BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
23 november 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7370

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
________
ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteÔsme
ziekteverlof
officiŽle statistiek
________
23/11/2012 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7370 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van ťťn dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Kan hij/zij de cijfers meedelen voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012?

In 2009 :          18.686 werkdagen

In 2010 :          21.012 werkdagen

In 2011 :          19.902 werkdagen

In 2012 :          19.384 werkdagen (tot 31 december 2012) 

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

In 2009 :          224.556 werkdagen

In 2010 :          228.846 werkdagen

In 2011 :          223.190 werkdagen

In 2012 :          201.928 werkdagen (tot 31 december 2012) 

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

In 2009 :          208.555 werkdagen

In 2010 :          210.214 werkdagen

In 2011 :          211.600 werkdagen

In 2012 :          203.549 werkdagen (tot 31 december 2012) 

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties? 

Refertejaar

Aantal VTE in FOD Financiën

Absenteïsme-percentage

IMPACT

(in VTE)

2009

26.975,31

6,17

1.665,81

2010

26.331,72

6,41

1.688,69

2011

25.575,55

6,53

1.672,26

2012

25.043,47

6,50

1.627,83

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

In 2009 :          7.423 werkdagen

In 2010 :          38.928 werkdagen

(invoering van het systeem van verminderde prestaties wegens een langdurige medische ongeschiktheid koninklijk besluit 19 november 1998, artikel 50 2°)

In 2011 :          53.873 werkdagen

In 2012 :          51.010 werkdagen (tot 31 december 2012)

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

Huidige procedure : 

De personeelsleden die werken volgens de variabele arbeidstijd moeten hun afwezigheid ten laatste voor 9 u ’s morgens via het antwoordapparaat van Medex medelen.

Verder moeten de afwezigheden van het personeel gerechtvaardigd worden door een medische attest van Medex.

Indien de afwezigheid goed geëncodeerd is in het systeem van Medex zal het personeelslid onderworpen worden aan een medische controle door een controlearts van Medex. 

  • Algemene sensibilisering : Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën hoopt het personeel inzake afwezigheden te sensibiliseren door regelmatige hieromtrent informatie te verstrekken.  

  • Oproep aan de chef : vervolgens zal de huidige procedure gewijzigd worden in de zin dat het personeelslid na de telefonische melding van zijn afwezigheid via Medex ook zijn onmiddellijke chef of elke andere vertrouwenspersoon in geval van afwezigheid van de chef op de hoogte dient te brengen van zijn afwezigheid.  

  • Vormingen : P&O wil de functionele chefs sensibiliseren inzake ziekteverzuim door informatiesessies te organiseren waar hen tevens advies zal verstrekt worden ten einde het ziekteverzuim in hun eigen dienst te verminderen. De functionele chefs zullen aangemoedigd worden telefonisch contact te houden tijdens de afwezigheid van het personeelslid – indien deze daartoe zijn akkoord heeft verleend – alsook zijn terugkeer naar het werk.  

  • Ondersteuning : De sociaal-assistenten komen eveneens tussen in geval van langdurige afwezigheid. Zij zullen met betrokkene een afspraak maken om hem te ondersteunen en het verdere verloop van zijn loopbaan te bespreken. 

Maatregelen : 

1.    Non-activiteit : verlies van het recht op wedde, het recht op bevordering, en op bevordering in zijn weddeschaal van de statutaire of verlies van het recht op gewaarborgd loon voor contractuelen, na recidive behoorlijk vastgesteld door P&O en genotifieerd aan het personeelslid in geval van het niet respecteren van de huidige en toekomstige reglementering. 

2.    Ontwikkelcirkel : indien het personeelslid herhaaldelijk nalaat de procedure te respecteren zal de functionele chef dit bespreken tijdens het eerstvolgend onderhoud met betrokkene in het kader van zijn ontwikkelcirkel.  

3.    Tuchtdossier : een dossier zal aangelegd worden na verloop van een redelijke termijn gedurende dewelke het personeelslid zijn herhaalde tekortkomingen kan rechtvaardigen. 

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

De FOD Financiën heeft zich tot doel gesteld het absenteïsme met 0,5 % te doen dalen in 2013, gezien de tendens licht stijgend is. 

8) Wat is ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdienst?

In 2009 : 6,17 %

In 2010 : 6,41 %

In 2011 : 6,54 %

In 2012 : 6,50 % (tot 31 december 2012)