Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6021

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Grensoverschrijdende samenwerking - Nederland

grensoverschrijdende samenwerking
grensgebied
grensarbeider
Nederland

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
2/3/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4654

Vraag nr. 4-6021 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 19 maart 2009 kondigden minister van Binnenlandse Zaken De Padt en de Nederlandse ambtsgenoot Ter Horst aan om de belemmeringen voor het bedrijfsleven en de bevolking in de grensstreken om activiteiten over de grens te ondernemen verder weg te nemen. In tijden van economische crisis is het belangrijk om zinvol grensoverschrijdende samenwerking te benutten en de kansen van een open markt te grijpen.

In het najaar zou een nieuwe bijeenkomst worden georganiseerd, waar in concrete maatregelen zouden worden uitgewerkt.

Kan de geachte minister een stand van zaken geven?

Welke concrete maatregelen komen in aanmerking voor verdere uitwerking?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag:

Uit de laatste contacten met het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, blijkt dat men zich momenteel nog aan het beraden is over de exacte vorm van overleg om concrete maatregelen uit te werken.

Voor wat de input vanuit België betreft, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de algemene coördinatie. Het actieplan ‘GROS’ is namelijk een transversaal plan, gezien dit grensoverschrijdende problemen aanduid die te maken hebben met zowel het milieu, de arbeidsmarkt, het openbaar vervoer als met criminaliteitsbestrijding en de samenwerking tussen civiele veiligheidsdiensten.

Niettemin kan ik U, voor wat betreft de knelpunten van het actieplan die vallen onder mijn bevoegdheden, bevestigen dat reeds concrete maatregelen getroffen werden. Dit behelst onder meer de opmaak van een gemeenschappelijk criminaliteitsbeleid voor België en Nederland, verdere uitwerking van de samenwerking op het vlak van de bestrijding van drugscriminaliteit en –overlast en het maken van afspraken op het vlak van wederzijdse hulpverlening en bijstandsregelingen voor ambulances.

Ook binnen de Benelux-samenwerking in het kader van Senningen werd gestart met het vastleggen van prioriteiten voor een nieuw actieplan. Deze prioriteiten beslaan op hun beurt ook de knelpunten die in het actieplan 'GROS' werden weerhouden, zoals onder meer de verdere ontwikkeling van een strategische aanpak van de criminaliteit en gemeenschappelijke oefeningen en opleidingen in het kader van crisisbeheer.

Met het oog op de opmaak van een volledig overzicht van knelpunten die een specifieke aandacht vergen en hiervoor een aanpak uit te werken, bezocht een Nederlandse delegatie op 26 en 27 januari jongstleden ons land om de verschillende politiek verantwoordelijken en ambtenaren die bevoegd zijn voor deze knelpunten te ontmoeten.