Register betreffende "prostitutie" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : kinderprostitutie
koppelarij
mannelijke prostitutie
ontucht
proxenetisme
vrouwelijke prostitutie
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
100 jaar Vrouwenraden (3-1749)      
  Verslag van de dames Anseeuw en de Bethune
3-1749/1
p. 1-71 3-1749/1 p. 1-71 (PDF)
Afgifte van verblijfs- en arbeidsvergunningen aan vreemdelingen, slachtoffers van mensenhandel - Informatieve omzendbrief - Coördinatiecel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1845-1846 1-38 p. 1845-1846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2689-2691 1-53 p. 2689-2691 (PDF)
Beleidsnota van het Ministerie van Justitie voor het begrotingsjaar 1996 (1-167)      
  Verslag van de heer Erdman
   Vrouwenhandel
1-167/1
p. 30 1-167/1 p. 30 (PDF)
Bepaalde praktijken bij het verwijderen van vreemdelingen van het Belgische grondgebied (Gesloten centra : botscanners op minderjarige asielzoekers en prostitutienetwerken) (2-193)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 16-18 2-37 p. 16-18 (PDF)
Bestrijding mensenhandel en kinderpornografie - Extraterritorialiteit (2-128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 168 2-5 p. 168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 816-817 2-18 p. 816-817 (PDF)
Bestrijding van de mensenhandel (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 125 1-4 p. 125 (PDF)
Bestrijding van de mensenhandel (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 114-115 1-4 p. 114-115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 270-272 1-6 p. 270-272 (PDF)
Bestrijding van de mensenhandel - Toepassing wet van 13 april 1995 (2-112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 105-106 2-3 p. 105-106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 354-355 2-9 p. 354-355 (PDF)
Brusselse mannelijke prostitutie - Alias vzw - Subsidiering - Continuïteit (5-3607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3607
  SV 5-3607
Brusselse mannelijke prostitutie - Alias vzw - Subsidiering - Continuïteit (5-4816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4816
  SV 5-4816
Chinese massagesalons - Mensenhandel - Fraude - Controles (5-7514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7514
  SV 5-7514
Chinese massagesalons - Mensenhandel - Fraude - Controles (5-8656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8656
  SV 5-8656
Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen - Tweede wereldtop in Tokyo (Actieplan - Agendapunten - Vertegenwoordiging) (2-1769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2403-2405 2-46 p. 2403-2405 (PDF)
De 59ste sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de status van de vrouw - Peking +20 (New York 9-20 maart 2015) (6-200)      
  Verslag van de dames Valérie De Bue en Christie Morreale
6-200/1
p. 1-91 6-200/1 p. 1-91 (PDF)
De Federal Computer Crime Unit (Opzoeken van cyberkinderpornografie - FCCU-personeelsbezetting) (2-753)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-197
p. 32-34 2-197 p. 32-34 (PDF)
De aankoop door de stad Antwerpen van een pakhuis met het oog op de inrichting ervan als eroscentrum (Vestiging van een politieantenne in de gedoogzone zelf) (2-507)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 19-22 2-127 p. 19-22 (PDF)
De aankoop van een gebouw door de stad Antwerpen om er een "officieel" eroscentrum in onder te brengen (Financiële steun) (2-673)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-132
p. 15-16 2-132 p. 15-16 (PDF)
De aanpassing van de Belgische wetgeving inzake gerechtelijke samenwerking tussen de verschillende lidstaten aan de Schengenverdragen (Mensenhandel)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-81
p. 2168 1-81 p. 2168 (PDF)
De aanwezigheid van de Italiaanse en Russische maffia in ons land (Interview van Italiaanse magistraten in het weekblad "La Libre Match" - Noodzaak van een Europese databank met misdaadgegevens) (3-661)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-99
p. 66-68 3-99 p. 66-68 (PDF)
De bekrachtiging van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-697)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 18-19 2-181 p. 18-19 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel (Financiering van de opvangcentra - Rol van het parket generaal - Herziening wet van 13 april 1995) (3-102)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-38
p. 63-65 3-38 p. 63-65 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel (Wereldkampioenschap voetbal 2006 in Duitsland - Bekrachtiging Europees Verdrag 197 - Gemengd verdrag - Duits beleid inzake prostitutie) (3-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-162
p. 7-10 3-162 p. 7-10 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel, de opvang van slachtoffers en de houding ten aanzien van de prostitutiewereld      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2048-2051 1-76 p. 2048-2051 (PDF)
De bestrijding van schijnhuwelijken en van de mensenhandel, de legalisering van buitenlandse documenten en de erkenning van buitenlandse huwelijken      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2045-2048 1-76 p. 2045-2048 (PDF)
De eventuele prostitutienetwerken op de luchthaven van Zaventem (Pooiers - Rijkswacht) (2-28)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van Financiën
2-11
p. 18-20 2-11 p. 18-20 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel (Dotatie van de Nationale Loterij aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-110)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-25
p. 19-20 2-25 p. 19-20 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Vzw Pag-Asa in Brussel, vzw Payoke in Antwerpen en vzw Sürya in Luik - Subsidie ten laste van de Nationale Loterij) (2-507)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 11-13 2-96 p. 11-13 (PDF)
De financiering van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel (2-989)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 65-68 2-279 p. 65-68 (PDF)
De follow-up van het Wereldcongres tegen commerciële en seksuele uitbuiting van kinderen, Stockholm 1996 (Voorbereiding van de tweede wereldconferentie in Japan in 2001 - Federaal Veiligheids- en Detentieplan - Overleg met de Gemeenschappen en Gewesten over de preventie - Voorstellen in het kader van het UE-voorzitterschap) (2-225)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-74
p. 40-50 2-74 p. 40-50 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in België (Financiële en fiscale aspecten van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Hoorzitting met het college van procureurs-generaal - Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 2001 over de georganiseerde criminaliteit in België in 2000 - Uiteenzetting door de procureur des Konings te Brussel - Bespreking van het evaluatieverslag m.b.t. de wet van 10 juni 1998 over de telefoonaftap - Specifieke problemen) (2-425)      
  Eindverslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
2-425/2
p. 1-269 2-425/2 p. 1-269 (PDF)
   Bespreking
2-284
p. 24-31 2-284 p. 24-31 (PDF)
   De Senaat neemt akte van het verslag
2-284
p. 39 2-284 p. 39 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in België (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie) (2-425)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
2-425/1
p. 1-125 2-425/1 p. 1-125 (PDF)
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De globale aanpak van mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken (3-678)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-102
p. 35-37 3-102 p. 35-37 (PDF)
De jeugdprostitutie op het internet (Seksuele uitbuiting van minderjarigen tegen betaling - Samenwerking Federal Computer Crime Unit - Child Focus - Blokkeren van inhoudelijk illegale websites) (4-460)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-48
p. 23-24 4-48 p. 23-24 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in België (2-152)      
  Verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/1
p. 1-166 2-152/1 p. 1-166 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/2
p. 1-92 2-152/2 p. 1-92 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevr. Kaçar
2-152/3
p. 1-2 2-152/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Lozie
2-152/3
p. 2 2-152/3 p. 2 (PDF)
  Verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/4
p. 1-5 2-152/4 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
  Stemming
2-68
p. 94 2-68 p. 94 (PDF)
  2-68
p. 131-132 2-68 p. 131-132 (PDF)
De minderjarige prostituees die te Brussel door de politie zijn opgebracht (2-547)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 21-22 2-103 p. 21-22 (PDF)
De naleving door België van de afspraken gemaakt tijdens de Conferentie te Stockholm over commerciële seksuele uitbuiting van kinderen (2-69)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-29
p. 14-18 2-29 p. 14-18 (PDF)
De ontmanteling van een nieuw pedofilienetwerk      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-24
p. 534 1-24 p. 534 (PDF)
De oprichting van nationale instellingen ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen in de landen van de Europese Unie (2-521)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-132
p. 36-41 2-132 p. 36-41 (PDF)
De opvolging van de VN-studie over geweld tegen kinderen en van het tweede wereldcongres over commerciële seksuele uitbuiting van kinderen (3-832)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-114
p. 24-26 3-114 p. 24-26 (PDF)
De politiehervorming en de mensenhandel (Personeel centrale cel - Zonale veiligheidsplannen - Gegevensbank) (2-609)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-164
p. 81-83 2-164 p. 81-83 (PDF)
De prostitutie (5-10989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10989
  SV 5-10989
De prostitutie (Grootschalig onderzoek) (5-2685)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 8-10 5-206 COM p. 8-10 (PDF)
De prostitutie in de grootsteden (2-914)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 25-26 2-190 p. 25-26 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid (2-678)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 51-52 2-178 p. 51-52 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid (2-719)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (3-212)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-52
p. 50-52 3-52 p. 50-52 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het verdrag inzake de rechten van het kind (3-758)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-108
p. 42-43 3-108 p. 42-43 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en Sürya) (2-365)      
  Verslag namens de subcommissie "Mensenhandel" uitgebracht door de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/1
p. 1-102 2-365/1 p. 1-102 (PDF)
  Verslag van de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/2
p. 1-2 2-365/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie
2-137
p. 114 2-137 p. 114 (PDF)
  2-137
p. 135 2-137 p. 135 (PDF)
  Antwoord van de regering op aanbevelingen van de Senaat
2-143
p. 26 2-143 p. 26 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de te ratificeren verdragen (o.a. Conventie van 1990 over de koolwaterstoffen, Conventie van 1999 over de aanpak van de financiering van het terrorisme, IAO-Conventie nr 174 betreffende het voorkomen van zware individuele ongevallen, Samenwerkingsverdragen en verdragen inzake technische bijstand, Euro-mediterraan associatieverdrag met Libanon, Belgisch-Frans samenwerkingsakkoord over de kerncentrale te Chooz, Protocol bij het kinderrechtenverdrag over verkoop van kinderen, prostitutie en pornografie, Conventie aangaande de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen) (3-50)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 59-62 3-21 p. 59-62 (PDF)
De strijd tegen de seksuele uitbuiting van vrouwen (5-4121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 7-13 5-262 COM p. 7-13 (PDF)
De strijd tegen de seksuele uitbuiting van vrouwen (en tegen mensenhandel - Prostitutie - Strijd tegen de hyperseksualisering in de reclame) (5-4121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-277 COM
p. 9-11 5-277 COM p. 9-11 (PDF)
De strijd tegen kinderporno op internet (2-390)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 64-67 2-102 p. 64-67 (PDF)
De strijd tegen mensenhandel (Verslag van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aanpak van sociale fraude en economische en seksuele uitbuiting - Tweejaarlijkse verslagen van de regering) (5-1679)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-121 COM
p. 11-13 5-121 COM p. 11-13 (PDF)
De tenuitvoerlegging door België van de doelstellingen die tijdens de internationale vrouwenmars zijn geformuleerd (Mensenhandel en prostitutie, asielrecht, individualisering van de socialezekerheidsrechten, statuut van de samenwonende, pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten, fonds voor alimentatievorderingen, statuut voor de begeleide onthaalmoeders, verstoting als reden voor echtscheiding, probleem van de ontvoering van kinderen) (2-248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 25-26 2-75 p. 25-26 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De verontrustende verdwijningen van minderjarige asielzoekers (Niet-begeleide minderjarigen - Risico dat deze jongeren economisch of seksueel worden uitgebuit of in criminele netwerken verstrikt geraken) (2-505)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 14-19 2-127 p. 14-19 (PDF)
De voorbereiding van de Tweede wereldtop tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen (Japan - december 2001) (2-510)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 56-59 2-128 p. 56-59 (PDF)
De wereldvrouwenmars en de verdere ontwikkelingen in dit verband (Rechten inzake alimentatiegeld, geweld tegen vrouwen en probleem van de mensenhandel, rol van de vrouw in de ontwikkeling) (2-251)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 7-10 2-75 p. 7-10 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De werking van het Centrum voor informatie en analyse inzake mensenhandel (CIAM : platform voor de gestructureerde uitwisseling van gegevens inzake mensenhandel - Technische uitvoering) (2-664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 53-57 2-175 p. 53-57 (PDF)
De wettelijke erkenning van de prostitutie (2-30)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 8 2-11 p. 8 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Kinderhandel (Child trafficking)
2-14
p. 34-35 2-14 p. 34-35 (PDF)
   Seksuele uitbuiting van kinderen
2-14
p. 6 2-14 p. 6 (PDF)
Een basisopleiding of een voortgezette opleiding mensenhandel binnen de politiescholen (2-715)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 26-27 2-183 p. 26-27 (PDF)
Een wettelijk verbod op prostitutiebezoek (5-1641)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 33-36 5-111 COM p. 33-36 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Colloquium (Verslag)
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 54-55 2-43 p. 54-55 (PDF)
  2-43
p. 57 2-43 p. 57 (PDF)
  2-43
p. 63-64 2-43 p. 63-64 (PDF)
  2-43
p. 68 2-43 p. 68 (PDF)
  Debat
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 7 2-43 p. 7 (PDF)
  2-43
p. 10-11 2-43 p. 10-11 (PDF)
  2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
  2-43
p. 17-18 2-43 p. 17-18 (PDF)
  2-43
p. 18-19 2-43 p. 18-19 (PDF)
  2-43
p. 22-23 2-43 p. 22-23 (PDF)
  2-43
p. 24 2-43 p. 24 (PDF)
  2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
  2-43
p. 33 2-43 p. 33 (PDF)
  2-43
p. 36 2-43 p. 36 (PDF)
  2-43
p. 38 2-43 p. 38 (PDF)
  2-43
p. 40 2-43 p. 40 (PDF)
  Motie
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 47 2-43 p. 47 (PDF)
  2-43
p. 49 2-43 p. 49 (PDF)
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 - Advies van de Raad van State (Wijziging wet 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie en Wetboek van Strafvordering) (3-3986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5311 3-59 p. 5311 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7010-7012 3-69 p. 7010-7012 (PDF)
Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Meldingen - Zelf vastgesteld inbreuken (Dubieuze handelingen op het web) (3-1499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1708-1709 3-27 p. 1708-1709 (PDF)
Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Meldingen - Zelf vastgestelde inbreuken (Dubieuze handelingen op het web) (3-1500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1668 3-27 p. 1668 (PDF)
Georganiseerde misdaad - Prioriteiten - Seksuele uitbuiting (5-3092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3092
  SV 5-3092
Georganiseerde misdaad - Prioriteiten - Seksuele uitbuiting (5-4829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4829
  SV 5-4829
Gevangenisbevolking wegens zedenfeiten (Cijfergegevens) (2-336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340 2-9 p. 340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 539 2-12 p. 539 (PDF)
Het aannemen van een gemeentelijk reglement inzake prostitutie (5-4008)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 7-13 5-262 COM p. 7-13 (PDF)
Het eventuele bezoek van de Nigeriaanse inspecteur-generaal van de politiediensten en een delegatie van Nigeriaanse overheidsfunctionarissen (Prostitutie - Repatriëringsakkoord) (3-378)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-68
p. 22-24 3-68 p. 22-24 (PDF)
Het gevolg dat zal worden gegeven aan het verschenen jaarrapport van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding over de ontwikkeling en de resultaten van de strijd tegen de mensenhandel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3435-3437 1-129 p. 3435-3437 (PDF)
Het invoeren van een sociaal statuut voor prostituees (1-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-236
p. 6902-6905 1-236 p. 6902-6905 (PDF)
Het organiseren van sekshulp voor mensen met een handicap (Prostitutie - Debat over het recht om een seksleven te hebben en over het ouderschap) (4-575)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 98-100 4-51 p. 98-100 (PDF)
Het prostitutiebeleid (5-4065)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 7-13 5-262 COM p. 7-13 (PDF)
Het statuut van slachtoffer van mensenhandel (4-378)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-36
p. 27-30 4-36 p. 27-30 (PDF)
Het straatverbod in Antwerpen (Macht van de burgemeester om personen die herhaaldelijk de openbare orde ernstig verstoren of zware overlast veroorzaken in een omgeving, kan verbieden één of meerdere straten te betreden - Prostitutie - Jongeren die geregeld overlast veroorzaken) (3-848)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 72-74 3-115 p. 72-74 (PDF)
Het vervolgingsbeleid bij het parket van Antwerpen (Uitspraken van de Antwerpse ex-politiechef over de seponering van een fraudedossier in het prostitutiemilieu omwille van vriendschapsbanden van een magistrate met één van de hoofdverdachten) (3-1286)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-190
p. 22-23 3-190 p. 22-23 (PDF)
Het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 (3-1197)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Uitstel van de vraag op verzoek van mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-140
p. 56 3-140 p. 56 (PDF)
Het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 (Advies van de Raad van State over het voorontwerp van wet i.v.m. het in overeenstemming brengen van het Strafwetboek) (3-1305)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 34-35 3-147 p. 34-35 (PDF)
Illegale immigratienetwerken - Uitzetting van een jonge vrouw na haar opsluiting in het centrum van Brugge (Slachtoffer van prostitutienetwerken) (2-1057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1325-1326 2-28 p. 1325-1326 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2068-2070 2-41 p. 2068-2070 (PDF)
Illegale praktijken - Strijd tegen de vrouwenarbeid in de gemeente Sint-Joost -ten-Node      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 348 1-8 p. 348 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 554-555 1-12 p. 554-555 (PDF)
Kinderpornographie - Meldingen - Meldpunten (Internet - Politieel meldpunt (FCCU) - Andere meldpunten) (3-1497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1706-1708 3-27 p. 1706-1708 (PDF)
Kinderpornographie - Meldingen - Meldpunten (Internet - Politieel meldpunt (FCCU) - Andere meldpunten) (3-1498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1667-1668 3-27 p. 1667-1668 (PDF)
Kinderprostitutie door Belgen in het buitenland - Sancties - Vervolging - Veroordelingen (2-1199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-32
p. 1561 2-32 p. 1561 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1896-1897 2-38 p. 1896-1897 (PDF)
Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak (6-758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-758
Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak (6-759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-759
Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak (6-760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-760
Loverboys - Omvang van het fenomeen - Aantal slachtoffers - Omkadering - Bestrijding - Maatregelen  - Stakeholders - Coördinatie - Sensibilisering (6-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Prévot aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-874
Maatregelen ter bestrijding van de mensenhandel (Illegale tewerkstelling, schijnhuwelijken, prostitutie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1895-1896 1-39 p. 1895-1896 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2691-2692 1-53 p. 2691-2692 (PDF)
Mensenhandel (Hoorzittingen - Zie ook doc. 4-1631) (5-1073)      
  Verslag namens de werkgroep "Mensenhandel" uitgebracht door mevrouw Caroline Désir
5-1073/1
p. 1-101 5-1073/1 p. 1-101 (PDF)
Mensenhandel (Zie ook doc. 5-1073) (4-1631)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-1631/1
p. 1-191 4-1631/1 p. 1-191 (PDF)
Mensenhandel - Optreden van het Brussels parket      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2632-2633 1-52 p. 2632-2633 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-57
p. 2887-2888 1-57 p. 2887-2888 (PDF)
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers (6-1078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1078
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers (6-1079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1079
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers (6-1080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1080
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers (6-1081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1081
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers (6-1082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1082
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers (6-1083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1083
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving (6-1075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1075
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving (6-1076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1076
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving (6-1077)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1077
Mensenhandel - Slachtoffers - Statuut (4-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-1119
  SV 4-1119
Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden (4-1120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1120
  SV 4-1120
Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden (4-2679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2679
  SV 4-2679
Mensenhandel - United Nations Office on Drugs and Crime - Wet - Inbreuken - Netwerken - Overzicht (5-9027)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9027
  SV 5-9027
Mensenhandelaars - Juridische vervolging - Veroordelingen - Uniforme behandeling - Strafonderzoek (5-9055)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9055
  SV 5-9055
Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) - Verwerken van de omvang van illegale activiteiten in de nationale rekeningen (1-808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3487-3488 1-68 p. 3487-3488 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3762 1-72 p. 3762 (PDF)
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) - Verwerken van de omvang van illegale activiteiten in de nationale rekeningen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-54
p. 2730 1-54 p. 2730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3223-3226 1-63 p. 3223-3226 (PDF)
Nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen (Actielijnen : strijd tegen geweld binnen het huisgezin, mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting, ontwikkelingssamenwerking - Acties tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie - Samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferhulp) (2-696)      
  Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Pehlivan en de heer Malmendier
2-696/1
p. 1-83 2-696/1 p. 1-83 (PDF)
Nota van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-46
p. 2291 1-46 p. 2291 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2458-2459 1-49 p. 2458-2459 (PDF)
Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (januari 1997) (1-644)      
  Verslag namens het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat uitgebracht door de heren Urbain (S) en Lowie (K)
   Vrouwenhandel voor seksuele exploitatie
1-644/1
p. 15-19 1-644/1 p. 15-19 (PDF)
Onvoldoende toepassing van de wetten bestemd om de mensenhandel te bestrijden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 977-978 1-20 p. 977-978 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-26
p. 1277 1-26 p. 1277 (PDF)
Opvangcentra voor slachtoffers van de mensenhandel - Subsidie (Centra Surya, Pag Asa, Payoke) (2-1664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2381-2382 2-46 p. 2381-2382 (PDF)
Politie en rijkswacht van Antwerpen - Taakverdeling omschreven in veiligheidsprotocollen (prostitutie en georganiseerde misdaad) - Draagwijdte en gevolgen (1-532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3046-3047 1-60 p. 3046-3047 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3298-3299 1-64 p. 3298-3299 (PDF)
Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal (5-3600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3600
  SV 5-3600
Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal (5-3601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3601
  SV 5-3601
Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal (5-4561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4561
  SV 5-4561
Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal (5-4891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4891
  SV 5-4891
Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal (5-4933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4933
  SV 5-4933
Prostitutie - Strafbaarheid - Vraag van vrouwenorganisaties - European Women's Lobby (5-7496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7496
  SV 5-7496
Prostitutie in privé-woningen en ontuchthuizen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 58 1-2 p. 58 (PDF)
Prostitutiesalons - Huur - Arrest van het Hof van beroep van Luik - Gevolgen (Strijd tegen proxenetisme en mensenhandel) (2-1434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1972 2-40 p. 1972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2282 2-44 p. 2282 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Verslag namens de werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale zaken) uitgebracht door mevrouw de Bethune en de heer Galland
2-725/1
p. 1-125 2-725/1 p. 1-125 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van mevrouw de Bethune en de heer Galand
2-725/2
p. 1-67 2-725/2 p. 1-67 (PDF)
  Aanbevelingen van de verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
2-725/3
p. 1-45 2-725/3 p. 1-45 (PDF)
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
  Stemming
2-142
p. 85-86 2-142 p. 85-86 (PDF)
  2-142
p. 113-114 2-142 p. 113-114 (PDF)
  Antwoord van de regering op aanbevelingen van de Senaat
2-157
p. 90 2-157 p. 90 (PDF)
  2-161
p. 99 2-161 p. 99 (PDF)
  2-178
p. 63 2-178 p. 63 (PDF)
  2-182
p. 94 2-182 p. 94 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Probleem van de prostitutie
3-5
p. 30 3-5 p. 30 (PDF)
Repressief prostitutiebeleid te Brussel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 728-729 1-15 p. 728-729 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1245-1246 1-25 p. 1245-1246 (PDF)
Seksuele uitbuiting van kinderen zoals te zien op Internet (1-1167)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-263
p. 7652-7653 1-263 p. 7652-7653 (PDF)
Strijd tegen de prostitutie en de mensenhandel      
  2-75
p. 32 2-75 p. 32 (PDF)
Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak (6-2300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2300
Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak (6-2301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2301
Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak (6-2302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2302
Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites (6-2297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2297
Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites (6-2298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2298
Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites (6-2299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2299
Verslag 2001 van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Strijd tegen geweld jegens vrouwen
2-229
p. 10 2-229 p. 10 (PDF)
  2-229
p. 12 2-229 p. 12 (PDF)
  2-229
p. 27-28 2-229 p. 27-28 (PDF)
  2-229
p. 35 2-229 p. 35 (PDF)
  2-229
p. 36 2-229 p. 36 (PDF)
  Verslag van het colloquium
   Strijd tegen geweld jegens vrouwen
2-229
p. 52-53 2-229 p. 52-53 (PDF)
Verslagen van de regering, van de minister belast met het Gelijke Kansenbeleid en van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad (Jaar 2000) (2-781)      
  Verslag
   Sexuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
2-781/1
p. 82 2-781/1 p. 82 (PDF)
  2-781/1
p. 84 2-781/1 p. 84 (PDF)
  2-781/1
p. 88-89 2-781/1 p. 88-89 (PDF)
   Uitbanning van geweld jegens meisjes (Op nationaal en internationaal vlak)
2-781/1
p. 8 2-781/1 p. 8 (PDF)
  2-781/1
p. 10 2-781/1 p. 10 (PDF)
  2-781/1
p. 22 2-781/1 p. 22 (PDF)
  2-781/1
p. 23 2-781/1 p. 23 (PDF)
  2-781/1
p. 27 2-781/1 p. 27 (PDF)
  2-781/1
p. 82-84 2-781/1 p. 82-84 (PDF)
  2-781/1
p. 88 2-781/1 p. 88 (PDF)
   Uitbanning van vrouwenhandel en ondersteuning van de slachtoffers van geweld als gevolg van prostitutie en vrouwenhandel
2-781/1
p. 8 2-781/1 p. 8 (PDF)
  2-781/1
p. 25-27 2-781/1 p. 25-27 (PDF)
  2-781/1
p. 48 2-781/1 p. 48 (PDF)
  2-781/1
p. 84 2-781/1 p. 84 (PDF)
  2-781/1
p. 88-89 2-781/1 p. 88-89 (PDF)
  2-781/1
p. 94 2-781/1 p. 94 (PDF)
  2-781/1
p. 95 2-781/1 p. 95 (PDF)
Verslagen van de regering, van de minister belast met het Gelijke Kansenbeleid en van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad (Jaar 2001) (2-1291)      
  Verslag
   Sexuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
2-1291/1
p. 108-110 2-1291/1 p. 108-110 (PDF)
   Uitbanning van geweld jegens meisjes (Op nationaal en internationaal vlak)
2-1291/1
p. 8 2-1291/1 p. 8 (PDF)
  2-1291/1
p. 30 2-1291/1 p. 30 (PDF)
  2-1291/1
p. 40 2-1291/1 p. 40 (PDF)
  2-1291/1
p. 43 2-1291/1 p. 43 (PDF)
  2-1291/1
p. 108-112 2-1291/1 p. 108-112 (PDF)
  2-1291/1
p. 127 2-1291/1 p. 127 (PDF)
  2-1291/1
p. 173 2-1291/1 p. 173 (PDF)
  2-1291/1
p. 177 2-1291/1 p. 177 (PDF)
  2-1291/1
p. 178-180 2-1291/1 p. 178-180 (PDF)
  2-1291/1
p. 181-182 2-1291/1 p. 181-182 (PDF)
  2-1291/1
p. 187-191 2-1291/1 p. 187-191 (PDF)
   Uitbanning van vrouwenhandel en ondersteuning van de slachtoffers van geweld als gevolg van prostitutie en vrouwenhandel
2-1291/1
p. 6-7 2-1291/1 p. 6-7 (PDF)
  2-1291/1
p. 14-15 2-1291/1 p. 14-15 (PDF)
  2-1291/1
p. 30-33 2-1291/1 p. 30-33 (PDF)
  2-1291/1
p. 103-105 2-1291/1 p. 103-105 (PDF)
  2-1291/1
p. 127 2-1291/1 p. 127 (PDF)
  2-1291/1
p. 153 2-1291/1 p. 153 (PDF)
  2-1291/1
p. 157 2-1291/1 p. 157 (PDF)
  2-1291/1
p. 186 2-1291/1 p. 186 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
  Informatieverslag - Vaststellingen en aanbevelingen
6-97/2
p. 1-81 6-97/2 p. 1-81 (PDF)
  Informatieverslag van de dames Sabine de Bethune, Christie Morreale, Ann Brusseel, Valérie De Bue, Katia Segers, Hélène Ryckmans en Miranda Van Eetvelde
6-97/3
p. 1-184 6-97/3 p. 1-184 (PDF)
  Hoorzittingen
6-97/4
p. 1-280 6-97/4 p. 1-280 (PDF)
  Documenten en informatie
6-97/5
p. 1-337 6-97/5 p. 1-337 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-97/1)
6-6
p. 15-23 6-6 p. 15-23 (PDF)
  Stemming over het verzoek (6-97/1)
6-6
p. 37 6-6 p. 37 (PDF)
  6-6
p. 35 6-6 p. 35 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 17-69 6-9 p. 17-69 (PDF)
  Stemming over het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 75-76 6-9 p. 75-76 (PDF)
  6-9
p. 78 6-9 p. 78 (PDF)
Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de pedofilienetwerken in België en hun banden met buitenlandse netwerken (1-551)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-551/1
p. 1-2 1-551/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren (Sport [Voetbal] - Studentenuitwisseling - Sector van de "au pairs" - Diplomatie - Tewerkstelling - Prostitutie) (2-694)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
2-694/1
p. 1-3 2-694/1 p. 1-3 (PDF)
  Advies van de subcommissie "Mensenhandel"
   Verslag van de heer Lozie
2-694/2
p. 1-5 2-694/2 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van de heer Dallemagne
2-694/3
p. 1-2 2-694/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-137
p. 68-74 2-137 p. 68-74 (PDF)
  Verwerping
2-137
p. 111 2-137 p. 111 (PDF)
  2-137
p. 134 2-137 p. 134 (PDF)
  Antwoord van de regering op aanbevelingen van de Senaat
2-157
p. 89-90 2-157 p. 89-90 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, Sürya en Payoke) (2-834)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-834/1
p. 1-3 2-834/1 p. 1-3 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-834/2
p. 1-4 2-834/2 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-142
p. 30-32 2-142 p. 30-32 (PDF)
  2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
  Stemming
2-142
p. 75 2-142 p. 75 (PDF)
  2-142
p. 95 2-142 p. 95 (PDF)
  Antwoord van de regering
2-143
p. 27 2-143 p. 27 (PDF)
Voorstel van resolutie om overeenkomsten van tijdelijke bezetting van een woning te reguleren, teneinde elke vorm van uitbuiting te voorkomen (7-370)      
  Voorstel van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch en de heren Bert Anciaux en Jean-Frédéric Eerdekens
7-370/1
p. 1-23 7-370/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (4-1155)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Yves Leterme, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1155/1
p. 1-12 4-1155/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (5-712)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-712/1
p. 1-11 5-712/1 p. 1-11 (PDF)
  Verslag van mevrouw Lieve Maes
5-712/2
p. 1 5-712/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere bescherming van de slachtoffers van tienerpooiers en een versterkte handhaving jegens de pooiers en de klant (6-490)      
  Voorstel van mevrouw Freya Saeys en de heren Lionel Bajart, Bert Anciaux, Gilles Mouyard en Olivier Destrebecq
6-490/1
p. 1-13 6-490/1 p. 1-13 (PDF)
Vrouwenhandel - Oost-Europese vrouwen - Cijfers - Maatregelen (Verhoging van de prostitutie) (3-2191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2680 3-36 p. 2680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6343 3-65 p. 6343 (PDF)
Vrouwenhandel - Reclameborden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2343-2344 1-47 p. 2343-2344 (PDF)
Vrouwenhandel - Reclameborden - Vestigingswet - Bestrijding      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-59
p. 3018-3019 1-59 p. 3018-3019 (PDF)
Vrouwenhandel - Vrouwen vanuit Centraal- en Oost-Europa - Evolutie in de strijd tegen de mensenhandel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-26
p. 1280-1281 1-26 p. 1280-1281 (PDF)
Vrouwenhandel en gedwongen prostitutie - Aanbeveling 1325 van de Raad van Europa - Engagement Belgische regering      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2567-2568 1-51 p. 2567-2568 (PDF)
Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie (4-1612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1612
  SV 4-1612
Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie (4-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1613
  SV 4-1613
Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie (4-2550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2550
  SV 4-2550
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten België - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven
2-280/1
p. 1-26 2-280/1 p. 1-26 (PDF)
  Amendement nr 15 van mevrouw de T'Serclaes
2-280/2
p. 13 2-280/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heer Vandenberghe c.s.
2-280/2
p. 16 2-280/2 p. 16 (PDF)
  2-280/2
p. 16 2-280/2 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de regering
2-280/2
p. 1-7 2-280/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 16 en 17 van mevrouw Taelman
2-280/2
p. 13-14 2-280/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 22 van de heer Dubié c.s.
2-280/2
p. 14-16 2-280/2 p. 14-16 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 14 van mevrouw Nyssens
2-280/2
p. 7-13 2-280/2 p. 7-13 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heer Vandenberghe
2-280/3
p. 13 2-280/3 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 30 en 46 van de regering
2-280/3
p. 1-4 2-280/3 p. 1-4 (PDF)
  2-280/3
p. 14 2-280/3 p. 14 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 41 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-280/3
p. 4-12 2-280/3 p. 4-12 (PDF)
  Amendementen nrs 42 en 45 van de heer Dubié
2-280/3
p. 12 2-280/3 p. 12 (PDF)
  2-280/3
p. 13-14 2-280/3 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 43 en 47 van mevrouw Taelman en de heer Ramoudt
2-280/3
p. 13 2-280/3 p. 13 (PDF)
  2-280/3
p. 14-15 2-280/3 p. 14-15 (PDF)
  Amendementen nrs 48 en 49 van mevrouw Taelman
2-280/3
p. 15-16 2-280/3 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heren Mahoux en Istasse
2-280/4
p. 14 2-280/4 p. 14 (PDF)
  Amendementen nrs 50 en 51 van mevrouw Taelman c.s.
2-280/4
p. 1-2 2-280/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 52 tot 55, 60 en 75 van de regering
2-280/4
p. 2-3 2-280/4 p. 2-3 (PDF)
  2-280/4
p. 5 2-280/4 p. 5 (PDF)
  2-280/4
p. 15 2-280/4 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 56 tot 59 van de heer Monfils
2-280/4
p. 3-5 2-280/4 p. 3-5 (PDF)
  Amendementen nrs 61 en 62 van de heer Dubié
2-280/4
p. 5-6 2-280/4 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 63 tot 69 van mevrouw Nyssens
2-280/4
p. 6-13 2-280/4 p. 6-13 (PDF)
  Amendementen nrs 70 tot 73 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Dubié
2-280/4
p. 13-14 2-280/4 p. 13-14 (PDF)
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-280/5
p. 1-128 2-280/5 p. 1-128 (PDF)
  2-280/5
p. 129-155 2-280/5 p. 129-155 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-280/6
p. 1-28 2-280/6 p. 1-28 (PDF)
  Amendementen nrs 76 tot 78 van de regering, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-280/7
p. 1-2 2-280/7 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-280/8
p. 1-2 2-280/8 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-280/9
p. 1-28 2-280/9 p. 1-28 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-280/10
p. 1 2-280/10 p. 1 (PDF)
  Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-280/11
p. 1 2-280/11 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heer Vandenberghe
2-280/12
p. 1-2 2-280/12 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 80 van mevrouw Nyssens
2-280/12
p. 2 2-280/12 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-280/13
p. 1-6 2-280/13 p. 1-6 (PDF)
  Tekst verbeterd door de commissie
2-280/14
p. 1-28 2-280/14 p. 1-28 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-280/15
p. 1 2-280/15 p. 1 (PDF)
  Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers opnieuw geamendeerde ontwerp
2-280/16
p. 1 2-280/16 p. 1 (PDF)
  Evocatie
2-25
p. 61 2-25 p. 61 (PDF)
  Algemene bespreking
2-49
p. 12-13 2-49 p. 12-13 (PDF)
  2-49
p. 15-35 2-49 p. 15-35 (PDF)
  2-49
p. 36 2-49 p. 36 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-49
p. 35 2-49 p. 35 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Nyssens en van de heren Mahoux en Monfils
2-50
p. 5-6 2-50 p. 5-6 (PDF)
  2-50
p. 8-9 2-50 p. 8-9 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 4-11 2-77 p. 4-11 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 11-12 2-77 p. 11-12 (PDF)
  Stemming (Tweede behandeling)
2-78
p. 34 2-78 p. 34 (PDF)
  2-78
p. 50 2-78 p. 50 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling; verwisseling van een kind; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat; adoptant; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf; strafverzwaring; ontucht; prostitutie, pornografie, seksuele verminking; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen; ontvoering en verberging van minderjarigen; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten België - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (1-1348)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1348/1
p. 1 1-1348/1 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Amendement nr 15 van mevrouw Güler Turan, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Uitbreiding van de minnelijke schikking : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting door de verdachte van een geldsom aan FOD Financiën
5-869/8
p. 3-4 5-869/8 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, gedaan te Genève op 17 juni 1999 (2-731)      
  Ontwerp
2-731/1
p. 1-16 2-731/1 p. 1-16 (PDF)
  Verslag van de dames Laloy en Thijs
2-731/2
p. 1-3 2-731/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-125
p. 35-36 2-125 p. 35-36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-125
p. 36 2-125 p. 36 (PDF)
  Stemming
2-125
p. 57 2-125 p. 57 (PDF)
  2-125
p. 106-107 2-125 p. 106-107 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd (3-1377)      
  Ontwerp
3-1377/1
p. 1-31 3-1377/1 p. 1-31 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1377/2
p. 6 3-1377/2 p. 6 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1377/2
p. 1-6 3-1377/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-140
p. 15 3-140 p. 15 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-140
p. 15 3-140 p. 15 (PDF)
  Stemming
3-140
p. 51 3-140 p. 51 (PDF)
  3-140
p. 91-92 3-140 p. 91-92 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Ontwerp geëvoceerd door de Senaat
3-1138/1
p. 1 3-1138/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw de T'Serclaes
3-1138/2
p. 1-2 3-1138/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Hugo Vandenberghe
3-1138/2
p. 2-3 3-1138/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Willems
3-1138/3
p. 5 3-1138/3 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 7 van mevrouw de T'Serclaes
3-1138/3
p. 1-2 3-1138/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de dames de Bethune en Thijs
3-1138/3
p. 3-4 3-1138/3 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1138/4
p. 1-30 3-1138/4 p. 1-30 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
3-1138/5
p. 1-16 3-1138/5 p. 1-16 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw de T'Serclaes, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1138/6
p. 1-2 3-1138/6 p. 1-2 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
3-1138/7
p. 1 3-1138/7 p. 1 (PDF)
  Evocatie
3-110
p. 133 3-110 p. 133 (PDF)
  Algemene bespreking
3-114
p. 8-18 3-114 p. 8-18 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-114
p. 18-19 3-114 p. 18-19 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
3-115
p. 48 3-115 p. 48 (PDF)
  3-115
p. 101-102 3-115 p. 101-102 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-115
p. 48-49 3-115 p. 48-49 (PDF)
  3-115
p. 102 3-115 p. 102 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (4-1589)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Tony Van Parys
4-1589/1
p. 1-4 4-1589/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel) (5-711)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-711/1
p. 1-4 5-711/1 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-711/2
p. 1-6 5-711/2 p. 1-6 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-711/3
p. 1 5-711/3 p. 1 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat
5-711/4
p. 1 5-711/4 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-711/5
p. 1-2 5-711/5 p. 1-2 (PDF)
  Belissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp
5-711/6
p. 1 5-711/6 p. 1 (PDF)
  Verzending naar een andere commissie
5-58
p. 44-45 5-58 p. 44-45 (PDF)
  Algemene bespreking
5-88
p. 13-14 5-88 p. 13-14 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-88
p. 14-15 5-88 p. 14-15 (PDF)
  Stemming
5-88
p. 30 5-88 p. 30 (PDF)
  5-88
p. 44 5-88 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
5-98
p. 41 5-98 p. 41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-98
p. 41 5-98 p. 41 (PDF)
  Stemming
5-98
p. 44 5-98 p. 44 (PDF)
  5-98
p. 47 5-98 p. 47 (PDF)
Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie (3-228)      
  Voorstel van de heren Vandenhove en Nimmegeers
3-228/1
p. 1-10 3-228/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie (Legalisering - Proxenetisme - Type-arbeidsovereenkomst - Wijziging artikel 380 Strafwetboek en wet 6 mei 1965 houdende goedkeuring van de Overeenkomst ter bestrijding van de handel in mensen en van de exploitatie van eens anders prostitutie) (5-1032)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
5-1032/1
p. 1-10 5-1032/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de reglementering van het vrijwillig tegen betaling verrichten van seksuele dienstverlening (Prostitutie) (3-281)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Coveliers
3-281/1
p. 1-11 3-281/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gérard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en François Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van de personen die zich prostitueren (Wijziging artikel 380 en 380ter Strafwetboek - Schrapping van het misdrijf van werving en van het misdrijf van het houden van een huis van prostitutie - Arbeidsovereenkomst of statuut van zelfstandige - Maken van reclame voor seksuele dienstverlening) (4-151)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-151/1
p. 1-7 4-151/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van personen die zich prostitueren (2-906)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-906/1
p. 1-7 2-906/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 31, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Strafprocedure : nietigheid die voortvloeit uit een onregelmatigheid i.v.m. de hoedanigheid van beëdigd tolk - Mensenhandel) (3-448)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-448/1
p. 1-4 3-448/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen (4-1428)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-1428/1
p. 1-17 4-1428/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen (5-532)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke en Rik Torfs
5-532/1
p. 1-17 5-532/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (3-160)      
  Voorstel van mevrouw de Bethune
3-160/1
p. 1-3 3-160/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel) (Sluiting van een inrichting) (5-455)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-455/1
p. 1-3 5-455/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Vanessa Matz
5-455/2
p. 1-2 5-455/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van mevrouw Vanessa Matz c.s.
5-455/2
p. 2-4 5-455/2 p. 2-4 (PDF)
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-455/3
p. 1-9 5-455/3 p. 1-9 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-455/4
p. 1-2 5-455/4 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-455/5
p. 1 5-455/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-22
p. 31-33 5-22 p. 31-33 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-22
p. 34 5-22 p. 34 (PDF)
  Stemming
5-22
p. 38 5-22 p. 38 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (Sluiting van een inrichting) (2-817)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen
2-817/1
p. 1-3 2-817/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (Sluiting van een inrichting) (3-110)      
  Voorstel van de heer Brotcorne c.s.
3-110/1
p. 1-3 3-110/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (2-1146)      
  Voorstel van de heren Galand en Hordies c.s.
2-1146/1
p. 1-5 2-1146/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (3-863)      
  Voorstel van mevrouw Durant
3-863/1
p. 1-5 3-863/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (4-257)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-257/1
p. 1-5 4-257/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Guy Swennen
4-257/2
p. 1 4-257/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening (Bestraffing van de cliënt) (3-140)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-140/1
p. 1-5 3-140/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380ter in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening (Bestraffing van de cliënt) (2-856)      
  Voorstel van de dames Lizin en de T'Serclaes
2-856/1
p. 1-5 2-856/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie (1-958)      
  Voorstel van mevrouw Dua
1-958/1
p. 1-7 1-958/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie (2-541)      
  Voorstel van mevrouw Kaçar en de heer Lozie
2-541/1
p. 1-8 2-541/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen (1-81)      
  Voorstel van de heer Anciaux c.s.
1-81/1
p. 1-6 1-81/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen (2-185)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-185/1
p. 1-6 2-185/1 p. 1-6 (PDF)
  Vraag om verwijzing naar het Bureau om na te gaan of het voorstel al dan niet beantwoordt aan de norm van lachwekkendheid
2-18
p. 7 2-18 p. 7 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een vergunning aan prostituees (3-211)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-211/1
p. 1-9 3-211/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet "seksuele uitbuiting" inzake mensenhandel (Wijziging artikel 433quinquies, § 1, Strafwetboek) (5-1245)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
5-1245/1
p. 1-5 5-1245/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1245/2
p. 1 5-1245/2 p. 1 (PDF)
  Verzending naar een andere commissie
5-58
p. 45 5-58 p. 45 (PDF)
  Algemene bespreking
5-88
p. 13-14 5-88 p. 13-14 (PDF)
  Vervalt door aanneming van het voorstel 5-711
5-88
p. 30 5-88 p. 30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de verjaringstermijn van sommige misdrijven ten aanzien van minderjarigen betreft (5-344)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Bart Tommelein
5-344/1
p. 1-4 5-344/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen (Strafbaarstelling van de exploitatie van de bedelarij ten voordele van netwerken) (2-1457)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-1457/1
p. 1-7 2-1457/1 p. 1-7 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-1457/2
p. 4 2-1457/2 p. 4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1457/2
p. 1-4 2-1457/2 p. 1-4 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-1457/3
p. 1 2-1457/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-282
p. 18 2-282 p. 18 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-282
p. 18 2-282 p. 18 (PDF)
  Stemming
2-284
p. 35 2-284 p. 35 (PDF)
  2-284
p. 55-56 2-284 p. 55-56 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reïntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor de reïntegratie van prostituees) (2-818)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen c.s.
2-818/1
p. 1-4 2-818/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reïntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor reïntegratie van prostituees) (3-161)      
  Voorstel van mevrouw de Bethune
3-161/1
p. 1-4 3-161/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reïntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor reïntegratie van prostituees) (4-234)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-234/1
p. 1-4 4-234/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 19-22 juli 1791 "relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle" en houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van hetzelfde decreet (Recht van de politie om openbare gelegenheden te betreden en recht van binnentreden in plaatsen waar kansspelen worden gehouden en waar ontucht wordt bedreven) (2-1096)      
  Voorstel van mevrouw Staveaux-Van Steenberge en van de heer Verreycken
2-1096/1
p. 1-5 2-1096/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999