S. 4-1069 Dossierfiche K. 52-1752

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
- Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
- Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
aangenomen te New York op 13 december 2006
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
rechten van het individu
gelijke behandeling
recht op gezondheid
gehandicapte
toegang tot de rechtspleging
recht op onderwijs
faciliteiten voor gehandicapten
politieke participatie
discriminatie op grond van een handicap
gelijkheid voor de wet
sociale participatie
VN-conventie
integratie van gehandicapten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1069/1 4-1069/1 (PDF) Wetsontwerp 16/12/2008
4-1069/2 4-1069/2 (PDF) Amendementen 13/1/2009
4-1069/3 4-1069/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/1/2009
4-1069/4 4-1069/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/1/2009
K. 52-1752/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/1/2009
K. 52-1752/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/2/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2008   Indiening Doc. 4-1069/1 4-1069/1 (PDF)
16/12/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/1/2009   Inschrijving op agenda
22/1/2009   Algemene bespreking Hand. 4-60 Hand. 4-60 (PDF)
22/1/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-60 Hand. 4-60 (PDF)
22/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 4-60 Hand. 4-60 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2008   Verzending naar commissie
13/1/2009   Inschrijving op agenda
13/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Paul Procureur
13/1/2009   Bespreking
13/1/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
13/1/2009   Aanneming na amendering
13/1/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1069/3 4-1069/3 (PDF)
13/1/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1069/4 4-1069/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/1/2009   Overzending Doc. K. 52-1752/1
4/2/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
19/2/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 83, p. 65-68
19/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 83, p. 75
Doc. K. 52-1752/2
19/2/2009   Aanneming zonder amendering
19/2/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/2009   Bekrachtiging en afkondiging
22/7/2009   Bekendmaking (50169-50201)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/1/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 13/1/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/2/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/2009 22/7/2009, blz 50169-50201