Auteurs- en sprekersregister betreffende "Steverlynck Jan" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur - Registratieverplichting (Aantal akten - Belastingopbrengst - FinanciŽle sancties - Vervolgingen) (2-1599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2244-2245 2-44 p. 2244-2245 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3428-3430 2-61 p. 3428-3430 (PDF)
Beroepskosten - Bepaling van het forfait volgens de afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling - Ambtenaren die ter beschikking worden gesteld (2-1660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2376 2-46 p. 2376 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3797-3798 2-68 p. 3797-3798 (PDF)
Buitenlandse sportbeoefenaars - Fiscaal regime - Omzendbrief van 15 mei 2002 - Toepasbaarheid (Volleybalspelers) (2-2520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3639-3640 2-65 p. 3639-3640 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3870 2-69 p. 3870 (PDF)
De Belgische Technische CoŲperatie (2-581)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-159
p. 46-53 2-159 p. 46-53 (PDF)
De aanpak van de mond- en klauwzeercrisis (2-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De behandeling voor de rechtbank van fiscale dossiers door belastingcontroleurs (Vertegenwoordiging van de fiscus voor de rechtbank door belastingambtenaren en niet door advocaten) (2-483)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-119
p. 50-54 2-119 p. 50-54 (PDF)
De controles op slachtingen buiten het slachthuis (HygiŽnische en sanitaire normen - Thuisslachtingen - Voorbereiding algemeen wetsontwerp) (2-806)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-172
p. 8-9 2-172 p. 8-9 (PDF)
De financiŽle benadeling van zelfstandigen voor wat betreft het vervroegd pensioen (Pensioenverlies van 5% per jaar vervroeging - Discriminatie t.a.v. loontrekkers) (2-663)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-175
p. 76-78 2-175 p. 76-78 (PDF)
De gebrekkige en onvolledige traceerbaarheid en controles op specifiek risicomateriaal dat een gevaar voor de volksgezondheid inhoudt (EU-rapport over de aanpak en de controle op BSE - Gevaar van slachtingen buiten slachthuizen) (2-639)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 29-31 2-122 p. 29-31 (PDF)
De geplande vestiging van een megawinkelcentrum in de omgeving van Moeskroen (Wet op de handelsvestigingen - Advies van het sociaal-economisch comitť) (2-718)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-148
p. 20-21 2-148 p. 20-21 (PDF)
De hervorming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de integratie van de Controledienst voor de verzekeringen (Toezicht op de financiŽle sector [banksector - verzekeringen - kapitaalmarkt] - Nieuwe toezichthoudende structuur - Samenwerking met de Nationale Bank - Aanpassing van het Europees institutioneel kader aan de evolutie van de kapitaalmarkten) (2-417)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-108
p. 59-62 2-108 p. 59-62 (PDF)
De hervorming van de belastingdiensten en de bedoeling om de belastingvaststellende ambtenaar verantwoordelijkheid te geven omtrent de geschillenregeling van zijn naheffing (Vereenvoudiging van de fiscale procedures door de regeringscommissaris - Responsabilisering van de taxatieambtenaar : verdediging van de dossiers voor de fiscale rechtbank) (2-382)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-102
p. 52-55 2-102 p. 52-55 (PDF)
De innovatie in de Belgische economie en de concurrentiepositie van onze ondernemingen (Implementatie van de Europese Raad van Lissabon - Competitiviteit van de Belgische economie - Innovatie door KMO's en openbare investeringen in onderzoek en ontwikkeling - Hoge Raad voor de Innovatie) (2-682)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-180
p. 41-49 2-180 p. 41-49 (PDF)
De laatste ontwikkelingen inzake het identificeren en registreren van schapen en geiten (Bestrijding van mond- en klauwzeer en TSE [Scrapies] - Reglementering van slachtingen buiten slachthuizen) (2-1215)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-264
p. 23-26 2-264 p. 23-26 (PDF)
De manier van werken van de erkenningscommissie voor beroepsjournalisten in het kader van de vijfjaarlijkse vernieuwing van hun persdocumenten (Verschillende behandeling van loontrekkende en zelfstandige journalisten) (2-397)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-102
p. 57-59 2-102 p. 57-59 (PDF)
De mond- en klauwzeerepidemie (2-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De nieuwe tarieven van De Post en de zegels met blijvende frankeerwaarde (zonder faciale waarde) (2-1065)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 11-12 2-223 p. 11-12 (PDF)
De omzetting van de richtlijn inzake elektronische handel (Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt) (2-1048)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-216
p. 20-21 2-216 p. 20-21 (PDF)
De problemen rond de hervorming van het toezicht op de financiŽle markten (Stand van zaken van de hervorming - Samenwerking tussen de Nationale Bank en de CBF - Hervorming van de CBF - Integratie van de controledienst van de verzekeringen) (2-636)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-166
p. 4-8 2-166 p. 4-8 (PDF)
De ratificering van het Europees Verdrag voor het stimuleren van langlopende transnationale vrijwilligersdienst voor jongeren (2-552)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 17-18 2-103 p. 17-18 (PDF)
De stand van zaken voor wat betreft de opwaardering van het statuut en de taken van de griffier en de parketsecretaris (Modernisering griffies en parketten - Uitbouw van een informatica-structuur Phenix - Opleidingen voor het gerechtspersoneel - Management) (2-972)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-272
p. 50-53 2-272 p. 50-53 (PDF)
De taak van de belastingadministratie om genomen fiscale maatregelen te evalueren (Copernicusplan : Coperfin - GeÔntegreerde kwaliteitsbewaking) (2-683)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-180
p. 36-38 2-180 p. 36-38 (PDF)
De toegelaten activiteit voor gepensioneerden (2-1141)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-243
p. 19-20 2-243 p. 19-20 (PDF)
De toegelaten activiteit voor gepensioneerden (Verhoging tot 350.000 BEF netto) (2-792)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-164
p. 15-16 2-164 p. 15-16 (PDF)
De toegelaten arbeid bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (2-420)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Onwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-105
p. 56-60 2-105 p. 56-60 (PDF)
De vrije aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (2-784)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-162
p. 13-16 2-162 p. 13-16 (PDF)
De zorgwekkende financiŽle toestand van het sociaal statuut der zelfstandigen (2-500)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 16-19 2-94 p. 16-19 (PDF)
E-government in BelgiŽ (Strategie - Financiering - E-security - Initiatieven binnen het kader van het Europees Voorzitterschap - Betrokkenheid van de gemeenten) (2-559)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-148
p. 72-76 2-148 p. 72-76 (PDF)
E-governmentproject - Aanbestedingsprocedure (2-1888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2746 2-52 p. 2746 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3063-3064 2-56 p. 3063-3064 (PDF)
E-governmentproject - Aanbestedingsprocedure (2-1889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2788-2789 2-52 p. 2788-2789 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Steverlynck, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-92
p. 9 2-92 p. 9 (PDF)
Een studie omtrent publiek-private samenwerkingsverbanden (Opdracht aan de Federale Participatiemaatschappij : reglementair kader voor publieke-private partnerschappen - E-government : samenwerking met De Post) (2-392)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 70-71 2-102 p. 70-71 (PDF)
Elektriciteit - Betere beheersing van de vraag (2-1177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-33
p. 1631-1632 2-33 p. 1631-1632 (PDF)
Elektronische handel - Richtlijn 2000/31/EG - Omzetting - Andere initiatieven (2-1560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2186-2187 2-43 p. 2186-2187 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2286-2287 2-44 p. 2286-2287 (PDF)
Geleasde voertuigen - Eigendomsoverdracht - Voordeel - Belasting (Overdracht van het gebruiksrecht aan een derde - Koopoptie - Abnormaal voordeel of voordeel van alle aard - Raming van de waarde) (2-2624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3896-3897 2-70 p. 3896-3897 (PDF)
Gewaarborgd minimumpensioen - Gemengde loopbaan (Bedrag van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Discriminatie) (2-1585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2240 2-44 p. 2240 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2399-2400 2-46 p. 2399-2400 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Bestrijding - Toepasbaarheid van de wet van 2 augustus 2002 op het aanbieden van financiŽle producten aan ondernemingen (niet-consumenten) (FinanciŽle producten zoals leningen, leasingovereenkomsten, verzekeringscontracten, beurstransacties - Aanpassing van de regelgeving op de overheidsopdrachten aan richtlijn 2000/35/EG) (2-2545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3692 2-66 p. 3692 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de NMBS (2-2499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3567-3568 2-64 p. 3567-3568 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3701-3702 2-66 p. 3701-3702 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de overheid (2-2498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3595-3597 2-64 p. 3595-3597 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de overheidsbedrijven (2-2507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3591-3592 2-64 p. 3591-3592 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3665-3667 2-65 p. 3665-3667 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Situatie in BelgiŽ - Omzetting van de Europese richtlijn van 29 juni 2000 (2-1566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2177 2-43 p. 2177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2494-2495 2-47 p. 2494-2495 (PDF)
Het Participatiefonds (Achtergestelde leningen tegen gunstvoorwaarden voor zelfstandige ondernemers) (2-696)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 79-81 2-182 p. 79-81 (PDF)
Het beroep van landmeter (Zelfstandige landmeters versus uitoefening van het ambt in bijberoep door ambtenaren, veelal van het Kadaster - Bescherming van de beroepstitel - Beroepsinstituut) (2-681)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-180
p. 33-36 2-180 p. 33-36 (PDF)
Het eerste schaap in BelgiŽ met BSE en de gevolgen voor wat betreft de menselijke consumptie van schapen- en geitenvlees (Opsporingstests - Gebrek aan systematische identificatie van schapen en geiten - Slachtingen buiten de slachthuizen) (2-1001)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-208
p. 12-14 2-208 p. 12-14 (PDF)
Het indienen van BTW-aangiften via De Post (Centralisering van de aangiften - Indiening via De Post of elektronisch - Datum van indiening) (2-1268)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 9-10 2-273 p. 9-10 (PDF)
Het mond- en klauwzeer (2-410)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
Het sociaal statuut van de kunstenaars en de problematiek van de schijnzelfstandigen (2-637)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-163
p. 17-20 2-163 p. 17-20 (PDF)
Het sociaal statuut voor de meewerkende echtgenoot (2-558)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-148
p. 69-71 2-148 p. 69-71 (PDF)
Het uitblijven van het leenrecht ("Symbolische" dagvaarding van een openbare bibliotheek teneinde het uitlenen van bepaalde werken zonder toestemming van auteurs en zonder leenvergoeding te laten stopzetten - Klacht bij de Europese Commissie) (2-1224)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-265
p. 34-36 2-265 p. 34-36 (PDF)
Het vrij aanvullend pensioen voor de meewerkende echtgenoot (2-394)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 62-64 2-102 p. 62-64 (PDF)
Het wetsontwerp tot wijziging van de procedure voor het bekomen van een sociaal-economische machtiging (Vraag om grote handelsvestiging - Geplande vestiging van Cora te Moeskroen - Gevolgen voor de onmiddellijke omgeving en de bestaande handelszaken) (2-830)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-173
p. 16-18 2-173 p. 16-18 (PDF)
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) - Productie en verspreiding - Voordelen - Geringe uitbuiting in de Belgische economie (Bijdrage van de ICT in de economische groei) (2-1555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2184-2185 2-43 p. 2184-2185 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2537-2538 2-48 p. 2537-2538 (PDF)
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) - Productie en verspreiding - Voordelen - Geringe uitbuiting in de Belgische economie (Bijdrage van de ICT in de economische groei) (2-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-43
p. 2217-2219 2-43 p. 2217-2219 (PDF)
Kadastraal inkomen - Berekening - Criteria (Betrekking van de belastingplichtige bij het schattingsproces - Motivering van de beslissing - Bezwaar) (2-1598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2244 2-44 p. 2244 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2425-2427 2-46 p. 2425-2427 (PDF)
Malafide reclameronselaars - Informatiecampagne - Middelen - Vervolgingen (2-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2172 2-43 p. 2172 (PDF)
Malafide reclameronselaars - Informatiecampagne - Middelen - Vervolgingen (2-1548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2176 2-43 p. 2176 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2401-2402 2-46 p. 2401-2402 (PDF)
Malafide reclameronselaars - Informatiecampagne - Middelen - Vervolgingen (2-1549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2183 2-43 p. 2183 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2421-2422 2-46 p. 2421-2422 (PDF)
Meewerkende echtgenote - Mini-statuut - Uitsluiting op grond van leeftijd (2-1973)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2858 2-53 p. 2858 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3440-3441 2-61 p. 3440-3441 (PDF)
Meewerkende echtgenoten - Statuut (Al dan niet vrijwillige aansluiting - Uitvoeringsbesluiten) (2-1778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2458-2459 2-47 p. 2458-2459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3553-3554 2-63 p. 3553-3554 (PDF)
Militaire dienst - Pensioenberekening - Gelijkstelling met een periode van beroepsactiviteit - Verschil tussen het stelsel voor werknemers en het stelsel voor zelfstandigen (Onvoorwaardelijk recht op pensioen voor periodes van militaire dienst) (2-1830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2611-2613 2-50 p. 2611-2613 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2786-2788 2-52 p. 2786-2788 (PDF)
Ministerie van Middenstand en Landbouw - Ontbinding - Sociale dienst - Gevolgen (Gevolgen voor de gepensionneerde ambtenaren van het departement) (2-2602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3834 2-69 p. 3834 (PDF)
Mond- en klauwzeer - Vaccinatie - Standpunt van de regering (Europees beleid) (2-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2234 2-44 p. 2234 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2389-2392 2-46 p. 2389-2392 (PDF)
Mond- en klauwzeer - Vaccinatie - Standpunt van de regering (Europees beleid) (2-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2250 2-44 p. 2250 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2502-2503 2-47 p. 2502-2503 (PDF)
Nationale Delcrederedienst - Belgische Maatschappij voor Investeringen (2-1862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2683-2684 2-51 p. 2683-2684 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3813-3814 2-68 p. 3813-3814 (PDF)
Negatieve staatsbelasting - Vernietiging of ontheffing van de oorspronkelijke aanslag - Inkohiering (Personenbelasting : terugvordering van een onverschuldigde terugbetaling) (2-2625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3929-3930 2-70 p. 3929-3930 (PDF)
Ongedekte cheques - Plaats waar deze worden uitgegeven - Daders (2-2518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3639 2-65 p. 3639 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3850-3853 2-69 p. 3850-3853 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Algemene bespreking
   Vermindering van de BTW-tarieven voor werken aan schoolgebouwen
2-116
p. 75-76 2-116 p. 75-76 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Amendement nr 50 van de heer Steverlynck
   Terugbetaling van de Maribelsteun door bedrijven
2-1248/2
p. 29 2-1248/2 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heer Steverlynck
   Bedrijfskapitaal van de vzw Sociale Dienst van het ministerie van Economische Zaken
2-1248/2
p. 29 2-1248/2 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Termijnsverlenging voor een statuutaanpassing van Belgacom
2-1248/2
p. 52-53 2-1248/2 p. 52-53 (PDF)
  Amendement nr 89 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Wijziging wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen (Bevoegdheidsmachtiging van ambtenaren)
2-1248/2
p. 55 2-1248/2 p. 55 (PDF)
  Amendementen nrs 41 tot 47 van de heer Steverlynck
   Zeescheepvaart (Winst aan de hand van de tonnage - Bijzonder keuzestelsel van afschrijvingen - Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen - Investeringsaftrek - Winst op basis van de tonnage uit het beheer van zeeschepen voor rekening van derden - Vermindering van het registratierecht op vestiging van hypotheek op zee- en binnenschepen)
2-1248/2
p. 25-28 2-1248/2 p. 25-28 (PDF)
  Amendementen nrs 48 en 49 van de heer Steverlynck
   Tax Shelter (Fiscale aftrekbaarheid van de vennootschapswinsten geÔnvesteerd in audiovisuele werken)
2-1248/2
p. 28-29 2-1248/2 p. 28-29 (PDF)
  Amendementen nrs 77 tot 79 van de heer Steverlynck c.s.
   Controle op handelingen gesteld in de diamantsector
2-1248/2
p. 48-49 2-1248/2 p. 48-49 (PDF)
  Amendementen nrs 80 tot 84 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Wijziging wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Naleving van de Etische Code door informatiedienstenverleners via Internet - Elektronische aangetekende zendingen)
2-1248/2
p. 50-52 2-1248/2 p. 50-52 (PDF)
  Amendementen nrs 86 tot 88 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Mogelijkheid voor BIAC om terreinen van Brussel-Nationaal luchthaven te kopen
2-1248/2
p. 53-54 2-1248/2 p. 53-54 (PDF)
  Amendementen nrs 90 tot 92 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Politiemacht treinbegeleiders
2-1248/2
p. 55-57 2-1248/2 p. 55-57 (PDF)
  Amendementen nrs 93 tot 99 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Spoorvervoer - Machtiging van de Koning tot omzetting van Europese richtlijnen 2001/12, 13 en 14 met betrekking tot de spoorwegen - Bestuursorganen van de NMBS
2-1248/2
p. 57-61 2-1248/2 p. 57-61 (PDF)
  Amendementen nrs 41 tot 51 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1248/7
p. 1-6 2-1248/7 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 77 tot 79 van de heer Steverlynck c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1248/7
p. 1-6 2-1248/7 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 80 tot 99 van de heren Steverlynck en Caluwť, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1248/7
p. 1-6 2-1248/7 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Administratieve vereenvoudiging
2-226
p. 9-10 2-226 p. 9-10 (PDF)
   Fiscale stimulansen ter bevordering van het ondernemerschap
2-226
p. 10-12 2-226 p. 10-12 (PDF)
  2-226
p. 13 2-226 p. 13 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
2-226
p. 12-13 2-226 p. 12-13 (PDF)
   Spoorvervoer - Machtiging van de Koning tot omzetting van Europese richtlijnen 2001/12, 13 en 14 met betrekking tot de spoorwegen
2-226
p. 8 2-226 p. 8 (PDF)
   Tax Shelter (Fiscale aftrekbaarheid van de vennootschapswinsten geÔnvesteerd in audiovisuele werken)
2-226
p. 8 2-226 p. 8 (PDF)
  2-226
p. 9 2-226 p. 9 (PDF)
   Termijnsverlenging voor een statuutaanpassing van Belgacom
2-226
p. 8 2-226 p. 8 (PDF)
   Wijzigingen BTW-wetboek : gebouwen en met de grond verbonden bouwwerken
2-226
p. 8 2-226 p. 8 (PDF)
  2-226
p. 9 2-226 p. 9 (PDF)
   Zeescheepvaart - Fiscale voordelen om de herinvlagging van Belgische schepen te stimuleren
2-226
p. 8-9 2-226 p. 8-9 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Amendement nr 57 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Sociaal statuut meewerkende echtgenoot
2-1566/2
p. 42-44 2-1566/2 p. 42-44 (PDF)
  Amendement nr 58 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Statuut meehelpende echtgenoot : berekening van de bijdragen
2-1566/2
p. 44-45 2-1566/2 p. 44-45 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Statuut meewerkende echtgenoot : pensioenstelsel
2-1566/2
p. 45-46 2-1566/2 p. 45-46 (PDF)
  Amendement nr 63 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor startende zelfstandigen
2-1566/2
p. 49-50 2-1566/2 p. 49-50 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Pensioen zelfstandigen
2-1566/2
p. 50-54 2-1566/2 p. 50-54 (PDF)
  Amendementen nrs 62 en 65 van de heren Steverlynck en Caluwť
   Aanvullende pensioenen zelfstandigen
2-1566/2
p. 48-49 2-1566/2 p. 48-49 (PDF)
  2-1566/2
p. 55 2-1566/2 p. 55 (PDF)
  Amendementen nrs 57 tot 59 en 62 tot 65 van de heren Steverlynck en Caluwť, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1566/7
p. 1-5 2-1566/7 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Amendement nr 9 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Oprichting van een Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
2-800/2
p. 3-4 2-800/2 p. 3-4 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Amendement nr 10 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Algemene farmaceutische inspectie : wijziging wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
2-989/2
p. 6 2-989/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 11 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Aanpassing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen aan de Lambermontakkoorden
2-989/2
p. 6-7 2-989/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Werkhervattingspremie voor oudere werklozen - Tijdskrediet
2-989/2
p. 7-8 2-989/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 124 van de heer Steverlynck
   Opheffing artikel 25 wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon (Vrijstelling van Belgacom van belastingen ten gunste van provincies en gemeenten - Onroerende voorheffing)
2-989/2
p. 45 2-989/2 p. 45 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Federale Raad voor duurzame ontwikkeling : personeel van het secretariaat
2-989/2
p. 10 2-989/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Tenlasteneming door de Regie der Gebouwen van werken aan het Paleis voor Schone Kunsten
2-989/2
p. 14 2-989/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Wijziging KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen - Meewerkende echtgenoot - Arbeidsongeschiktheid
2-989/2
p. 3 2-989/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 56 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Gelijke kansen in overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur)
2-989/2
p. 21 2-989/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Wijziging wetten op de kinderbijslag : wegens gezondheidsredenen (arbeidsongeschiktheid) voortijdig op pensioen gestelde ambtenaren
2-989/2
p. 4 2-989/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Gezinsbijslagen : onoverdraagbaarheid en onvatbaarheid voor beslag (Aanvulling artikel 1410, ß2, Gerechtelijk Wetboek)
2-989/2
p. 4-5 2-989/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Integratietegemoetkoming aan gehandicapten na 65 jaar
2-989/2
p. 5 2-989/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Financieel evenwicht van het socialezekerheidsstelsel der zelfstandigen - Alternatieve financiering
2-989/2
p. 5-6 2-989/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 112 tot 115 van de heren Vandenberghe en Steverlynck
   Regie van de Gevangenisarbeid en autonome landbouwexploitaties
2-989/2
p. 40-41 2-989/2 p. 40-41 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 17 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Verlenen van de bevoegheid aan de Koning om Europese richtlijnen inzake elektriciteit om te zetten
2-989/2
p. 8-10 2-989/2 p. 8-10 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Federale Raad voor duurzame ontwikkeling : tweede federaal rapport
2-989/2
p. 10-11 2-989/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 28 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Bijdragen aan de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen - Inventaris van het radioactief afval
2-989/2
p. 11-12 2-989/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendementen nrs 29 tot 36 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Telecommunicatie : universele dienstverlening - Identificatie oproepers van noodnummers - Sancties zoals verbod tot aanbieden van diensten - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning
2-989/2
p. 12-14 2-989/2 p. 12-14 (PDF)
  Amendementen nrs 38 tot 55 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Privatisering van BIAC - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning - Verkoop van gronden van de luchthaven
2-989/2
p. 14-21 2-989/2 p. 14-21 (PDF)
  Amendementen nrs 57 en 58 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Sabena : verlenen van fondsen door de Federale Participatiemaatschappij aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
2-989/2
p. 21-22 2-989/2 p. 21-22 (PDF)
  Amendementen nrs 59 en 60 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Vrijwaring van het mariene milieu van de gevolgen van exploratie en exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen
2-989/2
p. 23 2-989/2 p. 23 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
2-989/4
p. 1-7 2-989/4 p. 1-7 (PDF)
   Regie van de gevangenisarbeid en autonome landbouwexploitaties
2-989/4
p. 1-7 2-989/4 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 134 van de heer Steverlynck, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Opheffing artikel 25 wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon (Vrijstelling van Belgacom van belastingen ten gunste van provincies en gemeenten - Onroerende voorheffing)
2-989/8
p. 6-7 2-989/8 p. 6-7 (PDF)
  Algemene bespreking
   Overzicht van het verslag van de Commissie Justitie : Regie van de gevangenisarbeid en autonome landbouwexploitaties
2-169
p. 5-6 2-169 p. 5-6 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-170
p. 32 2-170 p. 32 (PDF)
  2-171
p. 4-10 2-171 p. 4-10 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 100 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Bekrachtiging KB van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
2-1390/2
p. 133-135 2-1390/2 p. 133-135 (PDF)
  Amendement nr 101 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Bekrachtiging KB van 23 oktober 2002 betreffende de openbare-dienstverplichtingen in de aardgasmarkt
2-1390/2
p. 135-136 2-1390/2 p. 135-136 (PDF)
  Amendement nr 102 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Bekrachting KB van 11 oktober 2002 betreffende de openbare-dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt
2-1390/2
p. 136-137 2-1390/2 p. 136-137 (PDF)
  Amendement nr 107 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Toeslag op verbruikte gas ter financiering van openbare-dienstverplichtingen ("Federale bijdrage")
2-1390/2
p. 142 2-1390/2 p. 142 (PDF)
  Amendement nr 123 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Onderscheid tussen loterijen en kansspelen (Wet 7 mei 1999)
2-1390/2
p. 148-149 2-1390/2 p. 148-149 (PDF)
  Amendement nr 124 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Kansspelcommissie
2-1390/2
p. 149 2-1390/2 p. 149 (PDF)
  Amendement nr 140 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Oprichting van een federaal fonds voor de duurzame mobiliteit
2-1390/2
p. 159-164 2-1390/2 p. 159-164 (PDF)
   Overdracht van 1/5 van de dividenden verschuldigd aan HST-FIN
2-1390/2
p. 159-164 2-1390/2 p. 159-164 (PDF)
  Amendement nr 141 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Storting door de Federale Participatiemaatschappij aan de NMBS
2-1390/2
p. 164 2-1390/2 p. 164 (PDF)
  Amendement nr 142 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Grensoverschrijdend reizigersverkeer met gewone treinen - Betoelaging
2-1390/2
p. 165-166 2-1390/2 p. 165-166 (PDF)
  Amendement nr 153 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Evenwichtige aanwezigheid van de geslachten in de raad van bestuur van de NMBS
2-1390/2
p. 173 2-1390/2 p. 173 (PDF)
  Amendement nr 154 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Transparantie van de bezoldigingen van de leden van beheersorganen van economische overheidsbedrijven
2-1390/2
p. 173 2-1390/2 p. 173 (PDF)
  Amendement nr 157 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Regeling van de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen - Commissie vrije beroepen
2-1390/2
p. 177-188 2-1390/2 p. 177-188 (PDF)
  Amendement nr 240 van de heer Steverlynck c.s.
   Hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening
2-1390/2
p. 260-261 2-1390/2 p. 260-261 (PDF)
  Amendement nr 247 van de heer Steverlynck c.s.
   Inkomenstegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
2-1390/2
p. 265-266 2-1390/2 p. 265-266 (PDF)
  Amendement nr 250 van de heer Steverlynck c.s.
   Wijziging wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen : vrije keuze van zorgverstrekker ; geneesheer belast met de controle op de behandeling
2-1390/2
p. 267 2-1390/2 p. 267 (PDF)
  Amendement nr 253 van de heer Steverlynck c.s.
   Sociaal statuut van de kunstenaars : commissie "Kunstenaars"
2-1390/2
p. 269 2-1390/2 p. 269 (PDF)
  Amendement nr 254 van de heer Steverlynck c.s.
   Sociaal statuut van de kunstenaars : evaluatie via een verslag neer te leggen bij het Parlement
2-1390/2
p. 269 2-1390/2 p. 269 (PDF)
  Amendement nr 258 van de heer Steverlynck c.s.
   Verjaringstermijn inzake de uitbetaling van de pensioenen
2-1390/2
p. 271 2-1390/2 p. 271 (PDF)
  Amendement nr 259 van de heer Steverlynck c.s.
   GeÔntegreerde politie - Pensioenfonds - RSZPPO
2-1390/2
p. 271-272 2-1390/2 p. 271-272 (PDF)
  Amendement nr 285 van de heer Steverlynck c.s.
   Wijziging KB tot uitvoering van de wet betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde het inkomen van de invaliden te verhogen door de aanpassing van het inkomensplafond voor personen ten laste
2-1390/2
p. 292-293 2-1390/2 p. 292-293 (PDF)
  Amendement nr 286 van de heer Steverlynck c.s.
   Toegelaten beroepsactiviteit voor gerechtigden op een overlevingspensioen
2-1390/2
p. 293-294 2-1390/2 p. 293-294 (PDF)
  Amendement nr 48 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Pensioen van zelfstandigen : pensioenovereenkomst en aanvullend pensioen
2-1390/2
p. 30-31 2-1390/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Moederschapsrust voor een zelfstandige of meewerkende echtgenote : vervangingsregeling
2-1390/2
p. 32-34 2-1390/2 p. 32-34 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Fiscale vrijstelling voor de tewerkstelling van een diensthoofd voor de uitvoer of voor de integrale kwaliteitszorg in een onderneming
2-1390/2
p. 113-115 2-1390/2 p. 113-115 (PDF)
  Amendement nr 77 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Zeevisserijsector : bedrijfsvoorheffing
2-1390/2
p. 115-116 2-1390/2 p. 115-116 (PDF)
  Amendement nr 82 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Wijziging artikel 150 Wetboek van successierechten : effecten verkregen door een private stichting
2-1390/2
p. 117 2-1390/2 p. 117 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Beperking van de niet-inwisselbaarheid van certificaten tot een bepaalde tijd (Wijziging artikel 503, ß3 Wetboek van vennootschappen)
2-1390/2
p. 117-118 2-1390/2 p. 117-118 (PDF)
  Amendement nr 84 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Onthouding door de regering van enige publicatie van wetten welke niet werden gestemd in het Parlement
2-1390/2
p. 118 2-1390/2 p. 118 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Taks op plakbrieven (Artikel 198, 8į Wetboek van met het zegel gelijkgestelde taksen)
2-1390/2
p. 119-120 2-1390/2 p. 119-120 (PDF)
  Amendement nr 86 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Bevordering van de motorbrandstof LPG (Opheffing artikel 12 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen)
2-1390/2
p. 120-121 2-1390/2 p. 120-121 (PDF)
  Amendement nr 87 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Fiscale aftrekbaarheid van verliezen van leningen verstrekt aan startende ondernemers (WIB 1992)
2-1390/2
p. 121-125 2-1390/2 p. 121-125 (PDF)
   Vrijstelling van roerende voorheffing op renten van achtergestelde ondernemers (WIB 1992) ("Tante Julia-lening")
2-1390/2
p. 121-125 2-1390/2 p. 121-125 (PDF)
  Amendement nr 88 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Verhoogde investeringsaftrek voor investeringen die de veiligheid van ondernemers en hun handelswaar verhogen (artikelen 69, 70 en 75 WIB 1992)
2-1390/2
p. 126-127 2-1390/2 p. 126-127 (PDF)
  Amendement nr 93 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Oprichting van een Hoge Raad voor de innovatie, waarvan de opdracht is het stimuleren van de nieuwe technologieŽn en het vormen van netwerken
2-1390/2
p. 130 2-1390/2 p. 130 (PDF)
  Amendement nr 96 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Fiscale procedure (Artikel 356 WIB 1992) : Beroep - Nietigheid van de aanslag - Hertaxatie
2-1390/2
p. 131-132 2-1390/2 p. 131-132 (PDF)
  Amendement nr 97 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Wijziging van de stock option-regeling (Aandelenopties)
2-1390/2
p. 132 2-1390/2 p. 132 (PDF)
  Amendement nr 98 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Regularisatie belastbare bezoldigingen van personeelsleden van de lokale politie
2-1390/2
p. 132 2-1390/2 p. 132 (PDF)
  Amendement nr 99 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Niet-statutair personeel van de Koninklijke Bibliotheek en het Museum voor Midden-Afrika (KB nr 275 van 31 december 1983)
2-1390/2
p. 133 2-1390/2 p. 133 (PDF)
  Amendementen nrs 103 en 104 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Jaarlijkse bijdrage door de beheerder van elektriciteitstransportnet aan de gemeenten
2-1390/2
p. 137-140 2-1390/2 p. 137-140 (PDF)
  Amendementen nrs 105 en 106 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Invoering van een toeslag op verbruikte elektriciteit ter financiering van openbare-dienstverplichtingen ("Federale bijdrage")
2-1390/2
p. 140-142 2-1390/2 p. 140-142 (PDF)
  Amendementen nrs 108 en 109 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Begrotingsfonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van emissies van broeikasgassen
2-1390/2
p. 143-144 2-1390/2 p. 143-144 (PDF)
  Amendementen nrs 110 en 111 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Nationale Delcrederedienst : ruimere vertegenwoordiging van de gewesten
2-1390/2
p. 144-145 2-1390/2 p. 144-145 (PDF)
  Amendementen nrs 112 tot 115 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Postsector : wijzigingen aan de wetgeving
2-1390/2
p. 145 2-1390/2 p. 145 (PDF)
  Amendementen nrs 116 tot 118 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   De Post : BTW
2-1390/2
p. 145-146 2-1390/2 p. 145-146 (PDF)
  Amendementen nrs 119 tot 122 en 125 tot 137 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Wet 19 april 2002)
2-1390/2
p. 147-148 2-1390/2 p. 147-148 (PDF)
  2-1390/2
p. 149-156 2-1390/2 p. 149-156 (PDF)
  Amendementen nrs 138 en 139 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Overname van de schuld van de NMBS
2-1390/2
p. 156-158 2-1390/2 p. 156-158 (PDF)
  Amendementen nrs 143 tot 153 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Wijziging wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven - Beheer van de NMBS
2-1390/2
p. 166-173 2-1390/2 p. 166-173 (PDF)
  Amendementen nrs 155 en 156 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Akoestisch isolatieprogramma voor de woningen in de omgeving van luchthaven Brussel-Nationaal
2-1390/2
p. 174-176 2-1390/2 p. 174-176 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 36 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Sociaal en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot
2-1390/2
p. 19-22 2-1390/2 p. 19-22 (PDF)
  Amendementen nrs 37 tot 40 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Vermindering wegens vervroeging in de pensioenregeling voor zelfstandigen
2-1390/2
p. 22-25 2-1390/2 p. 22-25 (PDF)
  Amendementen nrs 41 tot 44, 46, 49 en 50 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Pensioen van zelfstandigen : pensioenovereenkomst en aanvullend pensioen
2-1390/2
p. 26-29 2-1390/2 p. 26-29 (PDF)
  2-1390/2
p. 29-30 2-1390/2 p. 29-30 (PDF)
  2-1390/2
p. 31-32 2-1390/2 p. 31-32 (PDF)
  Amendementen nrs 45 en 47 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Pensioen van zelfstandigen : pensioenovereenkomst en aanvullend pensioen
2-1390/2
p. 29 2-1390/2 p. 29 (PDF)
  2-1390/2
p. 30 2-1390/2 p. 30 (PDF)
  Amendementen nrs 73, 75 en 76 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Vermindering van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van wetenschappelijk onderzoekers
2-1390/2
p. 113 2-1390/2 p. 113 (PDF)
  2-1390/2
p. 115 2-1390/2 p. 115 (PDF)
  Amendementen nrs 78 en 79 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Federale Overheidsdienst FinanciŽn : overname van de bevoegdheid van het ministerie van FinanciŽn
2-1390/2
p. 116 2-1390/2 p. 116 (PDF)
  Amendementen nrs 80 tot 82 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Statuut van de hypotheekbewaarder
2-1390/2
p. 116-117 2-1390/2 p. 116-117 (PDF)
  Amendementen nrs 89 tot 92 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Wijzigingen WIB 1992 (artikelen 38 en 145 nieuw) : vrijstelling PC privť ; vermindering voor uitgaven gedaan ter bevordering van de informatiemaatschappij
2-1390/2
p. 127-130 2-1390/2 p. 127-130 (PDF)
  Amendementen nrs 94 en 95 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Onderzoeks- en aanslagtermijnen bij vennootschappen (Artikel 354 WIB 1992)
2-1390/2
p. 131 2-1390/2 p. 131 (PDF)
  Amendementen nrs 240, 247, 250, 253, 254, 258 en 286 van de heer Steverlynck c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 51 en 73 tot 157 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Cumulatie overlevingspensioen en beroepsactiviteit
2-256
p. 19 2-256 p. 19 (PDF)
  2-256
p. 19-20 2-256 p. 19-20 (PDF)
   Cumulatie overlevingspensioen en rustpensioen
2-256
p. 19-20 2-256 p. 19-20 (PDF)
   Hervorming van de tegemoetkomingen aan gehandicapten - Begrip "huishouden"
2-256
p. 16-17 2-256 p. 16-17 (PDF)
   Toegelaten activiteit voor gepensioneerden
2-256
p. 20 2-256 p. 20 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan leden van religieuze gemeenschappen - Amendement
2-256
p. 17 2-256 p. 17 (PDF)
   Verlenen van inkomensgarantie voor ouderen aan personen die samenleven met hun kinderen - Amendement
2-256
p. 17 2-256 p. 17 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Vrijstelling PC privť (Wijzigingen WIB 1992)
2-256
p. 34-35 2-256 p. 34-35 (PDF)
  2-256
p. 36 2-256 p. 36 (PDF)
   eDayplan (Project om gezinnen met laag inkomen de gelegenheid te geven een PC met internetaansluiting aan te kopen)
2-256
p. 35 2-256 p. 35 (PDF)
  2-256
p. 36 2-256 p. 36 (PDF)
  2-256
p. 36 2-256 p. 36 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Aanvullend pensioen voor zelfstandigen
2-256
p. 24-26 2-256 p. 24-26 (PDF)
   Automatische 70/30-splitsing van de fiscale inkomsten voor de meewerkende echtgenoot van een zelfstandige
2-256
p. 23 2-256 p. 23 (PDF)
   Sociaal en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot
2-256
p. 23 2-256 p. 23 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
2-256
p. 33 2-256 p. 33 (PDF)
   Vereenvoudiging van de sociale-bijdragenstructuur van de zelfstandigen
2-256
p. 23 2-256 p. 23 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan leden van religieuze gemeenschappen
2-256
p. 31-32 2-256 p. 31-32 (PDF)
   Zelfstandigenpensioen - Vervroegd pensioen
2-256
p. 24 2-256 p. 24 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Cumulatie overlevingspensioen en beroepsactiviteit
2-256
p. 19 2-256 p. 19 (PDF)
  2-256
p. 19-20 2-256 p. 19-20 (PDF)
   Cumulatie overlevingspensioen en rustpensioen
2-256
p. 19-20 2-256 p. 19-20 (PDF)
   Hervorming van de tegemoetkomingen aan gehandicapten - Begrip "huishouden"
2-256
p. 16-17 2-256 p. 16-17 (PDF)
   Toegelaten activiteit voor gepensioneerden
2-256
p. 20 2-256 p. 20 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan leden van religieuze gemeenschappen - Amendement
2-256
p. 17 2-256 p. 17 (PDF)
   Verlenen van inkomensgarantie voor ouderen aan personen die samenleven met hun kinderen - Amendement
2-256
p. 17 2-256 p. 17 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Vrijstelling PC privť (Wijzigingen WIB 1992)
2-256
p. 34-35 2-256 p. 34-35 (PDF)
   eDayplan (Project om gezinnen met laag inkomen de gelegenheid te geven een PC met internetaansluiting aan te kopen)
2-256
p. 35 2-256 p. 35 (PDF)
  2-256
p. 36 2-256 p. 36 (PDF)
  2-256
p. 36 2-256 p. 36 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Aanvullend pensioen voor zelfstandigen
2-256
p. 24-26 2-256 p. 24-26 (PDF)
   Automatische 70/30-splitsing van de fiscale inkomsten voor de meewerkende echtgenoot van een zelfstandige
2-256
p. 23 2-256 p. 23 (PDF)
   Sociaal en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot
2-256
p. 23 2-256 p. 23 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
2-256
p. 33 2-256 p. 33 (PDF)
   Vereenvoudiging van de sociale-bijdragenstructuur van de zelfstandigen
2-256
p. 23 2-256 p. 23 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan leden van religieuze gemeenschappen
2-256
p. 31-32 2-256 p. 31-32 (PDF)
   Zelfstandigenpensioen -Vervroegd pensioen
2-256
p. 24 2-256 p. 24 (PDF)
Overlevingspensioen - Vervangingsinkomen - Cumulatie (Werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkeringen) (2-1583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2271-2272 2-44 p. 2271-2272 (PDF)
Pensioenen - Herwaarderingspremie - Toekenning (Rechten in het stelsel van de zelfstandigen) (2-1584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2239 2-44 p. 2239 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2398-2399 2-46 p. 2398-2399 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Aanvullende pensioenen van de zelfstandigen
2-233
p. 23 2-233 p. 23 (PDF)
   Administratieve vereenvoudiging
2-233
p. 21 2-233 p. 21 (PDF)
   Afschaffing van de financiŽle bestraffing van zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan
2-233
p. 22-23 2-233 p. 22-23 (PDF)
  2-233
p. 44 2-233 p. 44 (PDF)
   Bevordering van het ICT-gebruik
2-233
p. 21 2-233 p. 21 (PDF)
   Bevordering van het ondernemerschap
2-233
p. 24-25 2-233 p. 24-25 (PDF)
   Maatregelen om de horeca te redden
2-233
p. 23 2-233 p. 23 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
2-233
p. 22-25 2-233 p. 22-25 (PDF)
   Statuut van de meewerkende echtgenoot
2-233
p. 23 2-233 p. 23 (PDF)
  2-233
p. 38 2-233 p. 38 (PDF)
  2-233
p. 39-40 2-233 p. 39-40 (PDF)
   Toename van de laagste pensioenen
2-233
p. 22 2-233 p. 22 (PDF)
   Unieke ondernemersloket
2-233
p. 24 2-233 p. 24 (PDF)
   Verdubbeling van de moederschapsuitkering en -rust voor de zelfstandige vrouwen
2-233
p. 22 2-233 p. 22 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Administratieve vereenvoudiging
2-146
p. 59 2-146 p. 59 (PDF)
  2-146
p. 60 2-146 p. 60 (PDF)
   Financieringsmogelijkheden voor KMO's
2-146
p. 62 2-146 p. 62 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-146
p. 60 2-146 p. 60 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting - Verlaging van de aanslagvoet van 40,17 % naar 34 % en afschaffing van aftrekposten
2-146
p. 59-60 2-146 p. 59-60 (PDF)
   Socialelastenverlaging voor de ondernemingen
2-146
p. 59 2-146 p. 59 (PDF)
  2-146
p. 60 2-146 p. 60 (PDF)
   Stimuleren van KMO's en zelfstandigen
2-146
p. 60-63 2-146 p. 60-63 (PDF)
   Verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen
2-146
p. 60-62 2-146 p. 60-62 (PDF)
Rustpensioen - Beperking - Eenheid van loopbaan (Gemengde loopbaan - Voorrangsregeling) (2-1557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2173-2174 2-43 p. 2173-2174 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2269-2271 2-44 p. 2269-2271 (PDF)
Schijnzelfstandigen - Schijnwerknemers - Knelpunten - Concreet voorstel (2-1586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2237-2238 2-44 p. 2237-2238 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2486 2-47 p. 2486 (PDF)
Schijnzelfstandigen - Schijnwerknemers - Knelpunten - Concreet voorstel (2-1587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2247 2-44 p. 2247 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2498-2499 2-47 p. 2498-2499 (PDF)
Slachtingen buiten het slachthuis - Standpunt van de federale regering (2-1717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2392-2393 2-46 p. 2392-2393 (PDF)
Sociaal statuut der zelfstandigen - Niet-verschuldigde vennootschapsbijdragen - Terugbetaling (2-1972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2857 2-53 p. 2857 (PDF)
Sociale bijdragen van zelfstandigen - Vereenvoudiging van de berekening (2-1839)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2620-2621 2-50 p. 2620-2621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3440 2-61 p. 3440 (PDF)
Tegemoetkoming voor gehandicapten - Toegestane inkomsten (Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming - Bestraffing van het huwelijk of het samenwonen van gehandicapten versus sociale integratie) (2-1893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2750 2-52 p. 2750 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3067-3069 2-56 p. 3067-3069 (PDF)
Vastgoedmakelaar - Bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep - Koninklijk besluit van 6 september 1993 - Toepassingsgebied (Uitgesloten beroepen) (2-2594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3783-3784 2-68 p. 3783-3784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4024-4025 2-72 p. 4024-4025 (PDF)
Voorstel van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende beroepen) (Zie ook doc. 2-1562) (2-1289)      
  Voorstel van de heer Steverlynck c.s.
2-1289/1
p. 1-14 2-1289/1 p. 1-14 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
2-1289/2
p. 1 2-1289/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de heer Steverlynck
2-1289/3
p. 1-2 2-1289/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 18 en 23 tot 26 van de heer Steverlynck
2-1289/4
p. 8 2-1289/4 p. 8 (PDF)
  2-1289/4
p. 10-11 2-1289/4 p. 10-11 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 17 en 19 tot 22 van de heer Steverlynck c.s.
2-1289/4
p. 1-8 2-1289/4 p. 1-8 (PDF)
  2-1289/4
p. 9-10 2-1289/4 p. 9-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voortgang van het Europees ruimteprogramma Galileo (Europees satelliet-navigatiesysteem) (2-1043)      
  Bespreking
2-187
p. 18-21 2-187 p. 18-21 (PDF)
Wetsontwerp betreffende Belgacom (Privatisering - Wijziging van het juridisch statuut - Arbeidsverhoudingen tussen Belgacom en haar personeel) (2-825)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren D'Hooghe en Steverlynck
2-825/2
p. 1-2 2-825/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren D'Hooghe en Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-825/4
p. 1 2-825/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (Omzetting EG-richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel - Zie ook doc. 2-1480) (2-1479)      
  Verslag van de heren Steverlynck en Roelants du Vivier
2-1479/2
p. 1-7 2-1479/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Omzetting EG-richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel - Beperking van het vrije verkeer van een dienst geleverd door een in een andere EU-lidstaat gevestigde dienstverlener - Vordering tot staking - Gerechtelijk Wetboek, artikelen 587 en 589 - Zie ook doc. 2-1479) (2-1480)      
  Verslag van de heren Roelants du Vivier en Steverlynck
2-1480/2
p. 1 2-1480/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren (Strijd tegen de overmatige schuldenlast van de gezinnen - Oprichting van een positieve kredietcentrale : registratie van alle consumentenkredietovereenkomsten en alle hypothecaire kredietovereenkomsten) (2-767)      
  Amendementen nrs 1 en 4 van de heren D'Hooghe en Steverlynck
2-767/2
p. 1-2 2-767/2 p. 1-2 (PDF)
  2-767/2
p. 3 2-767/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 4 van de heren D'Hooghe en Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-767/4
p. 1 2-767/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (Aanvullend pensioen - Solidariteitsprestaties - Pensioentoezegging - De werkgever als inrichter - Pensioeninstellingen - Inspraak van de werknemers - Controledienst voor de Verzekeringen - Raad voor Aanvullende Pensioenen - Commissie voor Aanvullende Pensioenen - Strafbepalingen - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851, artikel 16, 4įter : voorrecht m.b.t. pensioeninstellingen en rechtspersonen belast met de uitvoering van de solidariteitstoezegging - Wijziging wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden en wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen - Wijziging wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - Wijziging WIB 1992 - Wijziging Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen : jaarlijkse taksen op verzekeringscontracten en op winstdeelnemingen) (2-1531)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Steverlynck
2-1531/2
p. 1-8 2-1531/2 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1531/4
p. 1 2-1531/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1063)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Omzetting richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000) (2-1232)      
  Verslag van de heer Steverlynck
2-1232/2
p. 1-13 2-1232/2 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 24-37 2-220 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging (FinanciŽle toegankelijkheid van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging - Maximumfactuur naargelang het inkomen van het gezin of naargelang de sociale categorie waar men deel van uitmaakt) (2-1117)      
  Algemene bespreking
2-208
p. 30-35 2-208 p. 30-35 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen (Belastingvrijstelling op voorwaarde dat wordt herbelegd in ecologische voertuigen) (2-1340)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Steverlynck
2-1340/2
p. 1-2 2-1340/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1340/4
p. 1 2-1340/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Bescherming van de verbruiker - Bescherming van de privacy - Incasso-ondernemingen - Vordering tot staking - Verboden daden - Burgerlijke sancties, strafbepalingen en administratieve sancties) (2-1061)      
  Amendementen nrs 4 tot 7 van de heer Steverlynck
2-1061/3
p. 1-3 2-1061/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Steverlynck
2-1061/4
p. 4 2-1061/4 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1061/7
p. 1 2-1061/7 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 7 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1061/7
p. 1 2-1061/7 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-215
p. 30-32 2-215 p. 30-32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-215
p. 32-34 2-215 p. 32-34 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen (Bevoegdheid van de Commissie voor Onrechtmatige bedingen - Vordering tot staking) (2-1177)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Steverlynck
2-1177/2
p. 1-2 2-1177/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 21-24 2-220 p. 21-24 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van ... met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) (Zie ook doc. 2-1393) (2-1392)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
2-1392/2
p. 1-2 2-1392/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-254
p. 4-7 2-254 p. 4-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de sluiting van ondernemingen (CoŲrdinatie van bestaande wetgevingen - Voorstellen van de Nationale Arbeidsraad - Faillissement en gerechtelijk akkoord - Rechtszekerheid) (2-1136)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
2-1136/2
p. 1-2 2-1136/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
2-1136/3
p. 1-9 2-1136/3 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1136/4
p. 1 2-1136/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-211
p. 22-27 2-211 p. 22-27 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-211
p. 27-29 2-211 p. 27-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Secundaire markten voor financiŽle instrumenten - Bevoegdheden van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de Controledienst voor de Verzekeringen - CoŲrdinatie van het toezicht op de financiŽle sector : toenadering tussen de NBB, de CBF en de CDV) (2-1241)      
  Verslag van de heer Steverlynck
2-1241/2
p. 1-16 2-1241/2 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-222
p. 16-22 2-222 p. 16-22 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen (Drankverpakkingen - Wegwerpfototoestellen - Batterijen - IndustriŽle verpakkingen - Notificatie bij de Europese Commissie - Wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van niet-alcoholische dranken en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Verpakkingsheffing) (2-1395)      
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heren Steverlynck en Caluwť
2-1395/2
p. 1-7 2-1395/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heren Steverlynck en Caluwť, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1395/4
p. 1-2 2-1395/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting (2-832)      
  Amendement nr 12 van de heer Steverlynck c.s.
   Belastingvermindering voor pensioenen en huwelijksquotiŽnt
2-832/2
p. 7 2-832/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Steverlynck c.s.
   Neutraliteit t.o.v. de samenlevingsvorm - Belastingverminderingen : discriminatie gehuwde-feitelijke samenwoners
2-832/2
p. 7-8 2-832/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Steverlynck c.s.
   Neutraliteit t.o.v. de samenlevingsvorm - Belastingvrij minimum : vervangingsinkomens - Discriminatie gehuwden-feitelijke samenwoners
2-832/2
p. 8-9 2-832/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Steverlynck c.s.
   Definitie "vennootschap"
2-832/2
p. 9 2-832/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Steverlynck c.s.
   Uitbreiding decumul tot alle inkomsten - Woningaftrek
2-832/2
p. 9 2-832/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Steverlynck c.s.
   HuwelijksquotiŽnt
2-832/2
p. 9-10 2-832/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Steverlynck c.s.
   Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen (Woningen)
2-832/2
p. 10 2-832/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Steverlynck c.s.
   Terminologie
2-832/2
p. 10 2-832/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heer Steverlynck c.s.
   Tekstprecisering
2-832/2
p. 10 2-832/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heer Steverlynck c.s.
   Belastingplichtigen met forfaitaire taxatie : uitsluiting van het belastingkrediet voor lage arbeidsinkomsten
2-832/2
p. 11 2-832/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 24 van de heer Steverlynck c.s.
   Neutraliteit t.o.v. de samenlevingsvorm - Discriminatie gehuwden-feitelijke samenwoners
2-832/2
p. 11-12 2-832/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Steverlynck c.s.
   Verhoging van de forfaitaire beroepskosten
2-832/2
p. 2 2-832/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Steverlynck c.s.
   Fiscale discriminatie van jobstudenten wiens ouders gescheiden zijn
2-832/2
p. 5-6 2-832/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2 en 4 van de heer Steverlynck c.s.
   Fiscale maatregelen woon-werkverkeer
2-832/2
p. 1-2 2-832/2 p. 1-2 (PDF)
  2-832/2
p. 2-3 2-832/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 10, 11 en 15 van de heer Steverlynck c.s.
   Fiscale neutraliteit t.o.v. de samenlevingsvorm - Belastingvermindering voor pensioenen, brugpensioenen en ZIV-vergoedingen - Discriminatie gehuwden-feitelijke samenwoners
2-832/2
p. 6-7 2-832/2 p. 6-7 (PDF)
  2-832/2
p. 9 2-832/2 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Steverlynck c.s.
   Gelijkschakeling van het belastingvrij minimum - Alleenstaanden
2-832/2
p. 3-4 2-832/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heer Steverlynck c.s.
   Beter rekening houden met kinderlast : kinderen van gescheiden ouders
2-832/2
p. 4-5 2-832/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 21, 23 en 24 van de heer Steverlynck c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-832/5
p. 1 2-832/5 p. 1 (PDF)
  2-832/5
p. 1-3 2-832/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Oprichting van een "Executief Comitť van de Ministers van Mobiliteit" - Goedkeuring van het investeringsplan 2001-2002 van de NMBS - Verbintenis van elk van de partijen wat de machtigingsprocedures en de vereiste vergunningen betreft - "Prefinanciering" en "cofinanciering" door de Gewesten van infrastructuurprojecten en werken - Gewestelijk expresnet in en rond Brussel) (2-933)      
  Amendement nr 1 van de heren Caluwť en Steverlynck
2-933/2
p. 1 2-933/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten (Digitale handtekening - EG-richtlijn) (2-662)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 en 11 van de heer Steverlynck
2-662/2
p. 1-4 2-662/2 p. 1-4 (PDF)
  2-662/2
p. 5 2-662/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
2-662/4
p. 1-15 2-662/4 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 4, 7 en 8 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-662/6
p. 1 2-662/6 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-114
p. 22-29 2-114 p. 22-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Amendement nr 30 van de heer Steverlynck
2-934/2
p. 12 2-934/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 6, 8 tot 21, 23 tot 29, 31 en 32 van de heren Caluwť en Steverlynck
2-934/2
p. 2-4 2-934/2 p. 2-4 (PDF)
  2-934/2
p. 5-9 2-934/2 p. 5-9 (PDF)
  2-934/2
p. 10-12 2-934/2 p. 10-12 (PDF)
  2-934/2
p. 13-14 2-934/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 30 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-934/5
p. 2 2-934/5 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 6, 8 tot 21, 23 tot 29, 31 en 32 van de heren Caluwť en Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-934/5
p. 1-2 2-934/5 p. 1-2 (PDF)
  2-934/5
p. 2 2-934/5 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Maatregelen in het raam van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt : afzonderlijke rekeningen voor het nucleaire circuit; integratie in de schoot van de algemene raad van de Commissie voor de Regularisering van de Electriciteit en het Gas (CREG) van vertegenwoordigers van milieuorganisaties; terbeschikkingstelling van de CREG van officieren van de gerechtelijke politie voor het vaststellen van inbreuken - Verzamelen van gegevens noodzakelijk voor het opmaken van energiebalansen - Uitbreiding van de opdrachten van de transmissienetbeheerder tot het lokaal transport - Fiscale neutraliteit i.g.v. gedeeltelijke splitsing van een elektriciteitsmaatschappij) (2-766)      
  Verslag van de heer Steverlynck
2-766/2
p. 1-6 2-766/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer Steverlynck, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-766/4
p. 1-5 2-766/4 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 38-40 2-134 p. 38-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Wettelijk statuut van het directiecomitť - Regeling van de belangenconflicten - Vertegenwoordiging van een rechtspersoon-bestuurder - Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor - Sanctie voor niet-naleving van de openbaarmakingsplicht - Werking van de algemene vergadering) (2-1107)      
  Amendement nr 15 van de heer Steverlynck
2-1107/3
p. 9-10 2-1107/3 p. 9-10 (PDF)
  Algemene bespreking en terugzending
2-215
p. 15-26 2-215 p. 15-26 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Raadgevend Comitť voor de telecommunicatie en Raadgevend Comitť voor de postdiensten) (Zie ook doc. 2-1392) (2-1393)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heer Steverlynck
2-1393/2
p. 1-4 2-1393/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 4 en 6 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1393/4
p. 1 2-1393/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-254
p. 4-7 2-254 p. 4-7 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-254
p. 7-8 2-254 p. 7-8 (PDF)
Wetsontwerp met het oog op het terbeschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties (2-979)      
  Amendement nr 1 van de heren Vandenberghe en Steverlynck
2-979/2
p. 1-2 2-979/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Vandenberghe en Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-979/4
p. 1 2-979/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp to bekrachtiging van de bepalingen betreffende de verplichte bijdragen van het koninklijk besluit van 15 oktober 2000 betreffende de verplichte en vrijwillige bijdragen verschuldigd door de veevoedersector aan het Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis (Verplichte bekrachtiging binnen de zes maanden na de datum van de inwerkingtreding van het besluit) (2-759)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
2-759/2
p. 1 2-759/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van ... betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen (2-1242)      
  Verslag van de heer Steverlynck
2-1242/2
p. 1 2-1242/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-222
p. 16-22 2-222 p. 16-22 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst (Oprichting van een Compensatiefonds) (2-1379)      
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heer Steverlynck
2-1379/2
p. 3-4 2-1379/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Administratieve vereenvoudiging - E-government) (2-1396)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heer Steverlynck
2-1396/2
p. 1-5 2-1396/2 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van de heren Steverlynck en de Clippele
2-1396/3
p. 1-18 2-1396/3 p. 1-18 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 3, 6 en 8 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1396/4
p. 1-2 2-1396/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-254
p. 9-23 2-254 p. 9-23 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-254
p. 23-25 2-254 p. 23-25 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid (Commissie voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie - Sociale bijdragen - Toelage aan gemeenten en meergemeentepolitiezones - Sociale Dienst van de geÔntegreerde politie [Wet 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten] - Wijziging van de wetten van 30 april 1958, 14 april 1965, 4 juli 1966, 5 augustus 1968, 9 juli 1969, 16 juni 1970, 10 januari 1974, 24 december 1976, 5 augustus 1978, 29 december 1990, 26 juni 1992, 6 augustus 1993, 5 april 1994, 12 augustus 2000, van de Nieuwe Gemeentewet en van de KB's nrs 206 van 29 augustus 1983 en 442 van 14 augustus 1986) (2-1050)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Thijs en de heer Steverlynck
2-1050/2
p. 2 2-1050/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
2-1050/3
p. 1-7 2-1050/3 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Thijs en van de heren Steverlynck en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1050/4
p. 2 2-1050/4 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-200
p. 4-5 2-200 p. 4-5 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-200
p. 5-9 2-200 p. 5-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciŽn te verbeteren (Verlaging van de administratiekosten) (2-864)      
  Algemene bespreking
2-160
p. 11-12 2-160 p. 11-12 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-160
p. 12-13 2-160 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen (Voortzetting van de hervorming van de insolventieprocedures ten aanzien van kooplieden) (2-877)      
  Amendementen nrs 1 tot 12 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/2
p. 1-7 2-877/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 33 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/4
p. 9-10 2-877/4 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/5
p. 2-4 2-877/5 p. 2-4 (PDF)
  Amendement nr 55 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/6
p. 1 2-877/6 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
2-877/8
p. 1-93 2-877/8 p. 1-93 (PDF)
  Algemene bespreking
2-210
p. 5-18 2-210 p. 5-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Versoepeling van de verplichting van basiskennis van het bedrijfsbeheer - Administratieve vereenvoudigingen - Wettelijke samenwoning - Stagiair-zelfstandige (opheffing) - Textuele aanpassingen) (2-1517)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck c.s.
2-1517/2
p. 1-2 2-1517/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1517/4
p. 1 2-1517/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Hervorming vennootschapsbelasting : verlaging van het belastingtarief ; wijziging WIB 1992 ; roerende voorheffing op liquidatieboni ; afschrijvingen ; aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen ; definitief belaste inkomsten ; aanrekening van jaarverliezen op winst uit abnormale of goedgunstige voordelen ; winst welke een vennootschap verkrijgt uit haar inrichting gevestigd in een land zonder dubbelbelastingverdrag - Maatregelen ten gunste van KMO's : aanmoediging van autofinanciering door vrijstelling van gereserveerde winsten ; vrijstelling van vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen in de loop van de drie eerste boekjaren - Hervorming van het stelsel van de coŲrdinatiecentra : wijziging KB nr 187 van 30 december 1982 en wet van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen - Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken : ruling - Actieplan doeltreffende inning van de vennootschapsbelasting) (2-1388)      
  Amendementen nrs 1 tot 17 van de heer Steverlynck
2-1388/2
p. 1-9 2-1388/2 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3, 5, 11 tot 13 en 17 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1388/4
p. 1-2 2-1388/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-254
p. 25-42 2-254 p. 25-42 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-254
p. 42-48 2-254 p. 42-48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking : mededeling van inlichtingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (2-1339)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1339/4
p. 1 2-1339/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen (Verplichte dekking tegen overstromingen in de brandpolis - Goederen gelegen in risicogebieden, gebieden bij KB te bepalen) (2-1555)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Steverlynck en Caluwť
2-1555/2
p. 1-2 2-1555/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Steverlynck en Caluwť ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1555/4
p. 1 2-1555/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendementen nrs 346 tot 348 van de heer Steverlynck
2-283/24
p. 1-2 2-283/24 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-187
p. 5-13 2-187 p. 5-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Aanwijzing van een netbeheerder met dubbelstructuur) (2-1380)      
  Verslag van de heer Steverlynck
2-1380/2
p. 1-4 2-1380/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (Werking en financiering door de kredietgevers van het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast) (2-986)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-986/2
p. 1-3 2-986/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (Nietigheid van het beding luidens hetwelk de koper van bouwgrond verplicht wordt een aannemingsovereenkomst te sluiten - Wet Breyne) (2-1279)      
  Amendement nr 7 van de heer Steverlynck
2-1279/4
p. 1 2-1279/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand (Opheffing van het verbod op het indienen van een verzoek om rechtsbijstand in hoger beroep door personen die niet reeds in eerste aanleg rechtsbijstand hebben verkregen - Copies uit het strafdossier) (2-1243)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Steverlynck
2-1243/2
p. 1-2 2-1243/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1064)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht (Verlaging van het expeditierecht op de afgifte van afschriften van gerechtelijke dossiers ten einde de toegankelijkheid van het gerecht, van het strafdossier in het bijzonder, te vergroten) (2-1403)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Steverlynck
2-1403/2
p. 1-2 2-1403/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken (In fiscale geschillen moet de Belgische Staat niet meer worden vertegenwoordigd door een advocaat maar mag het worden door fiscale ambtenaren) (2-865)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck c.s.
2-865/2
p. 1 2-865/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-865/4
p. 1 2-865/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-160
p. 13-18 2-160 p. 13-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Herwaardering van de wedde) (2-1371)      
  Amendementen nrs 6 tot 11 van de heren Vandenberghe en Steverlynck
2-1371/2
p. 5-9 2-1371/2 p. 5-9 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 11 van de heren Vandenberghe en Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1371/4
p. 1-2 2-1371/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid (voor iemand die toegestane beroepsarbeid verricht en onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt) (2-428)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Steverlynck
2-428/2
p. 1 2-428/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek (Bijzonder type beleggingsinstrument : bijkomende financiering van NGO's die projecten in de derde wereld realiseren via het afleveren van rendementen van speciaal op te richten beleggingsfondsen, waarbij de overheid een direct fiscaal voordeel toekent aan de belegger - Ethische en duurzame belegging) (2-819)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
2-819/1
p. 1-12 2-819/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de instelling van sociale bankrekeningen en de onvatbaarheid voor beslag van de op die rekeningen gestorte bedragen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort) (Rekening waarop alleen uitkeringen mogen worden gestort - Verhindering van schuldvergelijkingsmechanismen) (2-786)      
  Amendement nr 12 van de heer Steverlynck
2-786/4
p. 5 2-786/4 p. 5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (Voorspellend genetisch onderzoek - Aids) (2-20)      
  Amendement nr 11 van de heer Steverlynck
2-20/3
p. 4-5 2-20/3 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Amendement nr 63 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Steverlynck
2-246/3
p. 14 2-246/3 p. 14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden (Mobbing) (2-419)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder ten gevolge van openbare werken (2-755)      
  Voorstel van de heren Steverlynck en Caluwť
2-755/1
p. 1-6 2-755/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (verschuldigd aan de gemeenten - Administratiekosten - WIB) (2-24)      
  Algemene bespreking
2-95
p. 4-15 2-95 p. 4-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting om de terreinen waarop werken van openbaar nut zijn uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat te herstellen (2-303)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
2-303/2
p. 1-2 2-303/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendement nr 159 van de heer Steverlynck en mevrouw De Schamphelaere
2-12/12
p. 1-2 2-12/12 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 165 en 167 van de heer Steverlynck
2-12/13
p. 1 2-12/13 p. 1 (PDF)
  2-12/13
p. 2 2-12/13 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 159 van de heer Steverlynck en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/18
p. 2 2-12/18 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 165 en 167 van de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/18
p. 2 2-12/18 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de leningen van natuurlijke personen aan startende ondernemers (Achtergestelde lening, de zogenaamde "tante Julialening" - Niet terugbetaalbare lening - Aftrekbaarheid voor de investerende particulier van de belastbare inkomsten en vrijstelling van de roerende voorheffing op de intresten voor de geldverstrekker) (2-1254)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
2-1254/1
p. 1-7 2-1254/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de beperkingen van de toegelaten beroepsactiviteit van gepensioneerden (2-764)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
2-764/1
p. 1-8 2-764/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (Opbouw van meer rechten binnen het stelsel van het vrij aanvullend pensioen : optrekken van de jaarlijkse maximumpremie en mogelijkheid premies te betalen voor het verleden [Backservice]) (2-683)      
  Voorstel van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-683/1
p. 1-6 2-683/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (Opheffing van de begrenzing van de toegelaten arbeid voor de langstlevende echtgenoot) (2-1399)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Steverlynck
2-1399/2
p. 1-2 2-1399/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de verminderingscoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering van zelfstandigen (2-1510)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
2-1510/1
p. 1-3 2-1510/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wat de leden van kloostergemeenschappen betreft (2-1038)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
2-1038/1
p. 1-3 2-1038/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-218
p. 63-67 2-218 p. 63-67 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (Omzetting van een EG-richtlijn in Belgisch recht - Aanpassing wet van 1994 aan de specifieke vereisten van de informatiemaatschappij op 4 essentiŽle punten : het recht op mededeling, de uitzonderingen op het auteursrecht [reproductie voor privť-gebruik] [openbare ontlening - mediatheek], technische maatregelen en informatie over het beheer van rechten) (2-704)      
  Amendementen nrs 57 tot 63 van de heer Steverlynck
2-704/8
p. 1-11 2-704/8 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan (Gemengde loopbaan - Enige beslissing - Pensioenberekening bij overschrijding van de eenheid van loopbaan) (2-1095)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
2-1095/1
p. 1-8 2-1095/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
2-1095/2
p. 1 2-1095/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat de fiscale neutraliteit van afsplitsingsverrichtingen betreft (Fiscale neutraliteit wat betreft de BTW en de registratierechten) (2-1083)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
2-1083/1
p. 1-6 2-1083/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de gewone schuldeisers van gefailleerden (Principe van onmiddellijke recuperatie van de doorgestorte BTW bij faling van de afnemer - Inkomstenbelastingen : onmiddellijk verlenen van fiscale vrijstelling voor correct aangegeven vorderingen) (Zie ook doc. 2-1566/2, amendement nr 56) (2-1307)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
2-1307/1
p. 1-7 2-1307/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagenchauffeurs te verbeteren ("Dode hoek") (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocarchauffeurs te verbeteren) (2-630)      
  Verslag van de heer Steverlynck
2-630/2
p. 1-6 2-630/2 p. 1-6 (PDF)
Zeehaven van Zeebrugge - Ontsluiting per spoor (2-1917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2741-2742 2-52 p. 2741-2742 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2870-2871 2-53 p. 2870-2871 (PDF)
Zelfstandigen - Gewaarborgd minimumpensioen - Koppeling aan het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Inkomensgarantie-uitkering (Artikel 131bis, par. 1, wet van 15 mei 1984) (2-1829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2611 2-50 p. 2611 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2697-2698 2-51 p. 2697-2698 (PDF)
Zelfstandigen - Kinderbijslagregeling - Door de andere ouder ontvoerde kinderen - Doorbetaling (2-2075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2989 2-55 p. 2989 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3554 2-63 p. 3554 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999