Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7381

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de minister van Werk

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteïsme
ziekteverlof
officiële statistiek

Chronologie

23/11/2012 Verzending vraag
17/2/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7381 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2014 :

Gelieve hierna het antwoord op de gestelde vraag te vinden:

1. Afwezigheid voor een dag ziekte:

2009: 835

2010: 815

2011: 799

2012: 808

2. De statistieken opgemaakt door MEDEX laten niet toe het aantal ziektedagen lager of hoger dan de dertigste ziektedag te onderscheiden. Deze gegevens komen trouwens met geen enkele bijzondere administratieve toestand overeen van het statutair personeel. We delen dus het totaal van de afwezigheidsdagen mede

2009: 14693

2010: 14883

2011: 15769

2012: 16094

3. De impact van de ziektedagen op het personeelsbestand is verwaarloosbaar

4. Verminderde prestaties wegens ziekte.

2009: 23

2010: 14

2011: 16

2012: 20

5. Het koninklijk besluit van 17 januari 2007 houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, heeft de controle op de ziekteafwezigheden gewijzigd en verscherpt, door het Bestuur van de medische expertise op te richten (MEDEX)

6. De variaties op gebied van ziektedagen van jaar tot jaar zijn gering.

7. Ziekteafwezigheidspercentage.

2009: 4,58 %

2010: 4,59 %

2011: 4,93 %

2012: 4,99 %