Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6194

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 4 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Grensarbeiders - Belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen - Toewijzing pro rata - Feitelijke benadeling

grensarbeider
belastingaftrek
energiebesparing
belasting van natuurlijke personen

Chronologie

4/5/2012 Verzending vraag
9/11/2012 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-6194 d.d. 4 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Grensarbeiders worden fiscaal benadeeld door de pro rata toewijzing van de belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen op basis van het fictieve belastbare inkomen.

Het inkomen van een Belgische grensarbeider die in Nederland werkt, wordt in Nederland belast en in BelgiŽ volledig vrijgesteld van belastingen.

Het bedrag dat in Nederland wordt belast, telt echter wel mee voor de vaststelling van het totale belastbare inkomen.

Een grensarbeider die op die manier ten belope van twee derde bijdraagt aan het totale inkomen van een gezin wordt geconfronteerd met een onaangenaam gevolg op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen. Daardoor verliezen betrokkenen in 2011 immers twee derde van de belastingvermindering voor de investering in bijvoorbeeld zonnepanelen. Die vermindering wordt namelijk voor twee derde toegekend op een fictieve belasting die alleen relevant is voor de berekening van de gemeentebelasting.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Hoe reageert de minister op deze benadeling van de grensarbeiders? Betreft het een anomalie?

2) Deelt hij mijn standpunt dat dit onrechtvaardig is en dat er eventueel sprake is van een discriminatie en zo ja, wat gaat hij eraan doen? Zo neen, kan hij dan uitvoerig toelichten waarom iemand fiscaal wordt benadeeld, louter omdat hij of zij grensarbeider(ster) is?