Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7374

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteïsme
ziekteverlof
officiële statistiek

Chronologie

23/11/2012 Verzending vraag
4/2/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7374 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 4 februari 2013 :

1. In onderstaande tabel wordt per jaar een overzicht gegeven van de afwezigheden van één dag wegens ziekte. Voor het jaar 2012 werden de cijfers verwerkt tot eind september 2012.

Het aantal eendagsziektes bleef in totaal redelijk constant.

Aantal afwezigheden v 1 dag

2009

2010

2011

sep/12

TOTAAL

 

 

1464

1504

1453

1227

2.

Afwezigheden van MINDER dan 30 kalenderdagen

IBZ

Jaar ->

2009

2010

2011

2012

Totaal aantal dagen

 

20984

21036

19436

14118

In de kolom “aantal dagen” wordt het totaal aantal ziektedagen weergegeven dat werd opgenomen tijdens deze verschillende afwezigheden. Er dient te worden opgemerkt dat het aantal afwezigheden uitgedrukt is in kalenderdagen en niet in werkdagen. Dit laatste kan niet automatisch worden berekend door de database van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

3. 

Afwezigheden van MEER dan 30 kalenderdagen

IBZ

Jaar ->

2009

2010

2011

2012

Totaal aantal dagen

 

16991

21976

19191

17883

In de kolom “aantal dagen” wordt het totaal aantal ziektedagen weergegeven dat werd opgenomen tijdens deze verschillende afwezigheden. Er dient te worden opgemerkt dat het aantal afwezigheden uitgedrukt is in kalenderdagen en niet in werkdagen. Dit laatste kan niet automatisch worden berekend door de database van de FOD Binnenlandse Zaken.

4. De impact van de ziektedagen verschilt in de praktijk van dienst tot dienst. Dit hangt niet alleen af van de actuele bezettingsgraad, maar ook van het soort dienst. Bij een operationele dienst (cfr operationele eenheden, calltakers, enz) dient een minimale bezetting te worden aangehouden om de continuïteit van de diensten te verzekeren. Binnen een administratieve dienst kan het werk, al naargelang de omstandigheden, worden uitgesteld of tijdelijk worden overgedragen aan een collega.

Aantal personeelsleden ziek t.o.v. totaal aantal personeelsleden

Jaar:

2007

2008

2009

2010

2011

Percentage:

18,10%

17,13%

17,46%

18,56%

17,71%

Percentage verloren werkdagen wegens ziekte

 

Jaar:

2007

2008

2009

2010

2011

Percentage:

4,00%

3,65%

3,72%

4,24%

3,87%

5. In onderstaande tabel wordt wel een overzicht gegeven van alle dossiers die binnen de FOD Binnenlandse zaken, onderwerp uitmaakten van verminderde prestaties wegens ziekte. Het is echter onmogelijk om het aantal werkdagen voor verminderde prestaties wegens ziekte weer te geven. De database van de FOD vermeldt enkel het percentage per dossier.

In de tabel werd een onderscheid gemaakt tussen statutaire en contractuele personeelsleden. Bij de statutairen werd de opsplitsing gemaakt tussen verminderde prestaties in het kader van een re-integratietraject na ziekte (R) en verminderde prestaties wegens chronische aandoening (C).

Verminderde prestaties bij een re-integratietraject na ziekte zorgen ervoor dat een ambtenaar, na een ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van ten minste dertig dagen, zich opnieuw kan aanpassen aan het normale arbeidsritme via een re-integratietraject. Deze vorm van re-integratie wordt toegestaan voor één maand en kan verlengd worden tot maximaal twee maanden.

Verminderde prestaties bij een chronische aandoening kan worden toegekend wanneer een ambtenaar wegens een langdurige medische ongeschiktheid niet in staat is om het werk voltijds te hervatten. De termijn van deze verminderde prestaties bedraagt 12 maanden, maar kan onbeperkt verlengd worden met twaalf maanden.

Het is het medisch centrum van de Federale Overheid, Medex, dat beslist over het al dan niet toekennen van bovenvermelde verminderde prestaties.

Statutair

2009

2010

2011

2012

Contractueel

2009

2010

2011

2012

 

R

C

R

C

R

C

R

C

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

10

1

10

10

17

13

13

13

 

 

6

7

12

7

6. Er wordt op verschillende vlakken tegelijk gewerkt om het ziekteverzuim binnen de FOD Binnenlandse Zaken te verminderen. Enerzijds op preventief vlak, anderzijds ook repressief.

Op preventief vlak wordt een algemeen welzijnsbeleid gevoerd met het oog op een goede work-life balance. De FOD Binnenlandse Zaken staat, waar mogelijk, telewerk toe en voorziet op een aantal werklocaties ook kinderopvang tijdens de schoolvakanties. Via sensibiliseringscampagnes rond griep, personeelsleden stimuleren om actief te bewegen, het oprichten van een sportteam en de aanpassing van de werkposten in overleg met de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer draagt Binnenlandse Zaken ook op het vlak van gezondheid voor de werknemer haar steentje bij.

Sinds 2006 wordt er ook meer repressief opgetreden. Dit door het laten uitvoeren van medische controles door Medex. Wanneer de correcte ziekteprocedure niet wordt gerespecteerd wordt hiertegen consequent opgetreden (onder meer via het plaatsen van een personeelslid in ongewettigde afwezigheid).

Vanuit de stafdienst P&O worden op regelmatige basis rapporten verspreid naar de verschillende directies om hen een zicht te geven op hun absenteïsmecijfers en te (re)ageren waar nodig.

Verder wordt aangeraden aan de verschillende directies om bij langdurige afwezigheid het personeelslid regelmatig te contacteren om de band met het werk niet volledig te laten verwateren. Er wordt tevens op aangedrongen bij de hiërarchisch meerdere om, bij veelvuldige korte afwezigheidperiodes, een gesprek te hebben met het betrokken personeelslid en via open vragen proberen te achterhalen wat de reden is van de veelvuldige afwezigheid.

7. Uit de tabel ‘ziekteverzuim per dienst’ in vraag vier, kan een duidelijke evolutie worden waargenomen. In 2011 daalde het ziektepercentage in bijna alle directies.

Dit geeft duidelijk de impact aan van de verschillende genomen maatregelen, vermeld onder vraag zes, doorheen de jaren.

8. Het ziekteafwezigheidspercentage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 3,87 % voor het jaar 2011 , wat een daling betreft ten opzichte van 2010 (4,24 %).