S. 5-1073 Dossierfiche                  

Mensenhandel
Werkgroep "Mensenhandel"  

sociale voorzieningen
richtlijn (EU)
Eurojust
bedelarij
Frontex
zwartwerk
bescherming van het water
politie
hoorzitting
prostitutie
strafrecht
Unia
uitwisseling van informatie
internationale samenwerking
sociaal recht
Europese Commissie
Internationale Organisatie voor Migratie
fraude
arbeidsinspectie
actieprogramma
Europol
slavernij
Interpol
slachtofferhulp
Myria
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1073/1 5-1073/1 (PDF) Verslag namens de werkgroep 27/3/2012
5-1073/2 5-1073/2 (PDF) Bijlagen bij het verslag 27/3/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/5/2011   Indiening
3/5/2011   Verzending naar werkgroep: "Erfrecht"
24/4/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Werkgroep "Erfrecht"
3/5/2011   Verzending naar werkgroep
3/5/2011   Inschrijving op agenda
3/5/2011   Samenstelling van de werkgroep
N-VA : Inge Faes (voorzitter), Lieve Maes, PS : Caroline Désir, Fatiha Saïdi, MR : Gérard Deprez, CD&V : Dirk Claes, sp.a : Bert Anciaux, Open Vld : Guido De Padt, Vl Belang : Yves Buysse, Ecolo : Zakia Khattabi, cdH : Vanessa Matz
3/5/2011   Regeling der werkzaamheden
3/5/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Désir
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Regeling der werkzaamheden
1/6/2011   Inschrijving op agenda
1/6/2011   Samenstelling van de werkgroep
de heer Dirk Claes werd benoemd tot ondervoorzitter
1/6/2011   Gedachtewisseling
met de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
1/6/2011   Gedachtewisseling
met mevrouw V. Scholliers, kabinetsmedewerker van de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
1/6/2011   Hoorzitting met mevrouw S. Jekeler, Samilia
8/6/2011   Inschrijving op agenda
8/6/2011   Hoorzitting met professor G. Vermeulen, UGent
8/6/2011   Hoorzitting met professor J. Leman, KULeuven
8/6/2011   Hoorzitting met mevrouw P. Sörensen, directeur Payoke, lid van de EU-expertsgroep inzake mensenhandel
14/6/2011   Inschrijving op agenda
14/6/2011   Bezoek aan PAG-ASA, Brussel
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Hoorzitting met mevrouw Sabine Zwaenepoel, Deputy Head of Unit for the DG Home Affairs Unit "Fight against organized crime"
28/6/2011   Hoorzitting met de heer Pascal Reyntjens, Head of Unit International Organization for Migration
28/6/2011   Gedachtewisseling
5/7/2011   Inschrijving op agenda
5/7/2011   Hoorzitting met de heer David Ellero, antitrafficking manager Europol
5/7/2011   Hoorzitting met mevrouw Michèle Coninsx, adjunct procureur generaal Eurojust
9/11/2011   Inschrijving op agenda
9/11/2011   Hoorzitting met de heer Wim Bontinck, diensthoofd van de Dienst Mensenhandel, Algemene Directie van de Federale Gerechtelijke Politie
9/11/2011   Gedachtewisseling
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Hoorzitting met de heren Jozef Dewitte en Edouard Delruelle, directeurs van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
over het jaarverslag 2010 "Mensenhandel/Mensensmokkel"
23/11/2011   Gedachtewisseling
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Onderzoek van de aanbevelingen
27/3/2012   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (6 stemmen)
27/3/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 5-1073/1 5-1073/1 (PDF)
27/3/2012   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/4/2012   Verzending naar commissie
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
24/4/2012   Verslag van mevrouw Caroline Désir namens de werkgroep
24/4/2012   De commissie sluit zich aan bij de aanbevelingen van de werkgroep
3/7/2012   Inschrijving op agenda
3/7/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
6/11/2012   Inschrijving op agenda
6/11/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
27/11/2012   Einde behandeling
27/11/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 3/5/2011
Werkgroep "Erfrecht"
Behandeling beëindigd 3/5/2011, 17/5/2011, 1/6/2011, 8/6/2011, 28/6/2011, 5/7/2011, 9/11/2011, 23/11/2011, 27/3/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 24/4/2012, 3/7/2012, 6/11/2012, 27/11/2012