Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7373

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteïsme
ziekteverlof
officiële statistiek

Chronologie

23/11/2012Verzending vraag
16/1/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7373 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 16 januari 2013 :

Voor wat de RVP betreft:

In antwoord op haar vragen heb ik de eer om het geachte lid het volgende mee te delen : 

1.     Het aantal werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte bij de Rijksdienst voor Pensioenen bedroeg

1 731 in 2009

1 799 in 2010

1 803 in 2011 en

1 519 in 2012 op 06 december. 

2.     De Rijksdienst voor Pensioenen beschikt niet over afzonderlijke cijfers betreffende de werkdagen afwezigheid wegens ziekte van minder dan 30 dagen. 

3.     De Rijksdienst voor Pensioenen beschikt niet over afzonderlijke cijfers betreffende de werkdagen afwezigheid wegens ziekte van 30 dagen of meer. 

4.     De impact op het personeelsbestand van de instelling wordt uitgedrukt in het ziekteafwezigheidspercentage.  

5.     De RVP beschikt niet over de gevraagde cijfers. Bovendien is het belangrijk om op te merken dat in de loop van de beschouwde periode, de wetgeving werd gewijzigd door het voorzien van 2 systemen van verminderde prestaties om medische redenen in plaats van één. Eén systeem is specifiek gericht op de geleidelijke aanpassing aan het normale werkritme. Het tweede systeem heeft tot doel om het behoud van het werk mogelijk te maken voor een werknemer die niet voltijds kan werken ingevolge een langdurige medische ongeschiktheid. In beide gevallen is de administratie van de medische expertise belast met de beoordeling van de medische situatie en de toekenning van de verminderde prestaties.

6.     Sinds 2011 heeft de RVP een globaal ziekteverzuimbeleid, met een diverse waaier aan acties: zowel preventieve maatregelen die gericht zijn op de tevredenheid en de motivatie van onze medewerkers, als effectieve beleidsmaatregelen: het systematisch voeren van ziekteverzuimgesprekken (daartoe worden alle leidinggevenden ook opgeleid), transparantie met betrekking tot de verzuimcijfers en een re-integratiepolitiek na een langdurige (meer dan 6 maanden) afwezigheid.

Er wordt bovendien veel belang gehecht aan de communicatie met de chefs en de medewerkers.

Rekening houdend met de omvang van het project en met de specificiteit van elke directie werd gekozen voor een geleidelijke uitrol op basis van een vastgelegde planning.

7.     De geleidelijke uitvoering van dit ambitieuze programma is gepland van 1 januari 2011 tot 1 september 2013. Het is dus nog te vroeg om conclusies te trekken.

8.     Het ziekteafwezigheidspercentage bij de RVP zag er als volgt uit :

2009 :    7,02 %

2010 :    6,71 %

2011 :    6,26 %

2012 :    nog niet bekend 

Voor wat de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) betreft :  

1) Het aantal werkdagen afwezigheid wegens ziekte van één dag bedroeg 1 274 in 2009, 1 365 in 2010, 1 207 in 2011 en tot op vandaag 1 113 in 2012. 

2) Het aantal werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, bedroeg 7 247 in 2009, 6 966 in 2010, 7 341 in 2011 en tot op vandaag 6 277 in 2012. 

3) Het aantal werkdagen afwezigheid wegens ziekte van lange duur (meer dan 30 dagen) bedroeg 3 077 in 2009, 2 306 in 2010, 3 429 in 2011 en tot op vandaag 5 140 in 2012. 

4) Uitgedrukt in VTE bedraagt het verlies aan werkdagen ten gevolge van de afwezigheden wegens ziekte ten opzichte van de volledige bezetting 11,83 % in 2009, 10,37 % in 2010, 12,09 % in 2011 en 13,55 % in 2012. 

5) Het aantal niet gepresteerde werkdagen ten gevolge van verminderde prestaties wegens ziekte bedroeg 1 365 in 2009, 1 446 in 2010, 472 in 2011 en 528 in 2012. 

6) Buiten de controles uitgevoerd door de geneesheren van Medex heeft de PDOS, in het kader van het welzijn op het werk, campagnes gevoerd omtrent preventie inzake alcoholmisbruik en drugs en een actie omtrent stress op het werk.  

7) Rekening houdend met de sterk verouderde personeelsformatie (de gemiddelde leeftijd bedraagt ongeveer 48 jaar), is de evolutie van het ziekteverzuim relatief constant maar evenwel stijgend. 

8) Rekening houdend met de totaliteit van de afwezigheden wegens ziekte en de afwezigheden wegens verminderde prestaties wegens ziekte, bedraagt het verlies aan werkdagen uitgedrukt in een percentage 13,22 % in 2009, 11,78 % in 2010, 12,57 % in 2011 en 14,12 % in 2012.