Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9633

van Zakia Khattabi (Ecolo) d.d. 19 juli 2013

aan de minister van Justitie

de Moslimexecutieve

moslim
islam

Chronologie

19/7/2013Verzending vraag
20/8/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3865

Vraag nr. 5-9633 d.d. 19 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sedert 1974, toen de islamitische eredienst officieel door BelgiŽ werd erkend, werd een lange weg afgelegd inzake de institutionalisering van de islam in ons land.

Sedert 2004 wordt de legitimiteit van de Moslimexecutieve van BelgiŽ (EMB) echter in twijfel getrokken en werden tegen de EMB verschillende strafrechtelijke onderzoeken gevoerd.

De legitimiteitscrisis draait om twee onafscheidelijke elementen:

- Enerzijds is de selectiemethode niet van aard om de juiste competenties aan het werk te zetten voor het beheer van een bestuursorgaan van de eredienst, dat als opdracht heeft het tijdelijke van de eredienst te regelen (behandeling van erkenningsdossiers van moskeeŽn en van imams voor het krijgen van overheidssubsidies, selectie van de leraars islamitische godsdienst, ...)

- Anderzijds is er betutteling vanuit de landen van oorsprong die er alles aan doen om zoveel mogelijk gezag te blijven uitoefenen op hun religieuze gemeenschappen, met de impliciete toestemming van de Belgische overheid.

Sedert 2012 erkent de Belgische staat de EMB niet langer en is de financiering stopgezet.

Sedert haar ambtsaanvaarding heeft de minister verklaard dat er contacten zijn tussen haar administratie en de leiding van de EMB over de voorstellen van de EMB om uit de impasse te geraken. In 2012 heeft ze beslist om 280.000 euro toe te kennen aan de omstreden Executieve, met name om de imams te betalen. In maart 2012 heeft ze ook aangekondigd dat een overgangsstructuur zou worden vooropgesteld, evenals een tijdsschema voor de vervanging van de medewerkers binnen de organisatie.

Een jaar later lijkt er nog niets aan de toestand te zijn veranderd.

Ik ben me ervan bewust dat het niet de taak is van de minister, de regering of de staat om een eredienst te organiseren, maar ik wil toch een stand van zaken opmaken in dit dossier.

Hoe verlopen momenteel de contacten met de EMB? Wat wordt er ondernomen om vooruitgang te boeken?

Antwoord ontvangen op 20 augustus 2013 :

Ik dank het geachte lid voor haar vraag, maar vooraleer tot de kern van de zaak te komen, wens ik een en ander te preciseren. De 280 000 euro die werden toegewezen aan het Executief dienen niet voor de betaling van de imams maar wel om de structuur (het Bureau in lopende zaken) de mogelijkheid te bieden de continuïteit van de dossiers te waarborgen, onder andere de mededeling van informatie aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie inzake de betalingen van de imams (mutaties).

Op de begroting van justitie heeft een andere post betrekking op de wedden van de imams. 

Ik heb op weloverwogen wijze niet meer gecommuniceerd over de inhoud van dit dossier. Sinds een jaar zijn er immers discrete contacten met verantwoordelijken van de moslimgemeenschap van België teneinde een oplossing te vinden voor de hernieuwing en de herlancering van het Executief van de Moslims van België. Wij staan thans dichtbij een oplossing die niet veel zal verschillen van de oplossing die aan mijn voorganger werd voorgesteld in 2011. Het probleem toen bestond erin dat er twee verschillende voorstellen op tafel lagen. 

Mijn medewerkers voeren thans de laatste controles uit alvorens ik dit dossier aan de Ministerraad voorleg. 

Gelet op het huidige stadium zal ik niet verder uitweiden, maar zal ik u meer informatie geven zodra het dossier wordt goedgekeurd op het niveau van de Regering.