Register betreffende "grensarbeider" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren :
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene beleidsnota inzake werk (Stijging van de tewerkstelling van personen met een handicap; openbaar ambt; wegwerken van de werkloosheidsvallen - Combinatie tussen arbeid en gezin; levenslooprekening; uitbreiding van het ouderschapsverlof, het moederschapsverlof en het vaderschapsverlof; uitwerking van een sui generis statuut voor de onthaalouders - Discriminatie van grensarbeiders - Begeleidingsplan van de werklozen; sancties - Regularisatie van mensen zonder papieren - Project "Alliantie voor werk en milieu" - Overleg met de deelstaten - Wijziging van de wetgeving inzake studentenarbeid - Vorming en permanente vorming van de werknemers - Bevordering van de interregionale mobiliteit van werknemers en werkzoekenden; mobiliteitspremie - Roken en avond- en weekendwerk in de horecasector - Vereenvoudiging van de verschillende werkgelegenheidsplannen - Uitbreiding van de lijst van beroepsziekten - Positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt - Diensten-cheques; misbruik en controle - Kinderopvang; psychische problemen van jongeren - Tewerkstelling van migranten - Activatie 50-plussers) (4-718)      
  Verslag van mevrouw Anne Delvaux
4-718/1
p. 1-16 4-718/1 p. 1-16 (PDF)
Belastingsverdrag tussen BelgiŽ en Nederland "ter vermijding van dubbele belasting" - Gevolgen voor de werkgeversorganisaties - Onevenwichtig karakter (Gevolgen voor de grensarbeiders - Negatieve reacties van de Vlaamse werkgeversorganisaties - Krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt) (2-1652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2427-2429 2-46 p. 2427-2429 (PDF)
Belgisch-Franse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Herziening - Onderhandelingen - Gebruik van formulier "276 Front./Grens" door de grensarbeiders die in Frankrijk wonen (3-6317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9065 3-83 p. 9065 (PDF)
Belgisch-Franse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Herziening - Onderhandelingen - Opheffing van de zogenaamde "45 dagen"-regel voor de grensarbeiders (3-6315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9062-9063 3-83 p. 9062-9063 (PDF)
Belgisch-Franse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Herziening - Onderhandelingen - Stand van zaken (Grensarbeiders) (3-6318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9065-9067 3-83 p. 9065-9067 (PDF)
Belgische grensarbeiders - Compensatievergoeding - Ingediende aanvragen (Tewerkstelling in Frankrijk) (2-557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Santkin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 668-669 2-15 p. 668-669 (PDF)
Belgische grensarbeiders - Herziening van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 355 1-8 p. 355 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 433-434 1-9 p. 433-434 (PDF)
De aanhoudende vertragingen van de treinen naar Luxemburg (Gevolgen voor de grensarbeiders e.a. - Lijn 162) (5-1857)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 19-23 5-124 COM p. 19-23 (PDF)
De aanpassing van de berekening van de personenbelasting als ťťn van de echtgenoten in Luxemburg werkt (Toepassing van jurisprudentie) (2-54)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-15
p. 26-27 2-15 p. 26-27 (PDF)
De aanpassing van de berekening van de personenbelasting wanneer ťťn van de echtelieden in Luxemburg werkt (Toepassing van jurisprudentie) (2-322)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-63
p. 20-21 2-63 p. 20-21 (PDF)
De aftrekbaarheid van ziekenfondsbijdragen door grensarbeiders in Nederland (Arrest Europese Hof van Justitie - Administratieve commentaar) (3-719)      
  Mondelinge vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-116
p. 11-12 3-116 p. 11-12 (PDF)
De berekening van differentiŽle kinderbijslagen voor Belgische grensarbeiders in Luxemburg (Uitkeringen voor loopbaanonderbreking - Toepassing van de regels van cumulatie) (4-148)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 63-64 4-20 p. 63-64 (PDF)
De discussie betreffende de financiŽle bijstand voor hogere studies van het Groothertogdom tijdens de Europese Top over sociale zekerheid (Gevolgen voor de grensarbeiders - Afschaffing van de kinderbijslag voor kinderen ouder dan 18 die hogere studies volgen) (5-51)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 30-31 5-4 COM p. 30-31 (PDF)
De door BelgiŽ gesloten overeenkomsten betreffende de grensoverschrijdende politiesamenwerking (Bilaterale overeenkomst tot vestiging van een Duits politiebureau in Eupen - Akkoord gesloten met Duitsland en Nederland m.b.t. voetbalkampioenschap Euro 2000 - Grensarbeiders) (2-224)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-40
p. 9-11 2-40 p. 9-11 (PDF)
De douanecontrole op voertuigen die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ingeschreven (Strijd tegen fraude - Houding van de douane tegenover grensarbeiders) (5-642)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-70
p. 13-15 5-70 p. 13-15 (PDF)
De financiŽle compensaties toegekend in het kader van de Frans-Belgische belastingovereenkomst (Inkomsten voor de grensgemeenten) (4-990)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-103
p. 21-22 4-103 p. 21-22 (PDF)
De fiscale regeling voor grensarbeiders (Regio Doornik-Moeskroen - Discriminatie Belgische grensarbeiders tewerkgesteld in Frankrijk - Voorontwerp nieuwe overeenkomst) (3-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 20-22 3-44 p. 20-22 (PDF)
De fiscale status van de grensarbeiders en de eventuele wijziging van het bilaterale belastingverdrag (4-89)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 55-57 4-16 p. 55-57 (PDF)
De gemeentebelastingen en de burgers van de Europese Unie (Zetelakkoorden - Dubbelbelastingverdragen - Grensarbeiders - Opcentiemen op personenbelasting en onroerende voorheffing) (1-599)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-239
p. 7001-7004 1-239 p. 7001-7004 (PDF)
De gevolgen van de Luxemburgse werkloosheid in BelgiŽ (Grensoverschrijdende maatregelen om werklozen opnieuw aan werk te helpen) (4-859)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 55-56 4-75 p. 55-56 (PDF)
De gevolgen van de herziening van het dubbelbelastingverdrag BelgiŽ-Nederland voor de grensgemeenten (2-28)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-18
p. 23-25 2-18 p. 23-25 (PDF)
De gevolgen voor de Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders van de beslissing van de Luxemburgse regering om "financiŽle bijstand van de Staat voor hogere studies" aan te bieden (Afschaffing van de kinderbijslag voor kinderen ouder dan 18 die hoger onderwijs volgen) (5-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 40-42 5-5 p. 40-42 (PDF)
De invaliditeitspensioenen van grensarbeiders (CoŲrdinatieproblemen tussen het RIZIV en zijn buitenlandse tegenhangers) (5-874)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-93
p. 20-22 5-93 p. 20-22 (PDF)
De mobiliteit van werknemers (Vacante betrekkingen in Vlaanderen - Probleem van interregionale mobiliteit - Problematiek van de belasting op arbeid) (4-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 46-47 4-18 p. 46-47 (PDF)
De nadelige gevolgen van het Belgisch-Duitse akkoord waarbij de dubbele belasting wordt uitgesloten (Grensarbeiders) (3-308)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-57
p. 16-18 3-57 p. 16-18 (PDF)
De onderhandelingen in het kader van de herziening van de Belgisch-Franse overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting (Grensarbeiders) (3-2187)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 23-25 3-208 p. 23-25 (PDF)
De overeenkomsten met het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk tot het vermijden van dubbele belasting van de grensarbeiders (Inkomensverlies voor de Belgische gemeenten) (5-2406)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 21-23 5-164 COM p. 21-23 (PDF)
De problematiek van de Belgische grensarbeiders in Nederland      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Dehaene, eerste minister
1-75
p. 2001-2002 1-75 p. 2001-2002 (PDF)
De problematiek van de grensarbeiders (1-520)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Verdaging
1-196
p. 5684 1-196 p. 5684 (PDF)
De roaming-tarieven voor gsm's in de grensgebieden (Gebruik van buitenlandse netwerken) (3-2010)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 71-72 3-195 p. 71-72 (PDF)
De situatie van de Belgische gepensioneerden die een Duitse rente ontvangen (Belasting door Duitsland gevorderd - Grensarbeiders - Aanpassing van de Belgische fiscale fiches voor personen die een pensioen als gezinshoofd bezitten) (5-459)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-50
p. 14-16 5-50 p. 14-16 (PDF)
De sociale zekerheid van de grensarbeiders      
  Mondelinge vraag van de heer G. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-100
p. 2654-2655 1-100 p. 2654-2655 (PDF)
De tarifering van de treintrajecten tussen BelgiŽ en Luxemburg (Reizigersvervoer - Noodzaak om voorkeurtarieven in te voeren) (4-749)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 31-33 4-75 p. 31-33 (PDF)
De tegemoetkoming van Luxemburgse werkgevers voor grensoverschrijdende trajecten (Tarifering van de treintrajecten BelgiŽ-Luxemburg - Noodzaak om voorkeurtarieven in te voeren - Wenselijkheid van een bilateraal akkoord over de werkgeversbijdragen in de kosten voor woon-werkverkeer - Erkenning van het station van Virton als grensstation) (4-813)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-79
p. 17-19 4-79 p. 17-19 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de wet van 22 december 1998 betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (2-117)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-26
p. 19-21 2-26 p. 19-21 (PDF)
De toepassing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid op de Belgisch-Franse grensarbeiders      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-27
p. 605-606 1-27 p. 605-606 (PDF)
De toepassing van het principe van verhoudingsgewijze vermindering van de inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten zijn vrijgesteld (Dubbele belasting met Luxemburg) (1-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-249
p. 7208-7209 1-249 p. 7208-7209 (PDF)
De weerslag van de nieuwe Nederlandse zorgverzekering op grensarbeiders (Negatieve weerslag - Dubbele sociale bijdragen) (3-924)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-142
p. 19-20 3-142 p. 19-20 (PDF)
Discriminatie van de grensarbeiders - Afschaffen van het statuut (1-1138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4057-4058 1-78 p. 4057-4058 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-80
p. 4206-4208 1-80 p. 4206-4208 (PDF)
Dubbelbelastingverdrag tussen BelgiŽ en Nederland - Belgische grensarbeiders - Negatieve gevolgen (Benadeling van de gehuwde ťťnverdieners met meerdere kinderen ten laste - Fiscale compensatie) (3-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 427-428 3-6 p. 427-428 (PDF)
Een mogelijk nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ (Gezinspensioen - Zie ook vraag om uitleg 5-4738) (5-1202)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-129
p. 38-39 5-129 p. 38-39 (PDF)
Fachkršfte - Fachkršftemangel - Arbeitsmarkt - Grenzgšnger - MaŖnahmen Geschoolde arbeidskrachten - Tekort aan geschoold personeel - Arbeidsmarkt - Grensarbeiders - Maatregelen (7-1351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1351
Fachkršftemangel - Gefšhrdung des Wirtschaftsstandortes - MaŖnahmen Tekort aan geschoolde arbeidskrachten - Bedreiging van de economische aantrekkelijkheid - Maatregelen (7-1357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1357
Frans-Belgische Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Inwoners van de Franse grensstreek - Bedrijfsvoorheffing - Inhouding (3-6316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9063-9065 3-83 p. 9063-9065 (PDF)
Grensarbeiders - Belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen - Toewijzing pro rata - Feitelijke benadeling (5-6194)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6194
  SV 5-6194
Grensarbeiders - Belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen - Toewijzing pro rata - Feitelijke benadeling (5-7508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7508
  SV 5-7508
Grensarbeiders - Fiscale overeenkomst tussen BelgiŽ en Nederland (Toepassing op de grensarbeiders aan de Belgische-Franse grens) (2-1097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1469 2-30 p. 1469 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1583-1584 2-32 p. 1583-1584 (PDF)
Grensarbeiders - Franse gastarbeiders - Pensioen - Attest van leven - Jaarlijks bewijs bestemd aan de Franse overheid - Administratieve vereenvoudiging - Maatregelen (7-1160)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Fournier aan mevrouw Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
   Antwoord
SV 7-1160
Grensarbeiders - Groothertogdom Luxemburg - Kinderbijslagen - Afschaffing (5-136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-136
  SV 5-136
Grensarbeiders - Nieuw belastingsverdrag met Nederland - Discriminatie (2-633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 797-798 2-18 p. 797-798 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1012 2-22 p. 1012 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1625-1626 2-33 p. 1625-1626 (PDF)
Grensarbeiders - Ongevallen op weg van en naar het werk - Aanpassing van de wetgeving (2-2244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3271-3272 2-59 p. 3271-3272 (PDF)
Grensarbeiders - Telewerk - Fiscale en sociale statuut - Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) - Onderhandelingen - Aantal toegestane telewerk dagen - Discriminatie - Overleg met de buurlanden (7-1281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coenegrachts aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1281
Grensarbeiders - Telewerk - Fiscale en sociale statuut - Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) - Onderhandelingen - Aantal toegestane telewerk dagen - Discriminatie - Overleg met de buurlanden (7-1282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coenegrachts aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1282
Grensarbeiders - Telewerk - Fiscale en sociale statuut - Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) - Onderhandelingen - Aantal toegestane telewerk dagen - Discriminatie - Overleg met de buurlanden (7-1304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coenegrachts aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1304
Grensarbeiders - Verplaatsingen buiten de grensstreek (Fiscaal stelsel - De 45-dagenregel) (3-5419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7202-7203 3-70 p. 7202-7203 (PDF)
Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel (4-46)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-46
  SV 4-46
Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel (4-47)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 4-47
  SV 4-47
Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel (4-48)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-48
  SV 4-48
Grensarbeiders BelgiŽ-Luxemburg - Invaliditeit      
  Schriftelijke vraag van de heer Bock aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2782-2783 1-55 p. 2782-2783 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-75
p. 3918 1-75 p. 3918 (PDF)
Grensarbeiders die in het groothertogdom Luxemburg werken - Grondslag van de berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid      
  Schriftelijke vraag van de heer G. Charlier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1137-1138 1-23 p. 1137-1138 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1195-1196 1-24 p. 1195-1196 (PDF)
Grensarbeidersregeling - Belastingontduiking - Fiscale emigratie - Cijfergegevens (4-3419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Leterme aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3419
  SV 4-3419
Grensarbeidersregeling - Overeenkomsten tussen de Franse en de Belgische belastingadministraties - Stand van zaken (4-3418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Leterme aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3418
  SV 4-3418
Grensoverschrijdende samenwerking - Nederland (4-4654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4654
  SV 4-4654
Grensoverschrijdende samenwerking - Nederland (4-6021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6021
  SV 4-6021
Groothertogdom Luxemburg - Kinderbijslag - Studiebeurzen - Wijziging van de wetgeving - Belgische grensarbeiders - Rijksdienst voor Kinderbijslag - Budgettaire weerslag (5-6993)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6993
  SV 5-6993
Groothertogdom Luxemburg - Wet 6148 - Grensarbeiders - Kinderbijslag - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Budgettaire impact (5-7341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7341
  SV 5-7341
Het dubbelbelastingverdrag tussen BelgiŽ en Nederland (Gevolgen voor de grensarbeiders) (2-625)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-119
p. 14-17 2-119 p. 14-17 (PDF)
Het herziene dubbelbelastingverdrag BelgiŽ-Nederland en de gemeenten (2-325)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-96
p. 65-68 2-96 p. 65-68 (PDF)
Het nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ (Pensioenen - Zie ook mondelinge vraag 5-1202) (5-4738)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-298 COM
p. 4-5 5-298 COM p. 4-5 (PDF)
Het protocolakkoord inzake de wijziging van de regeling die van toepassing is op de grensarbeiders (Dubbelbelastingverdrag - Regels inzake pensioenen en lonen uit de overheidssector) (3-2250)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 52-54 3-212 p. 52-54 (PDF)
Het toekennen van de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste van grensarbeiders (5-11373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11373
  SV 5-11373
Het uitstel van de toepassing van het protocolakkoord betreffende het statuut van de grensarbeiders (Nieuw Belgisch-Frans protocolakkoord dat voorziet in de opheffing van de overeenkomst van 10 maart 1964 - Fiscaal stelsel van de werknemers - Schaarste aan werkkrachten in Vlaanderen - Intergewestelijke mobiliteit) (4-262)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-27
p. 13-16 4-27 p. 13-16 (PDF)
In Nederland werkende grensarbeiders - Kinderbijslag - Reisvergoeding      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1235 1-25 p. 1235 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1363-1364 1-28 p. 1363-1364 (PDF)
Internationale chauffeurs - Grensarbeiders - Dubbelbelasting      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 785-786 1-16 p. 785-786 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1156-1557 1-23 p. 1156-1557 (PDF)
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Site Stockem - Overplaatsing van de activiteiten naar de werkplaats van Aarlen - Eventueel toekomstige park & ride (P+R) (6-959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-959
Nederland - Besparingen op pensioenen - Effect op Belgen die van een Nederlands pensioen genieten (5-1392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1392
  SV 5-1392
Nederland - Besparingen op pensioenen - Gevolgen voor Belgische onderdanen die een Nederlands pensioen genieten (5-2115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2115
  SV 5-2115
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  a. SOCIALE ZAKEN [Responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid : wijzigingen KB 3 april 1997 wat betreft de bestuursovereenkomsten (positieve en negatieve sancties ) en de werkingsuitgaven (opheffing van het onderscheid tussen vaste en variabele uitgaven) - Aanpassing van het indexeringsmechanisme voor sommige sociale uitkeringen (Onderscheid tussen uitkeringsgerechtigden naargelang het tijdstip van uitbetaling) - Wijziging art. 7 wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen voor kinderbijslag (Samenstelling van het beheerscomitť van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers) - Wijziging artikelen 66 en 102 samengeordende wetten op de kinderbijslag der loontrekkenden (Aanwijzing van de rechthebbende) (Situatie van de Nederlandse en Franse grensarbeiders op het gebied van de kinderbijslag) - Wijziging arbeidsongevallenwet (Afzonderlijke polissen voor arbeiders, bedienden en huispersoneel) (Invordering van verhogingen en verwijlintresten op bepaalde bedragen) - Wijziging wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Beheer van de financiŽle middelen die dienen voor de financiering van de kinderbijslagen in de lokale besturen) - Opdrachten inzake informatiebeheer en - veiligheid toevertrouwd door FEDICT aan de Kruispuntbank ; financiering - Wijzigingen gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (FinanciŽle middelen voor prestaties van klinische biologie en medische beeldvorming)]
2-800/1
p. 1 2-800/1 p. 1 (PDF)
  b. TEWERKSTELLING [Participatiefonds : uitbreiding van de toegangsvoorwaarden voor de startlening tot de werklozen die zich als zelfstandige willen vestigen ; sociaal overleg binnen het Fonds - Financiering van het educatief verlof ; overdracht van de middelen naar de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling] FINANCIEN [ Handhaving van de verlaagde roerende voorheffing van 15 % wanneer AFV-aandelen worden omgeruild n.a.v. belastingneutrale fusie of splitsing van vennootschappen ; niet-terugwerkende kracht - Wijziging van de samenstelling van de commissie die toezicht houdt op de verrichtingen van de Amortisatiekas - Overname door de Staat van de leningen door de NV BELFIN afgesloten ter herstructurering van Sabena - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid : transfer van het totaal bedrag van de opbrengst van de belasting van de voordelen inzake stock options naar de RSZ-globaal beheer ; verhoogde financiering van de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor de politionele luik van de veiligheidscontracten] TELECOMMUNICATIE, OVERHEIDSBEDRIJVEN EN PARTICIPATIES [Wegwerking van het gunsttarief voor de pers en bepaalde persagentschappen maar vervanging door een nieuw specifiek telefoontarief - Nummeroverdraagbaarheid in de mobilofonie - Regularisatie van de benoeming van ambtenaren bij de BIPT - Overdracht door de Regie der Gebouwen van gebouwen van het federaal niveau naar de lokale politiezones] MIDDENSTAND EN LANDBOUW [Toegewezen ontvangsten en gemachtigde uitgaven voor het Landbouwfonds]
2-800/1
p. 1 2-800/1 p. 1 (PDF)
  c. LANDSVERDEDIGING [Oprichting van een begrotingsfonds voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding van materieel of onroerende goederen - Tenlasteneming van de sociale communicaties en postzendingen, van de risico's verzekering en de hospitalisatieverzekering - FinanciŽle hulp aan onbemiddelde buitenlandse stagiairs - Financiering van het Nationaal Geografisch Instituut - Oprichting van een staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met de horeca-activiteiten van het departement - Kostloze gezondheidszorg voor de personeelsleden van Landsverdediging - Overheidsopdrachten, met name in het kader van de internationale samenwerking] KANSELARIJ EN ALGEMENE DIENSTEN [Oprichting van een staatsdienst met afzonderlijk beheer voor de uitbating van het Internationaal Perscentrum] OPENBAAR AMBT [Copernicushervorming : wijziging van de terminologie van de wetgeving en reglementering van de overdracht van goederen en personeel van of naar instellingen van openbaar nut] BUITENLANDSE ZAKEN [Oprichting van begrotingsfondsen binnen de begroting van de federale politie voor de uitrusting en kledij van de politiemensen en de administratieve en logistieke ondersteuning] MOBILITEIT EN VERVOER [Wijziging van het Fonds voor de verbetering van de controle- en inspectiemiddelen van de luchtvaart (FVCIML) - Oprichting van een fonds voor de inrichting van het Gewestelijk Express Net (GEN) in en rond Brussel] MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE [(Wijzigingen van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten : ambtshalve verzaking, bij het overlijden van de mindervalide, van de eventueel nog niet teruggevorderde bedragen ; verjaringstermijnen bij terugvordering van onverschuldigde tegemoetkomingen) - (Openstelling van de sportaccomodatie van het opvangcentrum te Westende voor bepaalde sportverenigingen, oprichting van een Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers en oprichting van een Europees vluchtelingenfonds)]
   Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-800/1
p. 1 2-800/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 8 van de heer Dallemagne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-800/8
p. 1 2-800/8 p. 1 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-800/10
p. 1 2-800/10 p. 1 (PDF)
  Evocatie
2-132
p. 43 2-132 p. 43 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  b. PENSIOENEN (Artikelen 85 tot 99) [Aanvullende pensioenen van beroepssporters - Pensioencomplement grens- en seizoenwerknemers - Pensioenregeling en aanvullende pensioenen zelfstandigen - Sociaal statuut meewerkende echtgenoot]
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-424/1
p. 42-49 3-424/1 p. 42-49 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
   RVA (Financiering van het samenwerkingsakkoord sociale economie - Erkenning van PWA's in het kader van de dienstencheques - Verjaringstermijnen voor de terugvordering van bepaalde uitkeringen)
3-966/3
p. 21-22 3-966/3 p. 21-22 (PDF)
Overeenkomst tussen Frankrijk en BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belastingen - Avenant - Grensarbeiders - Beroepsinkomsten - Aanvullende gemeentebelasting - Bepaling - Bedrag voor de gemeenten - Raming (4-6767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6767
  SV 4-6767
Pensioenen - Besparingsmaatregelen van de Nederlandse regering - Gevolgen voor Belgische onderdanen die een Nederlands pensioen genieten (5-2407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-2407
  SV 5-2407
Pensioenen - Voorlopige pensioenberekening - Aanvraagformulier (Tewerkstelling als grensarbeider - Bijkomend pensioenrecht - Sociale uitkering - Uittreksel uit de geboorteakte en militiegetuigschrift) (3-1728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2051-2052 3-30 p. 2051-2052 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2375-2377 3-33 p. 2375-2377 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Toegang - Werkloosheidperiode in het buitenland - Aanvaardbare periode - Recht op werkloosheidsuitkeringen (5-9383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9383
  SV 5-9383
Problemen van de in Nederland werkende Belgische grensarbeiders - Sociale zekerheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 362 1-8 p. 362 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 758 1-15 p. 758 (PDF)
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (1998-1999)      
  Aanbevelingen inzake de problematiek van de grensarbeiders en betreffende de Euro 2000
1-212
p. 6180 1-212 p. 6180 (PDF)
Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Uitgeslotenen van het recht op uitkering daar ze rechthebbenden zijn krachtens een andere Belgische buitenlandse regeling (1-1261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4236 1-81 p. 4236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4328 1-82 p. 4328 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland (5-527)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Alain Courtois, Gťrard Deprez en Richard Miller
5-527/1
p. 1-8 5-527/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van de gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen (Mogelijkheid om de Duitse inkomsten gedeeltelijk vrij te stellen - Regeling van de onbeperkte belastingplicht) (5-1711)      
  Voorstel van de heer Louis Siquet
5-1711/1
p. 1-4 5-1711/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Ahmed Laaouej c.s.
5-1711/2
p. 1-2 5-1711/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1711/3
p. 1-39 5-1711/3 p. 1-39 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-1711/4
p. 1-2 5-1711/4 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-74
p. 60-63 5-74 p. 60-63 (PDF)
  Stemming
5-74
p. 69-70 5-74 p. 69-70 (PDF)
  5-74
p. 76 5-74 p. 76 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de sociale zekerheid van grensarbeiders (tewerkgesteld in Nederland) (1-537)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-537/1
p. 1 1-537/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de senaat
1-537/2
p. 1 1-537/2 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
1-97
p. 2566 1-97 p. 2566 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van het avenant, ondertekend te Brussel op 8 februari 1999, bij de overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 (Grensarbeiders) (2-487)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-487/1
p. 1 2-487/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-487/2
p. 1 2-487/2 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-59
p. 80 2-59 p. 80 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (1-1282)      
  a.(Richtsnoeren van de Europese Top van Luxemburg) (Jongerenstage - Voordeelbanenplan : inschakeling langdurig werklozen op de arbeidsmarkt - Activering van de werkloosheidsuitkeringen : Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie; vrijstelling werkgeversbijdragen mijnwerkers - Verlaging van de sociale lasten : Maribel; non-profitsector; CAO inzake vorming en tewerkstelling; arbeidsherverdeling - Betaald educatief verlof - Nieuwe arbeidsorganisatie : arbeidsherverdelende bijdrageverminderingen en compenserende aanwervingen; 4-dagenweek - Uitgifte van aandelen met prijsreductie en stock-options : WIB - Dienstencheques : binnenhuisschilderwerken en behangen - Sociale balans - Sociale inschakelingseconomie : bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden; fiscaal statuut van de intresten en dividenden; vennootschapsbelasting - Non-profitsector : samenstelling Centrale Raad voor het Bedrijfsleven; sociale Maribel : groepering van werkgevers inzake tijdelijke arbeid en uitzendarbeid, mutualisering, RSZ-PPO - Plus-1, plus-2, plus-3-plan : uitzendarbeid - Loopbaanonderbreking)
1-1282/1
p. 1 1-1282/1 p. 1 (PDF)
  b.(Diverse bepalingen : wet van 30 juni 1971 betreffende administratieve geldboeten bij inbreuk op sociale wetten; KB nr 5 van 23 oktober 1978 betreffende bijhouden van sociale documenten : aanwezigheidsregister; besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders : compensatievergoeding grensarbeiders in Frankrijk; wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders : interne compensatie voor de kosten van de financiering van de sociale zekerheid; pool zeelieden ter koopvaardij : vermindering sociale bijdragen; leerlingwezen; interprofessionneel akkoord 1999-2000 : werklozen, risicogroepen, stage der jongeren en aanwerving van mindervaliden, halftijds brugpensioen, dubbel vakantiegeld; financiering van het begeleidingsplan voor werklozen; tijdelijke werkloosheid en wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten : schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens slecht weer of bij gebrek aan werk wegens economische oorzaak) (Zie ook doc. Senaat 1-1283)
   Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1282/1
p. 1 1-1282/1 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot (Aanpassing van de bijzondere regels betreffende de berekening van het pensioen - Wanneer het bedrag van het wettelijk pensioen toegekend ten laste van een buitenlandse pensioenregeling vermindert, wordt de aanvulling op het Belgisch pensioen enkel vermeerderd indien deze vermindering het gevolg is van een wijziging van de verzekeringstijdvakken die in aanmerking worden genomen voor de berekening van dit buitenlands pensioen) (5-2862)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-2862/1
p. 1 5-2862/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Andrť du Bus de Warnaffe
5-2862/2
p. 1-8 5-2862/2 p. 1-8 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-2862/3
p. 1 5-2862/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 49-51 5-150 p. 49-51 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-150
p. 51 5-150 p. 51 (PDF)
  Evocatie
5-151
p. 104 5-151 p. 104 (PDF)
  Stemming
5-151
p. 14 5-151 p. 14 (PDF)
  5-151
p. 85 5-151 p. 85 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zx. BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGE : Begrip "gezin" - Opheffing bijzonder regime grensarbeiders : dubbelbelastingverdragen met Nederland en Duitsland (artikelen 184 en 190) Wijziging artikel 107, wet 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen
3-1493/1
p. 81 3-1493/1 p. 81 (PDF)
  3-1493/1
p. 83-84 3-1493/1 p. 83-84 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   v. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (artikelen 57 en 58) Rechtzetting fout waardoor bepaalde grensarbeiders met invaliditeitsuitkering ten onrechte deze bijdrage betaald hebben
4-1553/1
tekst 4-1553/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
4-1553/4
p. 1-13 4-1553/4 p. 1-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen (1-1394)      
  ( Berekening van de belasting op toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste bij feitelijk of uit de echt gescheiden ouders met gezamenlijk hoederecht [Artt. 104 en 132 WIB 1992] - Aftrekbaarheid van onderhoudsuitkeringen - Berekening van de belasting voor het jaar waarin het huwelijk wordt ontbonden door overlijden [Art. 133 WIB 1992] - Invordering ten laste van echtgenoten [Art. 394 WIB 1992]) (FinanciŽle middelen van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten : bijdrage ten laste van de ambtenaren van de federale Staat - Aanvullende heffing van 2% op de omzet van farmaceutische bedrijven [Art. 191 wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994] - Moederschapsverzekering bij meerlinggeboorte [Prenataal verlof; art. 37, ß 2, wetten betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970] - Aansluiting van instellingen van sociale zekerheid bij een vereniging wat hun werkzaamheden inzake informatiebeheer betreft [art. 17bis, wet van 15 januari 1990 houdende oprichting van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid] - Aanvulling van art. 42bis van de op 19 december 1939 samengeordende kinderbijslagwetten : een werknemer die binnen 6 maanden opnieuw werkloos wordt, heeft recht op verhoogde kinderbijslag - Kinderbijslag grensarbeiders in Frankrijk en Nederland)
   Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1394/1
p. 1 1-1394/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Istasse
   Kinderbijslag voor grensarbeiders in Frankrijk en Nederland
1-1394/3
p. 8-9 1-1394/3 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting (2-832)      
  Amendement nr 22 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-832/5
p. 1 2-832/5 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 21, 23 en 24 van de heer Steverlynck c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-832/5
p. 1 2-832/5 p. 1 (PDF)
  2-832/5
p. 1-3 2-832/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 25 en 26 van de heer Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-832/6
p. 1-2 2-832/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 27 en 28 van de heer Caluwť, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-832/6
p. 2-3 2-832/6 p. 2-3 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-832/7
p. 1 2-832/7 p. 1 (PDF)
  Evocatie
2-137
p. 162 2-137 p. 162 (PDF)
  Algemene bespreking
   Dubbelbelastingverdrag BelgiŽ-Nederland - Aftrekbaarheid hypothecaire intresten
2-140
p. 13-14 2-140 p. 13-14 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
2-142
p. 72-74 2-142 p. 72-74 (PDF)
  2-142
p. 90-95 2-142 p. 90-95 (PDF)
  Stemming
2-142
p. 74-75 2-142 p. 74-75 (PDF)
  2-142
p. 95 2-142 p. 95 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en bij diens Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 5 november 2002 (Grensarbeiders - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting) (3-196)      
  Ontwerp
3-196/1
p. 1-10 3-196/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
3-18
p. 53 3-18 p. 53 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-18
p. 53 3-18 p. 53 (PDF)
  Stemming
3-18
p. 56 3-18 p. 56 (PDF)
  3-18
p. 68-69 3-18 p. 68-69 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Ontwerp
2-674/1
p. 1-90 2-674/1 p. 1-90 (PDF)
  Verslag van de heer Dedecker
2-674/2
p. 1-2 2-674/2 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Dedecker
2-674/3
p. 1-5 2-674/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking en terugzending naar commissie
2-110
p. 33-39 2-110 p. 33-39 (PDF)
  Algemene bespreking
2-114
p. 32-37 2-114 p. 32-37 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-114
p. 37 2-114 p. 37 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Thissen
2-114
p. 39 2-114 p. 39 (PDF)
  2-114
p. 67-68 2-114 p. 67-68 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ter uitvoering van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid van 14 december 1972, met de Bijlage bij de Overeenkomst en met de Administratieve Schikking voor de toepassing van de Overeenkomst, gedaan te Brussel op 24 juni 1996 (2-381)      
  Ontwerp
2-381/1
p. 1-14 2-381/1 p. 1-14 (PDF)
  Verslag van de heer Maertens
2-381/2
p. 1-3 2-381/2 p. 1-3 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-381/3
p. 1 2-381/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-40
p. 27 2-40 p. 27 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-40
p. 27 2-40 p. 27 (PDF)
  Stemming
2-40
p. 34-35 2-40 p. 34-35 (PDF)
  2-40
p. 42 2-40 p. 42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999 (Grensarbeidersregeling) (4-1143)      
  Ontwerp
4-1143/1
p. 1-53 4-1143/1 p. 1-53 (PDF)
  Nota van de dienst Wetsevaluatie
4-1143/2
p. 8 4-1143/2 p. 8 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-1143/2
p. 7 4-1143/2 p. 7 (PDF)
  Verslag van mevrouw Margriet Hermans
4-1143/2
p. 1-8 4-1143/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
4-65
p. 35-38 4-65 p. 35-38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-65
p. 38 4-65 p. 38 (PDF)
  Stemming
4-65
p. 50 4-65 p. 50 (PDF)
  4-65
p. 84 4-65 p. 84 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970 (3-740)      
  Ontwerp
3-740/1
p. 1-15 3-740/1 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
3-73
p. 36 3-73 p. 36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-73
p. 36 3-73 p. 36 (PDF)
  Stemming
3-73
p. 53 3-73 p. 53 (PDF)
  3-73
p. 65 3-73 p. 65 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met de Protocollen I en II en met de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001 (2-1293)      
  Ontwerp
2-1293/1
p. 1-56 2-1293/1 p. 1-56 (PDF)
  Bijlage bij de memorie van toelichting
2-1293/2
p. 1-85 2-1293/2 p. 1-85 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-1293/3
p. 16 2-1293/3 p. 16 (PDF)
  Verslag van de heer Devolder
2-1293/3
p. 1-25 2-1293/3 p. 1-25 (PDF)
  Onontvankelijkheid van een mondelinge vraag
2-239
p. 5-6 2-239 p. 5-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-247
p. 48-51 2-247 p. 48-51 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-247
p. 51 2-247 p. 51 (PDF)
  Stemming
2-247
p. 67 2-247 p. 67 (PDF)
  2-247
p. 110 2-247 p. 110 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het avenant bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, gedaan te Brussel op 8 februari 1999 (1-1378)      
  Ontwerp
1-1378/1
p. 1-12 1-1378/1 p. 1-12 (PDF)
  Verslag van de heer Nothomb
1-1378/2
p. 1-3 1-1378/2 p. 1-3 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-1378/3
p. 1 1-1378/3 p. 1 (PDF)
  Mondeling verslag van de heer Nothomb, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7601-7603 1-261 p. 7601-7603 (PDF)
  Stemming
1-263
p. 7676-7678 1-263 p. 7676-7678 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-814)      
  Verslag van de heren D'Hooghe en Santkin
   Grensarbeiders : bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage
1-814/3
p. 13 1-814/3 p. 13 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Algemene opmerkingen van de Raad van State : terugwerkende kracht van de maatregelen, spoedbehandeling, slordige legistiek - Problematiek van de arbeidsongevallen - Beroepsziekten - Kinderbijslag : rationalisering van de compensatiekassen - Afschaffing van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers - Grensarbeiders : bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid - Sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij - Nieuwe fiscale last op de farmaceutische producten - Financiering van de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg - Farmaceutische specialiteiten - Plafonnering ereloonsupplementen in ziekenhuizen - Statuut ziekenhuisgeneesheren - Chronische ziekten - Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen - Organisatie van het RIZIV - Wijziging statuut ziekenfondsen - Heffing op omzet van farmaceutische bedrijven - Dienst geneeskundige verzorging voor zelfstandigen - FinanciŽle verantwoordelijkheid van ziekenfondsen - Openstellen voor derden van tehuizen en ziekenhuisdiensten van het Nat. Inst. voor oorlogsinvaliden - Handvest van de sociaal verzekerde - Dringende geneeskundige hulpverlening : vervoer per helikopter en MUG - Toelagen aan minder-validen - Armoede en sociale integratie : bevordering van tewerkstelling van bestaansminimumtrekkers - Financiering van Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten : bevoegdheden en financiering van kinderopvang - FinanciŽle verantwoordelijkheid ziekenfondsen - Functionele scheiding tussen ziekenfondsen, enerzijds, en verzekeringen en banken, anderzijds - Inleidende beschouwingen : termijn voor ronddeling van verslag, gebrek aan klaarheid bij presentatie van teksten en kritiek op werkzaamheden van de com. Sociale Aangelegenheden - Medische honoraria : in vraag stellen van nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen - Terugwerkende kracht van de maatregelen - Kinderbijslag voor geplaatste kinderen - Berekening van het bestaansminimum - Huisvestingspremies toegekend door gewesten aan bestaansminimumtrekkers - Bevoegheidsconflict Federale Staat/Gewesten
1-165
p. 4387-4400 1-165 p. 4387-4400 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van artikel 466bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot regeling van de toepassing van artikel 244bis van hetzelfde wetboek op de inwoners van Nederland (Uitvoering van Protocol I bij het Belgisch-Nederlands verdrag van 5 juni 2001 : in aanmerking nemen van in Nederland belaste en in BelgiŽ vrijgestelde beroepsinkomsten voor het bepalen van de aanvullende belastingen vastgesteld door de gemeenten en agglomeraties - Afwijkend stelsel voor inwoners van Nederland : gelijke behandeling van gehuwde niet-inwoners en inwoners) (2-1370)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-1370/1
p. 1 2-1370/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-249
p. 70 2-249 p. 70 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (Compenserende vergoeding voor Belgische grensarbeiders) (1-616)      
  Voorstel van de heren Santkin en G. Charlier
1-616/1
p. 1-4 1-616/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke c.s.
1-616/2
p. 1-2 1-616/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Cantillon c.s.
1-616/2
p. 2 1-616/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Van der Wildt
1-616/3
p. 1-18 1-616/3 p. 1-18 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-616/4
p. 1-2 1-616/4 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-616/5
p. 1 1-616/5 p. 1 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-616/6
p. 1 1-616/6 p. 1 (PDF)
  Verstrijken van de onderzoekstermijn
1-616/7
p. 1 1-616/7 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-193
p. 5562-5565 1-193 p. 5562-5565 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coene en Verreycken en eindstemming
1-196
p. 5660 1-196 p. 5660 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 34 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot renten en pensioenen van buitenlandse oorsprong (3-495)      
  Voorstel van de heer Brotcorne
3-495/1
p. 1-5 3-495/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Brotcorne en Schouppe
3-495/2
p. 1-4 3-495/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen die toegekend worden aan grensarbeiders (3-778)      
  Voorstel van mevrouw Vienne
3-778/1
p. 1-4 3-778/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud (o.a. opzegvergoedingen Belgische grensarbeiders) (4-1587)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Elke Tindemans
4-1587/1
p. 1-3 4-1587/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud (o.a. opzegvergoedingen Belgische grensarbeiders) (5-111)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-111/1
p. 1-3 5-111/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de grensarbeidersgezinnen betreft (Belastingvermindering voor personen ten laste) (5-1425)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1425/1
p. 1-3 5-1425/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999