Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7371

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteïsme
ziekteverlof
officiële statistiek

Chronologie

23/11/2012 Verzending vraag
21/1/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7371 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2013 :

1) Aantal werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012 : 

2009 = 1 089
2010 = 1 256
2011 = 1 044
2012 = 768 ( niet volledig)
 

2) Aantal werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, vastgesteld in dezelfde periode : 

2009 = 7 212
2010 = 6 949
2011 = 6 220
2012 = 4 860 (niet volledig)
 

3) Aantal werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) genoteerd in dezelfde periode : 

2009 = 4 963
2010 = 5 162
2011 = 6 341
2012 = 3 587 (niet volledig)
 

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectievelijke organisaties? 

Er werden geen compenserende aanwervingen verricht. 

5) Aantal werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte voor diezelfde periode vastgesteld : 

2009 : 315

2010 : 801,5

2011 : 971

2012 : 762 

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?  

Zowel de eigen diensten als Medex kunnen een controle laten uitvoeren bij vermoeden van onterechte afwezigheid wegens ziekte.  

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren? 

Bij gebrek aan statistische Medex-gegevens voor de jaren voorgafaand aan de periode waarop onderhavige parlementaire vraag betrekking heeft, kan hierop geen antwoord worden verschaft. 

8) Het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) :  

Berekening: totaal aantal dagen afwezigheid omwille van ziekte voor het volledige personeelsbestand / (260 x totaal VTE) 

2009 : 13 264 / (260 x 981,84) = 5,20 %

2010 : 13 367 / (260 x 999,07) =  5,15 %

2011 : 13 605 / (260 x 947,92) =  5,25 %

2012 : 9.215 / (260 x 893,02) =  3,97 % (aantal ziektedagen tot 30 november 2012)