S. 3-424 Dossierfiche K. 51-473

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

programmawet
werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbevordering
jeugdwerkloosheid
eerste betrekking
sociale bijdrage
opneming in het beroepsleven
arbeidscontract
administratieve formaliteit
zoeken naar een baan
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
loon
laag loon
industriŽle herstructurering
onderneming
ontslag
herintreding
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
loopbaanonderbreking
overheidsapparaat
Maribel
begrotingsfonds
non-profitsector
ziekenhuis
psychiatrische inrichting
loonbelasting
beroepsopleiding
werkloosheidsverzekering
personeel op contractbasis
arbeidsverdeling
geestelijk gehandicapte
jeugdige werknemer
arbeidsongeval
Fonds voor Arbeidsongevallen
Fonds voor de Beroepsziekten
beroepsziekte
voorkoming van ziekten
paritair comitť
pensioenregeling
beroepssport
aanvullend pensioen
inkomstenbelasting
grensarbeider
seizoenarbeider
zelfstandig beroep
uitkering aan nabestaanden
meewerkende echtgenoot
maatschappelijke positie
sociale zekerheid
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
ziekteverzekering
nucleaire chemie
farmaceutisch product
geneesmiddel
farmaceutische nomenclatuur
zuurstof
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
generiek geneesmiddel
buitengewone belasting
farmaceutische industrie
sociale begroting
kosten voor gezondheidszorg
klinische biologie
medisch en chirurgisch materiaal
accijns
tabak
nicotineverslaving
gezondheidsverzorging
beroep in de gezondheidszorg
elektronisch document management
beroepsorde
apotheker
dokter
verpleegkundige verzorging
verplegend personeel
thuisverzorging
paramedisch beroep
tandarts
arbeidsongeschiktheid
medisch onderzoek
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
remgeld
geldboete
orgaantransplantatie
biotechnologie
forensische geneeskunde
kindersterfte
Brussels Airport Company
luchthaven
toegang tot het beroepsleven
elektronische handtekening
medische research
Keuringsdienst van waren
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Instituut voor Veterinaire Keuring
landbouwindustrie
verdelgingsmiddel
strafsanctie
duurzame ontwikkeling
bescherming van de flora
dierenbescherming
dierlijk product
plantaardige productie
pluimvee
fauna
internationale handel
welzijn van dieren
huisdier
voedingsproduct
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
mijnwerker
bio-ethiek
elektronische overheid
Rijksregister van de natuurlijke personen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
gezinsuitkering
farmaceutische wetgeving
gehandicapte
invaliditeitsverzekering
dienst voor arbeidsbemiddeling
belastingontheffing
Federaal Dienstencentrum
obligatie
belastingaftrek
audiovisuele productie
vennootschapsbelasting
audiovisuele industrie
fiscale stimulans
belasting der niet-verblijfhouders
inning der belastingen
fiscaal recht
strafverjaring
gedelegeerde wetgeving
nachtwerk
ploegendienst
BTW
hertachtige
vis
beleggingsmaatschappij
effecten
zegelrecht
douane
nationale uitvoeringsmaatregel
milieuheffing
stookolie
verwarming
vermindering van gasemissie
misbruik van voorkennis
geldmarkt
financiŽle voorschriften
Nationale Loterij
sociale woning
overheidsschuld
rechtsbijstand
gerechtskosten
toegang tot de rechtspleging
beslag op bezittingen
delegatie van bevoegdheid
rechtsvordering
extraterritoriale bevoegdheid
internationaal recht
terrorisme
ontzetting uit de rechten
voogdijschap
eigendom van goederen
politiek asiel
minderjarigheid
kind
illegale migratie
militaire rechtspraak
Europese vennootschap
vennootschapsrecht
Kruispuntbank van Ondernemingen
vervangende straf
organisatie zonder winstoogmerk
stichting
kansspel
speelhal
speelautomaat
overheidscontract
corruptie
Europese Conventie
notaris
taalgebruik
bevolkingsregister
identiteitsbewijs
eerbiediging van het privť-leven
toegang tot de informatie
personeelsbeheer
openbare veiligheid
verslag over de werkzaamheden
regeringsbeleid
burgerbescherming
brandbestrijding
bouwvoorschriften
industrieel risico
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
verkiezingsuitslag
datatransmissie
politieke vluchteling
verblijfsrecht
balans
boekhouder
autoverzekering
consumptief krediet
schuldenlast
financiŽle solvabiliteit
akkoordprocedure
elektrische energie
energiedistributie
regionale financiŽn
lokale financiŽn
besluit
telecommunicatie
transmissienet
overheidsbedrijf
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
elektronische post
universele dienst
postdienst
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Proximus
winstdeling voor werknemers
marktliberalisatie
vervoer per spoor
spoorwegnet
snelvervoer
sociale dialoog
collectieve arbeidsovereenkomst
pendel
luchtverkeer
burgerluchtvaart
veiligheid van het luchtverkeer
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
sociale integratie
sociale bijstand
OCMW
buitenlandse staatsburger
arbeidsmarkt
bestrijding van discriminatie
minimumbestaansinkomen
sociale voorzieningen
domicilie
militair personeel
Koninklijke Militaire School
dakloze
kleine en middelgrote onderneming
beroepskwalificatie
kamers van ambachten en neringen
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
milieubescherming
fytosanitair product
bewustmaking van de burgers
bijkomend voordeel
schepping van werkgelegenheid
apotheek
gemeentepolitie
gemeentebegroting
gasdistributie
aardgas
krijgsrecht
metropool
rechterlijk beroep
verschoning
Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast
steun aan ondernemingen
filmindustrie
Protocol van Kyoto
asielzoeker
icbe-fonds
pensioenfonds
overheidsopdrachten
internationaal humanitair recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-473/1 Wetsontwerp 24/11/2003
K. 51-473/2 Amendementen 26/11/2003
K. 51-473/3 Amendement 28/11/2003
K. 51-473/4 Amendementen 1/12/2003
K. 51-473/5 Amendementen 1/12/2003
K. 51-473/6 Amendement 1/12/2003
K. 51-473/7 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/8 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/9 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/10 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/11 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/12 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/13 Amendementen 3/12/2003
K. 51-473/14 Amendementen 3/12/2003
K. 51-473/15 Amendementen 3/12/2003
K. 51-473/16 Amendementen 3/12/2003
K. 51-473/17 Amendementen 3/12/2003
K. 51-473/18 Amendementen 4/12/2003
K. 51-473/20 Amendement 4/12/2003
K. 51-473/19 Amendementen 8/12/2003
K. 51-473/21 Verslag namens de commissie 8/12/2003
K. 51-473/22 Verslag namens de commissie 8/12/2003
K. 51-473/23 Amendement 9/12/2003
K. 51-473/24 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/25 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/26 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/27 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/28 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/29 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/30 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/31 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/32 Tekst aangenomen door de commissies 9/12/2003
K. 51-473/33 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/12/2003
K. 51-473/35 Advies van de Raad van State - Erratum 10/12/2003
K. 51-473/34 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/12/2003
K. 51-473/36 Aanvullend verslag 11/12/2003
K. 51-473/37 Artikel aangenomen door de commissie 11/12/2003
3-424/1 3-424/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2003
K. 51-473/38 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2003
3-424/2 3-424/2 (PDF) Amendementen 15/12/2003
3-424/4 3-424/4 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2003
3-424/5 3-424/5 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2003
3-424/6 3-424/6 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2003
3-424/3 3-424/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2003
3-424/7 3-424/7 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2003
3-424/8 3-424/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/12/2003
3-424/9 3-424/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2003   Indiening Doc. K. 51-473/1
3/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2003   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-473/32
10/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
10/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 27, p. 1-23
11/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 31, p. 35-93
12/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 32, p. 1-51 + nr. 33, p.1-29 + p. 31-62
12/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-34/o4)
Integraal verslag nr. 33, p. 62-69
Doc. K. 51-473/38
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
3/12/2003   Inschrijving op agenda
3/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
3/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn
10/12/2003   Inschrijving op agenda
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
12/12/2003   Inschrijving op agenda
12/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Bert Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
12/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
12/12/2003   Einde behandeling
4/12/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/4 3-82/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/12/2003   Inschrijving op agenda
9/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
9/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw Marie Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
9/12/2003   Bespreking
Algemene bespreking
9/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
9/12/2003   Bespreking
12/12/2003   Einde behandeling
10/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2003   Inschrijving op agenda
10/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
10/12/2003   Bespreking
12/12/2003   Einde behandeling
10/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2003   Inschrijving op agenda
10/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Frank Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw Marie Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
10/12/2003   Einde behandeling
11/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2003   Inschrijving op agenda
11/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans
11/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Andrť Flahaut, minister van Landsverdediging
12/12/2003   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/2003   Inschrijving op agenda
12/12/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-424/1 3-424/1 (PDF)
12/12/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/12/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2003   Verzending naar commissie: Justitie
12/12/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/12/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-424/8 3-424/8 (PDF)
18/12/2003   Amendemenen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-30 Hand. 3-30 (PDF)
18/12/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-30 Hand. 3-30 (PDF)
19/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-21/o0) Hand. 3-33 Hand. 3-33 (PDF)
Doc. 3-424/9 3-424/9 (PDF)
19/12/2003   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/12/2003   Verzending naar commissie
12/12/2003   Inschrijving op agenda
12/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
12/12/2003   Bespreking
12/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-2/o0)
12/12/2003   Aanneming zonder amendering
16/12/2003   Inschrijving op agenda
16/12/2003   Lezing van het verslag
16/12/2003   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-424/3 3-424/3 (PDF)
12/12/2003   Verzending naar commissie
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
15/12/2003   Bespreking
15/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
15/12/2003   Aanneming zonder amendering
15/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-424/4 3-424/4 (PDF)
12/12/2003   Verzending naar commissie
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
15/12/2003   Aanneming zonder amendering
15/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-424/6 3-424/6 (PDF)
12/12/2003   Verzending naar commissie
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
15/12/2003   Bespreking
15/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
15/12/2003   Aanneming zonder amendering
15/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-424/5 3-424/5 (PDF)
12/12/2003   Verzending naar commissie
16/12/2003   Inschrijving op agenda
16/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans
16/12/2003   Bespreking
16/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
16/12/2003   Aanneming zonder amendering
16/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-424/7 3-424/7 (PDF)
19/12/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2003   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2003   Bekendmaking (62160-62261)
16/1/2004   Erratum (2404)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/12/2003, 11/12/2003, 12/12/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/12/2003, 10/12/2003, 12/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/12/2003
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 10/12/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 11/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2003, 19/12/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/12/2003, 16/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 15/12/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 15/12/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/12/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/12/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/12/2003 5 17/12/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/12/2003 15 12/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2003 31/12/2003, blz 62160-62261
Errata
Op 16/1/2004, blz 2404