S. 2-989 Dossierfiche K. 50-1503

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt I  

Proximus
belastingontheffing
Instituut voor Veterinaire Keuring
dierenziekte
programmawet
begrotingsfonds
Maribel
werkgelegenheidsbevordering
non-profitsector
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
sociale bijdrage
ziekenhuis
psychiatrische inrichting
sociale zekerheid
sociale begroting
zelfstandig beroep
ziekteverzekering
meewerkende echtgenoot
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
pensioenregeling
aanvullend pensioen
personeelsstatuut
instelling van openbaar nut
overheidsapparaat
Rijksdienst voor Pensioenen
gezinsuitkering
arbeidsongeschiktheid
betaalde vakantie
arbeider
aanvullende financiering
gezondheidsverzorging
remgeld
dokter
bejaarde
inkomensgarantie
kosten voor gezondheidszorg
klinische biologie
medisch en chirurgisch materiaal
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
gehandicapte
invaliditeitsverzekering
cumulatie van inkomsten
schending van het EU-recht
nationale uitvoeringsmaatregel
onderzoeksorganisme
medische diagnose
chemisch product
farmaceutische wetgeving
geneesmiddel
politiek asiel
drugverslaving
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur
sociale voorzieningen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
boviene spongiforme encefalopathie
delegatie van bevoegdheid
landbouw en voeding
vervroegd pensioen
buitengewone belasting
werkgelegenheidsbeleid
werkloosheidsbestrijding
herintreding
oudere werknemer
koopvaardijvloot
administratieve formaliteit
EU-onderdaan
vormingsverlof
eerste betrekking
participatie van de werknemers
belasting van natuurlijke personen
belasting op inkomsten uit kapitaal
elektriciteitsvoorziening
elektrische industrie
invloed op het milieu
toezicht op het milieu
energieproductie
duurzame ontwikkeling
verslag over de werkzaamheden
personeelsbeheer
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
museum
krijgsmacht
administratieve hervorming
ministerie
overheidsadministratie
elektronisch document management
elektronische overheid
eerbiediging van het privť-leven
gegevensverwerking
brandbestrijding
burgerbescherming
politie
taalgebruik
loon
tuchtprocedure
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
ontwikkelingshulp
personeel op contractbasis
Noord-Zuid-handel
strafgevangenis
penitentiair recht
gedetineerde
arbeid
handelsnorm
normalisatie
metrologie
kansspel
continentaal plat
territoriale wateren
ontginning van de zeeŽn
telecommunicatie
mobiele telefoon
telefoon
marktliberalisatie
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
eerste hulp
telefoon- en briefgeheim
overheidsbedrijf
openbare veiligheid
misdaadbestrijding
schone kunsten
Regie der Gebouwen
Brussels Airport Company
rechtstoestand
luchthaven
Federale Participatiemaatschappij
privatisering
financiŽle transactie
Skeyes
onroerend eigendom
publiek eigendom
luchtverkeersleiding
kleine en middelgrote onderneming
overnamebod
loopbaanonderbreking
winstdeling voor werknemers
toegang tot de informatie
centralisatie van de informatie
aandeelhouderschap van werknemers
vaccinatie
parafiscale heffing
minimumbestaansinkomen
apotheker
verplegend personeel
uitkering aan nabestaanden
budgettair evenwicht
handarbeider
inkomstenbelasting
grondbelasting
lokale belasting
concurrentiebeperking
lokale financiŽn
elektrische energie
sociale norm
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
radioactief afval
marien milieu
ontginning van de hulpbronnen
internationale handel
rijkdom van de zee
kwaliteitsmerk
richtlijn (EU)
ergonomie
positieve arbeidsbeleving
beroepsopleiding
uitwisseling van informatie
beroep door het personeel
telecommunicatieregelgeving
praktijkopleiding
culturele manifestatie
vrije tijd
ambtenaar
statuut van de ambtenaar
administratief toezicht
strafstelsel
doorgeven van informatie
invoer van gegevens
staatsveiligheid
datatransmissie
gegevensbescherming
boekhouding
beheer
tijdelijk werk
Fed+ (Staatsdienst belast met het ontwikkelen van culturele, ontspannende, vormende e.a. initiatieven voor federale ambtenaren)
universele dienst
geneeskundige noodhulp
aardgas
apotheek
gemeentepolitie
minerale reserves uit de zeebodem
asielzoeker
mobiele communicatie
maritieme economie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1503/1 Wetsontwerp 12/11/2001
K. 50-1503/2 Amendement 16/11/2001
K. 50-1503/3 Amendementen 20/11/2001
K. 50-1503/4 Amendement 26/11/2001
K. 50-1503/5 Amendementen 27/11/2001
K. 50-1503/6 Amendementen 28/11/2001
K. 50-1503/7 Amendementen 3/12/2001
K. 50-1503/8 Amendementen 4/12/2001
K. 50-1503/9 Amendementen 5/12/2001
K. 50-1503/16 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 6/12/2001
K. 50-1503/10 Verslag namens de commissie 7/12/2001
K. 50-1503/11 Verslag namens de commissie 7/12/2001
K. 50-1503/12 Verslag namens de commissie 7/12/2001
K. 50-1503/13 Verslag namens de commissie 7/12/2001
K. 50-1503/14 Tekst aangenomen door de commissies 7/12/2001
K. 50-1503/15 Verslag namens de commissie 7/12/2001
K. 50-1503/17 Verslag namens de commissie 10/12/2001
K. 50-1503/18 Verslag namens de commissie 10/12/2001
K. 50-1503/19 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/12/2001
K. 50-1503/20 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 12/12/2001
K. 50-1503/21 Advies van de Raad van State 17/12/2001
2-989/1 2-989/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2001
2-989/2 2-989/2 (PDF) Amendementen 18/12/2001
K. 50-1503/22 Advies van de Raad van State 18/12/2001
K. 50-1503/23 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2001
2-989/4 2-989/4 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2001
2-989/5 2-989/5 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2001
2-989/3 2-989/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2001
2-989/6 2-989/6 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2001
2-989/7 2-989/7 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2001
2-989/8 2-989/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/12/2001
2-989/9 2-989/9 (PDF) Advies van de Raad van State 27/12/2001
2-989/10 2-989/10 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/12/2001
K. 50-1503/24 Erratum 15/1/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/11/2001   Indiening Doc. K. 50-1503/1
7/12/2001   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 50-1503/14
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 182, p. 1-22 + nr. 183, p. 1-2 + p. 8-41 + p. 45-67 + nr. 184, p. 1-19
11/12/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 183, p. 41-45
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
12/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 185, p. 1-9 + nr. 186, p. 1-53 + nr. 187, p. 1-19
12/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
18/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 1-7 + p. 21-33
18/12/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1503/21
18/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-51/o4)
Integraal verslag nr. 189, p. 33
Doc. K. 50-1503/23
18/12/2001   Aanneming na amendering door commissie
29/11/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/30 2-82/30 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
11/12/2001   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
11/12/2001   Bespreking
11/12/2001   Einde behandeling
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
11/12/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
11/12/2001   Bespreking
11/12/2001   Einde behandeling
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
11/12/2001   Inleidende uiteenzetting
- vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid; - minister van Sociale Zaken en Pensioenen; - minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.
18/12/2001   Einde behandeling
12/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2001   Inschrijving op agenda
12/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
12/12/2001   Bespreking
12/12/2001   Einde behandeling
12/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2001   Inschrijving op agenda
12/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
12/12/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
12/12/2001   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/12/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2001   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-989/1 2-989/1 (PDF)
18/12/2001   Verzending naar commissie: Justitie
18/12/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/12/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/12/2001   Inschrijving op agenda
21/12/2001   Inschrijving op agenda
21/12/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
21/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-169 Hand. 2-169 (PDF)
21/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-170 Hand. 2-170 (PDF)
27/12/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State
28/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-171 Hand. 2-171 (PDF)
28/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-15/o2)
  Commissie: Justitie
18/12/2001   Verzending naar commissie
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
19/12/2001   Bespreking
19/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o1)
19/12/2001   Aanneming zonder amendering
19/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
18/12/2001   Verzending naar commissie
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
19/12/2001   Bespreking
19/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
19/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Inschrijving op agenda
20/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
18/12/2001   Verzending naar commissie
18/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
18/12/2001   Bespreking
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
19/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Inschrijving op agenda
20/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
18/12/2001   Verzending naar commissie
18/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
18/12/2001   Bespreking
18/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-4/o0)
18/12/2001   Aanneming zonder amendering
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
18/12/2001   Verzending naar commissie
1-75 167-168
18/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
18/12/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand.
18/12/2001   Bespreking
18/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
18/12/2001   Aanneming zonder amendering
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-989/5 2-989/5 (PDF)
28/12/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/12/2001   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2001   Bekendmaking (45706-45747)
6/3/2002   Erratum (8718)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/12/2001, 12/12/2001, 18/12/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 11/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2001
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/12/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2001, 28/12/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 19/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/12/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/12/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/12/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/12/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/12/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2001 5 8/1/2002
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/12/2001 30 4/2/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2001 31/12/2001, blz 45706-45747
Errata
Op 6/3/2002, blz 8718

Kruispuntbank van de wetgeving