Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7377

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de minister van Landsverdediging

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteïsme
ziekteverlof
officiële statistiek

Chronologie

23/11/2012 Verzending vraag
21/12/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7377 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 21 december 2012 :

Het geachte Lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. tot 3. Defensie heeft militair en burgerpersoneel.

De militairen vallen onder een specifiek statuut en voor het burgerpersoneel zijn de regels van het openbaar ambt van toepassing.

De gevraagde cijfergegevens bevinden zich in de tabellen als bijlage bij dit antwoord. Voor wat betreft het burgerpersoneel van Defensie laat het systeem MEDEX niet toe om onderscheid te maken tussen periodes van meer of van minder dan 30 dagen.

4. De ziektedagen hebben geen impact op het personeelsbestand van Defensie.

5. Voor het militair personeel bestaan geen “verminderde prestaties wegens medische redenen”. Het systeem MEDEX voor het burgerpersoneel integreert deze gegevens echter niet in haar statistieken.

6. Sinds 1 oktober 2005 heeft Defensie een overeenkomst afgesloten met een organisme extern aan Defensie om de controle van de afwezigheden om gezondheidsredenen van het militair personeel uit te voeren. Dit organisme is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de controles, de registratie, de evaluatie en de statistische analyses van de afwezigheden om gezondheidsredenen.

Voor wat betreft het burgerpersoneel van Defensie, gelden er vanaf 2 oktober 2006 nieuwe te volgen procedures betreffende de controles. Het bestuur van MEDEX zette samen met Federale Overheidsdienst (FOD) P&O een project op met de bedoeling een krachtig beleid met betrekking tot het ziekteverzuim uit te werken. In het kader van de controles zullen de redenen van het ziekteverzuim geanalyseerd worden en kan Defensie, indien nodig, preventieve maatregelen uitwerken.

7. De afwezigheidsgraad wegens gezondheidsredenen bij het personeel van Defensie is vrijwel onveranderd gebleven tijdens de afgelopen jaren.

8. De gevraagde cijfergegevens bevinden zich in de tabel 4 als bijlage bij dit antwoord.

Bijlage aan de parlementaire vraag Nr 5-7377 van 23 november 2012

Opmerkingen : 1. De situatie van 2012 dateert van 30 november 2012.

2. De ziektedagen van het militair personeel betreffen kalenderdagen en niet enkel werkdagen.

Tabel 1 : Ziektedagen van 1 dag

Jaar

Militair personeel

Burgerpersoneel

2009

8.565

1.320

2010

8.336

1.205

2011

8.255

1.147

2012

7.916

1.001

Tabel 2 : Ziektedagen voor periodes minder dan 30 dagen

(Niet beschikbaar voor het burgerpersoneel)

Jaar

Militair personeel

2009

380.463

2010

362.121

2011

330.559

2012

305.145

Tabel 3 : Ziektedagen voor periodes meer dan 30 dagen

(Niet beschikbaar voor het burgerpersoneel)

Jaar

Militair personeel

2009

213.531

2010

146.054

2011

145.503

2012

186.327

Tabel 4 : Percentage ziekteverzuim

Jaar

Militair personeel

Burgerpersoneel

2009

4,63%

6,23%

2010

4,20%

6,62%

2011

4,16%

6,22%

2012

4,22%

6,37%