S. 2-1390 Dossierfiche K. 50-2124

Ontwerp van programmawet 1
Regering G. Verhofstadt I  

arbeidsongeval
kinderoppas
gedelegeerde wetgeving
wees
buitengewone belasting
winstdeling voor werknemers
beslag op bezittingen
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
begrotingsfonds
Fonds voor Arbeidsongevallen
betaalde vakantie
energieverbruik
regenereerbare energie
arbeidsongeschiktheid
huisvesting
misdaadbestrijding
leerjongen
zeevisserij
werkloosheidsbestrijding
proefneming met mensen
automobiel
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
nationale uitvoeringsmaatregel
mijnwerker
beroepsziekte
sociale uitsluiting
besluit
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
personeel in Afrika
buitenlandse student
computerprogramma
betaling binnen de EU
privť-gebruik computer
sociale voorzieningen
aanvullend pensioen
dienst voor arbeidsbemiddeling
postdienst
energienet
baggeren
invaliditeitsverzekering
loon
dood
georganiseerde misdaad
betrekking tussen overheid en burger
Federale Voorlichtingsdienst
Fonds voor de Beroepsziekten
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
chronische ziekte
non-profitsector
universele dienst
uitzetting uit een woning
apotheek
sociale bijdrage
hoger onderwijs
kansspel
burgerlijke rechtspraak
invoervergunning
arbeider
akoestische vervuiling
gezinsuitkering
bescherming van moeder en kind
arbeidsongevallenverzekering
langdurige werkloosheid
bijkomend voordeel
geneesmiddel
kinderbescherming
sociale zekerheid
vervoer per pijpleiding
voogdijschap
huurovereenkomst
euro
uitkering aan nabestaanden
oudere werknemer
OCMW
Financial Services and Markets Authority
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
kind
ambtenaar
personeelsbeheer
minderjarigheid
politie
bescherming van de flora
wetenschappelijk onderzoek
ontwikkelingshulp
beroep in de kunst
medische diagnose
militair personeel
gezondheidsverzorging
hypotheek
bejaarde
eerste betrekking
arbeidstijdverkorting
fiscale stimulans
kamperen
remgeld
Federaal Dienstencentrum
Nationale Delcrederedienst
status van de verkozen persoon
meewerkende echtgenoot
opwarming van het klimaat
elektrische energie
ziekenhuis
museum
bescherming van de consument
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
ziekteverzekering
apotheker
onderzoeksorganisme
elektrische industrie
periode-eigendom
vrijheidsberoving
ministerie
gegevensbescherming
marktliberalisatie
strafrecht
overheidssteun
gezin
aardgas
ethiek
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
overschrijving
Maribel
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
informatiemaatschappij
gasindustrie
CREG
luchthaven
overheidsapparaat
belasting op inkomsten uit kapitaal
onverenigbaarheid
illegale migratie
medische research
elektronische post
arbeidsverdeling
medisch en chirurgisch materiaal
maatschappelijke positie
kosten voor gezondheidszorg
aanvullende uitkering
jeugdige werknemer
topconferentie
openbaarheid van het bestuur
Federale Participatiemaatschappij
elektronische handtekening
steun voor herplaatsing
asielzoeker
raad van bestuur
instelling van openbaar nut
prijsindexering
verhuur van onroerend goed
assistentschap
varend en vliegend personeel
bescherming tegen geluidshinder
herintreding
onderzoeker
gegevensverwerking
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
ongevallenpreventie
buitenlandse handel
belastingaftrek
kapitaalvermeerdering
Protocol van Kyoto
personeel op contractbasis
Kruispuntbank van Ondernemingen
Nationale Loterij
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
gemeentepolitie
Brussels Airport Company
vormingsverlof
arbeidsduur
stichting
huishouden
ongevallenverzekering
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
sport
gezinslast
gegevensverwerkende installatie
koopvaardijvloot
Staatscourant
armoede
delegatie van bevoegdheid
sociale begroting
dakloze
Europees Sociaal Handvest
Nationale Arbeidsraad
Skeyes
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
internet
vermindering van gasemissie
digitale kloof
Europese Raad
arbeidscontract
loonkosten
overheidsbedrijf
gehandicapte
vennootschapsbelasting
fiscale controle
vakbond
wetenschappelijk beroep
vervroegd pensioen
pensioenregeling
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
terminologie
BTW
administratieve formaliteit
overheidsadministratie
adoptie
elektriciteitsvoorziening
sociale integratie
farmaceutisch product
jongerenarbeid
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
loopbaanonderbreking
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
arbeidsvoorwaarden
collectieve arbeidsovereenkomst
dubbel beroep
sociale bijstand
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
moederschapsuitkering
farmaceutische industrie
internationale betaling
onderzoeksbeleid
eerbiediging van het privť-leven
aanwerving
ondernemingsdirecteur
overdracht van pensioenrechten
thuiswerk
opneming in het beroepsleven
aandeel
broeikasgas
moedermelk
beschermde soort
uitzendbureau
aandeelhouderschap van werknemers
belasting der niet-verblijfhouders
programmawet
elektronische overheid
werkgelegenheidsbevordering
zachte energie
bedrijfsbeheer
belasting
overdrachtsbelasting
paramedisch beroep
politiek asiel
administratieve hervorming
tijdelijk werk
dokter
publieke dienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2124/1 Wetsontwerp 14/11/2002
K. 50-2124/2 Wetsontwerp 14/11/2002
K. 50-2124/3 Bijlagen 14/11/2002
K. 50-2124/4 Amendement 21/11/2002
K. 50-2124/5 Amendement 22/11/2002
K. 50-2124/6 Amendementen 25/11/2002
K. 50-2124/7 Amendementen 26/11/2002
K. 50-2124/8 Amendementen 27/11/2002
K. 50-2124/9 Amendement 27/11/2002
K. 50-2124/10 Amendementen 27/11/2002
K. 50-2124/11 Amendementen 27/11/2002
K. 50-2124/12 Amendementen 27/11/2002
K. 50-2124/13 Amendementen 27/11/2002
K. 50-2124/14 Amendement 27/11/2002
K. 50-2124/15 Amendement 27/11/2002
K. 50-2124/16 Amendementen 27/11/2002
K. 50-2124/17 Amendementen 27/11/2002
K. 50-2124/18 Amendementen 28/11/2002
K. 50-2124/19 Amendement 28/11/2002
K. 50-2124/20 Amendementen 29/11/2002
K. 50-2124/21 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/12/2002
K. 50-2124/22 Amendementen 3/12/2002
K. 50-2124/23 Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2124/24 Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2124/25 Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2124/26 Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2124/27 Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2124/28 Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2124/29 Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2124/30 Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2124/31 Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2124/32 Tekst aangenomen door de commissies 5/12/2002
K. 50-2124/33 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 6/12/2002
K. 50-2124/34 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/12/2002
K. 50-2124/35 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/12/2002
K. 50-2124/36 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/12/2002
K. 50-2124/37 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 13/12/2002
K. 50-2124/38 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2002
2-1390/1 2-1390/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/12/2002
2-1390/2 2-1390/2 (PDF) Amendementen 17/12/2002
2-1390/7 2-1390/7 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2002
2-1390/3 2-1390/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2002
2-1390/4 2-1390/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2002
2-1390/5 2-1390/5 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2002
2-1390/6 2-1390/6 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2002
2-1390/8 2-1390/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/12/2002
2-1390/9 2-1390/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2124/1
21/11/2002   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 283, p. 32-39 + p. 41-43
3/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
4/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/12/2002   Mededeling (opmerkingen Rekenhof)
Integraal verslag nr. 287, p. 61-62
5/12/2002   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 50-2124/32
9/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 289, p. 2-39 + nr. 290, p. 1-18
10/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 293, p. 1-40 + nr. 294, p. 1-62 + nr. 295, p. 1-28
11/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
12/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 296, p. 33-77 + nr. 297, p. 1-39
13/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 298, p. 1-47 + nr. 299, p. 1-82 + nr. 300, p. 1-21 + p. 65-98
13/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-40/o0)
Integraal verslag nr. 300, p. 98
Doc. K. 50-2124/38
13/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
28/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/44 2-82/44 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
3/12/2002   Inschrijving op agenda
3/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan, Michel Barbeaux
3/12/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Pensioenen
3/12/2002   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw G. Van Gool, regeringscommissaris toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen
3/12/2002   Bespreking
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
4/12/2002   Bespreking
11/12/2002   Inschrijving op agenda
11/12/2002   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
11/12/2002   Bespreking
11/12/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
11/12/2002   Bespreking
11/12/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
11/12/2002   Bespreking
11/12/2002   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
4/12/2002   Bespreking
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
10/12/2002   Bespreking
11/12/2002   Inschrijving op agenda
11/12/2002   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
11/12/2002   Bespreking
11/12/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
11/12/2002   Bespreking
12/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
12/12/2002   Bespreking
12/12/2002   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand
10/12/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
10/12/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
10/12/2002   Bespreking
10/12/2002   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
11/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2002   Inschrijving op agenda
11/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de†T'†Serclaes
11/12/2002   Bespreking
11/12/2002   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 260.
Doc. 2-1390/1 2-1390/1 (PDF)
14/12/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2002   Verzending naar commissie: Justitie
14/12/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/12/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1390/8 2-1390/8 (PDF)
21/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-256 Hand. 2-256 (PDF)
21/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-256 Hand. 2-256 (PDF)
23/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-258 Hand. 2-258 (PDF)
23/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-18/o0) Hand. 2-258 Hand. 2-258 (PDF)
Doc. 2-1390/9 2-1390/9 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2002   Verzending naar commissie
14/12/2002   Inschrijving op agenda
14/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
14/12/2002   Bespreking
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Bespreking
17/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
17/12/2002   Aanneming zonder amendering
20/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-1390/4 2-1390/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2002   Verzending naar commissie
14/12/2002   Inschrijving op agenda
14/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan, Michel Barbeaux
14/12/2002   Bespreking
16/12/2002   Inschrijving op agenda
16/12/2002   Bespreking
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Bespreking
17/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
17/12/2002   Aanneming zonder amendering
20/12/2002   Inschrijving op agenda
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
20/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1390/3 2-1390/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/12/2002   Verzending naar commissie
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de†T'†Serclaes
17/12/2002   Bespreking
17/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
17/12/2002   Aanneming zonder amendering
20/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1390/5 2-1390/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/12/2002   Verzending naar commissie
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Bespreking
17/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
17/12/2002   Aanneming zonder amendering
20/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 2-1390/6 2-1390/6 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/12/2002   Verzending naar commissie
17/12/2002   Inschrijving op agenda
De artikelen verwezen naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden in hun geheel zijn aangenomen met 7 tegen 2 stemmen
17/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
17/12/2002   Bespreking
17/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
17/12/2002   Aanneming zonder amendering
19/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1390/7 2-1390/7 (PDF)
23/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2002   Bekendmaking (58686-58797)
7/2/2003   Erratum (5350)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/12/2002, 11/12/2002, 12/12/2002, 13/12/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/12/2002, 4/12/2002, 11/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/12/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2002, 11/12/2002
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 11/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2002, 23/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/12/2002, 17/12/2002, 20/12/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/12/2002, 16/12/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/12/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/12/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/12/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/12/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2002 30 29/1/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 260.
Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2002 30 29/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/12/2002 31/12/2002, blz 58686-58797
Errata
Op 7/2/2003, blz 5350