Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7379

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de minister van Justitie

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteïsme
ziekteverlof
officiële statistiek

Chronologie

23/11/2012 Verzending vraag
12/3/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7379 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2013 :

De gedetailleerde tabel die als bijlage gaat bij dit document bevat de gegevens betreffende de vragen 1, 2, 3 en 5 voor de verschillende entiteiten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie. 

Bepaalde gegevens zijn op dit moment niet beschikbaar, maar zullen dat in de toekomst wel zijn, want het nieuwe computerprogramma van de human resources, eHR, dat sinds 2011 is ingevoerd, biedt de mogelijkheid om statistieken met betrekking tot het aantal dagen afwezigheid en het soort afwezigheid in de vorm van een verslag, automatisch te verkrijgen.

Dit nieuwe systeem biedt ons evenwel niet de mogelijkheid om alle precieze statistieken voor het jaar 2011-2012 op te vragen. 

Wat de vragen 4, 6, 7 en 8 betreft, heeft onze administratie de doelstelling het absenteïsme te integreren in het human resourcesbeheer zodat een preventiebeleid en een beheer van het absenteïsme kunnen worden bepaald.  

Teneinde het absenteïsme doeltreffend te beheren en misbruik te voorkomen, heeft de directie P&O van de verschillende entiteiten van de FOD Justitie aandacht voor de follow-up van de resultaten overgezonden door Medex en voor de toepassing van de voorziene sancties ingeval de regelgevende bepalingen niet worden nageleefd.

Wij herinneren er ook aan dat er in geval van afwezigheid wegens ziekte een duidelijk omschreven procedure bestaat die moet worden gevolgd door alle medewerkers (wie, wanneer en hoe waarschuwen, enz.)

Het correcte en efficiënte beheer van het absenteïsme is essentieel, niet enkel in het belang van de zieke maar ook in het belang van de collega's die in goede gezondheid verkeren. De controle van zieken door een controlearts maakt deel uit van een goed beheer.  

Wat het preventief aspect betreft, worden verschillende stappen ondernomen, onder meer door de preventieadviseurs die voor elke werkpost een risicoanalyse moeten maken.  

Speciale aandacht gaat ook naar de langdurige afwezigheid door ziekte. In dat geval kan de directie, de leidinggevende of in bepaalde gevallen de Sociale dienst contact opnemen met de afwezige medewerker om te kijken of hij wenst gebruik te maken van eventuele steun om de terugkeer naar het werk te vergemakkelijken.

Vraag 1 - Question 1 - Afwezigheid 1 dag - Absence 1 jour

 

2009

2010

2011

2012

Services centraux -
Centrale diensten

1591

1719

*

*

Direction générale Organisation judiciaire
Directoraat-generaal Rechterlijke organisatie

3388

3559

3415

3464

Direction générale Maisons de justice
Directoraat-generaal Justitiehuizen

538

574

587

483

Direction générale Etablissements pénitentiaires
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

8036

8920

9528

7997**

*Les données ne sont pas disponibles - De gegevens zijn niet beschikbaar
**Jusque octobre 2012 inclus - Tot en met oktober 2012

Vraag 2 - Question 2 - Afwezigheid < 30 d. - Absence < 30 j.

 

2009

2010

2011

2012

Services centraux -
Centrale diensten

5118

5272

*

*

Direction générale Maisons de justice
Directoraat-generaal Justitiehuizen

6557

7009

6538

5644

Direction générale Etablissements pénitentiaires
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

93424

104656

102838

89418**

*Les données ne sont pas disponibles - De gegevens zijn niet beschikbaar
**Jusque octobre 2012 inclus - Tot en met oktober 2012

Vraag 3 - Question 3 - Afwezigheid > 30 d. - Absence > 30 j.

 

2009

2010

2011

2012

Services centraux -
Centrale diensten

80

94

*

*

Direction générale Maisons de justice
Directoraat-generaal Justitiehuizen

2081

2247

3704

2360

Direction générale Etablissements pénitentiaires
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

89877

107466

108717

61387**

*Les données ne sont pas disponibles - De gegevens zijn niet beschikbaar
**Jusque octobre 2012 inclus - Tot en met oktober 2012

Vraag 2 & 3 - Question 2 & 3 *

 

2009

2010

2011

2012

Direction générale Organisation judiciaire
Directoraat-generaal Rechterlijke organisatie

8542

8532

8405

8474

* Les rapports ne font aucune distinction entre les absences de plus ou de moins de 30 jours.
* De rapporten maken geen onderscheid tussen afwezigheden minder dan 30 en meer dan 30 dagen. 

Vraag 5 - Question 5 - # dagen verminderde prestaties - # jours prestations réduites

 

2009

2010

2011

2012

Services centraux -
Centrale diensten

683

968

*

*

Direction générale Organisation judiciaire
Directoraat-generaal Rechterlijke organisatie

*

*

*

*

Direction générale Maisons de justice
Directoraat-generaal Justitiehuizen

860

2030

2010

2350

Direction générale Etablissements pénitentiaires
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

309

2585

5160

5309**

*Les données ne sont pas disponibles - De gegevens zijn niet beschikbaar
**Jusque octobre 2012 inclus - Tot en met oktober 2012