S. 4-1553 Dossierfiche K. 52-2299

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering Y. Leterme II  

overheidsapparaat
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
ontwikkelingshulp
bilaterale hulp
eerlijke handel
ontwikkelingshelper
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
sociale bijdrage
zelfstandig beroep
sociale zekerheid
openbaarheid van het bestuur
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
verjaring van de vordering
Fonds voor de Beroepsziekten
voorkoming van ziekten
beroepsziekte
gezinsuitkering
aanvullende uitkering
seksuele minderheid
buitenlandse staatsburger
student
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
ziekteverlof
gehandicapte
arbeidsongeschiktheid
zwangerschapsverlof
moederschap
bescherming van moeder en kind
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
BTW
loonbelasting
werkgelegenheidsbevordering
werkloze
integratie van gehandicapten
werkloosheidsbestrijding
werkgelegenheidsbeleid
werknemer met een beperking
arbeidscontract
arbeidsrecht
sociaal recht
fraude
maatschappelijke positie
arbeidsbetrekking
personeelsbeheer
vrij verrichten van diensten
beroepsstatus
dienstverrichting
zwartwerk
ondernemer
onderaanneming
invaliditeitsverzekering
dubbele belasting
grensarbeider
werkloosheidsverzekering
delegatie van bevoegdheid
programmawet
administratieve formaliteit
loopbaanonderbreking
bemiddelaar
kerncentrale
radioactief afval
gedelegeerde wetgeving
kernenergie
arbeidsongeval
aangenomen kind
adoptie
arbeidsongevallenverzekering
geldboete
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
consumentenvoorlichting
nationale uitvoeringsmaatregel
verordening (EU)
administratieve sanctie
luchthaven
veiligheidsinrichting
veiligheidsnorm
veiligheid van het luchtverkeer
arbeidsbezoldiging
CREG
elektriciteitsvoorziening
energieprijs
regularisatie van de markt
energietransport
elektrische energie
vervroegd pensioen
beroepsorde
beginsel van wederzijdse erkenning
stedenbouwkundig beroep
erkenning van diploma's
opleidingsstage
OCMW
OMNIO
bijkomend voordeel
laag inkomen
eenoudergezin
minimumbestaansinkomen
collectief ontslag
personeelsvertegenwoordiging
vakbond
overtreding
schatkist
interpretatie van het recht
ouderverlof
ontslagpremie
deeltijdarbeid
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Nationale Arbeidsraad
collectieve arbeidsovereenkomst
werkgeversorganisatie
non-profitsector
strafrecht
vrijheid van vereniging
vrijheid van meningsuiting
vakbondsvrijheid
bestrijding van discriminatie
conjuncturele werkloosheid
verlet
monetaire crisis
onderneming in moeilijkheden
ontslag
anticrisisplan
economische recessie
arbeidstijdverkorting
betaalde vakantie
fusie van ondernemingen
vennootschap
arbeider
gedeeltelijke werkloosheid
bestedingen voor gezondheid
sociaal onderzoek
elektronische overheid
elektronisch document
elektronische handtekening
verslag over de werkzaamheden
sociale bijstand
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
Dienst Vreemdelingenzaken
politiek asiel
illegale migratie
gezondheidsverzorging
sociale voorzieningen
auteursrecht
muziek
audiovisuele piraterij
literaire en artistieke eigendom
wetenschappelijk onderzoek
reproductie
onderwijsinstelling
kwalitatieve analyse
interne markt
kwaliteitsnorm
onderzoeksorganisme
kwaliteit van het product
Kruispuntbank van Ondernemingen
straathandel
ambachtelijk bedrijf
handelsonderneming
buitenlandse onderneming
registratie van maatschappij
vuurwapen
krijgsmacht
frequentieband
explosieve stof
strijdkrachten in het buitenland
mobiele telefoon
militaire oefening
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
elektronisch betaalmiddel
arbeidsduur
brandbestrijding
burgerbescherming
politie
gemeentepolitie
mobiele communicatie
asielzoeker
uitzondering op het auteursrecht
rechten van passagiers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2299/1 Wetsontwerp 4/12/2009
K. 52-2299/2 Amendement 9/12/2009
K. 52-2299/3 Amendementen ingediend in de commissie 11/12/2009
K. 52-2299/4 Verslag namens de commissie 14/12/2009
K. 52-2299/5 Amendementen ingediend in de commissie 14/12/2009
K. 52-2299/6 Amendement ingediend in de commissie 14/12/2009
K. 52-2299/7 Erratum 15/12/2009
K. 52-2299/8 Erratum 15/12/2009
K. 52-2299/9 Erratum 15/12/2009
K. 52-2299/10 Erratum 15/12/2009
K. 52-2299/11 Erratum 15/12/2009
K. 52-2299/12 Tekst aangenomen door de commissies 15/12/2009
K. 52-2299/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/12/2009
K. 52-2299/14 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 16/12/2009
K. 52-2299/15 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2299/16 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2299/17 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2299/18 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2299/19 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2299/20 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 17/12/2009
K. 52-2299/21 Aanvullend verslag namens de commissie 17/12/2009
K. 52-2299/22 Tekst aangenomen door de commissies 17/12/2009
K. 52-2299/23 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 17/12/2009
K. 52-2299/24 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 22/12/2009
K. 52-2299/25 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/12/2009
4-1553/1 4-1553/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/12/2009
4-1553/2 4-1553/2 (PDF) Amendementen 23/12/2009
4-1553/3 4-1553/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2009
4-1553/4 4-1553/4 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2009
4-1553/5 4-1553/5 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2009
4-1553/6 4-1553/6 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2009
4-1553/7 4-1553/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2299/1
14/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2009   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 52-2299/12
17/12/2009   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 130, p. 5-7
17/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2299/22
22/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 132, p. 1-47 + nr. 133, p. 1-18 + nr. 134, p. 199-202
22/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-34/o14)
Integraal verslag nr. 134, p. 202-203
Doc. K. 52-2299/25
22/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
10/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/24 4-82/24 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2009   Inschrijving op agenda
14/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
14/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Einde behandeling
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Einde behandeling
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Einde behandeling
16/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1553/1 4-1553/1 (PDF)
23/12/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/12/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/12/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/12/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
23/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-106 Hand. 4-106 (PDF)
23/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-106 Hand. 4-106 (PDF)
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-20/o0) Hand. 4-106 Hand. 4-106 (PDF)
Doc. 4-1553/7 4-1553/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/12/2009   Verzending naar commissie
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
23/12/2009   Bespreking
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
23/12/2009   Aanneming zonder amendering
23/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1553/5 4-1553/5 (PDF)
23/12/2009   Verzending naar commissie
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
23/12/2009   Bespreking
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o1)
23/12/2009   Aanneming zonder amendering
23/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1553/6 4-1553/6 (PDF)
23/12/2009   Verzending naar commissie
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Pol Van Den Driessche
23/12/2009   Bespreking
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o1)
23/12/2009   Aanneming zonder amendering
23/12/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1553/3 4-1553/3 (PDF)
23/12/2009   Verzending naar commissie
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
23/12/2009   Bespreking
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-1/o1)
23/12/2009   Aanneming zonder amendering
23/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1553/4 4-1553/4 (PDF)
23/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2009   Bekendmaking (82925-82965)
26/1/2010   Erratum (3161)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2009, 16/12/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/12/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 15/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/1/2010 5 8/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/1/2010 20 25/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2009 31/12/2009, blz 82925-82965
Errata
Op 26/1/2010, blz 3161