S. 3-966 Dossierfiche K. 51-1437

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

medische diagnose
programmawet
sociale bijdrage
voertuig
automobiel
participatie van de werknemers
sociale zekerheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
varend en vliegend personeel
deeltijdarbeid
fusie van ondernemingen
splitsing van onderneming
Financial Services and Markets Authority
adoptie
ouderverlof
binnenvaart
ziekteverzekering
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
elektronische overheid
gemeentepolitie
ambtenarenvakbond
pensioenregeling
personeelsbeheer
gezinsuitkering
organisatie zonder winstoogmerk
geregistreerd samenwonen
gelijke behandeling
Europees Sociaal Handvest
Europees staatsburgerschap
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
zwangerschapsverlof
beroepsziekte
bescherming van moeder en kind
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Pensioenen
sociale begroting
geestelijk gehandicapte
zelfstandig beroep
sociale economie
psychiatrische inrichting
bewijs
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
geneesmiddel
moederschap
tabak
nicotineverslaving
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
psychiatrie
klinische biologie
dokter
farmaceutische industrie
geldboete
mijnwerker
invaliditeitsverzekering
delegatie van bevoegdheid
liquidatie van een onderneming
ziekenhuis
ramp door menselijk toedoen
natuurramp
eerste hulp
hulp aan getroffenen
bestedingen voor gezondheid
lokale financiŽn
begrotingsfonds
infectieziekte
epidemie
bio-ethiek
medische gegevens
proefneming met mensen
gedelegeerde wetgeving
kwaliteit van het product
fytosanitaire controle
plantaardige ziekte
diergeneeskunde
beroepsorde
gezondheid van dieren
rundvlees
veeteelt
nationale uitvoeringsmaatregel
volksgezondheid
bescherming van de consument
geneeskunde
buitenlandse handel
zwarte handel
fauna
invoer
Zilverfonds
werkgelegenheidsbevordering
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
oudere werknemer
vergrijzing van de bevolking
laag loon
belasting van natuurlijke personen
werkloosheidsbestrijding
werkloosheidsverzekering
verzamelen van gegevens
zwartwerk
sociaal recht
civiele aansprakelijkheid
strafsanctie
opschorting van de straf
loon
vervroegd pensioen
collectieve arbeidsovereenkomst
Nationale Arbeidsraad
arbeidsongeval
arbeidsongevallenverzekering
asbest
preventieadviseur
uitzendbureau
humanisering van de arbeid
gezondheid op het werk
positieve arbeidsbeleving
arbeidsveiligheid
Maribel
verplegend personeel
non-profitsector
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
bijkomend voordeel
dienst voor arbeidsbemiddeling
verjaring van de vordering
maatschappelijke positie
faillissement
meewerkende echtgenoot
plaatselijke overheid
cumuleren van pensioenen
overheidsadministratie
overheidsapparaat
statuut van de ambtenaar
verzekeringsmaatschappij
aanvullend pensioen
sociale bijstand
laag inkomen
sociale integratie
OCMW
sociaal achtergestelde groep
verwarming
energiedistributie
armoede
minimumbestaansinkomen
stookolie
politiek asiel
sociale voorzieningen
metropool
stedelijk probleem
aardgas
elektrische energie
energieprijs
gereduceerde prijs
kerncentrale
radioactief afval
beheer van afvalstoffen
kernenergie
gemeente
marktliberalisatie
gemengd bedrijf
vervangende brandstof
duurzame ontwikkeling
homologatie
productienorm
chemisch product
onderhoudsmiddel
milieubescherming
schending van het EU-recht
broeikaseffect
luchtverontreiniging
vermindering van gasemissie
energiebesparing
burgerlijk wetboek
internationaal privaatrecht
huwelijksrecht
huwelijk
gemengd huwelijk
achternaam
notaris
openbaar ministerie
burgerlijke rechtsvordering
gegevensbank
beslag op bezittingen
rechtsvordering
oprichting van een maatschappij
elektronisch document
vennootschapsrecht
handelsmaatschappij
rechten van het kind
kind
illegale migratie
minderjarigheid
voogdijschap
officieel document
elektronische handtekening
Commissie voor boekhoudkundige normen
boekhouding
schenking
stichting
internationale organisatie
rechtstoestand
administratief toezicht
standaardstelsel van rekeningen
kansspel
communicatietarief
telefoon
televisie
katholicisme
geestelijkheid
islam
moslim
godsdienst
kerk
Dienst Vreemdelingenzaken
luchthaven
vreemdelingenrecht
gedetineerde
griffies en parketten
politie
rechterlijke macht
beveiliging en bewaking
overbrenging van gedetineerden
Proximus
gerechtelijk onderzoek
gerechtskosten
telefoon- en briefgeheim
verblijfsrecht
interpretatie van het recht
nationaliteit
naturalisatie
buitenlandse staatsburger
Europese vennootschap
aandeel
aandeelhouder
kapitaalvermeerdering
overheidsbedrijf
privatisering
postdienst
vennootschapsbelasting
dienstverleningscontract
overheidscontract
vervoer per spoor
Skeyes
Brussels Airport Company
identiteitsbewijs
mobiliteit van arbeidskrachten
investeringshulp
navigatiehulpmiddel
afschrijving
boot
registratierecht
belastingaftrek
hypotheek
inkomstenbelasting
belasting op de meerwaarde
zeevaart
vervoerder
kwijtschelding van belastingschuld
inning der belastingen
fiscaal recht
schuldenlast
directe belasting
BTW
schuld
duurzame goederen
verpakkingsproduct
milieuheffing
accijns
tabaksindustrie
koolzuurhoudende drank
niet-alcoholhoudende drank
mineraalwater
belasting op inkomsten uit kapitaal
beleggingsmaatschappij
zegelrecht
beursoperatie
belastingontheffing
haveninstallatie
algemene kosten
horecabedrijf
steun aan ondernemingen
hoger onderwijs
onderzoeker
wetenschappelijk beroep
universitair onderzoek
wetenschappelijk onderzoek
universiteit
wetenschappelijke uitwisseling
burgerbescherming
brandbestrijding
gemeenschapsbelasting
zuivelindustrie
melk
melkproductie
zuivelproduct
landbouwheffing
gewestvorming
veiligheidsinrichting
investering
terminologie
overdrachtsbelasting
belastinghervorming
vereenvoudiging van de wetgeving
ontlening
krediet op onroerende goederen
verzekeringspremie
onroerend eigendom
steenkool
gasolie
heffing op brandstoffen
Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer
Rijksregister van de natuurlijke personen
eerbiediging van het privť-leven
onderwijs
kiesrecht
kiezerslijst
politieke partijen
biometrie
persoonlijke gegevens
terrorisme
uitwisseling van informatie
lichamelijk geweld
slachtofferhulp
criminaliteit
vergoeding
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
geweld
rechtspersoon
autobus
voetbalvandalisme
sportmanifestatie
metro
openbare veiligheid
openbaar vervoer
voertuig op rails
Regie der Gebouwen
openbaar gebouw
overheidslening
begrotingsprocedure
Rekenhof (BelgiŽ)
rijksbegroting
nationale boekhouding
krijgsmacht
multinationale strijdmacht
strijdkrachten in het buitenland
burgerpersoneel
militair personeel
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
taalgebruik
economische planning
administratieve hervorming
besloten vennootschap
naamloze vennootschap
elektronische post
fax
pers
krant
Staatscourant
administratieve formaliteit
personderneming
Kruispuntbank van Ondernemingen
straathandel
ondernemingsloket
registratie van maatschappij
bedrijfsvoertuig
biobrandstof
loonbelasting
ministerie
provincie
regionale overheid
kosten voor gezondheidszorg
Protocol van Kyoto
asielzoeker
gedetacheerd werknemer
pensioenfonds
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1437/1 Wetsontwerp 17/11/2004
K. 51-1437/2 Wetsontwerp 17/11/2004
K. 51-1437/3 Amendement 25/11/2004
K. 51-1437/4 Amendement 26/11/2004
K. 51-1437/5 Amendement 26/11/2004
K. 51-1437/6 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/7 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/8 Amendement 30/11/2004
K. 51-1437/9 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/10 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/11 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/12 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/13 Amendementen 1/12/2004
K. 51-1437/14 Amendementen 1/12/2004
K. 51-1437/15 Amendementen 1/12/2004
K. 51-1437/16 Amendementen 1/12/2004
K. 51-1437/17 Amendementen 3/12/2004
K. 51-1437/18 Amendement 7/12/2004
K. 51-1437/19 Verslag namens de commissie 8/12/2004
K. 51-1437/20 Amendementen 8/12/2004
K. 51-1437/21 Verslag namens de commissie 9/12/2004
K. 51-1437/22 Verslag namens de commissie 9/12/2004
K. 51-1437/23 Verslag namens de commissie 10/12/2004
K. 51-1437/24 Verslag namens de commissie 10/12/2004
K. 51-1437/25 Verslag namens de commissie 10/12/2004
K. 51-1437/26 Verslag namens de commissie 13/12/2004
K. 51-1437/27 Verslag namens de commissie 13/12/2004
K. 51-1437/28 Tekst aangenomen door de commissies 13/12/2004
K. 51-1437/29 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 13/12/2004
K. 51-1437/30 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 14/12/2004
K. 51-1437/31 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 15/12/2004
K. 51-1437/33 Aanvullend verslag 15/12/2004
K. 51-1437/34 Artikel gewijzigd door de commissie 15/12/2004
3-966/1 3-966/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2004
K. 51-1437/32 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 16/12/2004
K. 51-1437/35 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/12/2004
3-966/2 3-966/2 (PDF) Amendementen 17/12/2004
3-966/3 3-966/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2004
3-966/4 3-966/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2004
3-966/6 3-966/6 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2004
3-966/5 3-966/5 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2004
3-966/7 3-966/7 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2004
3-966/9 3-966/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2004
K. 51-1437/36 Erratum 23/12/2004
3-966/8 3-966/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/1/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1437/1
18/11/2004   Ordemotie
Integraal verslag nr. 93, p. 30-35
25/11/2004   Voorstel tot splitsing (verworpen)
Integraal verslag nr. 95, p. 38-42 + p. 43-45
8/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
9/12/2004   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 98, p. 23-30
13/12/2004   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-1437/28
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 99, p. 1-53 + nr. 100, p. 1-10
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
15/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 101, p. 1-39 + nr. 102, p. 1-72 + nr. 103, p. 1-28
16/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 35-72 + nr. 105, p. 1-35 + p. 53-77
16/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-44/o3)
Integraal verslag nr. 105, p. 77-79
Hand. 3-88 Hand. 3-88 (PDF)
16/12/2004   Aanneming na amendering door commissie
2/12/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/20 3-82/20 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
8/12/2004   Inschrijving op agenda
8/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
8/12/2004   Bespreking
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
8/12/2004   Bespreking
8/12/2004   Einde behandeling
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui, Stefaan Noreilde
14/12/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Einde behandeling
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
14/12/2004   Inleidende uiteenzetting
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Einde behandeling
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
14/12/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
14/12/2004   Bespreking
15/12/2004   Inschrijving op agenda
15/12/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
15/12/2004   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiginga
15/12/2004   Bespreking
15/12/2004   Einde behandeling
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
16/12/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2004   Uitoefening evocatierecht (S1)
16/12/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/12/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2004   Verzending naar commissie: Justitie
16/12/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/12/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2004   Inschrijving op agenda
22/12/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-966/8 3-966/8 (PDF)
22/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-90 Hand. 3-90 (PDF)
22/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-90 Hand. 3-90 (PDF)
23/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-23/o0) Hand. 3-91 Hand. 3-91 (PDF)
Doc. 3-966/9 3-966/9 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/12/2004   Verzending naar commissie
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde, Fauzaya Talhaoui
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-3/o1)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
17/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-966/6 3-966/6 (PDF)
16/12/2004   Verzending naar commissie
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
17/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-966/4 3-966/4 (PDF)
16/12/2004   Verzending naar commissie
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o1)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
21/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-966/5 3-966/5 (PDF)
16/12/2004   Verzending naar commissie
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
17/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-966/3 3-966/3 (PDF)
16/12/2004   Verzending naar commissie
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
17/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
21/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 3-966/7 3-966/7 (PDF)
23/12/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2004   Bekendmaking (87006-87117)
18/1/2005   Erratum (1380)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/12/2004, 15/12/2004, 16/12/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 8/12/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 14/12/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2004
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 14/12/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/12/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2004, 23/12/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/12/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/12/2004 5 21/12/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2004 21 24/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2004 31/12/2004, blz 87006-87117
Errata
Op 18/1/2005, blz 1380