Auteurs- en sprekersregister betreffende "Roelants du Vivier François" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Brusselse parkings - Sluikhandel en smokkel - Poolse onderdanen - Controle door de dienst Douane en Accijnzen (4-102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën
   dossier afgesloten
SV 4-102
Brusselse parkings - Sluikhandel en smokkel - Poolse onderdanen - Controle door de dienst Douane en Accijnzen (4-246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-246
Brusselse parkings - Sluikhandel en smokkel - Poolse onderdanen - Controle door de dienst Douane en Accijnzen (4-515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-515
De acties van het openbaar ministerie na de rellen in Sint-Joost-ten-Node tijdens de week van 20 oktober 2007 (Gewelddadige rellen van racistische aard - Juridische gevolgen van de geweldplegingen en vernieling van een Armeense taverne - Seponering) (4-704)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-69
p. 10-12 4-69 p. 10-12 (PDF)
De mensenrechten in Afghanistan (4-1001)      
  Verslag van de heer François Roelants du Vivier
4-1001/1
p. 1-8 4-1001/1 p. 1-8 (PDF)
De niet-terugbetaling van Tamoxifen (Novadex) bij bepaalde behandelingen van borstkanker (Antioestrogeengeneesmiddel - Borstkanker bij mannen) (4-546)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-57
p. 12-13 4-57 p. 12-13 (PDF)
De nieuwe uitdagingen voor het bondgenootschap      
  Hoorzitting met de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO
4-8 COM
p. 3-19 4-8 COM p. 3-19 (PDF)
De ratificatie van het Unesco-verdrag 1970 (Maatregelen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen) (4-392)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-37
p. 19-21 4-37 p. 19-21 (PDF)
De stand van de werkzaamheden van de Interministeriële Commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgisch recht (4-592)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-61
p. 14-16 4-61 p. 14-16 (PDF)
De stand van de werkzaamheden van de Interministeriële Commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgisch recht (Vergelijkende studie) (4-54)      
  Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 66-68 4-14 p. 66-68 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer François Roelants du Vivier, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Europese programma's rond satellietnavigatie, de uitvoering ervan en de controle erop (Galileo) (4-1296)      
  Verslag van de heer Francois Roelants du Vivier
4-1296/1
p. 1-14 4-1296/1 p. 1-14 (PDF)
Evaluatie van de wetgeving met betrekking tot Ontwikkelingssamenwerking (4-554)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer François Roelants du Vivier
4-554/4
p. 1-29 4-554/4 p. 1-29 (PDF)
Federaal openbaar ambt - Gecertificeerde opleidingen - Valideringscommissie voor de diploma’s van de derde cyclus - Toekennings- en weigeringsvoorwaarden (4-397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-397
Federaal openbaar ambt - Gecertificeerde opleidingen - Valideringscommissie voor de diploma’s van de derde cyclus - Toekennings- en weigeringsvoorwaarden (4-714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-714
Gedwongen huwelijken (en misbruik van de gezinshereniging - Maatregelen tegen deze praktijken) (4-155)      
  Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 64-67 4-20 p. 64-67 (PDF)
Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Hoorzitting met de heer Javier Solana, Hoge vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid [GBVB] van de Europese Unie) (4-1062)      
  Hoorzitting met de heer Javier Solana
4-7 COM
p. 3-21 4-7 COM p. 3-21 (PDF)
Het standpunt van België ten aanzien van de Conferentie van Durban (Wereldconferentie over het racisme - Antisemitische ontsporing in 2001 - Terugtrekking Italië - Gemeenschappelijk standpunt EU - Kwestie van de belastering van religies) (4-670)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-66
p. 12-15 4-66 p. 12-15 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo (4-503)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het statuut van het Instituut Pasteur (Fusie van het Instituut Pasteur met het departement micro-biologie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) (4-119)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 34-37 4-15 p. 34-37 (PDF)
Het sturen van Belgische troepen naar de DRC (4-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo (4-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het wereldwijde tekort aan medische isotopen en de gevolgen voor de Belgische patiënten (Gebrek aan materiaal vormt een bedreiging voor de volksgezondheid) (4-462)      
  Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 49-51 4-46 p. 49-51 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Seksueel geweld in Congo      
  Debat
4-14
p. 31-45 4-14 p. 31-45 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomité voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten (4-63)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-63/1
p. 1-2 4-63/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden (4-61)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-61/1
p. 1-5 4-61/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Financing For Development (Ontwikkelingssamenwerking) (4-1044)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer François Roelants du Vivier
4-1044/2
p. 1-2 4-1044/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (4-314)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Miet Smet en de heren François Roelants du Vivier, Georges Dallemagne en Josy Dubié
4-314/1
p. 1-4 4-314/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Margriet Hermans
4-314/2
p. 1-2 4-314/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 15 en 17 van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Sabine de Bethune
4-314/2
p. 5 4-314/2 p. 5 (PDF)
  4-314/2
p. 6 4-314/2 p. 6 (PDF)
  Bespreking
4-6
p. 6-9 4-6 p. 6-9 (PDF)
  4-6
p. 10-11 4-6 p. 10-11 (PDF)
  4-6
p. 12-14 4-6 p. 12-14 (PDF)
  4-6
p. 15-16 4-6 p. 15-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (4-842)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Els Schelfhout, de heer François Roelants du Vivier en de dames Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Freya Piryns
4-842/1
p. 1-4 4-842/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kinderrechten in Bulgarije en de opvang van kinderen (4-517)      
  Bespreking
4-15
p. 56-61 4-15 p. 56-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodtoestand die generaal Musharraf in Pakistan heeft afgekondigd (4-436)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe, Georges Dallemagne en François Roelants du Vivier
4-436/1
p. 1-2 4-436/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opvolging van de Internationale Conferentie over de financiering voor ontwikkeling te Doha van 29 november tot 2 december 2008 (Ontwikkelingssamenwerking - Besteding van 0,7 % van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking - UNITAID - Internationale handel - Schuldmanagement in de minst ontwikkelde landen - Aasgierfondsen - Rechtvaardiger en coherenter internationaal monetair, financieel en handelssysteem - Gelijkheid man-vrouw) (4-1046)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer François Roelants du Vivier
4-1046/2
p. 1-2 4-1046/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de psycho-oncologie (Psychosociale begeleiding van kankerpatiënten en hun naasten) (4-409)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier c.s.
4-409/1
p. 1-7 4-409/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (4-327)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Georgië (Russische militaire interventie - Eenzijdige erkenning door Rusland van de onafhankelijkheid van de Georgische afscheidingsgebieden Zuid-Ossetië en Abchazië, in strijd met het volkenrecht - Neutralisering van de Russische landmijnen - Beleid jegens Rusland - Opschorting van de onderhandelingsbesprekingen over de partnerschapsovereenkomst - Gedwongen hervestiging van Georgiërs uit Zuid-Ossetië en Abchazië - Steun voor de wederopbouw van Georgië - Trans-Kaukasische vredesconferentie - Europees nabuurschapsbeleid - Oprichting vrijhandelszone - Stabiliteitspact - NAVO-lidmaatschap - Energieveiligheid van de EU - Nabuccopijpleiding - Gecoördineerde benadering - GBVB) (4-927)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Sabine de Bethune en de heren Paul Wille en François Roelants du Vivier
4-927/1
p. 1-9 4-927/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in Guantánamo (Op gang brengen van een gemeenschappelijk initiatief om de VS-regering te vragen het detentiecentrum te sluiten en te handelen volgens het internationale recht wat betreft de behandeling van de gevangenen - Wrede en onterende behandeling - Foltering - Rechten van de mens en rechtsstaat - Delegatie van het Europees Parlement - Terrorismebestrijding) (4-261)      
  Amendement nr 6 van de heer François Roelants du Vivier
4-261/2
p. 3 4-261/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking (4-66)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-66/1
p. 1-5 4-66/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer François Roelants du Vivier c.s.
4-66/2
p. 1 4-66/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-15
p. 46-52 4-15 p. 46-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de top rond het zestigjarige bestaan van de NAVO (3 en 4 april 2009) (4-1233)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier en Philippe Monfils
4-1233/1
p. 1-9 4-1233/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitslag van de verkiezingen in Kenia (4-536)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer François Roelants du Vivier
4-536/2
p. 1-2 4-536/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
4-16
p. 46-50 4-16 p. 46-50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verdere terugdringing van de wereldwijde leprabesmetting (4-1157)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer François Roelants du Vivier
4-1157/2
p. 1-2 4-1157/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Wereldgezondheidsfonds (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijde sociale gezondheidsbescherming) (4-832)      
  Verslag van de heer François Roelants du Vivier
4-832/3
p. 1-11 4-832/3 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
4-77
p. 35-36 4-77 p. 35-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen en de heren François Roelants du Vivier, Paul Wille, Josy Dubié, Patrik Vankrunkelsven en Philippe Mahoux
4-1111/1
p. 1-9 4-1111/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
4-61
p. 34-36 4-61 p. 34-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Paul Wille, François Roelants du Vivier, Philippe Mahoux, André Van Nieuwkerke, Georges Dallemagne, Josy Dubié et Wouter Beke
4-502/1
p. 1-7 4-502/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer François Roelants du Vivier
4-502/2
p. 1 4-502/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het sluiten van een juridisch bindend verdrag inzake de internationale handel in conventionele wapens (4-552)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-552/1
p. 1-5 4-552/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
4-30
p. 61 4-30 p. 61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (Sterfte tengevolge van zwangerschap of bevalling - Derde Wereld - Ontwikkelingssamenwerking) (4-793)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Magriet Hermans
4-793/2
p. 1-2 4-793/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende nucleaire ontwapening en de voorbereiding van de Conferentie voor het non-proliferatieverdrag 2010 (4-553)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier c.s.
4-553/1
p. 1-6 4-553/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden (4-1071)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer François Roelants du Vivier, de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman, de heer Jean-Paul Procureur, de dames Isabelle Durant en Miet Smet en de heer Alain Destexhe
4-1071/1
p. 1-10 4-1071/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de toestand van de mensenrechten in Tunesië, naar aanleiding van de 21e verjaardag van het presidentschap van Ben Ali (4-1179)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-1179/1
p. 1-8 4-1179/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van de Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling (4-773)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-773/1
p. 1-9 4-773/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer François Roelants du Vivier
4-773/2
p. 1-2 4-773/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een nieuw algemeen beleid van België inzake de strijd tegen de honger in het licht van de wereldvoedselcrisis (4-767)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren François Roelants du Vivier en Paul Wille
4-767/2
p. 1 4-767/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen (4-353)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren (4-1123)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier, Jean-Paul Procureur, Josy Dubié en Jacques Brotchi en de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman
4-1123/1
p. 1-6 4-1123/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
4-70
p. 19-20 4-70 p. 19-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (4-323)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier c.s.
4-323/1
p. 1-5 4-323/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie over de onderzoeksconferentie van Durban 2009 (tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden) (4-998)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-998/1
p. 1-6 4-998/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer François Roelants du Vivier
4-998/2
p. 2 4-998/2 p. 2 (PDF)
  Bespreking
4-65
p. 40-48 4-65 p. 40-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Birma (4-343)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van de Duitse taal (vooral bij de overheidsinstellingen - Internetsites weinig of niet beschikbaar in het Duits - Het Duits komt niet ter sprake bij de beoordeling van een kandidaat voor de functie van attaché internationale samenwerking) (4-67)      
  Voorstel van de heren Berni Collas en François Roelants du Vivier
4-67/1
p. 1-4 4-67/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (4-114)      
  Amendement nr 10 van de heren Philippe Monfils en François Roelants du Vivier
4-114/4
p. 1 4-114/4 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer François Roelants du Vivier
4-114/5
p. 1-22 4-114/5 p. 1-22 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (4-1330)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen en van de heren François Roelants du Vivier, Philippe Mahoux en Patrik Vankrunkelsven
4-1330/1
p. 1-14 4-1330/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot inperking van de impact van zogenaamde "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van landen uit de derde wereld ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten) (4-244)      
  Algemene bespreking
4-15
p. 40-45 4-15 p. 40-45 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-782/1
p. 1-8 4-782/1 p. 1-8 (PDF)
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - Gemeentelijke opcentiemen - Internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting - Informatiebron (4-932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-932
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Verslag van de heer François Roelants du Vivier
4-483/7
p. 1-3 4-483/7 p. 1-3 (PDF)
   Wijziging wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen tot herstelling van de wettelijke basis die de Koning toelaat vakantiegeld af te lijnen op dat toegekend aan de federale ambtenaren
4-483/7
p. 2 4-483/7 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Brussel op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Montenegro inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten (4-668)      
  Verslag van de heer François Roelants du Vivier
4-668/2
p. 1-3 4-668/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (4-1090)      
  Verslag van de heer François Roelants du Vivier
4-1090/2
p. 1-12 4-1090/2 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
4-58
p. 21-25 4-58 p. 21-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien), gedaan te Valletta op 16 januari 1992 (4-540)      
  Verslag van de heer François Roelants du Vivier
4-540/2
p. 1-5 4-540/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-20
p. 39-40 4-20 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging (wijzigingen aan de Conventie voor het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, alsook aan het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, ondertekend te Brussel op 11 oktober 1973), aangenomen op 22 april 2005 (4-542)      
  Verslag van de heer François Roelants du Vivier
4-542/2
p. 1-3 4-542/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Verslag van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Miet Smet
4-568/3
p. 1-20 4-568/3 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag, gedaan te Brussel op 8 december 2004, betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije,de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, gedaan te Brussel op 23 juli 1990, en tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990, gedaan te Brussel op 25 mei 1999 (4-629)      
  Verslag van de heer François Roelants du Vivier
4-629/2
p. 1-2 4-629/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: - Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, - Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006 (4-1069)      
  Amendement nr 1 van de heer François Roelants du Vivier
4-1069/2
p. 1 4-1069/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Albanië, 2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië, ondertekend te Brussel op 9 juli 2008 (4-1109)      
  Verslag van de heer François Roelants du Vivier
4-1109/2
p. 1-5 4-1109/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-60
p. 48-51 4-60 p. 48-51 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het mecenaat (De bestaande fiscale context aantrekkelijker maken voor ondernemingen en particulieren die als mecenas willen optreden) (4-55)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-55/1
p. 1-11 4-55/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie (4-60)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-60/1
p. 1-4 4-60/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten die activiteiten uitoefenen van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, alsook van toezicht op en controle van personen met het oog op de beveiliging van het patrimonium in musea en soortgelijke instellingen (4-57)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-57/1
p. 1-7 4-57/1 p. 1-7 (PDF)
  Intrekking
4-47
p. 107 4-47 p. 107 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de schorsing van de politieke rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (4-1038)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-1038/1
p. 1-3 4-1038/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (4-222)      
  Amendement nr 1 van de heer François Roelants du Vivier
4-222/2
p. 1 4-222/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid (Wijziging van het opschrift van de wet van 23 maart 1995 - Wijziging artikelen 1 en 3 wet 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - De genocide die tijdens WOI door het Jong-Turkse Ottomaanse regime, de genocide door het Duitse nationaal-socialistische regime en de genocide die in 1994 door het Rwandese Hutu Power regime is gepleegd) (4-54)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-54/1
p. 1-5 4-54/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot het instellen van een stage ten dienste van de gemeenschap voor jongeren die de leeftijd van de meerderjarigheid bereikt hebben (4-328)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton en de heer François Roelants du Vivier
4-328/1
p. 1-4 4-328/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Federale Boedel (Beheer van het Federale patrimonium - Inventaris van alle objecten, meubilair en kunstwerken) (4-1269)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier en Philippe Monfils
4-1269/1
p. 1-6 4-1269/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (4-168)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier en Jacques Brotchi
4-168/1
p. 1-6 4-168/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (4-56)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier en Jacques Brotchi
4-56/1
p. 1-7 4-56/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting ten gevolge van het optreden van aasgierfondsen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen) ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten - Niet-vatbaarheid voor beslag en overdracht van de leningsbedragen) (4-482)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, François Roelants du Vivier, Josy Dubié en Georges Dallemagne en de dames Margriet Hermans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-482/1
p. 1-14 4-482/1 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
4-15
p. 40-45 4-15 p. 40-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs (4-58)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-58/1
p. 1-3 4-58/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling (Handel in gestolen kunstvoorwerpen - Onwettig in bezit houden van een voorwerp - Voortdurend misdrijf - Gevolgen voor de verjaring van de strafvordering) (4-64)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-64/1
p. 1-4 4-64/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk het Waals Parlement en het Vlaams Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (4-59)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne
4-59/1
p. 1-11 4-59/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen (4-65)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-65/1
p. 1-17 4-65/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het instellen van een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de federale wetgevende Kamers (4-62)      
  Voorstel van de heer François Roelants du Vivier
4-62/1
p. 1-6 4-62/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen (Wijziging artikelen 80, 86bis, 98, 99, 295ter, 312, 326 en 357 Gerechtelijk Wetboek) (4-336)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton en de heer François Roelants du Vivier
4-336/1
p. 1-14 4-336/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank) (Harmonisering) (4-330)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton en de heer François Roelants du Vivier
4-330/1
p. 1-3 4-330/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren (Tax shelter voor de filmindustrie, beeldende kunsten en podiumkunsten - Bedrijfsmecenaat - Belastingkrediet ten gunste van de muziekindustrie - Belastingkrediet voor particulieren voor de uitgaven voor kunst en cultuur) (4-1264)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils en François Roelants du Vivier
4-1264/1
p. 1-22 4-1264/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen (4-1354)      
  Voorstel van de heren Berni Collas en François Roelants du Vivier
4-1354/1
p. 1-4 4-1354/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999