Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7385

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteïsme
ziekteverlof
officiële statistiek

Chronologie

23/11/2012 Verzending vraag
30/1/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7385 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 30 januari 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

1. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven per jaar van de afwezigheden van één dag wegens ziekte. Voor het jaar 2012 werden de cijfers verwerkt tot eind september 2012.

Het aantal afwezigheden van één dag is de afgelopen jaren in dalende lijn. Dit geldt zowel voor wat betreft de contractuele als de statutaire personeelsleden.

Aantal afwezigheden van 1 dag

2009

2010

2011

sep/12

Totaal

2370

2541

2548

2157

2. In de kolom “aantal dagen” wordt het totaal aantal ziektedagen weergegeven dat werd opgenomen tijdens deze verschillende afwezigheden. Er dient te worden opgemerkt dat het aantal afwezigheden uitgedrukt is in kalenderdagen en niet in werkdagen. Dit laatste kan niet automatisch worden berekend door de beschikbare database.

Afwezigheden van minder dan 30 kalenderdagen

Jaar ->

2009

2010

2011

2012

Totaal aantal dagen

24089

22293

23847

16101

3. In de kolom “aantal dagen” wordt het totaal aantal ziektedagen weergegeven dat werd opgenomen tijdens deze verschillende afwezigheden. Er dient te worden opgemerkt dat het aantal afwezigheden uitgedrukt is in kalenderdagen en niet in werkdagen. Dit laatste kan niet automatisch worden berekend door de beschikbare database.

Afwezigheden van meer dan 30 kalenderdagen

Jaar ->

2009

2010

2011

2012

Totaal aantal dagen

17881

19497

19830

16061

4. De impact van de ziektedagen verschilt in de praktijk van dienst tot dienst. Dit hangt niet alleen af van de actuele bezettingsgraad, maar ook van het soort dienst. Bij een operationele dienst (cfr operationele eenheden, calltakers, enzovoort) dient een minimale bezetting te worden aangehouden om de continuïteit van de diensten te verzekeren. Binnen een administratieve dienst kan het werk, al naargelang de omstandigheden, worden uitgesteld of tijdelijk worden overgedragen aan een collega.

Aantal personeelsleden ziek ten opzichte van totaal aantal personeelsleden

Jaar:

2007

2008

2009

2010

2011

Percentage:

22,78%

23,21%

23,44%

22,27%

22,10%

Percentage verloren werkdagen wegens ziekte

 

Jaar:

2007

2008

2009

2010

2011

Percentage:

4,27%

4,16%

4,36%

4,06%

4,20%

5. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle dossiers, per taalrol en per niveau, die binnen de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, onderwerp uitmaakten van verminderde prestaties wegens ziekte. Het is echter onmogelijk om het aantal werkdagen voor verminderde prestaties wegens ziekte weer te geven. De beschikbare database vermeldt enkel het percentage per dossier.

Er werd een onderscheid gemaakt tussen statutaire personeelsleden en contractuele personeelsleden. Bij de statutairen werd de opsplitsing gemaakt tussen verminderde prestaties in het kader van een re-integratietraject na ziekte (R) en verminderde prestaties wegens chronische aandoening (C).

Verminderde prestaties bij een re-integratietraject na ziekte zorgen ervoor dat een ambtenaar, na een ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van ten minste dertig dagen, zich opnieuw kan aanpassen aan het normale arbeidsritme via een re-integratietraject. Deze vorm van re-integratie wordt toegestaan voor één maand en kan verlengd worden tot maximaal twee maanden.

Verminderde prestaties bij een chronische aandoening kan worden toegekend wanneer een ambtenaar wegens een langdurige medische ongeschiktheid niet in staat is om het werk voltijds te hervatten. De termijn van deze verminderde prestaties bedraagt 12 maanden, maar kan onbeperkt verlengd worden met twaalf maanden.

Het is het medisch centrum van de Federale Overheid, Medex, die beslist over het al dan niet toekennen van bovenvermelde verminderde prestaties.

Statutair

2009

2010

2011

2012

 

R

C

R

C

R

C

R

C

Totaal

10

0

29

17

16

9

11

9Contractueel

2009

2010

2011

2012


6

17

15

14

6. Er wordt op verschillende vlakken tegelijk gewerkt om het ziekteverzuim binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken te verminderen. Enerzijds op preventief vlak, anderzijds ook repressief.

Op preventief vlak wordt een algemeen welzijnsbeleid gevoerd met het oog op een goede work-life balance. De FOD Binnenlandse Zaken staat, waar mogelijk, telewerk toe en voorziet op een aantal werklocaties ook kinderopvang tijdens de schoolvakanties. Via sensibiliseringscampagnes rond griep, personeelsleden stimuleren om actief te bewegen, het oprichten van een sportteam en de aanpassing van de werkposten in overleg met de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer draagt  Binnenlandse Zaken ook op het vlak van gezondheid voor de werknemer haar steentje bij.

Sinds 2006 wordt er ook meer repressief opgetreden. Dit door het laten uitvoeren van medische controles door Medex. Wanneer de correcte ziekteprocedure niet wordt gerespecteerd wordt hiertegen consequent opgetreden (onder meer via het plaatsen van een personeelslid in ongewettigde afwezigheid).

Absenteïsmeproject Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

In 2010 werd binnen de dienst Vreemdelingenzaken een project opgestart om het absenteïsmecijfer verder te doen dalen. Na een studiefase werd in maart 2011 dit project verder geconcretiseerd.

Concreet probeert men via dit project de oorzaken in kaart te brengen die aan de basis van een afwezigheid wegens ziekte liggen en die te maken hebben met de brede werkomgeving. Meestal betreft dit problemen inzake de inhoud van het werk, de werksfeer en de sfeer tussen collega’s of de relatie met de hiërarchie.

Extra aandachtspunten binnen dit project zijn:

De telefonische communicatie van de afwezigheid wegens ziekte: het is belangrijk dat het personeelslid telefoneert naar zijn hiërarchische meerdere om zijn/haar afwezigheid te melden, zodat er een persoonlijk contact is.

Men blijft contact houden met het personeelslid dat ziek thuis zit, zodat de band met de “werkwereld” niet volledig wordt verbroken. Concreet betekent dit dat na twee weken ziekte, de hiërarchisch meerdere contact opneemt met het afwezige personeelslid.

Absenteïsmegesprekken: gesprek tussen de hiërarchisch meerdere en het personeelslid dat vaak ziek is gedurende kortere periodes. Via open vragen probeert de hiërarchisch meerdere te achterhalen wat de echte redenen zijn van de afwezigheid wegens ziekte en probeert men na te gaan of het personeelslid niet om de een of andere reden gedemotiveerd is geraakt.

Daarnaast wordt via de stafdienst P&O per directie een rapport overgemaakt met verschillende cijfergegevens waardoor elke dienst de eigen absenteïsmecijfers kan nagaan en reageren waar nodig.

Vervolgens wordt ook via de stafdienst P&O ondersteuning verleend aan de verschillende diensten bij het voeren van re-integratiegesprekken. Een personeelslid dat gedurende dertig opeenvolgende dagen of meer ziek is dient bij zijn terugkeer een gesprek te hebben met zijn chef. Dit gesprek heeft enerzijds tot doel de herneming van het werk te verbeteren/vereenvoudigen. Anderzijds houdt het een verplichting in voor de chef om na te gaan of de werkpost van het betrokken personeelslid al dan niet dient te worden aangepast.

Deze werkmethode wordt ondertussen reeds in een groot aantal diensten van de directie Vreemdelingenzaken toegepast. In januari 2013 zal ongeveer de helft van de diensten bij Vreemdelingenzaken hiermee werken. Het is de bedoeling om dit ook in 2013 verder uit te breiden.

7. Uit de tabel “ziekteverzuim per dienst” in vraag vier, kan een duidelijke evolutie worden waargenomen. In 2011 daalde het ziektepercentage in bijna alle directies.

Dit geeft duidelijk de impact aan van de verschillende genomen maatregelen, vermeld onder vraag zes, doorheen de jaren.

8. Het ziekteafwezigheidspercentage bedraagt 4,20 % voor het jaar 2011 wat net onder het gemiddelde blijft van de afwezigheidspercentages van de afgelopen vijf jaar (4,21 %).

Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers (FEDASIL)

1.  Aantal werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte :

2. Aantal werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen :

3. Aantal werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) :

4. Het ziekteafwezigheidspercentage is niet buitensporig (zie antwoord 8.) en heeft weinig impact op het personeelsbeleid.

5. Het aantal werkdagen verminderde prestaties (medisch halftijds) is gelijk aan :

6. In 2011 was er een project over het absenteïsmebeleid voorzien maar het is niet opgevolgd geweest wegens negatieve adviezen van de syndicaten. In 2013 zal het toch hernomen worden : het ziekteabsenteïsme zal meer op het niveau van de diensten worden opgevolgd, zal bespreekbaar worden gemaakt individueel en op dienstniveau, en Fedasil zal het nieuwe systeem van Medex toepassen.

7. De cijfers van het absenteïsme zijn globaal stabiel volgens de evolutie van het aantal fysieke personen bij Fedasil.

8. Het ziekteafwezigheidspercentage is gelijk aan :

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

1.

2.

3.

4.

5.

6. Volgende acties werden ondernomen:

7. Er is een daling van 2009 tot en met 2011. In 2012 is er een sterke stijging, die voornamelijk te wijten is aan een hogere gemiddelde duur van de afwezigheden. Om dit met enkele voorbeelden te staven; er zijn individuele afwezigheden van 262, 111, 122 en 129 werkdagen, in het jaar 2012. Hierdoor is er logische wijze een sterke stijging. Aangezien we een kleine onderneming zijn, hebben de langdurige ziektes, van een minimaal aantal persoon, meteen een grote impact op het globale totaal.

8.