Auteurs- en sprekersregister betreffende "de Bethune Sabine" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bahrein - Mensenrechtenschendingen - Actie van België - Stand van zaken (7-1236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1236
Burgerjournaliste Zhang Zhan - Invrijheidsstelling (7-1056)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1056
Debat over de loonkloof (art. 18-4bis van het Reglement)      
  Debat
7-18
p. 21-43 7-18 p. 21-43 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2018 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2020 (7-109)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
7-109/1
p. 1-48 7-109/1 p. 1-48 (PDF)
  Bespreking
   Rol van de Senaat
7-6
p. 4-14 7-6 p. 4-14 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Sabine de Bethune, gecoöpteerd senator
7-2
p. 6 7-2 p. 6 (PDF)
Hulde (2020-2021)      
  Afscheidsrede van mevrouw Sabine de Bethune, die de Senaat verlaat - Dankbetuiging
7-20
p. 42-44 7-20 p. 42-44 (PDF)
  aan mevrouw Sabine de Bethune met haar nieuwe loopbaan bij het Grondwettelijk Hof (afscheid van de Senaat)
7-20
p. 42-44 7-20 p. 42-44 (PDF)
  Afscheidsrede van mevrouw Sabine de Bethune, die de Senaat verlaat - Dankbetuiging
7-21
p. 39-40 7-21 p. 39-40 (PDF)
  aan mevrouw Sabine de Bethune met haar nieuwe loopbaan bij het Grondwettelijk Hof (afscheid van de Senaat)
7-21
p. 35-40 7-21 p. 35-40 (PDF)
Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (stukken Vl. Parl. 2019-2020, nrs 155/1-3) (Ideologische alarmbelprocedure) (7-132)      
  Bespreking (Procedure - Culturele autonomie - Reikwijdte van het begrip discriminatie - Ontstaan van de wet van 3 juli 1971 - Grondwettelijk Hof - Ontbreken van een advies van de Raad van State - Etnisch culturele organisaties - Federale voogdij - Segregatie)
7-8
p. 5-38 7-8 p. 5-38 (PDF)
Ontslag van senatoren (2020-2021)      
  mevrouw Sabine de Bethune
7-23
p. 5 7-23 p. 5 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (I) (met betrekking tot de overdracht van roerende goederen) (7-203)      
  Algemene bespreking
7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Ouderschapsverlof - Moederschapsrust - Lokale mandataris - Verhindering mandaat (7-394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-394
Personen met een handicap - Gehandicaptenuitkering - Lokale mandataris - Einde van het mandaat - Lagere uitkering - Maatregelen (7-395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-395
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-218 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-16
p. 5 7-16 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-230 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Verenigde Arabische Emiraten - Prinses Latifa al-Maktoum - Hechtenis - Mogelijke verdwijning - Stand van zaken (7-1134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1134
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Bespreking van het verzoek (7-110/1)
7-5
p. 5-19 7-5 p. 5-19 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie (7-139)      
  Verzoek van de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Julien Uyttendaele, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Willem-Frederik Schiltz
7-139/1
p. 1-3 7-139/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-139/1)
7-10
p. 5-20 7-10 p. 5-20 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Bespreking van het verzoek (7-225/1)
7-19
p. 27-34 7-19 p. 27-34 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld (Mishandeling van vrouwen rond de periode van hun bevalling) (7-245)      
  Bespreking van het verzoek (7-245/1)
7-19
p. 35-42 7-19 p. 35-42 (PDF)
Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (7-9)      
  Herstemming (eerste kandidaat) (15 mei 2020)
7-10
p. 27-30 7-10 p. 27-30 (PDF)
  Debat
7-11
p. 17-25 7-11 p. 17-25 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van een artikel 11ter (Personen met een handicap - Zelfstandigheid - Culturele, professionele en maatschappelijke integratie) (7-13)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt alsook hun recht op maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (7-116)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (7-121)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Peter Van Rompuy, mevrouw Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer en mevrouw Martine Fournier
7-121/1
p. 1-6 7-121/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt (7-169)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Philippe Courard en mevrouw Sabine de Bethune
7-169/1
p. 1-3 7-169/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot invoering van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden (De mogelijkheid aanbieden dat andere parlementsleden worden betrokken bij de bespreking van een voorstel van resolutie of van een informatieverslag) (7-209)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Martine Fournier en de heer Peter Van Rompuy
7-209/1
p. 1-3 7-209/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 85 van het reglement van de Senaat inzake de richtsnoeren voor een genderneutraal taalgebruik in de Senaat (7-248)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Karin Brouwers, de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Martine Fournier
7-248/1
p. 1-3 7-248/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (7-72)      
  Algemene bespreking
7-13
p. 7-19 7-13 p. 7-19 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat over de aanwezigheid van de vlaggen van de Gemeenschappen en de Gewesten in de Senaat (7-270)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers
7-270/1
p. 1-3 7-270/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (7-119)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez en mevrouw Sabine de Bethune
7-119/1
p. 1-10 7-119/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
7-12
p. 19-28 7-12 p. 19-28 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden (... betrokken bij de organisatie van een referendum over de vraag of Catalonië een onafhankelijke natie diende te worden) (7-241)      
  Bespreking - Verzoek tot verzending naar de commissie (artikel 39 van het Reglement) - Aangenomen
7-18
p. 43-46 7-18 p. 43-46 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (Het bestaan van elektromagnetische overgevoeligheid officieel erkennen - Onafhankelijk onderzoek ontwikkelen en aanmoedigen - Bewustmaking van gezondheidswerkers - Netwerkvrije zones op openbare plaatsen - De bouw aanmoedigen van aangepaste woningen) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van elektrohypersensitiviteit) (7-88)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers
7-88/2
p. 1-3 7-88/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genderpensioenkloof (7-255)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers
7-255/1
p. 1-12 7-255/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  Voorstel van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Tom Ongena, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Bert Anciaux
7-230/1
p. 1-9 7-230/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
7-17
p. 30-40 7-17 p. 30-40 (PDF)
  De heer Gaëtan Van Goidsenhoven vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de wereldwijde toegang tot vaccins in de strijd teven Covid-19 (7-250)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
7-250/1
p. 1-15 7-250/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van België (7-167)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers en Martine Fournier en de heren Orry Van de Wauwer en Peter Van Rompuy
7-167/1
p. 1-8 7-167/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme aangifte bij lgbtq+-foob geweld) (7-161)      
  Bespreking
7-17
p. 10-29 7-17 p. 10-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opnemen van klimaatgerelateerde informatie in de niet-financiële informatie bij het jaarverslag (7-247)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy, de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers en Martine Fournier, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw France Masai, de heer Bert Anciaux, mevrouw Anne-Catherine Goffinet en de heer Chris Steenwegen
7-247/1
p. 1-5 7-247/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19) (7-190)      
  Bespreking
7-19
p. 14-26 7-19 p. 14-26 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (7-114)      
  Amendementen nrs 1 tot 10 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
7-114/2
p. 1-3 7-114/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
7-14
p. 6-28 7-14 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang (7-220)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Karin Brouwers, de heer Bert Anciaux, mevrouw Anne-Catherine Goffinet en de heren Fourat Ben Chikha en Orry Van de Wauwer
7-220/1
p. 1-10 7-220/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 21 van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers
7-220/2
p. 7-9 7-220/2 p. 7-9 (PDF)
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van de Oeigoeren (7-224)      
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over het conflict in Tigray (Noord-Ethiopië) (7-208)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Sabine de Bethune, de heren Bert Anciaux en Tom Ongena, de dames Latifa Gahouchi en Hélène Ryckmans en de heren Fourat Ben Chikha en Jean-Paul Wahl
7-208/1
p. 1-7 7-208/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over partnergeweld (7-123)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
7-123/1
p. 1-162 7-123/1 p. 1-162 (PDF)
  Bespreking
7-12
p. 31-45 7-12 p. 31-45 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen (7-165)      
  Bespreking
7-17
p. 10-29 7-17 p. 10-29 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul (7-236)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heren Tom Ongena en Bert Anciaux, mevrouw Karin Brouwers en de heer Orry Van de Wauwer
7-236/1
p. 1-6 7-236/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (7-218)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Latifa Gahouchi, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Karin Brouwers, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha en Orry Van de Wauwer en mevrouw Anne-Catherine Goffinet
7-218/1
p. 1-5 7-218/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
7-16
p. 6-13 7-16 p. 6-13 (PDF)
  Mevrouw Sabine de Bethune vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-16
p. 5 7-16 p. 5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel de gebruikte terminologie gendergevoelig te maken (7-249)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Karin Brouwers, de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Martine Fournier
7-249/1
p. 1-11 7-249/1 p. 1-11 (PDF)
Vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul - Invrijheidsstelling (7-1055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1055
Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (Werking Raad van State en administratieve rechtscolleges - Adviezen Raad van State betreffende de besluiten genomen in uitvoering van beide volmachtwetten) (7-152)      
  Algemene bespreking
7-9
p. 4-14 7-9 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 16bis van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politiekepartijen, wat de schenkers betreft (Giften van buitenlandse natuurlijke personen - Aanbeveling van GRECO) (7-239)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
7-239/2
p. 1-4 7-239/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wat het financieel verslag betreft (De wetgeving op de boekhouding van de politieke partijen in overeenstemming brengen met de nieuwe bepalingen inzake het economisch en vennootschapsrecht) (7-195)      
  Algemene bespreking
7-15
p. 14-17 7-15 p. 14-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wat de uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden betreft (De begunstigden van een uittredingsvergoeding worden onderworpen aan hetzelfde financieel plafond als de parlementsleden) (7-133)      
  Algemene bespreking
7-7
p. 5-12 7-7 p. 5-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (7-174)      
  Algemene bespreking
7-19
p. 6-14 7-19 p. 6-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met betrekking tot het opnemen van gendergerelateerde informatie in het financieel verslag over de jaarrekeningen van de politieke partijen en hun componenten (7-265)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers en de heer Orry Van de Wauwer
7-265/1
p. 1-6 7-265/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999