Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9621

van Franšois Bellot (MR) d.d. 19 juli 2013

aan de minister van Justitie

het verbod op de vrije verkoop van vuurwapens

vuurwapen
persoonlijk wapen
verkoopvergunning
regionale cultuur
gebruiken en tradities
handvuurwapens

Chronologie

19/7/2013 Verzending vraag
20/8/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3716

Vraag nr. 5-9621 d.d. 19 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Krachtens een koninklijk besluit dat op 24 mei jongstleden in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd mag niemand in BelgiŰ nog een vuurwapen bezitten zonder vergunning.

De lijst van zowat 680 historische, folkloristische of decoratieve vuurwapens waarvoor geen vergunning vereist was, werd geschrapt.

Bezitters van zo'n wapen hebben een jaar de tijd om daarvan aangifte te doen bij de politie.

De maatregel brengt veel praktische problemen met zich mee, in het bijzonder voor folkloristische verenigingen die optochten of historische stoeten verzorgen. De wapens die in het kader van dergelijke evenementen gebruikt worden, moeten voortaan dus aangegeven worden bij de politie.

Kan de minister de volgende punten verduidelijken?

1) Wie mag vandaag nog dergelijke historische of folkloristische wapens verkopen of verhuren voor optochten? Mogen wapenbezitters die nog verhuren aan wie erom vraagt?

2) De vereniging die een historische stoet organiseert verhuurt soms wapens aan de deelnemers. Hoe worden die wapens voortaan ter beschikking gesteld? Welke formaliteiten moeten daarbij in acht worden genomen?

3) Sommige deelnemers gebruiken wapens van vrienden. Hoe moet dat verder?

4) Sommige kanonnen, geweren of pistolen zijn niet genummerd... Hoe kunnen ze ge´dentificeerd worden?

5) Sommige deelnemers zijn tussen 16 en 18 jaar oud. Hoe moet die specifieke situatie geregeld worden?

6) Heeft de minister enig idee van de impact van de nieuwe reglementering op de werklast van de lokale politiediensten en op de diensten van de gouverneur die de maatregel moeten uitvoeren?

Antwoord ontvangen op 20 augustus 2013 :

1. Elke vorm van handel in historische of folkloristische wapens is voorbehouden aan de erkende wapenhandelaars. Zij kunnen de traditionele wapens van de Marsen tussen Samber en Maas vrij verkopen of verhuren aan de leden van de folkloristische verenigingen om deel te nemen aan de marsen. De folkloristische verenigingen kunnen ze op hun beurt ter beschikking blijven stellen van hun leden. De terbeschikkingstelling van deze wapens voor andere doeleinden is echter vergunningsplichtig. 

2. De terbeschikkingstelling van deze wapens door de verenigingen aan hun leden is aan geen enkele formaliteit onderworpen. Voor de overdracht door de wapenhandelaars daarentegen is een document model 9 nodig en de overdracht moet in het register van de wapenhandelaar voorkomen met een speciale vermelding. 

3. Het lenen van wapens onder marcheerders is niet verboden indien het gaat om een gewone terbeschikkingstelling in het kader van een folkloristische manifestatie. 

4. Het is verboden niet-genummerde wapens te verkopen, maar het is niet verboden om ze voorhanden te hebben. Vóór de verkoop moet het niet-genummerde wapen aan de Proefbank worden voorgelegd. De niet-genummerde wapens die men sinds lange tijd voorhanden heeft, kunnen worden geregistreerd met de vermelding "zonder nummer". 

5. Minderjarigen mogen geen eigenaar zijn van vuurwapens, maar zij mogen ze gebruiken vanaf 16 jaar indien zij lid zijn van een folkloristische vereniging. 

6. Daar wij niet weten hoeveel wapens van dit type verkocht zijn, is het niet mogelijk een schatting te maken van de werklast die de nieuwe regelgeving zal teweegbrengen.