S. 2-989 Dossierfiche K. 50-1503

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt I  

Brussels Airport Company
internationale handel
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
boekhouding
vormingsverlof
betaalde vakantie
administratief toezicht
luchtverkeersleiding
luchthaven
sociale bijdrage
radioactief afval
territoriale wateren
uitwisseling van informatie
landbouw en voeding
werkgelegenheidsbevordering
elektrische energie
overheidsbedrijf
budgettair evenwicht
ergonomie
instelling van openbaar nut
ziekenhuis
belastingontheffing
ontginning van de zeeŽn
aanvullende financiering
overheidsapparaat
ambtenaar
beroepsopleiding
inkomensgarantie
beheer
personeelsbeheer
gehandicapte
psychiatrische inrichting
belasting van natuurlijke personen
grondbelasting
inkomstenbelasting
belasting op inkomsten uit kapitaal
arbeidsongeschiktheid
kansspel
kwaliteitsmerk
farmaceutische wetgeving
vrije tijd
brandbestrijding
misdaadbestrijding
dierenziekte
culturele manifestatie
metrologie
museum
normalisatie
sociale norm
arbeider
parafiscale heffing
participatie van de werknemers
kleine en middelgrote onderneming
continentaal plat
politie
werkgelegenheidsbeleid
gezinsuitkering
krijgsmacht
tuchtprocedure
energieproductie
chemisch product
publiek eigendom
onroerend eigendom
eerbiediging van het privť-leven
telefoon- en briefgeheim
politiek asiel
verslag over de werkzaamheden
administratieve hervorming
burgerbescherming
ontwikkelingshulp
invloed op het milieu
toezicht op het milieu
sociale voorzieningen
aanvullend pensioen
ziekteverzekering
herintreding
werkloosheidsbestrijding
EU-onderdaan
tijdelijk werk
rijkdom van de zee
dokter
apotheker
vervroegd pensioen
onderzoeksorganisme
minerale reserves uit de zeebodem
pensioenregeling
elektrische industrie
geneesmiddel
medisch en chirurgisch materiaal
positieve arbeidsbeleving
privatisering
gedetineerde
beroep door het personeel
openbare veiligheid
sociale zekerheid
minimumbestaansinkomen
personeelsstatuut
rechtstoestand
telecommunicatie
gegevensverwerking
datatransmissie
handarbeider
vaccinatie
schone kunsten
administratieve formaliteit
ministerie
gegevensbescherming
medische diagnose
doorgeven van informatie
duurzame ontwikkeling
taalgebruik
marktliberalisatie
nationale uitvoeringsmaatregel
marien milieu
verplegend personeel
gezondheidsverzorging
schending van het EU-recht
overheidsadministratie
kosten voor gezondheidszorg
richtlijn (EU)
toegang tot de informatie
elektriciteitsvoorziening
invoer van gegevens
strafgevangenis
ontginning van de hulpbronnen
lokale financiŽn
koopvaardijvloot
praktijkopleiding
aardgas
lokale belasting
handelsnorm
overnamebod
bejaarde
eerste betrekking
uitkering aan nabestaanden
delegatie van bevoegdheid
buitengewone belasting
eerste hulp
sociale begroting
invaliditeitsverzekering
zelfstandig beroep
winstdeling voor werknemers
concurrentiebeperking
loon
penitentiair recht
strafstelsel
statuut van de ambtenaar
telefoon
drugverslaving
financiŽle transactie
arbeid
oudere werknemer
Noord-Zuid-handel
centralisatie van de informatie
cumulatie van inkomsten
aandeelhouderschap van werknemers
personeel op contractbasis
staatsveiligheid
Maribel
Skeyes
remgeld
Rijksdienst voor Pensioenen
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
klinische biologie
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
begrotingsfonds
Federale Participatiemaatschappij
Proximus
programmawet
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Regie der Gebouwen
Instituut voor Veterinaire Keuring
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur
loopbaanonderbreking
boviene spongiforme encefalopathie
elektronisch document management
telecommunicatieregelgeving
Fed+ (Staatsdienst belast met het ontwikkelen van culturele, ontspannende, vormende e.a. initiatieven voor federale ambtenaren)
geneeskundige noodhulp
mobiele telefoon
meewerkende echtgenoot
non-profitsector
universele dienst
elektronische overheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
gemeentepolitie
apotheek
mobiele communicatie
maritieme economie
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1503/1 Wetsontwerp 12/11/2001
K. 50-1503/2 Amendement 16/11/2001
K. 50-1503/3 Amendementen 20/11/2001
K. 50-1503/4 Amendement 26/11/2001
K. 50-1503/5 Amendementen 27/11/2001
K. 50-1503/6 Amendementen 28/11/2001
K. 50-1503/7 Amendementen 3/12/2001
K. 50-1503/8 Amendementen 4/12/2001
K. 50-1503/9 Amendementen 5/12/2001
K. 50-1503/16 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 6/12/2001
K. 50-1503/10 Verslag namens de commissie 7/12/2001
K. 50-1503/11 Verslag namens de commissie 7/12/2001
K. 50-1503/12 Verslag namens de commissie 7/12/2001
K. 50-1503/13 Verslag namens de commissie 7/12/2001
K. 50-1503/14 Tekst aangenomen door de commissies 7/12/2001
K. 50-1503/15 Verslag namens de commissie 7/12/2001
K. 50-1503/17 Verslag namens de commissie 10/12/2001
K. 50-1503/18 Verslag namens de commissie 10/12/2001
K. 50-1503/19 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/12/2001
K. 50-1503/20 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 12/12/2001
K. 50-1503/21 Advies van de Raad van State 17/12/2001
2-989/1 2-989/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2001
2-989/2 2-989/2 (PDF) Amendementen 18/12/2001
K. 50-1503/22 Advies van de Raad van State 18/12/2001
K. 50-1503/23 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2001
2-989/4 2-989/4 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2001
2-989/5 2-989/5 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2001
2-989/3 2-989/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2001
2-989/6 2-989/6 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2001
2-989/7 2-989/7 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2001
2-989/8 2-989/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/12/2001
2-989/9 2-989/9 (PDF) Advies van de Raad van State 27/12/2001
2-989/10 2-989/10 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/12/2001
K. 50-1503/24 Erratum 15/1/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/11/2001   Indiening Doc. K. 50-1503/1
7/12/2001   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 50-1503/14
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 182, p. 1-22 + nr. 183, p. 1-2 + p. 8-41 + p. 45-67 + nr. 184, p. 1-19
11/12/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 183, p. 41-45
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
12/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 185, p. 1-9 + nr. 186, p. 1-53 + nr. 187, p. 1-19
12/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
18/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 1-7 + p. 21-33
18/12/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1503/21
18/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-51/o4)
Integraal verslag nr. 189, p. 33
Doc. K. 50-1503/23
18/12/2001   Aanneming na amendering door commissie
29/11/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/30 2-82/30 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
11/12/2001   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
11/12/2001   Bespreking
11/12/2001   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
11/12/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
11/12/2001   Bespreking
11/12/2001   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
11/12/2001   Inleidende uiteenzetting
- vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid; - minister van Sociale Zaken en Pensioenen; - minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.
18/12/2001   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2001   Inschrijving op agenda
12/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
12/12/2001   Bespreking
12/12/2001   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
12/12/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2001   Inschrijving op agenda
12/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
12/12/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
12/12/2001   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/12/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2001   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-989/1 2-989/1 (PDF)
18/12/2001   Verzending naar commissie: Justitie
18/12/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/12/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/12/2001   Inschrijving op agenda
21/12/2001   Inschrijving op agenda
21/12/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
21/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-169 Hand. 2-169 (PDF)
21/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-170 Hand. 2-170 (PDF)
27/12/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State
28/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-171 Hand. 2-171 (PDF)
28/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-15/o2) Hand. 2-171 Hand. 2-171 (PDF)
18/12/2001   Verzending naar commissie
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
19/12/2001   Bespreking
19/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o1)
19/12/2001   Aanneming zonder amendering
19/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/12/2001   Verzending naar commissie
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
19/12/2001   Bespreking
19/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
19/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Inschrijving op agenda
20/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2001   Verzending naar commissie
18/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
18/12/2001   Bespreking
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
19/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Inschrijving op agenda
20/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2001   Verzending naar commissie
18/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
18/12/2001   Bespreking
18/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-4/o0)
18/12/2001   Aanneming zonder amendering
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2001   Verzending naar commissie
1-75 167-168
18/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
18/12/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand.
18/12/2001   Bespreking
18/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
18/12/2001   Aanneming zonder amendering
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-989/5 2-989/5 (PDF)
28/12/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/12/2001   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2001   Bekendmaking (45706-45747)
6/3/2002   Erratum (8718)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/12/2001, 12/12/2001, 18/12/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 11/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2001
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/12/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2001, 28/12/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 19/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/12/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/12/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/12/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/12/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/12/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2001 5 8/1/2002
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/12/2001 30 4/2/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2001 31/12/2001, blz 45706-45747
Errata
Op 6/3/2002, blz 8718