BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
23 november 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7369

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de eerste minister
________
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
________
ambtenaar
overheidsapparaat
officiële statistiek
ziekteverlof
absenteïsme
ministerie
________
23/11/2012 Verzending vraag
18/12/2012 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7369 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 18 december 2012 :

1. Het aantal werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister bedroeg :

 • voor het jaar 2009 : 71

 • voor het jaar 2010 : 86

 • voor het jaar 2011 : 80

 • voor het jaar 2012 : 77.

2. Het aantal werkdagen afwezigheid van minder dan 30 dagen wegens ziekte, met inbegrip van afwezigheden van één dag, binnen de FOD Kanselarij van de eerste minister bedroeg :

 • voor het jaar 2009 : 1231

 • voor het jaar 2010 : 1331

 • voor het jaar 2011 : 1187

 • voor het jaar 2012 : 1002.

3. Het aantal werkdagen afwezigheid van meer dan 30 dagen wegens ziekte binnen de FOD Kanselarij van de eerste minister bedroeg :

 • voor het jaar 2009 : 286

 • voor het jaar 2010 : 633

 • voor het jaar 2011 : 855

 • voor het jaar 2012 : 338.

4. De afwezigheden wegens ziekte hebben ongetwijfeld een impact op de goede werking van de dienst. Er worden praktisch geen personeelsleden, die afwezig zijn wegens ziekte, vervangen.

Een statutair personeelslid geniet zijn volledige wedde zolang zijn ziektekapitaal niet uitgeput is. Daarna ontvangt hij een wachtgeld ten bedrage van 60 % van zijn laatste activiteitswedde, eveneens ten laste van de werkgever. Er is bijgevolg onvoldoende budgettaire ruimte beschikbaar om tot vervanging over te gaan.

Een contractueel personeelslid die gedurende een periode van meer dan 30 dagen afwezig is wegens ziekte, valt ten laste van het ziektefonds. In dit geval komt er budget vrij maar er wordt slechts sporadisch tot vervanging overgegaan.

5. Het aantal werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte binnen de FOD Kanselarij van de eerste minister bedroeg :

 • voor het jaar 2009 : 130

 • voor het jaar 2010 : 35

 • voor het jaar 2011 : 57

 • voor het jaar 2012 : 192.

6. Voor de FOD Kanselarij van de eerste minister zijn het de controleartsen van Medex die de controles op de afwezigheden wegens ziekte uitvoeren. Sedert de invoering van het nieuwe ziekteverzuimsysteem bij Medex, werden het aantal controles op ziekteverzuim gevoelig opgevoerd.

7. Het is moeilijk uit bovenstaande cijfers conclusies af te leiden. De FOD Kanselarij van de eerste minister is met ongeveer 180 medewerkers een kleine federale overheidsdienst.

Dit houdt in dat een langdurige afwezigheid van één of meerdere personeelsleden een sterk verhoogd cijfer kan geven voor een bepaald jaar.

8. Het ziekteafwezigheidspercentage was de voorbije jaren als volgt :

 • voor het jaar 2009 : 3,18 %

 • voor het jaar 2010 : 4,09 %

 • voor het jaar 2011 : 3,33 %.

De bemerking bij vraag 7 is ook hier van toepassing.