Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7380

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteïsme
ziekteverlof
officiële statistiek

Chronologie

23/11/2012 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7380 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

De hierna volgende tabellen bevatten de statistieken die het geachte lid vraagt voor de jaren 2009, 2010, 2011 en een stand van zaken in 2012 voor wat betreft de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole. De cijfers komen van Medex.  

1. 

Jaar

Aantal ziektedagen (1 dag) 

2009

60

2010

70

2011

66

2012 (op 30/11/2012)

45

2.

Jaar

Aantal ziektedagen (minder dan 30 dagen) 

2009

556

2010

571

2011

564

2012 (op 30/11/2012)

572

3. 

Jaar

Aantal ziektedagen (meer dan 30 dagen)

2009

864

2010

1030

2011

785

2012 (op 30/11/2012)

680

4. De FOD B&B heeft niet gemeten welke precies de weerslag is van deze afwezigheden op de werklast of op de motivatie van het personeel.   

5. 83 dagen.  

6. De FOD B&B bestrijdt het absenteïsme op twee wijzen :   

7. De tabellen hierboven leren ons dat er in globo een daling is van het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte tussen 2010 en 2011. In deze periode hebben we ons tevredenheidsonderzoek gevoerd en het actieplan dat ermee samenhangt, net als de andere hiervoor geciteerde acties. In 2012 blijkt uit cijfers die nog niet definitief zijn dat deze trend wordt voortgezet, behalve voor afwezigheden van twee tot 30 dagen.

8.  

Jaar

 

2009

4,5 %

2010

5,0 %

2011

4,3 %