Auteurs- en sprekersregister betreffende "Happart Jean-Marie" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds, het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over het in het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Wooncode (Vlaams Parlement, Stuk 824 (2005-2006) - Nr. 1) (Belangenconflict m.b.t. de bepaling dat kandidaat-huurders van een sociale woning zich bereid moeten verklaren om Nederlands te leren) (3-1853)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Happart
3-1853/1
p. 1-13 3-1853/1 p. 1-13 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003 BZ)      
  Benoeming van de heer Happart tot quaestor van de Senaat
3-3
p. 9-10 3-3 p. 9-10 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van de heer Happart tot quaestor van de Senaat
3-13
p. 4-5 3-13 p. 4-5 (PDF)
Borstkanker - Gratis onderzoek (Personen die een leefloon ontvangen) (3-551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 514-515 3-8 p. 514-515 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 592-593 3-9 p. 592-593 (PDF)
De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie - Tussentijds verslag van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - September 2005 (3-1431)      
  Verslag van de heren Lionel Vandenberghe en Happart
3-1431/1
p. 1 3-1431/1 p. 1 (PDF)
De aankoop van digitale videocamera's om gevaarlijk rijgedrag van automobilisten te registreren (3-67)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-21
p. 16-17 3-21 p. 16-17 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2003, uitgavenbegroting voor het dienstjaar 2004 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2005      
  Bespreking
3-89
p. 24-31 3-89 p. 24-31 (PDF)
  3-89
p. 31-34 3-89 p. 31-34 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Happart, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet (Vervanging van de benaming "Gemeenschaps- en Gewestraden" door de benaming "Gemeenschaps- en Gewestparlementen") (3-671)      
  Verslag van de heer Happart
3-671/3
p. 1-6 3-671/3 p. 1-6 (PDF)
Herziening van titel IV van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtscolleges (3-739)      
  Amendement nr 4 van de heer Happart c.s.
3-739/3
p. 2-3 3-739/3 p. 2-3 (PDF)
Hulde (2004-2005)      
  Hulde aan de heer Jean-Marie Happart, uittredend voorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
3-86
p. 55 3-86 p. 55 (PDF)
Hulde (2005-2006)      
  Huldebetoon aan mevrouw Lizin en aan de heren Roelants du Vivier, Coveliers, Happart, Chevalier en Moureaux, naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
3-168
p. 4-26 3-168 p. 4-26 (PDF)
Oproepingen voor de kiesverrichtingen - GecoŲrdineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken - Rijksregister - Facturen (3-2464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3190-3191 3-41 p. 3190-3191 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse Instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering van gemeenschappen en gewesten, bijzondere wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving m.b.t. de gewesten en gemeenschappen, bijzondere wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, bijzondere wet 6 januari 1989 op het Arbitragehof, bijzondere wet 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering, bijzondere wet 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, bijzondere wet 26 juni 2004 tot uitvoering van de bijzondere wet van 2 mei 1995 en gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (3-1405)      
  Verslag van de heren Happart en Hugo Vandenberghe
3-1405/3
p. 1-22 3-1405/3 p. 1-22 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van economische activiteiten met betrekking tot wapens en het individueel bezit ervan (3-1141)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1141/1
p. 1-3 3-1141/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de jodenvervolging en -deportatie" (3-1653)      
  Verslag van de heren Lionel Vandenberghe en Happart
3-1653/4
p. 1-70 3-1653/4 p. 1-70 (PDF)
  Bespreking
3-170
p. 43-50 3-170 p. 43-50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgische beleid ten opzichte van de Staat Qatar (Aanmoediging van Qatar in zijn democratische hervormingen - Bevoorrecht economisch partner - Opening van een diplomatieke vertegenwoordiging - Wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen) (3-1531)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1531/1
p. 1-3 3-1531/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame (3-1341)      
  Voorstel van de dames Laloy, Zrihen, Pehlivan, de T'Serclaes, Hermans, de Bethune, Nyssens en Kapompolť en de heer Happart
3-1341/1
p. 1-7 3-1341/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (3-1072)      
  Amendement nr 6 van de heer Happart c.s.
3-1072/2
p. 2-3 3-1072/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bescherming van het recht op de vrijheid van de persoon (Geen wetgevende of regelgevende teksten meer opstellen die, door de alomtegenwoordige verbodsbepalingen, ertoe leiden de burgers te beroven van hun recht op de vrijheid van persoon) (3-1267)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1267/1
p. 1-3 3-1267/1 p. 1-3 (PDF)
Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Uitvoeringsbesluiten - Handel in dieren - Interpretatieprobleem (3-1630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1842-1843 3-28 p. 1842-1843 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2174-2176 3-31 p. 2174-2176 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (3-311)      
  Verslag van de heer Happart
3-311/3
p. 1-11 3-311/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-22
p. 26-30 3-22 p. 26-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (3-312)      
  Verslag van de heer Happart
3-312/3
p. 1 3-312/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-22
p. 26-30 3-22 p. 26-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (3-2342)      
  Verslag van de heer Happart
3-2342/3
p. 1-5 3-2342/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-211
p. 25-26 3-211 p. 25-26 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees parlement, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten (3-2343)      
  Verslag van de heer Happart
3-2343/2
p. 1 3-2343/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-211
p. 25-26 3-211 p. 25-26 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp en van de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen) (3-1939)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Happart c.s.
3-1939/5
p. 1-2 3-1939/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Vervanging van de benaming "Executieve" door "Regering") (3-1423)      
  Verslag van de heren Happart en Hugo Vandenberghe
3-1423/3
p. 1-14 3-1423/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Vervanging van de benaming "Executieve" door "Regering") (3-1424)      
  Verslag van de heren Happart en Hugo Vandenberghe
3-1424/3
p. 1-4 3-1424/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid (Gezien het verloren gaan van de voeling tussen de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de verantwoordelijke van de politie meer in het bijzonder in de meergemeentepolitiezones) (3-1956)      
  Verslag van de heer Happart
3-1956/3
p. 1-7 3-1956/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 44-45 3-210 p. 44-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 22bis in de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, teneinde een Hoge Raad voor de wapens in te stellen (Raad belast met een raadgevende opdracht en samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken sectoren) (3-1190)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1190/1
p. 1-3 3-1190/1 p. 1-3 (PDF)
  Vraag om verzending naar een andere commissie
3-112
p. 94-95 3-112 p. 94-95 (PDF)
Wetsvoorstel tot overdracht van het administratief en gerechtelijk toezicht op de gemeenten met een bijzonder taalstatuut (De burgers die hun woonplaats hebben in die gemeenten kiezen voor het toezicht dat overeenstemt met de taal waarin hun identiteitskaart is opgesteld) (3-1077)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1077/1
p. 1-2 3-1077/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Verslag van de heer Happart
3-1495/9
p. 1-4 3-1495/9 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-207
p. 15-17 3-207 p. 15-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de snelheidsbeperking buiten de bebouwde kommen, op autosnelwegen en op openbare wegen verdeeld in vier rijstroken, tot 130 kilometer per uur op te trekken (3-1220)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1220/1
p. 1-3 3-1220/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's (3-19)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Happart
3-19/1
p. 1-2 3-19/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Voorstel van de heer Happart c.s.
3-74/1
p. 1-3 3-74/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Happart c.s.
3-74/2
p. 2 3-74/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (3-1953)      
  Amendement nr 6 van de heer Happart c.s.
3-1953/4
p. 3 3-1953/4 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-207
p. 17-23 3-207 p. 17-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (Bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid - Zie ook doc. Senaat 3-1495) (3-1496)      
  Verslag van de heer Happart
3-1496/8
p. 1 3-1496/8 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-207
p. 15-17 3-207 p. 15-17 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999