Auteurs- en sprekersregister betreffende "Istasse Jean-FranÁois" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Sociťtť rťgionale wallonne du transport" - Overheidssubsidies - BTW - Bijzonderheid (2-1959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2851 2-53 p. 2851 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3090 2-56 p. 3090 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie (doc. K. 50-815) (Recht van antwoord in de audiovisuele media) (2-808)      
  Voorstel van gemotiveerd advies
   Verslag van de heren Istasse en Lozie
2-808/1
p. 1-13 2-808/1 p. 1-13 (PDF)
   Bespreking
2-137
p. 38-42 2-137 p. 38-42 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek (Hervorming gerechtelijke kantons - Aanhechting gemeente Kortemark bij arrondissement Brugge - Vrederechters : aanpassingen aan naburige kantons - Gebruik der talen in gerechtszaken - Bevoegdheidsconflict) (Zie doc. Senaat 1-1366 en Kamer 50-371) (2-442)      
  Bespreking
2-47
p. 40-48 2-47 p. 40-48 (PDF)
Belgacom - Internetaansluitingen in de scholen - Operatie "I-Line" (2-569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 732-733 2-16 p. 732-733 (PDF)
Bemiddeling in familiezaken - Bemiddelaars - Minimumcriteria voor erkenning - Uitvoeringsbesluiten (2-2040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2919-2920 2-54 p. 2919-2920 (PDF)
Beslechting van fiscale geschillen - Wet van 15 maart 1999 - Mogelijkheid tot beroep (2-108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 108 2-3 p. 108 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 262-263 2-7 p. 262-263 (PDF)
De Internationale Unie voor wetenschappelijk bevolkingsonderzoek (UIESP) (Toelage van het ABOS) (2-218)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-65
p. 76-80 2-65 p. 76-80 (PDF)
De aanleg van de "IJzeren Rijn" (2-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-45
p. 36-42 2-45 p. 36-42 (PDF)
De erkenning van de fibromyalgie (Beroep op specifieke programma's inzake terugbetaling van chronisch zieken en inzake pijnbestrijding - Erkenning van het invaliderende karakter van de ziekte) (2-456)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-119
p. 63-68 2-119 p. 63-68 (PDF)
De financiŽle crisis in de landbouwsector in het algemeen en in het arrondissement Verviers in het bijzonder (Melksector - Liquiditeitsproblemen van de onderneming Interlac) (2-601)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-112
p. 20-21 2-112 p. 20-21 (PDF)
De financiŽle situatie van de gemeenten in het kader van de federale fiscaliteit en de noodzaak van een "herfinanciering van de gemeenten" (Verbetering van de financiŽle relaties van het departement met de gemeenten - Behoud van de fiscale autonomie - Bedrijfsvoorheffing van mandatarissen - Afschaffing van de inhouding van 3 % op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting - Verlaagde BTW op de werkzaamheden - Ritme in de overdrachten aan de gemeenten - Speciale afdeling binnen de Hoge Raad voor FinanciŽn - Algemene perequatie van de kadastrale inkomens) (2-484)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-119
p. 54-63 2-119 p. 54-63 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (FinanciŽle en fiscale aspecten van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Hoorzitting met het college van procureurs-generaal - Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 2001 over de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ in 2000 - Uiteenzetting door de procureur des Konings te Brussel - Bespreking van het evaluatieverslag m.b.t. de wet van 10 juni 1998 over de telefoonaftap - Specifieke problemen) (2-425)      
  Eindverslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
2-425/2
p. 1-269 2-425/2 p. 1-269 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie) (2-425)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
2-425/1
p. 1-125 2-425/1 p. 1-125 (PDF)
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De gevolgen van het geweld in televisieprogramma's (Gedrag van jeugdige kijkers - Samenwerking met de Gemeenschappen, de Gewesten en de gemeenten) (2-982)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlanse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-206
p. 15-18 2-206 p. 15-18 (PDF)
De gezondheid van de tanden in BelgiŽ (Schrapping van de terugbetaling van tandextractie, tandsteenverwijdering en kunstgebitten bij jongeren dan 60 jaar - "Illegale tandartsen") (2-957)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 16-17 2-202 p. 16-17 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Bespreking
2-131
p. 4-31 2-131 p. 4-31 (PDF)
De kostprijs van de nieuwe politie voor de gemeenten (2-647)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 28-30 2-125 p. 28-30 (PDF)
De middelen die ter beschikking gesteld worden van de politiezones om een zonecommissariaat te bouwen (2-613)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 16-17 2-114 p. 16-17 (PDF)
De mobiliteit voor de treinreizigers uit de streek van Verviers (2-266)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-47
p. 22-23 2-47 p. 22-23 (PDF)
De oprichting door de kerkelijke overheid van een interdiocesaine commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in de pastorale relaties (Scheiding tussen Kerk en Staat) (2-171)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-32
p. 26-28 2-32 p. 26-28 (PDF)
De oprichting van moslimpatrouilles door de Arabisch-Europese Liga in de straten van Antwerpen (AEL) (om toezicht uit te oefenen op politiecontroles en -acties teneinde eventueel racistisch gedrag op te sporen) (2-1134)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-243
p. 17-19 2-243 p. 17-19 (PDF)
De reorganisatie van het openbaar vervoer als gevolg van de nieuwe Europese regelgeving (Personenvervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren - Overgang van een monopolie naar een systeem van gereguleerde concurrentie - Samenwerking tussen de Duitse, Franse en Belgische overheidsdiensten) (2-347)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-72
p. 5-7 2-72 p. 5-7 (PDF)
De toegang tot de informatie en de accreditering van beroepsjournalisten bij EURO 2000 (Voetbalkampioenschap) (2-278)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-49
p. 10-11 2-49 p. 10-11 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Dienst Vreemdelingenzaken - Toegankelijkheid (Transparantieproblemen in haar contacten met de gebruikers) (2-2109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3040 2-56 p. 3040 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3406-3407 2-61 p. 3406-3407 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Istasse, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 - Resultaten - Voorkeurstemmen (2-1379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1923 2-39 p. 1923 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2639-2640 2-50 p. 2639-2640 (PDF)
Getuigen in civiele zaken - Vastgestelde prijs (schadeloosstelling) (Aanpassing van het bedrag aan de werkelijke verplaatsingskosten) (2-2055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2985 2-55 p. 2985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3477-3478 2-62 p. 3477-3478 (PDF)
HST - Tracť Brussel-Duitse grens - Geluidsoverlast (2-1542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2169-2170 2-43 p. 2169-2170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2317-2319 2-45 p. 2317-2319 (PDF)
Het dragen van veiligheidsgordels in autobussen (2-323)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-63
p. 15-17 2-63 p. 15-17 (PDF)
Het einde van de opdracht van de commissie-Franchimont (Hervorming van het strafprocesrecht - Opstellen van een nieuw Wetboek van strafvordering) (2-1)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 48-52 2-6 p. 48-52 (PDF)
Het onrechtmatig gebruik van een centrum voor politieke asielzoekers (Overbrenging door de politie van een asielzoeker van het centrum van het Rode Kruis van HastiŤre naar het gesloten centrum van Vottem) (2-742)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-157
p. 12-13 2-157 p. 12-13 (PDF)
Het toekennen van de ".be"-domeinnamen (Liberalisering internetadressen - Regulering via een vzw DNS - Incident bij de operatie) (2-415)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-84
p. 28-30 2-84 p. 28-30 (PDF)
Intrekking van verschillende besluiten betreffende de rijkswacht, de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie door het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 - Verontrustend gevolg (voor het personeel dat een opleiding volgt teneinde het getuigschrift te behalen van officier van de gerechtelijke politie - hulpkracht van de procureur des Konings) (2-1723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2447 2-47 p. 2447 (PDF)
Nieuwe, geÔntegreerde politie - Vorming - Toegelaten meerkosten (2-1873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2678 2-51 p. 2678 (PDF)
Ongevallen met vrachtwagens - FinanciŽle last van de schade die aan het openbaar materieel wordt aangericht (2-2108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3038 2-56 p. 3038 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3699-3700 2-66 p. 3699-3700 (PDF)
Ongevallen met vrachtwagens - FinanciŽle last van de schade veroorzaakt aan het openbaar materieel (2-1983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2845 2-53 p. 2845 (PDF)
Ongevallen op de openbare weg - Transport naar het dichtstbijgelegen erkende ziekenhuis - Hulpdiensten in Welkenraedt (2-2808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4144-4145 2-73 p. 4144-4145 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (zie ook doc. Senaat 2-680) (2-679)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Derde deel)
   Evocatie van de programmawet door de meerderheidspartijen
2-225
p. 4-7 2-225 p. 4-7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Verslag van de heer Istasse
2-1566/5
p. 1-10 2-1566/5 p. 1-10 (PDF)
   Kansspelen : bekrachtiging K.B.'s betreffende de bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie; wijziging wet 7 mei 1999
2-1566/5
p. 3-5 2-1566/5 p. 3-5 (PDF)
  2-1566/5
p. 6-7 2-1566/5 p. 6-7 (PDF)
  2-1566/5
p. 7-8 2-1566/5 p. 7-8 (PDF)
   Wijziging artt. 578 en 581 Gerechtelijk Wetboek : bevoegdheid van de arbeidsrechtbank inzake evenredige participatie mannen-vrouwen op de arbeidsmarkt (Bevoegdheidsverdeling tussen de federale wetgever en de decreetwetgevers - Decreet van Vlaamse Raad van 8 mei 2002)
2-1566/5
p. 3 2-1566/5 p. 3 (PDF)
  2-1566/5
p. 6 2-1566/5 p. 6 (PDF)
  2-1566/5
p. 7 2-1566/5 p. 7 (PDF)
   Wijziging wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de joodse gemeenschap voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945
2-1566/5
p. 2 2-1566/5 p. 2 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-257
p. 4-35 2-257 p. 4-35 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten) (2-596)      
  Amendement nr 3 van de heren Mahoux, Istasse en Dubiť
2-596/2
p. 3 2-596/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Istasse
2-596/3
p. 1-18 2-596/3 p. 1-18 (PDF)
  Algemene bespreking
2-85
p. 25-36 2-85 p. 25-36 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Producten die slechts op bestelling kunnen worden verkregen (Marketingoperatie bij de lancering van een nieuw product : bedrieglijke reclame - Populaire producten als Pokemon, Playstation 2 en Harry Potter) (2-430)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-87
p. 23-25 2-87 p. 23-25 (PDF)
Rechten van slachtoffers (2-1275)      
  Bespreking
2-278
p. 51-60 2-278 p. 51-60 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Fiscale hervorming
2-232
p. 16-18 2-232 p. 16-18 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Aanmoediging van het gebruik van generische geneesmiddelen
2-233
p. 9 2-233 p. 9 (PDF)
   Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak
2-233
p. 12 2-233 p. 12 (PDF)
   Begroting in evenwicht
2-233
p. 9 2-233 p. 9 (PDF)
   FinanciŽle toestand van de gewesten en gemeenschappen
2-233
p. 11 2-233 p. 11 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-233
p. 11 2-233 p. 11 (PDF)
   Herwaardering van de huisartsenhonoraria
2-233
p. 9 2-233 p. 9 (PDF)
   Inwerkingtreding van de Kruispuntbank van Ondernemingen
2-233
p. 8 2-233 p. 8 (PDF)
   Loonvorming
2-233
p. 8 2-233 p. 8 (PDF)
   Maatregelen om de horeca te redden
2-233
p. 8 2-233 p. 8 (PDF)
   Oprichting van een Kyoto-fonds
2-233
p. 12 2-233 p. 12 (PDF)
   Politiehervorming
2-233
p. 11 2-233 p. 11 (PDF)
   Stijging van de ontwikkelingshulp
2-233
p. 12 2-233 p. 12 (PDF)
   Toename van de laagste pensioenen
2-233
p. 8 2-233 p. 8 (PDF)
   Uitgaven in de ziekteverzekering
2-233
p. 9 2-233 p. 9 (PDF)
   Veiligheids- en preventiecontracten
2-233
p. 11 2-233 p. 11 (PDF)
   Verdubbeling van de moederschapsuitkering en -rust voor de zelfstandige vrouwen
2-233
p. 8 2-233 p. 8 (PDF)
   Verlaging van de werknemersbijdragen voor de werknemers met lage lonen
2-233
p. 8 2-233 p. 8 (PDF)
   Vermindering van de begroting voor Landsverdediging
2-233
p. 12 2-233 p. 12 (PDF)
   Versterking van onze overheidsbedrijven op de geliberaliseerde Europese markt
2-233
p. 10 2-233 p. 10 (PDF)
Slachtoffers van deportatie - Verplichte tewerkstelling in Duitsland - Schadeloosstelling vanwege de BRD (2-476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 513-514 2-12 p. 513-514 (PDF)
Steun aan de pers - Kostenverlaging (2-720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-20
p. 935-936 2-20 p. 935-936 (PDF)
Steun aan de pers - Kostenverlaging (2-844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-24
p. 1122 2-24 p. 1122 (PDF)
Steun aan de pers - Verlaging van het BTW-tarief (2-719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-20
p. 904 2-20 p. 904 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1437 2-29 p. 1437 (PDF)
VZW's - Lonen van beheerders - Bedrijfsvoorheffing (Interpretatieve problemen) (2-1844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2616-2617 2-50 p. 2616-2617 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3867-3869 2-69 p. 3867-3869 (PDF)
Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting - BelgiŽ en Bondsrepubliek Duitsland - Herziening van het verdrag (2-119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-4
p. 133 2-4 p. 133 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1623 2-33 p. 1623 (PDF)
Verkiezingskantons - Gerechtelijke kantons - Aanpassing (2-2110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3040 2-56 p. 3040 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3263 2-59 p. 3263 (PDF)
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (Wet 29 november 2001 tot wijziging van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de plaatsvervangende raadsheren betreft - Wet 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken) (2-1016)      
  Verslag van de heer Istasse (S) en mevrouw Moerman (K)
2-1016/1
p. 1-10 2-1016/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
2-179
p. 4-8 2-179 p. 4-8 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft (Intrekking van de erkenning bij veroordeling van door racisme of xenofobie ingegeven daden of voor negationisme en bij niet-naleving van de wet betreffende de partijfinanciering en de beperking van verkiezingsuitgaven) (2-746)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
2-746/1
p. 1-2 2-746/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft (Uitsluiten van de benoeming van politieke fracties die vijandig staan tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) (2-1375)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
2-1375/1
p. 1-2 2-1375/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils en van mevrouw Lizin
2-857/1
p. 1-4 2-857/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Istasse, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-857/5
p. 1-2 2-857/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Voorstel van resolutie over Birma (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechten in Birma) (Myanmar) (2-130)      
  Bespreking
2-47
p. 31-38 2-47 p. 31-38 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Vzw - Bezoldiging van de bestuurders - Bedrijfsvoorheffing (2-101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 107-108 2-3 p. 107-108 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3854-3856 2-69 p. 3854-3856 (PDF)
Vzw - Vennootschapsbelasting - Vroegere verliezen - Fiscale aftrekbaarheid (2-100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-3
p. 118 2-3 p. 118 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiŽle en financiŽle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen (Wettelijk, sociaal en financieel statuut van de erkende organisaties die diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, en van hun afgevaardigden - Aanwending artikel 181, tweede lid, van de Grondwet) (2-1116)      
  Verslag van de heer Istasse
2-1116/3
p. 1-17 2-1116/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
2-210
p. 21-30 2-210 p. 21-30 (PDF)
  2-210
p. 31-33 2-210 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gezinsbemiddeling ([Echt]scheidingsbemiddeling) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken) (2-422)      
  Amendement nr 61 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Istasse
2-422/6
p. 12 2-422/6 p. 12 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Amendement nr 74 van de heren Mahoux en Istasse
2-280/4
p. 14 2-280/4 p. 14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-49
p. 12-13 2-49 p. 12-13 (PDF)
  2-49
p. 15-35 2-49 p. 15-35 (PDF)
  2-49
p. 36 2-49 p. 36 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 4-11 2-77 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (2-1324)      
  Amendement nr 10 van de heren Mahoux en Istasse en mevrouw Nyssens
2-1324/8
p. 1 2-1324/8 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Oprichting van een "Executief Comitť van de Ministers van Mobiliteit" - Goedkeuring van het investeringsplan 2001-2002 van de NMBS - Verbintenis van elk van de partijen wat de machtigingsprocedures en de vereiste vergunningen betreft - "Prefinanciering" en "cofinanciering" door de Gewesten van infrastructuurprojecten en werken - Gewestelijk expresnet in en rond Brussel) (2-933)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie (Strijd tegen de fiscale fraude) (2-1410)      
  Verslag van mevrouw KaÁar en de heer Istasse
2-1410/3
p. 1-6 2-1410/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Amendement nr 34 van de heren Istasse en Mahoux
2-934/3
p. 1 2-934/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 34 van de heren Istasse en Mahoux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-934/5
p. 2 2-934/5 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (2-392)      
  Verslag van de heer Istasse en mevrouw KaÁar
2-392/3
p. 1-82 2-392/3 p. 1-82 (PDF)
  2-392/9
p. 1-4 2-392/9 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-62
p. 4-17 2-62 p. 4-17 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Van Quickenborne, mevrouw KaÁar, mevrouw Nyssens, de heer Istasse en de heer Van den Brande
2-63
p. 42-44 2-63 p. 42-44 (PDF)
  2-63
p. 68 2-63 p. 68 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 4-11 2-77 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Amendementen nrs 41 en 42 van de heer Istasse c.s., op de tekst aangenomen door de commissie
2-288/14
p. 1-2 2-288/14 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (Zie ook doc. Senaat 2-679) (2-680)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Administratieve vereenvoudiging - E-government) (2-1396)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 9-23 2-254 p. 9-23 (PDF)
Wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken (Mogelijkheid tot bewarend beslag bij equivalent - Splitsen van de uitspraak omtrent het basismisdrijf van de uitspraak omtrent de verbeurdverklaring - Verdeling van de bewijslast - Doorknippen van de band tussen het bewezen verklaard misdrijf en de daaruit gesproten vermogensvoordelen - Wijzigingen van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitsel en de probatie) (2-1197)      
  Verslag van de heer Istasse
2-1197/3
p. 1-30 2-1197/3 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
2-248
p. 4-16 2-248 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Wijzigingen aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Wijzigingen aan de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-1258)      
  Verslag van de heer Istasse en mevrouw KaÁar
2-1258/3
p. 1-23 2-1258/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (Artt. 28 sexies, 61 ter, quater en quinquies, 131, ß 2, en 235 bis Wetboek van Strafvordering : verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling m.b.t. goederen; recht van inzage van het strafdossier; verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen - Gevolgen van nietigverklaring van bewijsmiddelen) (Art. 734bis Gerechtelijk Wetboek : [echt]scheidingsbemiddeling) (2-672)      
  Verslag van de heer Istasse
2-672/4
p. 1-11 2-672/4 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-119
p. 28-31 2-119 p. 28-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Inwerkingtreding) (2-606)      
  Verslag van de heer Istasse
2-606/3
p. 1-5 2-606/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-87
p. 81-84 2-87 p. 81-84 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten (Substituut-procureurs des Konings - Minimumleeftijd voor het ambt van rechter - Substituten gespecialiseerd in fiscale zaken - Overstapregeling voor parketjuristen naar het ambt van parketmagistraat - Advocaten kandidaat voor het ambt van rechter - Plaatsvervangend magistraten - Gerechtelijke stage : "buitenstage" - Wedde-anciŽnniteit : jaren als advocaat of notaris) (2-639)      
  Amendement nr 21 van de heren Istasse en Mahoux
2-639/3
p. 2 2-639/3 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Istasse
2-639/11
p. 1-4 2-639/11 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van het Gerechtelijk Wetboek (Tweetaligheidspremie voor magistraten) (2-1557)      
  Verslag van de heer Istasse
2-1557/2
p. 1-5 2-1557/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot verkrijging van de nationaliteit : mogelijkheid geboorteakte te vervangen door gelijkwaardig document - Homologatie akte van bekendheid) (Zie ook doc. Senaat 2-308 en 2-227) (2-309)      
  Verslag van mevrouw KaÁar en de heer Istasse
2-309/2
p. 1-2 2-309/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen (Voortzetting van de hervorming van de insolventieprocedures ten aanzien van kooplieden) (2-877)      
  Amendementen nrs 95 tot 98 van de heer Istasse
2-877/7
p. 2-3 2-877/7 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Concretisering van het Lombard-akkoord op twee punten : - de rechtstreekse verkiezing van de zes Brusselse leden van de Vlaamse Raad en - de aanwijzing van vijf bijkomende leden die bij de zeventien leden gevoegd worden waaruit de assemblee van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bestaat) (2-771)      
  Verslag van de heer Istasse
2-771/3
p. 1-14 2-771/3 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-135
p. 13-19 2-135 p. 13-19 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendementen nrs 120 en 121 van de heer Istasse
2-283/8
p. 3-5 2-283/8 p. 3-5 (PDF)
  Amendement nr 171 van de heer Istasse
2-283/9
p. 5-7 2-283/9 p. 5-7 (PDF)
  Amendement nr 174 van mevrouw Lizin en de heer Istasse
2-283/10
p. 3-4 2-283/10 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 175 tot 235 van mevrouw Taelman en de heer Istasse
2-283/11
p. 1-44 2-283/11 p. 1-44 (PDF)
  Amendement nr 242 van de heer Istasse c.s.
2-283/13
p. 1-36 2-283/13 p. 1-36 (PDF)
  Amendement nr 303 van mevrouw Lizin en de heer Istasse
2-283/14
p. 1-2 2-283/14 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 327 van mevrouw Taelman en de heer Istasse
2-283/15
p. 7 2-283/15 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 322 en 325 van de heer Istasse
2-283/15
p. 5 2-283/15 p. 5 (PDF)
  2-283/15
p. 6 2-283/15 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 337 tot 340 van de heer Istasse
2-283/21
p. 1-5 2-283/21 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-123
p. 4-30 2-123 p. 4-30 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-187
p. 5-13 2-187 p. 5-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen (Instrument waarmee de financiering van de KMO's aanzienlijk zal worden verbeterd) (2-1587)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-287
p. 55-60 2-287 p. 55-60 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Istasse
2-288
p. 44-45 2-288 p. 44-45 (PDF)
  2-288
p. 84-85 2-288 p. 84-85 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-288
p. 8-10 2-288 p. 8-10 (PDF)
  Stemming
2-288
p. 45 2-288 p. 45 (PDF)
  2-288
p. 85-86 2-288 p. 85-86 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Verslag van mevrouw KaÁar en de heer Istasse
2-308/3
p. 1-48 2-308/3 p. 1-48 (PDF)
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wat betreft de vertalingen van de mondelinge verklaringen (Recht van de burgerlijke partij zich voor de onderzoeks- en vonnisgerechten te laten bijstaan door een vertaler) (2-1559)      
  Verslag van de heer Istasse
2-1559/2
p. 1-4 2-1559/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendement nr 657 van de heer Istasse
2-244/19
p. 21 2-244/19 p. 21 (PDF)
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed (Invoeging afdeling "Hulp van de Staat aan slachtoffers van daden van moed" in hoofdstuk III van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen) (2-326)      
  Verslag van de heer Istasse
2-326/5
p. 1-32 2-326/5 p. 1-32 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de federale overheidsbesturen (Gewaarborgde toegankelijkheid voor de burger - Veiligheid van de communicatie - Voortbestaan van de formaten - Echte concurrentie bij openbare aanbestedingen van softwarecontracten) (2-1607)      
  Voorstel van de heer Istasse
2-1607/1
p. 1-6 2-1607/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Verslag van mevrouw Taelman en de heer Istasse
2-740/4
p. 1-27 2-740/4 p. 1-27 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Amendement nr 154 van de heer Istasse
2-1158/11
p. 4-5 2-1158/11 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen (2-77)      
  Voorstel van de heren DaÔf en Istasse
2-77/1
p. 1-2 2-77/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendementen nrs 172 en 176 van de heren Mahoux en Istasse
2-12/14
p. 4-6 2-12/14 p. 4-6 (PDF)
  2-12/14
p. 8 2-12/14 p. 8 (PDF)
  Verslag van de heer Istasse en mevrouw KaÁar
2-12/22
p. 1-20 2-12/22 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (2-256)      
  Amendement nr 92 van de heren Mahoux en Istasse
2-256/8
p. 17 2-256/8 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 144 van de heren Mahoux en Istasse
2-256/10
p. 7 2-256/10 p. 7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 54bis in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) (Evenwicht van houders van auteursrechten en naburige rechten en de kabelmaatschappijen wanneer de overeenkomst betreffende de toestemming van doorgifte van programma's via de kabel afloopt) (2-496)      
  Amendement nr 4 van de heren Istasse en Monfils
2-496/4
p. 1 2-496/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (2-115)      
  Voorstel van de heren Santkin en Istasse en van mevrouw Vanlerberghe
2-115/1
p. 1-7 2-115/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur (corporate governance) op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen) (2-714)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne, Moens, De Grauwe, Istasse, Morael en Maertens
2-714/1
p. 1-13 2-714/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, wat collectieve geschillen betreft (Opleggen van een dwangsom door de burgerlijke rechtbank bij oneigenlijke uitoefening van het stakingsrecht) (2-887)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Istasse
2-887/1
p. 1-2 2-887/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslag op kosten vermeld in art. 57 WIB) (2-468)      
  Amendement nr 4 van de heren Moens en Istasse, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-468/7
p. 1 2-468/7 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen (2-1561)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
2-1561/1
p. 1-2 2-1561/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Opheffing van de onverenigbaarheid tussen een mandaat van Europees parlementslid en ťťn gemeentelijk uitvoerend ambt) (2-579)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils c.s.
2-579/1
p. 1-3 2-579/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Terugzending naar commissie
2-216
p. 32 2-216 p. 32 (PDF)
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-859)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils en van mevrouw Lizin
2-859/1
p. 1-5 2-859/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt gekozen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden) (Beperking van het aantal voorkeurstemmen tot drie) (2-882)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 2016 en 2017 van het Burgerlijk Wetboek, wat de omvang van de borgtocht betreft (2-610)      
  Voorstel van de heren de Clippele en Istasse
2-610/1
p. 1-5 2-610/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 259bis-12 en 259bis-18 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie) (Goedkeuring en openbaarmaking van adviezen en voorstellen van de verenigde advies- en onderzoekscommissie - Spoedprocedure - Wettelijk kader van een protocolakkoord met het Parlement) (2-1153)      
  Amendement nr 23 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Istasse
2-1153/4
p. 7 2-1153/4 p. 7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet (Minimumaantal Nederlandstalige gemeenteraadsleden en schepenen in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-149)      
  Verslag van mevrouw Taelman en de heer Istasse
2-149/2
p. 1 2-149/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (2-294)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Verkiezing Waalse Gewestraad en Vlaamse Raad - Regeling van de mogelijkheid van een verkiezing zonder stembusgang indien slechts ťťn lijst van kandidaten in de kieskring voorgesteld werd) (2-858)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils en van mevrouw Lizin
2-858/1
p. 1-2 2-858/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (2-193)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (2-295)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Gemeenten) (2-99)      
  Voorstel van de heren Istasse en Mahoux
2-99/1
p. 1-5 2-99/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is (2-101)      
  Voorstel van de heren Istasse en Mahoux
2-101/1
p. 1-5 2-101/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999