Auteurs- en sprekersregister betreffende "de T' Serclaes Nathalie" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De beperking van het roken op het werk (3-677)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-102
p. 70-73 3-102 p. 70-73 (PDF)
De bevoegdheid voor de opleiding van de magistraten (Toekenning van de volledige bevoegdheid voor de opleiding van de magistraten aan de Hoge Raad voor de Justitie) (3-84)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-35
p. 34-35 3-35 p. 34-35 (PDF)
De gerechtelijke stagiairs (Benoeming als magistraat - Noodzaak de stage te hervormen) (3-235)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-53
p. 48-51 3-53 p. 48-51 (PDF)
De kinderrechten (Nationaal actieplan - Oprichting nationale commissie voor de rechten van het kind - Uit caduciteit ontheven wetsvoorstellen die hangende zijn bij de Kamer) (3-430)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-84
p. 30-32 3-84 p. 30-32 (PDF)
De kinderrechten (Nationaal actieplan : overzending aan de VN - Nationale commissie : samenwerkingsakkoord) (3-836)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-133
p. 7-8 3-133 p. 7-8 (PDF)
De maatregelen tegen het tabaksverbruik (Ratificatie van de kaderconventie van de WGO - Publicatie van het KB i.v.m. het rookverbod in de werklokalen - Bedrijfsrestaurants) (3-580)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-98
p. 35-38 3-98 p. 35-38 (PDF)
De ontbinding van stichtingen (Indiening van een verzoek tot ontbinding door één of meerdere bestuurders : verzoekschrift versus dagvaarding) (3-283)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-52
p. 8-9 3-52 p. 8-9 (PDF)
De oprichting van de 'Nationale Commissie voor de rechten van het kind' (Achterstand) (3-1460)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-210
p. 13-14 3-210 p. 13-14 (PDF)
De opsluiting van minderjarigen in gesloten asielcentra (Bezoek van parlementsleden aan het gesloten vluchtelingencentrum 127bis in Steenokkerzeel)      
  Debat
3-119
p. 8-18 3-119 p. 8-18 (PDF)
De ratificatie door België van de kaderconventie voor tabaksbestrijding van de WHO (3-808)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-131
p. 11 3-131 p. 11 (PDF)
De toestand van de mentaal gehandicapten in strafinrichtingen (3-683)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 43-45 3-102 p. 43-45 (PDF)
De uitbuiting van bedelende kinderen (3-355)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-73
p. 25-28 3-73 p. 25-28 (PDF)
De uitvoering van het koninklijk besluit tot oprichting van een interdepartementele coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel (3-139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-36
p. 9-10 3-36 p. 9-10 (PDF)
De uitwerking van de evaluatie ex ante van de wetgeving (Administratieve impactfiche - Clausule over de administratieve lasten die aan elk minister oplegt in elk voorontwerp van wet of besluit de administratieve lasten die de nieuwe tekst impliceert, te onderzoeken - Kafka-test - Begrotingsfiche - Ontwerpen inzake justitie) (3-830)      
  Vraag om uilteg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-113
p. 51-53 3-113 p. 51-53 (PDF)
De vrijwillige dienst van collectief nut (Uitwerking koninklijke besluiten - Uitbreiding van de regeling tot andere besturen dan Landsverdediging) (3-348)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-69
p. 5-7 3-69 p. 5-7 (PDF)
De werving van de muzikanten van het Groot Harmonieorkest van de gidsen (3-35)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-26
p. 38-40 3-26 p. 38-40 (PDF)
De werving van de muzikanten van het Groot Harmonieorkest van de gidsen (3-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-26
p. 38-40 3-26 p. 38-40 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw de T'Serclaes, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Gezondheidsbeleid - Genderdimensie (3-6438)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8979-8980 3-82 p. 8979-8980 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind (Recht op een gezinsleven, recht om zijn mening te uiten, recht om beschermd te worden tegen elke vorm van exploitatie en recht op aangepaste procedures en instellingen wanneer het wordt verdacht, vervolgd of veroordeeld) (3-265)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-265/1
p. 1-5 3-265/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-265/2
p. 1-2 3-265/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-87
p. 34-42 3-87 p. 34-42 (PDF)
Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel I bis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (3-1422)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Voorstel van de heren Cornil, Martens, Delpérée, Hugo Vandenberghe, Mahoux en Vankrunkelsven en de dames Talhaoui, Van de Casteele en de T'Serclaes
3-1778/1
p. 1-6 3-1778/1 p. 1-6 (PDF)
   Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Het Nationaal Actieplan Kinderen en de nationale commissie voor de rechten van het kind (3-215)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-52
p. 16-17 3-52 p. 16-17 (PDF)
Het federale actieplan tabaksbestrijding (3-411)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-81
p. 15-17 3-81 p. 15-17 (PDF)
Het nationale beleid ten aanzien van slachtoffers (Slachtofferrecht - Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid - Samenwerkingsakkoorden - Omzetting EU-kaderbeslissing m.b.t. het statuut van de slachtoffers in het kader van strafprocedures - Algemeen afgevaardigde voor slachtofferhulp) (3-445)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-85
p. 39-42 3-85 p. 39-42 (PDF)
Het ontwerp van nationaal actieplan voor kinderen (Afronden van wetsvoorstellen - Wet 4 september 2002) (3-386)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-70
p. 10-11 3-70 p. 10-11 (PDF)
Het ontwerp van nationaal actieprogramma tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (3-261)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-60
p. 59-61 3-60 p. 59-61 (PDF)
Het statuut van de assessoren in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling (Evaluatie van de voorlopige en de voorwaardelijke invrijheidsstelling - Wetsontwerp tot oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank) (3-257)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-57
p. 27-30 3-57 p. 27-30 (PDF)
Jaarrapport 2003 inzake de strijd tegen de mensenhandel van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding : Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak (3-257)      
  Verslag van de dames de T'Serclaes en Nyssens
3-257/1
p. 1-17 3-257/1 p. 1-17 (PDF)
Magistraten - Situatie van de gerechtelijke stagiairs - Opleidingsinstituut voor de rechterlijke orde (3-2590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3254-3255 3-42 p. 3254-3255 (PDF)
  Bul. 3-46
p. 3807-3808 3-46 p. 3807-3808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 3999-4000 3-48 p. 3999-4000 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Dedecker en Thissen en van de dames Lizin, Durant, de T'Serclaes, de Bethune en Laloy
3-12
p. 20-23 3-12 p. 20-23 (PDF)
  3-12
p. 31 3-12 p. 31 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiëren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Stichtingen van openbaar nut - Internationale verenigingen zonder winstoogmerk - Uitvoeringsbesluiten (3-953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1179-1181 3-19 p. 1179-1181 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiën - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel tot verklaring van herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen (3-1640)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie (Gronden van niet-verkiesbaarheid) (3-1022)      
  Voorstel van de heren Delpérée en Moureaux en de dames de T'Serclaes en Durant
3-1022/1
p. 1-4 3-1022/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie (Gronden van niet-verkiesbaarheid voor het Vlaams Parlement en voor het Waals Parlement) (3-1021)      
  Voorstel van de heren Delpérée, Moureaux en Cheron et de dames de T'Serclaes en Durant
3-1021/1
p. 1-3 3-1021/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame (3-1341)      
  Voorstel van de dames Laloy, Zrihen, Pehlivan, de T'Serclaes, Hermans, de Bethune, Nyssens en Kapompolé en de heer Happart
3-1341/1
p. 1-7 3-1341/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie om een meer samenhangend slachtofferbeleid te garanderen (o.a.: Nationaal Forum voor slachtofferbeleid, samenwerkingsakkoorden, commissaris voor slachtofferbeleid, jaarverslag t.b.v. het federale Parlement, omzetting kaderbesluit EU, strafprocedure) (3-898)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-898/1
p. 1-5 3-898/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie opdat in gezondheidsgebonden materies rekening wordt gehouden met de genderdimensie en tot oprichting van een cel "Gezondheid bij vrouwen" binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid (3-2103)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-2103/1
p. 1-7 3-2103/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgo-Marokkaanse meisjes en vrouwen in België te verbeteren (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgisch-Marokkaanse vrouwen in België te verbeteren) (3-316)      
  Amendement nr 4 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-316/3
p. 2 3-316/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde in België de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen (3-1347)      
  Voorstel van de dames Annane en de T'Serclaes
3-1347/1
p. 1-8 3-1347/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (3-2134)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren (3-2112)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adel) (3-1045)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (3-2379)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, § 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs (Keuze tussen onderricht in een der erkende godsdiensten of onderricht in de niet-confessionele zedenleer of een cursus filosofie) (3-1608)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciële sector e.d) (3-1560)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Opheffen van de parlementaire immuniteit - Toepassing op de voorzitter van een assemblee - Belangenconflict) (3-1156)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2201)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (3-858)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2145)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2202)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2203)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2204)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen (voor de rechtstreekse verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers) (3-830)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2205)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2206)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2207)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2208)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2209)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2210)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2211)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2146)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2212)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2213)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2214)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (3-340)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2215)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2216)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2217)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2218)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2219)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2220)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2221)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2147)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2222)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2223)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2224)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2225)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2226)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2227)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2228)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2229)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2230)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2231)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2148)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2232)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2233)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2234)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2235)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2236)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2237)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2238)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2239)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2240)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2241)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet met betrekking tot de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap in de federale kamers, de constitutieve autonomie en de overname van de provinciale bevoegdheden en financiën door de Duitstalige Gemeenschap (Nationale minderheid - Speciale status) (3-2413)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (3-1372)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (3-1416)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België (3-342)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (3-155)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluiten (Geïnformatiseerd centraal bestand) (3-2915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3696-3697 3-45 p. 3696-3697 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (Wijziging wet 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wet 20 mei 1975 tot bescherming van de kweekproducten en wet 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten : bevoegdheid rechtbank van koophandel - Wijziging wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten : bevel tot staking ; bevoegdheden van de voorzitter van de rechtbank van koophandel en de rechtbank van eerste aanleg - Wijziging wet 31 augustus 1998 houdende omzetting van de richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken : bevoegdheden van de voorzitters van de rechtbank van koophandel en de rechtbank van eerste aanleg ; vordering tot staking ; vorderingen betreffende de toepassing van technische voorzieningen - Wijziging wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument : vordering tot staking - Wijziging Gerechtelijk Wetboek : bevoegdheden van de voorzitters van de rechtbank van koophandel en de rechtbank van eerste aanleg : rechtsplegingen inzake intellectuele rechten ; beslag inzake namaak ; voorlopige maatregelen - Opheffing wet 10 augustus 1998, artikel 118 wet 14 juli 1991, artikel 13 wet 30 juni 1994, artikel 19 wet 2 augustus 2002 en artikelen 1481 tot 1488 Gerechtelijk Wetboek) (3-2349)      
  Algemene bespreking
3-214
p. 45-46 3-214 p. 45-46 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (Omzetting richtlijn 2004/48/EG m.b.t. handhaving van intellectuele eigendomsrechten - Grotere centralisatie van de rechtbanken bevoegd voor intellectuele eigendomsgeschillen - Afschaffing van het verbod om de vordering tot staking in handelszaken te cumuleren met de vordering inzake inbreuken op intellectuele eigendomsrechten - Wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten, de wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten, de wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht, de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting van de richtlijn i.v.m. rechtsbescherming van computerprogramma's, de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting richtlijn 11 maart 1996 betreffende rechtsbescherming van databanken en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken) (3-2348)      
  Algemene bespreking
3-214
p. 45-46 3-214 p. 45-46 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden (Relatie tussen de gedetineerde en de vrije samenleving - Rationalisering van de bestaande strafuitvoeringsmodaliteiten - Bevoegdheidsverdeling tussen minister en strafuitvoeringsrechtbank - Positie van het slachtoffer in het kader van de strafuitvoering - Door de minister toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten en procedure - Strafuitvoeringsmodaliteiten toegekend op rechterlijk niveau - Procedures voor de strafuitvoeringsrechter en voor de strafuitvoeringsrechtbank - Opheffing van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers - Opheffing wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1128)      
  Amendementen nrs 2 en 4 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-1128/4
p. 1-5 3-1128/4 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Cheffert
3-1128/4
p. 5-6 3-1128/4 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 32, 33 en 65 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-1128/5
p. 11 3-1128/5 p. 11 (PDF)
  3-1128/5
p. 25 3-1128/5 p. 25 (PDF)
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding (Eén enkele echtscheidingsgrond : duurzame ontwrichting tussen de echtgenoten - Alimentatiegeld - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Versoepelde en menselijkere procedure - Rechtsmiddelen) (3-2068)      
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de dames De T'Serclaes en Defraigne
3-2068/2
p. 1-11 3-2068/2 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 71 van mevrouw de T'Serclaes
3-2068/3
p. 3 3-2068/3 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heer Mahoux en mevrouw de T'Serclaes, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-2068/6
p. 2 3-2068/6 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 49-70 3-210 p. 49-70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (3-2138)      
  Amendementen nrs 26 tot 32 en 35 van de dames Defraigne en de T'Serclaes
3-2138/2
p. 12-18 3-2138/2 p. 12-18 (PDF)
  3-2138/2
p. 19-20 3-2138/2 p. 19-20 (PDF)
Wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven (Omzetting EU-kaderbesluit - Invoeging in het Strafwetboek van de definitie van "terroristische" misdrijven en van het begrip "terroristische groep" - In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met het Verdrag tot bestrijding van de financiering van terrorisme) (3-332)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes en de heer Willems
3-332/3
p. 1-30 3-332/3 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
3-26
p. 24-33 3-26 p. 24-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1447)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
3-1447/3
p. 1-13 3-1447/3 p. 1-13 (PDF)
   Aanwijzing van curatoren
3-1447/3
p. 6 3-1447/3 p. 6 (PDF)
  3-1447/3
p. 7-8 3-1447/3 p. 7-8 (PDF)
  3-1447/3
p. 8-9 3-1447/3 p. 8-9 (PDF)
   Controle op de jaarrekeningen : taalkundige correctie
3-1447/3
p. 2-3 3-1447/3 p. 2-3 (PDF)
   Kapitaalverhoging : taalkundige correctie
3-1447/3
p. 3-4 3-1447/3 p. 3-4 (PDF)
  3-1447/3
p. 6 3-1447/3 p. 6 (PDF)
  3-1447/3
p. 7 3-1447/3 p. 7 (PDF)
   Kennisgeving aan de partijen en hun advocaat
3-1447/3
p. 4 3-1447/3 p. 4 (PDF)
  3-1447/3
p. 8 3-1447/3 p. 8 (PDF)
  3-1447/3
p. 9-10 3-1447/3 p. 9-10 (PDF)
   Kleine vennootschappen : duidelijke definitie
3-1447/3
p. 2 3-1447/3 p. 2 (PDF)
  3-1447/3
p. 6 3-1447/3 p. 6 (PDF)
  3-1447/3
p. 7 3-1447/3 p. 7 (PDF)
   Wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken
3-1447/3
p. 5 3-1447/3 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling (Veralgemening van het verzoekschrift op tegenspraak als inleidende akte van rechtsingang voor alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren - Datum waarop de termijnen ingaan, wanneer deze beginnen te lopen na een kennisgeving - Wijziging van de burgerlijke bevoegdheden van het arbeidsauditoraat - Grondige wijziging van de procedure van collectieve schuldenregeling [Aanpassing wet van 5 juli 1998] opgedrongen door toepassingsmoeilijkheden) (3-1207)      
  Amendement nr 26 van de dames Defraigne, de T'Serclaes en de heer Cheffert
3-1207/2
p. 14-16 3-1207/2 p. 14-16 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Anderze onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst, inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties, provocatie, minionderzoek, vertrouwelijk dossier, rechterlijke controle - Aanwijzing van onderzoeksrechters gespecialiseerd in het onderzoek naar terrorismezaken en die hun bevoegdheden kunnen uitoefenen over het hele grondgebied - Wijziging Wetboek van Strafvordering en Gerechtelijk Wetboek) (3-1491)      
  Algemene bespreking
3-144
p. 4-44 3-144 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 24 november 1983 (3-218)      
  Algemene bespreking
3-25
p. 20-27 3-25 p. 20-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (bij de rechtbanken van eerste aanleg gevestigd in de zetel van het rechtsgebied van een hof van beroep, ter vervanging van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Gespecialiseerde rechters - Rol van het openbaar ministerie - Multidisciplinaire kamers - Wijziging Gerechtelijk Wetboek en wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Opheffing wet 18 maart 1998 en KB's 10 augustus 1998, 28 januari 1999 en 25 februari 1999 betreffende de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1127)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Cheffert
3-1127/2
p. 1-2 3-1127/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (3-1889)      
  Amendementen nrs 88 tot 90 en 104 van mevrouw de T'Serclaes
3-1889/3
p. 26-27 3-1889/3 p. 26-27 (PDF)
  3-1889/3
p. 36 3-1889/3 p. 36 (PDF)
Wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind (Aanvulling artikelen 374 en 387bis en invoeging artikel 387ter in het Burgerlijk Wetboek - Aanvulling artikel 1412 Gerechtelijk Wetboek) (3-1645)      
  Amendement nr 1 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-1645/2
p. 1-2 3-1645/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw de T'Serclaes
3-1645/3
p. 7-8 3-1645/3 p. 7-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde (De Commissie, opgericht bij de FOD Justitie, is belast met elke actie die de modernisering van de Rechterlijke Orde tot doel heeft - De Algemene Raad is ermee belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van de modernisering van Justitie voor te stellen - Het ontwerp is de eerste wetgevende fase in de uitvoering van het Themisplan) (3-1720)      
  Algemene bespreking
3-173
p. 25-31 3-173 p. 25-31 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde (De Commissie, opgericht bij de FOD Justitie, is belast met elke actie die de modernisering van de Rechterlijke Orde tot doel heeft - De Algemene Raad is ermee belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van de modernisering van Justitie voor te stellen) (3-1720)      
  Amendement nr 1 van mevrouw de T'Serclaes
3-1720/2
p. 1-2 3-1720/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-1720/2
p. 6 3-1720/2 p. 6 (PDF)
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
3-1720/3
p. 1-52 3-1720/3 p. 1-52 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering (Uitbreiding van het aanbod inzake bemiddeling in het kader van een strafprocedure [Alternatief voor de zogenaamde "klassieke strafrechtspleging"]) (3-1184)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van mevrouw de T'Serclaes
3-1184/2
p. 1-10 3-1184/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken) (Oprichting van een afzonderlijke personeelsvertegenwoordiging - Wijziging wet 1 september 1980, artikel 2) (3-2010)      
  Amendement n° 13 de Mme de T'Serclaes
3-2010/2
p. 5 3-2010/2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp tot toekenning aan de journalisten van het recht om hun informatiebronnen te verzwijgen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot bescherming van de journalistieke bronnen) (3-670)      
  Amendement nr 20 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-670/5
p. 1-2 3-670/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek en van artikel 35 van het Wetboek van strafvordering in verband met de in geval van heling toepasselijke verbeurdverklaring (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming) (Bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen - Witwasdelict - Ernstige fiscale fraude) (3-1610)      
  Amendement nr 4 van de dames Defraigne en de T'Serclaes
3-1610/4
p. 1-2 3-1610/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan (In overeenstemming brengen van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met de diverse, door het Arbitragehof terzake gewezen arresten waarin het Hof tot een discriminatie heeft geconcludeerd - Erkenning van een kind - Onderzoek naar vaderschap - Afstamming buiten het huwelijk - Vermoeden van vaderschap) (3-1402)      
  Amendementen nrs 32 tot 34 van mevrouw de T'Serclaes
3-1402/4
p. 2-6 3-1402/4 p. 2-6 (PDF)
  Amendement nr 46 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-1402/5
p. 1 3-1402/5 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 49 tot 53 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-1402/6
p. 1-6 3-1402/6 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten (Uitbreiding van de personeelsformatie van de magistraten van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi en het Hof van beroep van Bergen, in het kader van de misdaadbestrijding) (3-504)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
3-504/3
p. 1-15 3-504/3 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, van artikel 606 van het Wetboek van strafvordering en van de artikelen 12 en 30 van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie) (Wijziging wet 8 april 1965 : herstelgerichte maatregelen van bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg ; rechtswaarborgen voor de minderjarige - Wijziging Wetboek van Strafvordering : plaatsing, in geval van een uithandengeving, in een gesloten federaal centrum voor minderjarigen - Wijziging Strafwetboek : geen levenslange opsluiting of hechtenis voor minderjarigen ; toerekening van voorlopige plaatsingsmaatregelen op de duur van de vrijheidsstraffen) (3-1313)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw de T'Serclaes
3-1313/2
p. 1-6 3-1313/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Nieuwe bevoegdheden van de procureur des Konings, uitbreiding van de waaier van maatregels waarover de jeugdrechter beschikt, meer rechtszekerheid bij plaatsing in een opvoedingsafdeling, objectiveren van situaties die aanleiding kunnen geven tot een plaatsing in een gemeenschapsinstelling en toekenning van bijkomende rechten aan de ouders die tegelijk meer worden geresponsabiliseerd - Procedure van de uithandengeving) (3-1312)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van mevrouw de T'Serclaes
3-1312/2
p. 5-7 3-1312/2 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw de T'Serclaes
3-1138/2
p. 1-2 3-1138/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 7 van mevrouw de T'Serclaes
3-1138/3
p. 1-2 3-1138/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw de T'Serclaes, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1138/6
p. 1-2 3-1138/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-114
p. 8-18 3-114 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging in dit Wetboek van een artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (3-1707)      
  Amendementen nrs 13 en 25 van mevrouw de T'Serclaes
3-1707/2
p. 13-14 3-1707/2 p. 13-14 (PDF)
  3-1707/2
p. 19-20 3-1707/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendementen nrs 31 en 51 van mevrouw de T'Serclaes
3-1707/3
p. 3-5 3-1707/3 p. 3-5 (PDF)
  3-1707/3
p. 17 3-1707/3 p. 17 (PDF)
  Amendementen nrs 32 tot 36 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-1707/3
p. 5-9 3-1707/3 p. 5-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-177
p. 28-36 3-177 p. 28-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (Consensuele oplossing van geschillen via een bemiddelingsprocedure) (3-781)      
  Amendementen nrs 10, 11, 15, 17 en 18 van de heer Cheffert en de dames Defraigne, de T'Serclaes en Crombé-Berton
3-781/3
p. 4-5 3-781/3 p. 4-5 (PDF)
  3-781/3
p. 6-7 3-781/3 p. 6-7 (PDF)
  3-781/3
p. 7-8 3-781/3 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 9, 12, 13 en 16 van mevrouw de T'Serclaes
3-781/3
p. 4 3-781/3 p. 4 (PDF)
  3-781/3
p. 5-6 3-781/3 p. 5-6 (PDF)
  3-781/3
p. 7 3-781/3 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 32 van mevrouw de T'Serclaes
3-781/4
p. 1-2 3-781/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 72 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Mahoux
3-781/6
p. 2 3-781/6 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie (Scheppen van het wettelijk kader op basis waarvan het statuut van het gerechtspersoneel van niveau 1, de griffiers en de secretarissen kan worden geconformeerd aan een hedendaags personeelsbeleid - Aanpassing van de organisatiestructuur van de gerechtelijke overheden - Belasten van de magistraatkorpsoverste met de algemene leiding en de organisatie van de rechtbank en doortrekking van de hiërarchische lijn "magistraat-korpsoverste-hoofdgriffier" - Oprichting van steundiensten - Bevordering van de personeelsmobiliteit - Loskoppeling van benoemingsvoorwaarden en loonbarema's van de hiërarchie van de rechtsmachten - Oprichten van een gemeenschappelijk steunpunt t.b.v. het College van procureurs-generaal, de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs - Evaluatie van het personeel - Wijziging wetten 15 juni 1935, 3 april 1953, 7 juli 1969, 15 juli 1970, 16 juli 1970, 20 juli 1971, 2 juli 1975 en 10 juni 2006) (3-2009)      
  Amendement nr 8 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-2009/3
p. 9 3-2009/3 p. 9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen (Invoering van een nieuwe verzwarende omstandigheid in het Strafwetboek gelet op de vaststelling dat lichamelijk geweld toeneemt tegen personen die in de uitoefening van hun bediening verplicht zijn contact te hebben met het publiek teneinde noodzakelijke opdrachten van collectief belang te vervullen) (3-1791)      
  Amendementen nrs 5 en 7 van de dames Defraigne en de T'Serclaes
3-1791/2
p. 3 3-1791/2 p. 3 (PDF)
  3-1791/2
p. 3-4 3-1791/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit (Invoering van een erfrecht ab intestato, nml het vruchtgebruik op de woning en het daarin aanwezige huisraad (preferentiële goederen) - De ascendenten van de eerstgestorven samenwonende partner kunnen niet langer hun reservataire aanspraak laten gelden t.a.v. giften aan de langstlevende wettelijk samenwonende - Invoeging van onderhoudsverplichtingen t.a.v. asendenten ten laste van de langstlevende wettelijk samenwonende partner - Continuiteit van landbouwbedrijven) (3-2015)      
  Amendement nr 12 van mevrouw de T'Serclaes
3-2015/2
p. 10 3-2015/2 p. 10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (3-1440)      
  Amendement nr 85 van mevrouw de T'Serclaes
3-1440/5
p. 13 3-1440/5 p. 13 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek (Vaststellen van duidelijke grenzen m.b.t. het gebruik van deze technieken) (3-416)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden (Uitgangsvergunning - Systematisch penitentiair verlof - Medische verzorging buiten de strafinrichting - Onderbreking van de strafuitvoering - Beperkte hechtenis - Plaatsing buiten de strafinrichting - Elektronisch toezicht - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtsmiddelen) (3-759)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en de T'Serclaes en van de heer Mahoux
3-27/1
p. 1-201 3-27/1 p. 1-201 (PDF)
   Afwezigheid
3-27/1
p. 69 3-27/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 15-17 3-27/1 p. 15-17 (PDF)
  3-27/1
p. 28-32 3-27/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 15-17 3-27/1 p. 15-17 (PDF)
  3-27/1
p. 27-28 3-27/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
3-27/1
p. 20-21 3-27/1 p. 20-21 (PDF)
  3-27/1
p. 133-138 3-27/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
3-27/1
p. 14-15 3-27/1 p. 14-15 (PDF)
  3-27/1
p. 39-50 3-27/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
3-27/1
p. 3-10 3-27/1 p. 3-10 (PDF)
   Erfopvolging
3-27/1
p. 18-19 3-27/1 p. 18-19 (PDF)
  3-27/1
p. 106-112 3-27/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
3-27/1
p. 19 3-27/1 p. 19 (PDF)
  3-27/1
p. 113-121 3-27/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
3-27/1
p. 69-91 3-27/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
3-27/1
p. 66-68 3-27/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
3-27/1
p. 104-106 3-27/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
3-27/1
p. 95-104 3-27/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 32-39 3-27/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
3-27/1
p. 20 3-27/1 p. 20 (PDF)
  3-27/1
p. 129-133 3-27/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
3-27/1
p. 17-18 3-27/1 p. 17-18 (PDF)
  3-27/1
p. 91-95 3-27/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
3-27/1
p. 63-66 3-27/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
3-27/1
p. 21 3-27/1 p. 21 (PDF)
  3-27/1
p. 138-141 3-27/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
3-27/1
p. 14 3-27/1 p. 14 (PDF)
  3-27/1
p. 50-63 3-27/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
3-27/1
p. 24 3-27/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
3-27/1
p. 19-20 3-27/1 p. 19-20 (PDF)
  3-27/1
p. 121-129 3-27/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
3-27/1
p. 10-12 3-27/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
3-27/1
p. 24 3-27/1 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 39, 40 en 47 van mevrouw de T'Serclaes
3-27/3
p. 22-24 3-27/3 p. 22-24 (PDF)
  3-27/3
p. 26-27 3-27/3 p. 26-27 (PDF)
  Amendement nr 98 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-27/6
p. 24-25 3-27/6 p. 24-25 (PDF)
  Algemene bespreking
3-53
p. 4-45 3-53 p. 4-45 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (Tekst van het door de commissie Strafprocesrecht opgestelde voorontwerp van Wetboek ["Grote Franchimont"]) (3-450)      
  Amendementen nrs 1 tot 3, 14 tot 18 en 34 tot 36 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/2
p. 1-3 3-450/2 p. 1-3 (PDF)
  3-450/2
p. 7-10 3-450/2 p. 7-10 (PDF)
  3-450/2
p. 17-18 3-450/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 76 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/5
p. 1-2 3-450/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 97 tot 102 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/6
p. 5-7 3-450/6 p. 5-7 (PDF)
  Amendement nr 143 van de heer Hugo Vandenberghe en mevrouw de T'Serclaes
3-450/7
p. 12 3-450/7 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 124 tot 126, 140 tot 141 en 155 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/7
p. 5-7 3-450/7 p. 5-7 (PDF)
  3-450/7
p. 11 3-450/7 p. 11 (PDF)
  3-450/7
p. 16-17 3-450/7 p. 16-17 (PDF)
  Amendementen nrs 154, 155 en 202 tot 206 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/8
p. 1 3-450/8 p. 1 (PDF)
  3-450/8
p. 15-17 3-450/8 p. 15-17 (PDF)
  Amendementen nrs 207 tot 212 en 246 tot 250 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/9
p. 1-3 3-450/9 p. 1-3 (PDF)
  3-450/9
p. 17-18 3-450/9 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 449 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-450/15
p. 20-22 3-450/15 p. 20-22 (PDF)
  Amendementen nrs 514 tot 523 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/19
p. 12-18 3-450/19 p. 12-18 (PDF)
  Amendementen nrs 528 en 529 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-450/19
p. 20-21 3-450/19 p. 20-21 (PDF)
  Verslag van de dames de T'Serclaes en Laloy en de heer Willems
   Delen I, II en III
3-450/20
p. 1-1162 3-450/20 p. 1-1162 (PDF)
  Algemene bespreking
3-135
p. 4-17 3-135 p. 4-17 (PDF)
  3-136
p. 4-51 3-136 p. 4-51 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe, Mahoux, Willems, Ceder, Dubié, Vandenhove en Cheffert en van de dames de T'Serclaes en Nyssens
3-137
p. 52-56 3-137 p. 52-56 (PDF)
  3-137
p. 91 3-137 p. 91 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal (Defacto-opheffing van de volledige anonimiteit van gameten) (3-1011)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (Recht van het kind op kennis omtrent de afstamming versus privacy van de donor en van de moeder van het kind) (3-559)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van enkele bijzondere rechtsplegingen in strafzaken en andere diverse bepalingen (Valsheid in geschrifte - Misdaden en wanbedrijven door rechters gepleegd buiten hun ambt en in de uitoefening van hun ambt - Misdrijven tegen de eerbied aan de gestelde lichamen verschuldigd - Wijze waarop getuigenissen van prinsen, ministers en ambassadeurs worden afgenomen in criminele, correctionele en politiezaken - Vaststelling van de identiteit van ontvluchte en opnieuw aangehouden veroordeelden - Vernieling of wegneming van het vonnis of van de stukken van een zaak - Regeling van rechtsgebied en verwijzing van de ene rechtbank naar de andere - Aanvragen tot herziening - Misdaden of wanbedrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd - Immuniteitsbeginsel van internationaal recht - Veldwachters en boswachters - Gevangenissen en huizen van arrest - Middelen om de persoonlijke vrijheid te verzekeren tegen wederrechtelijke vrijheidsberoving of andere daden van willekeur - Cfr. doc. 3-450 "Franchimont") (3-1429)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Mahoux en Willems en de dames Nyssens en de T'Serclaes
3-1429/1
p. 1-54 3-1429/1 p. 1-54 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting (3-418)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer met betrekking tot de strafuitvoering (Informatie van het slachtoffer wanneer de dader de gevangenis verlaat - Voorwaarden welke het slachtoffer wenst toegepast te zien) (3-927)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-927/1
p. 1-8 3-927/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (3-1067)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap aan de nieuwe nummering van de artikelen van de Grondwet (3-1596)      
  Voorstel van de heer Collas en mevrouw de T'Serclaes
3-1596/1
p. 1-2 3-1596/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 56 van het Strafwetboek teneinde herhaling van misdaad na wanbedrijf te bestraffen (3-871)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-871/1
p. 1-4 3-871/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling (Strijd tegen de gerechtelijke achterstand en tegen de kostprijs en de ingewikkeldheid van de rechtspleging) (3-442)      
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van de volksraadpleging op federaal niveau (op initiatief van het Parlement) (3-43)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-43/1
p. 1-7 3-43/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen (3-58)      
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige procedure voor de behandeling van klachten betreffende de rechterlijke organisatie (Oprichting van een "Bureau" in elk gerechtelijk arrondissement - Hoge Raad voor de Justitie - Wijziging artikel 259bis Gerechtelijk Wetboek) (3-440)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-440/1
p. 1-9 3-440/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen (teneinde de mening te kennen van de senioren inzake materies waarvoor de federale overheid bevoegd is namelijk de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de mobiliteit) (3-1641)      
  Voorstel van de dames Geerts, Zrihen, Van de Casteele en de T'Serclaes en de heer Mahoux
3-1641/1
p. 1-10 3-1641/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Senioren (Deelname aan het maatschappelijk leven) (3-1027)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
3-1027/2
p. 1-35 3-1027/2 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de inhoud van de akte van hoger beroep (Wijziging art. 1057 Gerechtelijk Wetboek) (3-93)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-93/1
p. 1-2 3-93/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap (Beperking van het bedrag van de vergoedingen, wedden of presentiegelden toegekend aan de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap voor activiteiten buiten zijn gemeenschapsmandaat) (3-1597)      
  Voorstel van de heer Collas en mevrouw de T'Serclaes
3-1597/1
p. 1-2 3-1597/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de in aanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas (Opheffing van de discriminatie al naargelang de afwezigheid van de personeelsleden voor of na 1985 viel, het jaar waarin de loopbaanonderbreking werd ingesteld [Herstelwet van 22 januari 1985]) (3-1252)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-1252/1
p. 1-3 3-1252/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte (Vermindering van de onteigeningsvergoeding : niet verschuldigd zijn van intrest)      
  Voorstel van de dames Defraigne en de T'Serclaes
3-854/1
p. 1-4 3-854/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van de dames Defraigne en de T'Serclaes en de heer Cheffert
3-854/3
p. 1-2 3-854/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de bevoegdheid inzake de magistratenopleiding over te hevelen naar de Hoge Raad voor de Justitie (Permanente vorming en gerechtelijke stage) (3-716)      
  Voorstel van de dames Nyssens en de T'Serclaes
3-716/1
p. 1-4 3-716/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van het kind wiens ouders gescheiden leven (Het verblijfs-co-ouderschap is slechts één van de mogelijkheden die de rechter heeft wanneer de ouders het niet eens worden) (3-1131)      
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 478 van het Gerechtelijk Wetboek (Advocaten bij het Hof van Cassatie : leeftijdsgrens) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie) (3-308)      
  Amendement nr 7 van mevrouw de T'Serclaes
3-308/4
p. 1-2 3-308/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw de T'Serclaes
3-308/5
p. 1-2 3-308/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw de T'Serclaes
3-308/6
p. 1-2 3-308/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 18 van mevrouw de T'Serclaes
3-308/7
p. 1-4 3-308/7 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, met het oog op de beperking van de vereiste tweetaligheid voor de griffiers tot 2/3 van de personeelsformatie (Arrondissement Brussel) (3-561)      
  Voorstel van de dames Nyssens en de T'Serclaes
3-561/1
p. 1-2 3-561/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken in staat te stellen zitting te houden in kort geding (3-715)      
  Voorstel van de dames Nyssens en de T'Serclaes en de heer Hugo Vandenberghe
3-715/1
p. 1-2 3-715/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten teneinde in restaurants en cafés een rookverbod in te voeren (Probleem van het "passief roken" beschouwd als een risico voor de volksgezondheid - Rookverbod in gesloten en voor het publiek toegankelijke plaatsen waar voedingsmiddelen en/of andere producten voor consumptie worden aangeboden - Machtiging aan de Koning) (3-1080)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes en de heren Brotchi en Wilmots
3-1080/1
p. 1-6 3-1080/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het begrip syntheseconclusies erin op te nemen (Met het oog op de vereenvoudiging van het werk van de rechter en zo de gerechtelijke achterstand weg te werken) (3-92)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-92/1
p. 1-3 3-92/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de bijkomende termijn om conclusies te nemen (3-91)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-91/1
p. 1-2 3-91/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 975 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het voortgangsrapport van de deskundigen (Gerechtelijke achterstand : nieuwe verplichting voor de deskundige wat betreft de voortgang van zijn werkzaamheden) (3-94)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-94/1
p. 1-2 3-94/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 648, 652, 654, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten (3-663)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-663/1
p. 1-5 3-663/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 6 en 10 tot 11 van mevrouw de T'Serclaes
3-663/4
p. 1-2 3-663/4 p. 1-2 (PDF)
  3-663/4
p. 1-2 3-663/4 p. 1-2 (PDF)
  3-663/4
p. 4-5 3-663/4 p. 4-5 (PDF)
  3-663/4
p. 4-5 3-663/4 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap (Opheffing van de bepaling volgens welke het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap advies moet geven over elke wijziging van de op het Duitse taalgebied toepasselijke wetten en besluiten betreffende het gebruik der talen in het onderwijs) (3-1595)      
  Voorstel van de heer Collas en mevrouw de T'Serclaes
3-1595/1
p. 1-2 3-1595/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot bestrijding van racisme en xenofobie (Gronden van niet-verkiesbaarheid) (3-1024)      
  Voorstel van de heren Delpérée en Moureaux en de dames de T'Serclaes en Durant
3-1024/1
p. 1-4 3-1024/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie (3-1023)      
  Voorstel van de heren Delpérée en Moureaux en de dames de T'Serclaes en Durant
3-1023/1
p. 1-4 3-1023/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (3-226)      
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om er een bemiddelingsprocedure in te voegen (voor elk geschil tussen partijen) (3-343)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-343/1
p. 1-8 3-343/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de berechting bij verstek betreft (Oneigenlijk gebruik van de verzetsprocedure voorkomen) (3-90)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-90/1
p. 1-4 3-90/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de minnelijke schikking betreft (3-903)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-903/1
p. 1-5 3-903/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie (3-1020)      
  Voorstel van de heren Delpérée en Moureaux en de dames de T'Serclaes en Durant
3-1020/1
p. 1-4 3-1020/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999