. 86-87 3-149 p. 86-87 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (3-1885)      
  Geheime stemming en uitslag
3-191
p. 31-33 3-191 p. 31-33 (PDF)
  3-191
p. 42-43 3-191 p. 42-43 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 73bis betreffende het actualiteitendebat in het reglement van de Senaat (3-986)      
  Verslag namens het Bureau uitgebracht door de heer Wille
3-986/2
p. 1-2 3-986/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Verslag van mevrouw Van de Casteele en de heer Wille
3-1557/2
p. 1 3-1557/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiën - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2381/2
p. 1 3-2381/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel tot verklaring van herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen (3-1640)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-1640/2
p. 1 3-1640/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (Verlies van de hoedanigheid van lid van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verlaten van een fractie) (3-1393)      
  Voorstel van de heren Wille, Mahoux en Brotcorne en de dames Vanlerberghe, Defraigne en de Bethune
3-1393/1
p. 1-2 3-1393/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof (Onderzoek van de begroting van het Hof door de Kamer van volksvertegenwoordigers) (3-322)      
  Verslag van de heer Wille
3-322/2
p. 1 3-322/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-211
p. 5-10 3-211 p. 5-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPO's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen) (3-1877)      
  Verslag van de heer Wille
3-1877/3
p. 1-9 3-1877/3 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
3-194
p. 51-54 3-194 p. 51-54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (3-1031)      
  Amendementen nrs 53 en 54 van de heer Wille en mevrouw Hermans
3-1031/3
p. 10 3-1031/3 p. 10 (PDF)
Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse arts in Libië (3-2003)      
  Bespreking
3-196
p. 41-43 3-196 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten (Kindsoldaten) (3-1370)      
  Amendement nr 16 van de heer Wille
3-1370/4
p. 3 3-1370/4 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de arrestatie van de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng (3-1876)      
  Bespreking
3-185
p. 38-40 3-185 p. 38-40 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van een gewaarborgde minimale basismobiliteit (Reglementering van het stakingsrecht bij de openbare vervoersmaatschappijen - NMBS e.a.) (3-633)      
  Voorstel van de heren Ramoudt en Wille
3-633/1
p. 1-5 3-633/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2140/2
p. 1 3-2140/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (3-2134)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2134/2
p. 1 3-2134/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren (3-2112)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2112/2
p. 1 3-2112/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2149/2
p. 1 3-2149/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2242/2
p. 1 3-2242/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2243/2
p. 1 3-2243/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2244/2
p. 1 3-2244/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2245/2
p. 1 3-2245/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2246/2
p. 1 3-2246/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2247/2
p. 1 3-2247/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2248/2
p. 1 3-2248/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2249/2
p. 1 3-2249/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2250/2
p. 1 3-2250/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2251/2
p. 1 3-2251/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2150/2
p. 1 3-2150/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2252/2
p. 1 3-2252/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2253/2
p. 1 3-2253/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2254/2
p. 1 3-2254/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adel) (3-1045)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-1045/2
p. 1 3-1045/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2255/2
p. 1 3-2255/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2256/2
p. 1 3-2256/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2257/2
p. 1 3-2257/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2258/2
p. 1 3-2258/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2259/2
p. 1 3-2259/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2260/2
p. 1 3-2260/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2261/2
p. 1 3-2261/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2262/2
p. 1 3-2262/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2151/2
p. 1 3-2151/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2152/2
p. 1 3-2152/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2263/2
p. 1 3-2263/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2264/2
p. 1 3-2264/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2265/2
p. 1 3-2265/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2266/2
p. 1 3-2266/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2267/2
p. 1 3-2267/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2268/2
p. 1 3-2268/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2269/2
p. 1 3-2269/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2270/2
p. 1 3-2270/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2271/2
p. 1 3-2271/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2272/2
p. 1 3-2272/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2153/2
p. 1 3-2153/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Verslag van de heer Wille en Delpérée
3-2273/2
p. 1 3-2273/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2274/2
p. 1 3-2274/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2275/2
p. 1 3-2275/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2276/2
p. 1 3-2276/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2277/2
p. 1 3-2277/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2278/2
p. 1 3-2278/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2279/2
p. 1 3-2279/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2280/2
p. 1 3-2280/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2281/2
p. 1 3-2281/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2282/2
p. 1 3-2282/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2154/2
p. 1 3-2154/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2283/2
p. 1 3-2283/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2284/2
p. 1 3-2284/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2285/2
p. 1 3-2285/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2286/2
p. 1 3-2286/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2287/2
p. 1 3-2287/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2288/2
p. 1 3-2288/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2289/2
p. 1 3-2289/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2290/2
p. 1 3-2290/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2291/2
p. 1 3-2291/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2292/2
p. 1 3-2292/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2155/2
p. 1 3-2155/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2156/2
p. 1 3-2156/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2293/2
p. 1 3-2293/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2294/2
p. 1 3-2294/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2295/2
p. 1 3-2295/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2296/2
p. 1 3-2296/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2297/2
p. 1 3-2297/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2298/2
p. 1 3-2298/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2299/2
p. 1 3-2299/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2300/2
p. 1 3-2300/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2301/2
p. 1 3-2301/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2302/2
p. 1 3-2302/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2157/2
p. 1 3-2157/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2303/2
p. 1 3-2303/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2304/2
p. 1 3-2304/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2305/2
p. 1 3-2305/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2306/2
p. 1 3-2306/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2307/2
p. 1 3-2307/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2308/2
p. 1 3-2308/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2309/2
p. 1 3-2309/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2310/2
p. 1 3-2310/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2311/2
p. 1 3-2311/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2312/2
p. 1 3-2312/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2158/2
p. 1 3-2158/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2313/2
p. 1 3-2313/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2314/2
p. 1 3-2314/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2315/2
p. 1 3-2315/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2316/2
p. 1 3-2316/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2317/2
p. 1 3-2317/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2318/2
p. 1 3-2318/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2319/2
p. 1 3-2319/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2320/2
p. 1 3-2320/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2321/2
p. 1 3-2321/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2322/2
p. 1 3-2322/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2159/2
p. 1 3-2159/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2323/2
p. 1 3-2323/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2324/2
p. 1 3-2324/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2325/2
p. 1 3-2325/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2326/2
p. 1 3-2326/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2327/2
p. 1 3-2327/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2328/2
p. 1 3-2328/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2329/2
p. 1 3-2329/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2330/2
p. 1 3-2330/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2331/2
p. 1 3-2331/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2332/2
p. 1 3-2332/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2160/2
p. 1 3-2160/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2333/2
p. 1 3-2333/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2334/2
p. 1 3-2334/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2335/2
p. 1 3-2335/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2336/2
p. 1 3-2336/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2337/2
p. 1 3-2337/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2338/2
p. 1 3-2338/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2339/2
p. 1 3-2339/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2340/2
p. 1 3-2340/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2341/2
p. 1 3-2341/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2141/2
p. 1 3-2141/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2161/2
p. 1 3-2161/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2162/2
p. 1 3-2162/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (3-2379)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2379/2
p. 1 3-2379/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2163/2
p. 1 3-2163/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2164/2
p. 1 3-2164/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2165/2
p. 1 3-2165/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2166/2
p. 1 3-2166/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, § 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs (Keuze tussen onderricht in een der erkende godsdiensten of onderricht in de niet-confessionele zedenleer of een cursus filosofie) (3-1608)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-1608/2
p. 1 3-1608/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2167/2
p. 1 3-2167/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2168/2
p. 1 3-2168/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2169/2
p. 1 3-2169/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2170/2
p. 1 3-2170/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2171/2
p. 1 3-2171/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2142/2
p. 1 3-2142/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2172/2
p. 1 3-2172/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciële sector e.d) (3-1560)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-1560/2
p. 1 3-1560/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2173/2
p. 1 3-2173/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2174/2
p. 1 3-2174/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2175/2
p. 1 3-2175/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2176/2
p. 1 3-2176/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2177/2
p. 1 3-2177/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2178/2
p. 1 3-2178/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2179/2
p. 1 3-2179/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2180/2
p. 1 3-2180/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2181/2
p. 1 3-2181/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2143/2
p. 1 3-2143/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2182/2
p. 1 3-2182/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2183/2
p. 1 3-2183/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2184/2
p. 1 3-2184/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2185/2
p. 1 3-2185/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2186/2
p. 1 3-2186/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2187/2
p. 1 3-2187/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2188/2
p. 1 3-2188/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2189/2
p. 1 3-2189/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2190/2
p. 1 3-2190/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2191/2
p. 1 3-2191/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2144/2
p. 1 3-2144/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2192/2
p. 1 3-2192/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2193/2
p. 1 3-2193/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2194/2
p. 1 3-2194/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2195/2
p. 1 3-2195/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2196/2
p. 1 3-2196/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2197/2
p. 1 3-2197/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2198/2
p. 1 3-2198/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2199/2
p. 1 3-2199/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2200/2
p. 1 3-2200/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Opheffen van de parlementaire immuniteit - Toepassing op de voorzitter van een assemblee - Belangenconflict) (3-1156)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-1156/2
p. 1 3-1156/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2201)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2201/2
p. 1 3-2201/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (3-858)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-858/2
p. 1 3-858/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2145)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2145/2
p. 1 3-2145/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2202)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2202/2
p. 1 3-2202/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2203)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2203/2
p. 1 3-2203/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2204)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2204/2
p. 1 3-2204/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen (voor de rechtstreekse verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers) (3-830)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-830/2
p. 1 3-830/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2205)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2205/2
p. 1 3-2205/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2206)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2206/2
p. 1 3-2206/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2207)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2207/2
p. 1 3-2207/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2208)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2208/2
p. 1 3-2208/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2209)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2209/2
p. 1 3-2209/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2210)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2210/2
p. 1 3-2210/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2211)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2211/2
p. 1 3-2211/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2146)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2146/2
p. 1 3-2146/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2212)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2212/2
p. 1 3-2212/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2213)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2213/2
p. 1 3-2213/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2214)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2214/2
p. 1 3-2214/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (3-340)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-340/2
p. 1 3-340/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2215)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2215/2
p. 1 3-2215/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2216)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2216/2
p. 1 3-2216/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2217)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2217/2
p. 1 3-2217/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2218)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2218/2
p. 1 3-2218/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2219)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2219/2
p. 1 3-2219/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2220)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2220/2
p. 1 3-2220/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2221)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2221/2
p. 1 3-2221/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2147)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2147/2
p. 1 3-2147/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2222)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2222/2
p. 1 3-2222/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2223)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2223/2
p. 1 3-2223/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2224)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2224/2
p. 1 3-2224/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2225)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2225/2
p. 1 3-2225/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2226)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2226/2
p. 1 3-2226/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2227)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2227/2
p. 1 3-2227/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2228)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2228/2
p. 1 3-2228/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2229)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2229/2
p. 1 3-2229/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2230)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2230/2
p. 1 3-2230/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2231)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2231/2
p. 1 3-2231/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2148)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2148/2
p. 1 3-2148/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2232)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2232/2
p. 1 3-2232/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2233)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2233/2
p. 1 3-2233/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2234)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2234/2
p. 1 3-2234/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2235)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2235/2
p. 1 3-2235/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2236)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2236/2
p. 1 3-2236/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2237)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2237/2
p. 1 3-2237/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2238)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2238/2
p. 1 3-2238/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2239)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2239/2
p. 1 3-2239/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2240)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2240/2
p. 1 3-2240/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2241)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2241/2
p. 1 3-2241/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet met betrekking tot de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap in de federale kamers, de constitutieve autonomie en de overname van de provinciale bevoegdheden en financiën door de Duitstalige Gemeenschap (Nationale minderheid - Speciale status) (3-2413)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-2413/2
p. 1 3-2413/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (3-1372)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-1372/2
p. 1 3-1372/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (3-1416)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-1416/2
p. 1 3-1416/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België (3-342)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-342/2
p. 1 3-342/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (3-155)      
  Verslag van de heren Wille en Delpérée
3-155/2
p. 1 3-155/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Wensen (2006-2007)      
  Wensen bij het einde van de legislatuur
3-217
p. 54-57 3-217 p. 54-57 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Eenvoudigere en meer doorzichtige procedure voor toekenning van de socio-economische vergunning - Instellen van strikte termijnen - Unieke beroepsprocedure - Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie - Aanvulling art. 589 Gerechtelijk Wetboek - Opheffing wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen) (3-816)      
  Verslag van mevrouw Vienne en de heer Wille
3-816/3
p. 1-23 3-816/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
3-74
p. 25-41 3-74 p. 25-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 4-26 3-67 p. 4-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Algemene bespreking
   Procédé van programmawetten - Kritiek op de werkmethode - Ondermijning van de parlementaire democratie
3-196
p. 5-9 3-196 p. 5-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 april 1998 (3-1227)      
  Algemene bespreking
3-123
p. 44 3-123 p. 44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (3-928)      
  Verslag van de heer Wille
3-928/2
p. 1-2 3-928/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 2006 (3-2026)      
  Verslag van de heer Wille
3-2026/2
p. 1-4 3-2026/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten : 1° het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, 2° het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, 3° het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000, 4° het Aanvullend Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001 (3-261)      
  Algemene bespreking
3-45
p. 36-39 3-45 p. 36-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België, de Vlaamse regering, de regering van de Franse Gemeenschap en de regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de regering van de Franse Republiek, anderzijds, inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen, ondertekend te Brussel op 16 september 2002 (3-405)      
  Algemene bespreking
3-44
p. 29-32 3-44 p. 29-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefmilieu, gedaan te Göteborg op 30 november 1999 (3-1375)      
  Verslag van de heer Wille
3-1375/2
p. 1-3 3-1375/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 27 november 2003 (Bewerkstelligen van een beter functionerend en operationeler Europol) (3-1121)      
  Verslag van de heer Wille
3-1121/2
p. 1-4 3-1121/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Uitvoeringsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning in de Republiek Albanië of de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) verblijven, ondertekend te Den Haag op 9 juni 2005 (3-1848)      
  Verslag van de heer Wille
3-1848/2
p. 1-2 3-1848/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 29 juni 2000 - Uitvoering van de verplichtingen van het Internationaal verdrag van 21 december 1965 inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie - Algemeen kader voor bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming - Toepassing zowel op de openbare overheid als op de privé-actoren op het vlak van arbeidsbetrekkingen, sociale zekerheid of levering van goederen en diensten - Burgerlijke sancties : forfaitaire schadevergoeding, stakingsvordering, bescherming van slachtoffers tegen represailles - Strafrechtelijke bestraffing van daden die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, verspreiding van ideeën die de superioriteit van een ras bevestigen, van daden begaan door een ambtenaar en van deelname of hulp aan een groepering die rassendiscriminatie verkondigt - Collectief actierecht - Verdeling van de bewijslast) (3-2364)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, Mahoux en Wille en de dames Durant, de Bethune en Nyssens
3-216
p. 173-174 3-216 p. 173-174 (PDF)
  3-216
p. 248-249 3-216 p. 248-249 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Beheersing van de gerechtelijke achterstand bij de Raad van State - Afschaffing van een aantal niet-rechtsprekende bevoegdheden van de afdeling administratie - Overdracht van de bevoegdheid om uitspraak te doen omtrent geschillen inzake individuele beslissingen in het vreemdelingenrecht aan de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen, dewelke tevens het bevoegdheidspakket van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen overneemt - Invoering van technieken van modern management bij de Raad van State en aanpassing van het statuut van de ambtsdragers aan de moderne beheersnoden : mandatenstelsel, evaluatiesysteem en rapporteringsmechanismen - Uitbreiding van de mogelijkheid om alleen te zetelen - Zeefprocedure in de administratieve cassatie - Versnelde rechtspleging voor doelloze beroepen en voor verzoekschriften die enkel op korte debatten met zich meebrengen) (3-1787)      
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn betreffende onderlinge erkenning van besluiten inzake verwijdering van onderdanen van derde landen - Verwijderingsbesluit gesteund op ernstige bedreiging van de openbare orde of de nationale veiligheid - Zie ook doc. 3-811) (3-812)      
  Verslag van de heer Wille
3-812/2
p. 1 3-812/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Doen afhangen van de financiering van de politieke partijen van de vraag of ze al dan niet democratisch zijn : technische wetsaanpassingen i.v.m. de toepasbaarheid van de procedure) (3-515)      
  Algemene bespreking
3-93
p. 4-31 3-93 p. 4-31 (PDF)
  3-93
p. 31-36 3-93 p. 31-36 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Van Peel, Moureaux, Coveliers, Delpérée en Wille en de dames Defraigne, Durant, Vanlerberghe en de Bethune
3-94
p. 58-62 3-94 p. 58-62 (PDF)
  3-94
p. 97-98 3-94 p. 97-98 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn betreffende onderlinge erkenning van besluiten inzake verwijdering van onderdanen van derde landen - Verwijderingsbesluit gesteund op ernstige bedreiging van de openbare of de nationale veiligheid - Zie ook doc. 3-812) (3-811)      
  Verslag van de heer Wille
3-811/3
p. 1-10 3-811/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn inzake minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Statuut van subsidiaire bescherming voor asielzoekers - Vereenvoudiging asielprocedure - Gezinshereniging - Omzetting EG-richtlijn inzake de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking wordt afgegeven aan slachtoffers van mensenhandel of aan vreemdelingen die hulp kregen bij illegale immigratie) (3-1786)      
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Wille en Coveliers
3-179
p. 29-30 3-179 p. 29-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) (Wettelijke onderbouw voor de controle en goedkeuring van de begroting en rekeningen van de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten) (3-1061)      
  Verslag van de heer Wille
3-1061/3
p. 1 3-1061/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Wille, Delpérée en Mahoux
3-1061/5
p. 1-2 3-1061/5 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Wille
3-1061/6
p. 1 3-1061/6 p. 1 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-139
p. 25-27 3-139 p. 25-27 (PDF)
  Algemene bespreking
3-211
p. 5-10 3-211 p. 5-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de federale ombudsmannen, de benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Bepaling van een gemeenschappelijke onderbouw voor de controle en de goedkeuring door de Kamer van volksvertegenwoordigers van de begrotingen en rekeningen van voornoemde instellingen alsook van de benoemingscommissies voor het notariaat [zie ook doc 3-1061, 3-1062 en 3-1063]) (3-1060)      
  Verslag van de heer Wille
3-1060/4
p. 1-52 3-1060/4 p. 1-52 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van de heren Wille, Delpérée en Mahoux
3-1060/7
p. 1-2 3-1060/7 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Wille
3-1060/8
p. 1-25 3-1060/8 p. 1-25 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-139
p. 25-27 3-139 p. 25-27 (PDF)
  Algemene bespreking
3-211
p. 5-10 3-211 p. 5-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie (Wettelijke onderbouw voor de controle en goedkeuring van de begroting en rekeningen van de Hoge Raad voor de Justitie) (3-1062)      
  Verslag van de heer Wille
3-1062/3
p. 1 3-1062/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Wille, Delpérée en Mahoux
3-1062/5
p. 1-2 3-1062/5 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Wille
3-1062/6
p. 1 3-1062/6 p. 1 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-139
p. 25-27 3-139 p. 25-27 (PDF)
  Algemene bespreking
3-211
p. 5-10 3-211 p. 5-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (3-262)      
  Verslag van de heren Moureaux en Wille
3-262/2
p. 1 3-262/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (3-65)      
  Verslag van de heren Moureaux en Wille
3-65/2
p. 1 3-65/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in België verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Verslag van de heren Moureaux en Wille
3-291/2
p. 1 3-291/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (3-462)      
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Verwerping
3-38
p. 6-7 3-38 p. 6-7 (PDF)
  3-38
p. 51-53 3-38 p. 51-53 (PDF)
  3-38
p. 71 3-38 p. 71 (PDF)
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten (Aanbrengen van louter wetstechnische correcties in een hele reeks wetten) (3-1599)      
  Voorstel van de dames Lizin, Vanlerberghe, Defraigne, de Bethune en Nyssens en de heren Wille en Mahoux
3-1599/1
p. 1-151 3-1599/1 p. 1-151 (PDF)
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Aanbrengen van louter wetstechnische correcties in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, de wet van 19 juli 1945 strekkend tot het voorzien in de uitvoering van artikel 82 Grondwet, de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en het Gerechtelijk Wetboek) (3-1600)      
  Voorstel van de dames Lizin, Vanlerberghe, Defraigne, de Bethune en Nyssens en de heren Wille en Mahoux
3-1600/1
p. 1-16 3-1600/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Vervanging van de benaming "Executieve" door "Regering") (3-1423)      
  Amendementen nrs 24 tot 30 van de heer Wille
3-1423/2
p. 11-13 3-1423/2 p. 11-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Verslag van de heren Moureaux en Wille
3-245/2
p. 1 3-245/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van het vrijwillig bijzitterschap in de stembureaus (3-1033)      
  Voorstel van de heren Noreilde en Wille
3-1033/1
p. 1-5 3-1033/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Istasse en Delpérée en de dames Lizin, Defraigne, Vanlerberghe en de Bethune
3-1495/1
p. 1-10 3-1495/1 p. 1-10 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Wille en van mevrouw Leduc
3-175
p. 40 3-175 p. 40 (PDF)
  3-175
p. 75-76 3-175 p. 75-76 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Verslag van de heren Moureaux en Wille
3-13/4
p. 1-203 3-13/4 p. 1-203 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in België verblijven (3-274)      
  Verslag van de heren Moureaux en Wille
3-274/2
p. 1 3-274/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Verslag van de heren Moureaux en Wille
3-86/2
p. 1 3-86/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Verslag van de heren Moureaux en Wille
3-275/2
p. 1 3-275/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Minderjarigen - Hulp bij zelfdoding - Begrip "bewust zijn" - Wilsverklaring - Doorwijsplicht van de arts die euthanasie weigert) (3-804)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heer Wille
3-804/1
p. 1-12 3-804/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (Bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid - Zie ook doc. Senaat 3-1495) (3-1496)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Brotcorne en Istasse en de dames Defraigne, Vanlerberghe, de Bethune en Durant
3-1496/1
p. 1-3 3-1496/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comités van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat (Controle en goedkeuring door de Kamer van volksvertegenwoordigers - Wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, van de wet van 25 Ventôse Jaar XI op het notarisambt en van art. 14 van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit) (3-319)      
  Verslag van de heer Wille
3-319/2
p. 1 3-319/2 p. 1 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Wille
3-319/3
p. 1 3-319/3 p. 1 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-139
p. 25-27 3-139 p. 25-27 (PDF)
  Algemene bespreking
3-211
p. 5-10 3-211 p. 5-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene categorieën oud-strijders en oorlogsslachtoffers (Beperking van de periode die geldt om van de terugbetaling van het remgeld te kunnen genieten) (3-1952)      
  Verslag van de heer Wille
3-1952/2
p. 1-4 3-1952/2 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999