Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7386

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteÔsme
ziekteverlof
officiŽle statistiek

Chronologie

23/11/2012 Verzending vraag
22/2/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7386 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van ťťn dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 22 februari 2013 :

In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende ter kennis te brengen :  

Hieronder kan ik u alvast de gegevens meedelen die betrekking hebben op de Federale Overheidsdienst (FOD) P&O. De gegevens van de andere overheidsdiensten werden opgevraagd en worden u bezorgd van zodra ik hierover beschik.  

Voor elk van de kalenderjaren (2009 tot 2012) bevatten de rubrieken 1, 2 en 3 de volgende informatie :

  1. Het aantal werkdagen afwezigheid van een dag wegens ziekte

  2. Het aantal werkdagen afwezigheid wegens ziekte (minder dan 30 dagen)

  3. Het aantal werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen)  

 

2009

 

 

Totaal 2009

2010

 

 

Totaal 2010

2011

 

 

Totaal 2011

2012

 

 

Totaal 2012

 

1

2

3

 

1

2

3

 

1

2

3

 

1

2

3

 

SPF Personnel & Organisation /FOD Personeel en Organisatie

281

2 303

2 701

5 285

292

1 830

3 203

5 325

262

2 839

2 831

5 932

257

1 870

2 093

4 220

4. Afwezigheid wegens ziekte van statutaire ambtenaren hebben geen impact op de loonmassa, afgezien van de wachtuitkering bij disponibiliteit wegens ziekte die 60 % van de laatste activiteitswedde bedraagt. Afwezigheid wegens ziekte creëert met andere woorden geen extra marge in de personeelsenveloppe om vervangers aan te werven.

Afwezigheid wegen ziekte van statutaire ambtenaren, en zeker afwezigheden van lange duur, heeft wel degelijk een impact op de het beschikbare personeelsbestand van de organisatie en van de diensten waar de betrokken personeelsleden werken. 

Het management en de dienstchefs nemen telkens de passende organisatorische maatregelen om afwezigheden op te vangen. 

5. In onderstaande tabel vindt u het aantal werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte voor de periode 2009 tot 2012 :  

Verminderde prestaties-diminution prestations


 

2009

2010

2011

2012

FOD Personeel en Organisatie –

SPF Personnel et organisation

105

135

549

528

6. Een van de doelstellingen van de Human Resources (HR)-strategie is de strijd tegen het absenteïsme. De kwaliteit van het middle management, de permanente opleiding van de verantwoordelijken, de betrokkenheid van het personeel, stressbestrijding, de initiatieven verricht op het vlak van welzijn, de interne communicatieactiviteiten, enz. hebben een zeer grote impact op de betrokkenheid en de motivering van de medewerkers.

De effecten inzake afwezigheden zijn verbonden aan de toepassing van het beleid inzake loopbaan en ontwikkeling, job design, communicatie enz.

Het is dus van fundamenteel belang dat men duurzaam in die aspecten kan investeren. 

7. Uit de studie van Medex betreffende het absenteïsme in het federaal openbaar ambt blijkt dat, bij vergelijking van de afwezigheidpercentages van de FOD P&O met andere organisaties binnen en buiten het federaal openbaar ambt, de FOD P&O behoort tot de groep van organisaties met een relatief laag tot gemiddeld percentage.

Op grond van de resultaten van de voorbije jaren blijkt dat enkele afwezigheden van lange duur een grote impact hebben op de afwezigheidpercentages. Het relatief kleine personeelsbestand- ruim 500 medewerkers - verklaart dit. 

8. In onderstaande tabel vindt u het afwezigheidspercentage bij de FOD P&O voor de periode 2009 tot 2011. Wij beschikken nog niet over de cijfers voor 2012. 

2009

2010

2011

4,17

4,14

4,95