S. 3-2377 Dossierfiche                  

Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt II  

grondwet
postdienst
rechtstreeks gekozen kamer
Grondwettelijk Hof (België)
universele dienst
magistraat
constitutionele rechtspraak
parlementair onderzoek
herziening van de grondwet
geestelijkheid
gerechtszitting
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
ratificatie van een overeenkomst
internationale rechtspraak
buitenlandse staatsburger
overheidsapparaat
minister
verzoekschrift
bevoegdheid van het Parlement
evocatie
referendum
gewesten en gemeenschappen van België
parlementszitting
tweekamerstelsel
rechten van de mens
tuchtprocedure
verkiesbaarheid
Duitstalige Gemeenschap
decentralisatie
zittingsduur
scheiding tussen kerk en staat
eerbiediging van het privé-leven
Eerste Kamer
strafverjaring
enquêtecommissie
persvrijheid
telefoon- en briefgeheim
institutionele hervorming
taalgroep
Rekenhof (België)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2377/1 3-2377/1 (PDF) Ontwerp tot verklaring herziening Grondwet 2/4/2007
3-2377/2 3-2377/2 (PDF) Amendementen 20/4/2007
3-2377/3 3-2377/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
3-2377/4 3-2377/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/4/2007   Indiening Doc. 3-2377/1 3-2377/1 (PDF)
2/4/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur
54 ontwerpen van verklaring tot herziening van de Grondwet zijn aangenomen
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
2/4/2007   Verzending naar commissie
19/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille, Francis Delpérée
19/4/2007   Bespreking
20/4/2007   Inschrijving op agenda
20/4/2007   Bespreking
20/4/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd
20/4/2007   Aanneming na amendering
24/4/2007   Inschrijving op agenda
24/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-2377/3 3-2377/3 (PDF)
24/4/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2377/4 3-2377/4 (PDF)
27/4/2007   Door de Senaat voorgelegd ter publicatie
2/5/2007   Bekendmaking (23369-23375)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 19/4/2007, 20/4/2007, 24/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/5/2007 , blz 23369-23375

Kruispuntbank van de wetgeving