Schriftelijke vragen van 5-9601 tot 5-9700

85 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-9601 Winckel Fabienne (PS) minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken  
  Onroerende goederen - Verandering van eigenaars - Verjaring van de onroerende voorheffing
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-9602 Winckel Fabienne (PS) minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingschulden - Per aangetekende brief gevraagde afbetalingsregeling - Gerechtsdeurwaarder - Bijkomende kosten - Tenlasteneming
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-9603 Winckel Fabienne (PS) minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken  
  Inning van achterstallige belastingen - Hardnekkige problemen - Vertraging bij de ingebruikname van informaticaprogramma’s - Informaticatoepassing “Stimer” - Wettelijke bepalingen - Principe van enige ontvanger - Tijdschema
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 22/4/2014
5-9604 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Vakantieattest - Verstrekking - Bescherming van het privéleven
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9605 Sannen Ludo (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de toepassing van de emissiehandel voor luchtvaartmaatschappijen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3638
5-9606 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  het plaatsen van wielklemmen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 17/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3860
5-9607 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  het aantrekken van artsen voor het leger
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2665
5-9608 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  de gevolgen van een datalek bij Defensie
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2884
5-9609 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  de Belgische interventie in Mali
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2962
5-9610 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  de opmerkingen van het Rekenhof over het beheer van munitie
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2972
5-9611 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  de beslissing van het kernkabinet in verband met hulp aan Mali
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3102
5-9612 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  de kosten voor het saneren van een lek in een NAVO-pijpleiding
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3279
5-9613 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  de waarde van de twee als schroot verkochte Airbussen van Defensie
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3571
5-9614 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  de verkoop van onroerend goed van Defensie
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3685
5-9615 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  de doorverkoop van Agusta-helikopters door de Belgische Defensie
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3836
5-9616 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de competenties inzake internering binnen de Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3505
5-9617 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  het Psychiatrisch Observatiecentrum Berkendael in Vorst
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3506
5-9618 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de Epirisk-lijst van gedetineerden
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3634
5-9619 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  een wettelijke verplichting voor daders van verkrachting om mee te werken aan de nodige tests
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3636
5-9620 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de nieuwe wet op de mede-eigendom
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3707
5-9621 Bellot François (MR) minister van Justitie  
  het verbod op de vrije verkoop van vuurwapens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3716
5-9622 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  de werking van de Commissies tot bescherming van de maatschappij
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3763
5-9623 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  de enquête inzake het aantal vrijstellingen op proef
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3764
5-9624 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  de lacunes in de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 13/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3769
5-9625 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  de rondvraag naar cijfergegevens van de Commissies tot bescherming van de maatschappij
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3771
5-9626 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de vrijlating van een cannabisdealer wegens een procedurefout
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3805
5-9627 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de omzetting van de Europese dataretentierichtlijn en de garanties voor de privacy
  Verzending vraag 19/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9628
5-9628 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  de omzetting van de Europese dataretentierichtlijn en de garanties voor de privacy
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 12/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9627
5-9629 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  de omzetting van de Europese dataretentierichtlijn en de garanties voor de privacy
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3823
5-9630 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  het negatief advies van de Raad van State over het wetsontwerp voor de hervorming van de rechtsbijstand
  Verzending vraag 19/7/2013
  Herkwalificatie 19/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3827
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4614
5-9631 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  het onderzoek naar het genaderecht
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3834
5-9632 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  het onthaal in de gevangenis de Nieuwe Wandeling in Gent
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 13/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3835
5-9633 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  de Moslimexecutieve
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3865
5-9634 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de rol van de Staatsveiligheid in het afluisterschandaal
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3872
5-9635 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  de beboeting van een verlopen keuringsbewijs
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3891
5-9636 Sannen Ludo (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het onderzoek en de klacht van de NMBS naar aanleiding van de aankoopprocedure van de Fyra
  Verzending vraag 19/7/2013
  Dossier gesloten 1/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3658
5-9637 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Congo - Koloniaal verleden - Excuses van België
  Verzending vraag 19/7/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4446
5-9638 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Koning - Bevelvoering van het leger - Bevoegdheden - Relevantie
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
5-9639 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Oudere chauffeurs - Medische tests - Leeftijdgrens - Verplichting in Nederland en Zwitserland
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-9640 Demeyer Willy (PS) minister van Werk  
  Solidariteit met mensen zonder papieren - Verlenen van onderdak aan een illegale vreemdeling - Werkloosheidsuitkering - Leefloon - Impact
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9641
5-9641 Demeyer Willy (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Solidariteit met mensen zonder papieren - Verlenen van onderdak aan een illegale vreemdeling - Werkloosheidsuitkering - Leefloon - Impact
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9640
5-9642 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Koning - Bevelvoering van het leger - Rol - Relevantie
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
5-9646 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 35 en 64 van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3661
5-9651 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de naweeën van de treinramp in Wetteren
  Verzending vraag 19/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3689
5-9652 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de controle van de weefselbanken
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3692
5-9653 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de domperidone
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3693
5-9654 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de werkzaamheid van domperidone
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3694
5-9655 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de pensioenregeling van de openbare ziekenhuizen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3695
5-9656 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de serologische screening
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3696
5-9657 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de bekwaming in de intensieve geneeskunde
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3697
5-9658 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de rechtspersoonlijkheid van de weefselbanken
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3698
5-9659 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de terugbetaling van borstamputaties en -reconstructies
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3699
5-9660 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  terugbetaling van borstreconstructie ten gevolge van een borstverwijdering in geval van kanker
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3715
5-9664 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de toepassingen in ontwikkeling van het e-Healthplatform
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3729
5-9667 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de artsenhonoraria
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3733
5-9668 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de uitgaven voor hoortoestellen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3734
5-9669 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de uitgaven voor bandagisten en voor orthopedisch materiaal
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3735
5-9670 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de uitgaven voor chronische zieken en incontinentiemateriaal
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3736
5-9671 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de huisbezoeken die afgelegd worden door kinesitherapeuten
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3737
5-9674 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de medische huizen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3740
5-9676 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de menselijke weefsels
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3742
5-9677 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De opticiens en de uitgaven voor opticiens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3743
5-9678 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de uitgaven voor de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de centra voor dagverzorging
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3744
5-9679 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de thuisverpleging
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3745
5-9680 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de medische beeldvorming
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3748
5-9681 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de verstrekkingen pediatrie
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3749
5-9682 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de buitenlandse artsen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3750
5-9683 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de leveringen van efedrine aan de Mexicaanse drugsmaffia
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3760
5-9684 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de nieuwe variant op het coronavirus
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3761
5-9685 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de erkenning van diploma's uit het buitenland (gezondheidszorgberoepen)
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3766
5-9686 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de erkenningscriteria voor huisartsen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3767
5-9687 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de hospitalisatieverzekering en ereloonsupplementen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3772
5-9688 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de revalidatieovereenkomsten
  Verzending vraag 19/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3773
5-9689 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de sociale voordelen voor artsen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3774
5-9690 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de uitgaven voor geneeskundige verstrekkingen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3775
5-9691 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  antidepressiva en cardiovasculaire medicijnen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3776
5-9692 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  huisartsen in opleiding en elektronische medische dossiers
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3777
5-9693 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de "gastric bypass" en de maagband
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3780
5-9694 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de klachten over geconventioneerde artsen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3781
5-9695 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de geestelijke gezondheidszorg
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3782
5-9696 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de machtiging tot cumulatie voor geneesheren-ambtenaren
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3783
5-9697 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de dagziekenhuizen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3784
5-9698 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de revalidatieovereenkomsten in het kader van diabetes
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3785
5-9699 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het European Antimicrobial Resistance Surveillance System
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3786
5-9700 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de vzw e-Care
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3787