Auteurs- en sprekersregister betreffende "Annane Jihane" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De Lissabonstrategie - Belgisch nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 (Uitbouw van het mededingingsbeleid - Energie - Innovatie - Internet - Maximale rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen - Administratieve vereenvoudiging - Modernisering van het wettenarsenaal op economisch vlak - Werkgelegenheidsbeleid - Verhoging van de activiteitsgraad van oudere werknemers - Generatiepact - Beroepsopleiding - Regionale tewerkstellingsdispariteiten - E-government) (3-1966)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames De Block (K) en Annane (S)
3-1966/2
p. 1-197 3-1966/2 p. 1-197 (PDF)
De bevordering van de werkgelegenheid van de oudere werknemers (Activiteitsgraad - Herinschakeling in het beroepsleven - Doelstellingen van Lissabon) (3-542)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zrihen aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-94
p. 69-74 3-94 p. 69-74 (PDF)
De conclusies van de interministeriŽle conferentie Barcelona VII van 30 en 31 mei 2005 (Derde landen rond de Middellandse Zee - Rol van de EU) (3-710)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Annane aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-115
p. 29-32 3-115 p. 29-32 (PDF)
De discriminatie, op het gebied van werkgelegenheid, van vrouwen in het kader van de conferentie Peking +10 (Moeilijkheid om beroeps- en gezinsleven te combineren - Ongelijkheid van de lonen) (3-574)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Annane aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-97
p. 14-16 3-97 p. 14-16 (PDF)
De eindeloopbaanproblematiek in de privťsector en de overheidssector (3-886)      
  Verslag van de dames Annane en Thijs en de heer Noreilde
3-886/1
p. 1-264 3-886/1 p. 1-264 (PDF)
   Bijlagen
3-886/2
p. 1-166 3-886/2 p. 1-166 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Jihane Annane
3-886/3
p. 1 3-886/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 55 tot 59 van mevrouw Jihane Annane
3-886/4
p. 2-3 3-886/4 p. 2-3 (PDF)
De erkenning van de Palestijnse regering (3-1473)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Annane aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 11-15 3-212 p. 11-15 (PDF)
De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006 (3-1683)      
  Verslag namen de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en voor de Landsverdediging uitgebracht door de dames Annane en de Bethune en de heer Galand
3-1683/1
p. 1-138 3-1683/1 p. 1-138 (PDF)
  Bespreking
3-186
p. 4-26 3-186 p. 4-26 (PDF)
De goedkeuring door het Europees Parlement van een rapport over het belang van gezonde voeding en lichaamsbeweging in de strijd tegen obesitas (Nationaal voedings- en gezondheidsplan - Chronische ziekte) (3-1401)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Annane aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-203
p. 20-22 3-203 p. 20-22 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Verslag van mevrouw Annane en de heer Galand
3-1028/1
p. 1-125 3-1028/1 p. 1-125 (PDF)
  Bespreking
3-117
p. 4-31 3-117 p. 4-31 (PDF)
De informele topconferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO (Militaire modernisering van de Alliantie en partnerschappen) (3-1112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Annane aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 32-34 3-162 p. 32-34 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Amendementen nrs 91 tot 96, 101 tot 112 en 122 van mevrouw Annane
3-603/5
p. 3-4 3-603/5 p. 3-4 (PDF)
  3-603/5
p. 6-7 3-603/5 p. 6-7 (PDF)
  3-603/5
p. 10 3-603/5 p. 10 (PDF)
  Bespreking
3-103
p. 4-34 3-103 p. 4-34 (PDF)
De omzetting van de Lissabon-richtlijnen (Sociaal beleid, economisch beleid en leefmilieubeleid) (3-638)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Annane aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 15-16 3-104 p. 15-16 (PDF)
De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie (Peking +10) (VN-conferentie te New-York van 28 februari tot 25 maart 2005 over de positie van de vrouw)      
  Debat
3-98
p. 14-23 3-98 p. 14-23 (PDF)
De toegang van de 55-plussers tot de arbeidsmarkt (Activiteitsgraad - Herinschakeling in het beroepsleven - Doelstellingen van Lissabon) (3-538)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Annane aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-94
p. 69-74 3-94 p. 69-74 (PDF)
De toekenning van toelagen aan gevangenen die onder elektronisch toezicht staan (3-2143)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Annane aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 43-45 3-205 p. 43-45 (PDF)
De toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Kwestie Cyprus - Opschorting van de onderhandelingen gezien de niet-goedkeuring van het protocol van Ankara - Wijze waarop de onderhandelingen kunnen worden voortgezet) (3-1317)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Annane aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 22-23 3-193 p. 22-23 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Annane, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-77
p. 5 3-77 p. 5 (PDF)
Het beleid inzake de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt (3-571)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Annane aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 73-76 3-99 p. 73-76 (PDF)
Het energiebeleid in BelgiŽ (3-2041)      
  Debat
3-209
p. 4-47 3-209 p. 4-47 (PDF)
Het jongste rapport van het Intergouvernementele panel voor klimaatverandering (IPCC) (Belgische bijdrage in de reductie van gasuitstoot - Verdeling van de lasten - Toewijzingsplan CO2) (3-1423)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Annane aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-205
p. 7-10 3-205 p. 7-10 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Verslag van de dames De Roeck en Annane
3-1774/3
p. 1-17 3-1774/3 p. 1-17 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid (Tewerkstellingscellen - Tewerkstellingscellen opgericht in het kader van de herstructurering van een onderneming - RSZ-PPO - RSVZ - Inkomensgarantie voor ouderen - Ligdagprijs van ziekenhuizen, beschut wonen, psychiatrische instellingen - RIZIV - Wijziging programmawet 2 januari 2001 en wet 23 december 2005 betreffende het generatiepact)
3-1774/3
p. 4 3-1774/3 p. 4 (PDF)
   Communicatieplicht in geval van schulden bij de inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdragen (Wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon)
3-1774/3
p. 6 3-1774/3 p. 6 (PDF)
   Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen : pensioenen (Bekrachtiging KB 28 december 2005 betreffende de overname van de pensioenverplichtingen door de Staat)
3-1774/3
p. 6-7 3-1774/3 p. 6-7 (PDF)
   Globaal beheer van de sociale zekerheid (Nieuwe financieringsbron voor de RVA die de kosten van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie en van de tewerkstellingscellen moet dragen)
3-1774/3
p. 4 3-1774/3 p. 4 (PDF)
   Kinderbijslag: verjaringstermijnen (Wijziging van de wetten op de kinderbijslag voor werknemers, gecoŲrdineerd op 19 december 1939 en van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag)
3-1774/3
p. 3-4 3-1774/3 p. 3-4 (PDF)
   NMBS holding : pensioenen (Bekrachtiging KB 28 december 2005 betreffende de overname van de pensioenverplichtingen door de Staat)
3-1774/3
p. 15-16 3-1774/3 p. 15-16 (PDF)
   Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen voor de sociale bijdragen in geval van faillissement (Wijziging Wetboek van vennootschappen)
3-1774/3
p. 5-6 3-1774/3 p. 5-6 (PDF)
   RIZIV en bestrijding van verslavingen (Verandering van het Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik in "Fonds tot bestrijding van de verslavingen" : wijziging programmawet 22 december 2003)
3-1774/3
p. 5 3-1774/3 p. 5 (PDF)
  3-1774/3
p. 7-9 3-1774/3 p. 7-9 (PDF)
  3-1774/3
p. 9-10 3-1774/3 p. 9-10 (PDF)
  3-1774/3
p. 10-15 3-1774/3 p. 10-15 (PDF)
   RIZIV en globale beheren (Provisiefonds bij het RIZIV tot dekking van de overschrijdingen van het budget voor geneesmiddelenuitgaven)
3-1774/3
p. 4-5 3-1774/3 p. 4-5 (PDF)
   Sociaal akkoord m.b.t. de federale gezondheidssectoren (Invoering van een tweede pensioenpijler voor de werknemers van de private en publieke sector, alsook voor de verpleegkundigen van de sector thuisverzorging - Oprichting van sectorale spaarfondsen via een storting van het RIZIV naar de RVP)
3-1774/3
p. 5 3-1774/3 p. 5 (PDF)
   Solidariteitsbijdrag op bedrijfsvoertuigen (Betere inning - Verduidelijking van het begrip "werknemer" - Burgerlijke sanctie voor de werkgever)
3-1774/3
p. 2 3-1774/3 p. 2 (PDF)
  3-1774/3
p. 3 3-1774/3 p. 3 (PDF)
   Strijd tegen fraude inzake kinderbijslag (Verplichting voor de overheidsinstellingen die zelf de kinderbijslag betalen aan hun personeel, gegevens i.v.m. de betalingen te integreren in de databank beheerd door de RKW in het kader van de wetgeving betreffende de Kruispuntbank)
3-1774/3
p. 3 3-1774/3 p. 3 (PDF)
   Uitvoering van het Generatiepact
3-1774/3
p. 7 3-1774/3 p. 7 (PDF)
  3-1774/3
p. 9 3-1774/3 p. 9 (PDF)
  3-1774/3
p. 10 3-1774/3 p. 10 (PDF)
   Verminderde financiering voor de betaling door het RIZIV van de uitgaven voor gedetineerden in ziekenhuizen
3-1774/3
p. 10 3-1774/3 p. 10 (PDF)
   Vermindering van de sociale bijdragen (Wijziging van de programmawet van 24 december 2002 en van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact : technische verbeteringen in de wetteksten van de nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers - Wijziging besluitwet 28 december 1944 : opheffing van het verbod om werkuitkeringen in het kader van activeringsmaatregelen te combineren met een startbaanovereenkomst)
3-1774/3
p. 5 3-1774/3 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de minst ontwikkelde landen (3-1507)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Annane
3-1507/4
p. 1-3 3-1507/4 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (3-1465)      
  Voorstel van de heren Destexhe, Lionel Vandenberghe en Roelants du Vivier en van de dames Talhaoui, Van de Casteele, de Bethune en Annane
3-1465/1
p. 1-3 3-1465/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPO's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen) (3-1877)      
  Amendement nr 17 van mevrouw Annane en de heer Galand
3-1877/2
p. 4 3-1877/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Galand en mevrouw Annane
3-1877/2
p. 4 3-1877/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 16 van mevrouw Annane c.s.
3-1877/2
p. 1-4 3-1877/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-2047)      
  Voorstel van de dames Zrihen, Hermans, Pehlivan, Annane en de Bethune
3-2047/1
p. 1-17 3-2047/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (3-1031)      
  Voorstel van mevrouw Annane
3-1031/1
p. 1-13 3-1031/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 39 tot 52 van mevrouw Annane
3-1031/3
p. 7-10 3-1031/3 p. 7-10 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor BelgiŽ (Belang van een goed meet- en evaluatie-instrument waarmee de sociaal-economische en ecologische ontwikkelingen kunnen getoetst worden op hun duurzaamheid - Rol van de Senaat) (3-1607)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Annane
3-1607/3
p. 1 3-1607/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Voorstel van de heer Cheffert en mevrouw Annane
3-1317/1
p. 1-4 3-1317/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria (3-1213)      
  Voorstel van de dames de Bethune, De Roeck, Van de Casteele en Annane en de heren Galand en Brotcorne
3-1213/1
p. 1-5 3-1213/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 22 van mevrouw Annane c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1213/5
p. 1-3 3-1213/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 28 van mevrouw Annane c.s.
3-1213/6
p. 1 3-1213/6 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-161
p. 13-22 3-161 p. 13-22 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
3-161
p. 22-25 3-161 p. 22-25 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-161
p. 25-27 3-161 p. 25-27 (PDF)
Voorstel van resolutie over het Belgisch beleid betreffende de hervorming van het bestuur en het beleid van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (3-1920)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van mevrouw Annane
3-1920/2
p. 1-3 3-1920/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (3-1602)      
  Amendementen nrs 13 tot 16 van mevrouw Annane en de heer Brotchi
3-1602/3
p. 1-4 3-1602/3 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (3-1957)      
  Voorstel van mevrouw Annane en de heer Brotchi
3-1957/1
p. 1-7 3-1957/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen (3-1347)      
  Voorstel van de dames Annane en de T'Serclaes
3-1347/1
p. 1-8 3-1347/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (3-2099)      
  Voorstel van mevrouw Annane c.s.
3-2099/1
p. 1-6 3-2099/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, gedaan te Londen op 11 november 1988 (3-1846)      
  Verslag van mevrouw Annane
3-1846/2
p. 1-3 3-1846/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Verslag van de dames De Roeck en Annane
3-1775/3
p. 1-33 3-1775/3 p. 1-33 (PDF)
   Activerend beleid bij herstructureringen - Wijziging wet 23 december 2005 betreffende het generatiepact : terugbetaling aan de werkgever van hetgeen hij meer betaald heeft aan inschakelingsvergoeding t.o.v. de gewone regels inzake opzeggingsvergoeding (Patronale RSZ-bijdragen)
3-1775/3
p. 14 3-1775/3 p. 14 (PDF)
   Adoptiepremie voor adopties door personen van hetzelfde geslacht
3-1775/3
p. 18 3-1775/3 p. 18 (PDF)
  3-1775/3
p. 19 3-1775/3 p. 19 (PDF)
  3-1775/3
p. 19 3-1775/3 p. 19 (PDF)
   Arbeidsduur van het varend personeel in de burgerluchtvaart
3-1775/3
p. 12 3-1775/3 p. 12 (PDF)
   Begrotingsfonds voor gezondheid en kwaliteit van dieren en dierlijke producten en Begrotingsfonds voor productie en bescherming van planten en plantaardige producten : bevoorrechte schuldeisers
3-1775/3
p. 6 3-1775/3 p. 6 (PDF)
   Bekrachtiging KB 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
3-1775/3
p. 6 3-1775/3 p. 6 (PDF)
   Bekrachtiging KB van 31 oktober 2005 tot wijziging van het KB van 21 december 1999 betreffende de verplichte bijdragen aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden
3-1775/3
p. 6 3-1775/3 p. 6 (PDF)
   Bekrachting KB 31 oktober 2005 tot wijziging van het KB van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar runderen gehouden worden
3-1775/3
p. 6 3-1775/3 p. 6 (PDF)
   Betaald educatief verlof : hoger onderwijs (Bachelor en master opleidingen)
3-1775/3
p. 14 3-1775/3 p. 14 (PDF)
   Betere invordering van socialezekerheidsbijdragen : wijziging wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
3-1775/3
p. 3-4 3-1775/3 p. 3-4 (PDF)
   De actie "Internet voor iedereen"
3-1775/3
p. 22 3-1775/3 p. 22 (PDF)
  3-1775/3
p. 24 3-1775/3 p. 24 (PDF)
   Duurzame ontwikkeling : taakverdeling tussen de federale actoren - FOD en Federaal Planbureau
3-1775/3
p. 17-18 3-1775/3 p. 17-18 (PDF)
  3-1775/3
p. 25-26 3-1775/3 p. 25-26 (PDF)
   Duurzame ontwikkeling : wijziging wet 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid (Voorbereiding van het voorontwerpplan door de Commissie i.p.v. door het Federaal Planbureau)
3-1775/3
p. 17-18 3-1775/3 p. 17-18 (PDF)
  3-1775/3
p. 18 3-1775/3 p. 18 (PDF)
  3-1775/3
p. 25-26 3-1775/3 p. 25-26 (PDF)
   Gepensioneerde die zich in het buitenland wenst te vestigen - Overmaken van het pensioen
3-1775/3
p. 21 3-1775/3 p. 21 (PDF)
   Gezinsbijslag (Adoptie van een kind ; begin van toekenning van kinderbijslag ; aanwijzing van de voorrangsgerechtigde rechthebbende)
3-1775/3
p. 3 3-1775/3 p. 3 (PDF)
  3-1775/3
p. 18 3-1775/3 p. 18 (PDF)
  3-1775/3
p. 19 3-1775/3 p. 19 (PDF)
   Inkomensgarantie voor ouderen : in aanmerking te nemen bestaansmiddelen - Rijksdienst voor Pensioenen
3-1775/3
p. 7-8 3-1775/3 p. 7-8 (PDF)
  3-1775/3
p. 20 3-1775/3 p. 20 (PDF)
   Inning van retributies verbonden aan de identificatie van dieren
3-1775/3
p. 6 3-1775/3 p. 6 (PDF)
   Koloniale en overzeese sociale zekerheid - Pensioenen
3-1775/3
p. 9-10 3-1775/3 p. 9-10 (PDF)
  3-1775/3
p. 20-21 3-1775/3 p. 20-21 (PDF)
  3-1775/3
p. 22 3-1775/3 p. 22 (PDF)
   Leeftijdsdiscriminatie - Personeel van de Krijgsmacht
3-1775/3
p. 17 3-1775/3 p. 17 (PDF)
   Moeilijke zwangerschap : verlenging nabevallingsrust
3-1775/3
p. 4 3-1775/3 p. 4 (PDF)
  3-1775/3
p. 15 3-1775/3 p. 15 (PDF)
  3-1775/3
p. 18 3-1775/3 p. 18 (PDF)
  3-1775/3
p. 19 3-1775/3 p. 19 (PDF)
   Pensioen : bonus gelinkt aan de evolutie van de welvaart
3-1775/3
p. 21 3-1775/3 p. 21 (PDF)
   Samenloop van vergoedingen bij arbeidsongevallen met een pensioen
3-1775/3
p. 17 3-1775/3 p. 17 (PDF)
   Samenloop van vergoedingen voor beroepsziekten met een pensioen of uitkering toegekend wegens arbeidsongeval voor 1984-1991 en 1991-2007
3-1775/3
p. 16 3-1775/3 p. 16 (PDF)
   Samenloop van vergoedingen voor beroepsziekten met een pensioen voor 1983-1984
3-1775/3
p. 16 3-1775/3 p. 16 (PDF)
   Schrappen van het Tewerkstellingsfonds
3-1775/3
p. 13 3-1775/3 p. 13 (PDF)
   Sociaal statuut van de zeevisser : gewaarborgd minimumloon
3-1775/3
p. 11 3-1775/3 p. 11 (PDF)
   Telewerk (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten : CAO nr 85 - Wijziging wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen : CAO nr 85)
3-1775/3
p. 11 3-1775/3 p. 11 (PDF)
  3-1775/3
p. 22-23 3-1775/3 p. 22-23 (PDF)
  3-1775/3
p. 24 3-1775/3 p. 24 (PDF)
   Uitbreiding van het suppletief sociaal statuut voor lokale mandatarissen tot voorzitters van verenigingen van gemeenten en voorzitters van verenigingen van OCMW's
3-1775/3
p. 4-5 3-1775/3 p. 4-5 (PDF)
   Wettelijke hypotheek - Verplichting voor de instanties (notarissen, gerechtsdeurwaarders e.a.) belast met een (on)roerende verkoop de inningsinstellingen van de sociale bijdragen ervan in kennis te stellen - Dwangbevel
3-1775/3
p. 7 3-1775/3 p. 7 (PDF)
   Wijziging KB 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
3-1775/3
p. 5-6 3-1775/3 p. 5-6 (PDF)
  3-1775/3
p. 18-19 3-1775/3 p. 18-19 (PDF)
   Wijziging welzijnswet 4 augustus 1996 - Schrapping van de vereiste dat de voorzitter van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk niet onder het hiŽrarchisch gezag van een minister mag staan (Toelaten van ambtenaren als voorzitter)
3-1775/3
p. 14-15 3-1775/3 p. 14-15 (PDF)
   Wijziging wet 12 april 1960 tot instelling van het ambt van afgevaardigde-werkman bij het toezicht in de groeven en graverijen
3-1775/3
p. 15-16 3-1775/3 p. 15-16 (PDF)
   Wijziging wet 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie
3-1775/3
p. 12-13 3-1775/3 p. 12-13 (PDF)
  3-1775/3
p. 24 3-1775/3 p. 24 (PDF)
   Wijziging wet 21 mei 1991 tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht - EG-ambtenaren
3-1775/3
p. 8-9 3-1775/3 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en BosniŽ-Herzegovina, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sarajevo op 3 maart 2004 (3-989)      
  Verslag van mevrouw Annane
3-989/2
p. 1-2 3-989/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005 (3-2045)      
  Verslag van mevrouw Annane
3-2045/2
p. 1-3 3-2045/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht op een overlevingspensioen betreft (Opheffing van de discriminatie tussen de administratieve behandeling van de begunstigde van een overlevingspensioen onder de werknemersregeling dan wel onder de zelfstandigenregeling) (3-1124)      
  Verslag van mevrouw Annane
3-1124/3
p. 1-3 3-1124/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 6ter in de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Openbaarheid van de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State over de voorontwerpen van besluiten) (3-1253)      
  Voorstel van de heer Cheffert en mevrouw Annane
3-1253/1
p. 1-4 3-1253/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op de cumulatie van inkomsten uit arbeid en rust- en overlevingspensioenen (Afschaffing van de beroepsinkomensgrenzen voor gepensioneerden die nog willen of moeten blijven werken) (3-1205)      
  Voorstel van mevrouw Annane
3-1205/1
p. 1-8 3-1205/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen (teneinde de mening te kennen van de senioren inzake materies waarvoor de federale overheid bevoegd is namelijk de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de mobiliteit) (3-1641)      
  Verslag van mevrouw Annane
3-1641/2
p. 1-8 3-1641/2 p. 1-8 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Annane
3-1641/4
p. 1-6 3-1641/4 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Senioren (Deelname aan het maatschappelijk leven) (3-1027)      
  Verslag van mevrouw Annane
3-1027/5
p. 1 3-1027/5 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor de sector van de senioren (3-1543)      
  Verslag van mevrouw Annane
3-1543/3
p. 1 3-1543/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Kruispuntbank van honden en tot instelling van een Adviesraad inzake gevaarlijke honden (Opleggen van bepaalde voorwaarden aan de eigenaar van een hond - Bevoegdheid van de burgemeester) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen) (3-697)      
  Amendementen nrs 10 tot 14 van mevrouw Annane
3-697/4
p. 1-3 3-697/4 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 67 en 68 van mevrouw Annane en de heer Cheffert
3-697/6
p. 12-13 3-697/6 p. 12-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen (3-1609)      
  Voorstel van de dames Defraigne en Annane en de heren Roelants du Vivier, Collas, Cheffert, Destexhe en Brotchi
3-1609/1
p. 1-5 3-1609/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en tot invoering van een partnerschapsovereenkomst voor senioren (Vergrijzing van de bevolking - Aanmoediging van de tewerkstelling van oudere werknemers - Personen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt - Doorstorting van de solidariteitsbijdrage aan het Zilverfonds) (3-1148)      
  Voorstel van mevrouw Annane
3-1148/1
p. 1-11 3-1148/1 p. 1-11 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999